Admiterea la Facultatea de Matematică și Informatică, nivel licență, 2023

Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de admitere (nivel licență) la Facultatea de Matematică și Informatică – 2023, anexă la Regulamentul de admitere al Universității Babeș-Bolyai

Aprobat de Consiliul facultății in data de 15.11.2022

Prezentul regulament specific se aplică pentru concursul de admitere 2023 (nivel licență) la Facultatea de Matematică şi Informatică.

1. Perioada de admitere:

Perioada concursului de admitere va fi stabilită de către Universitatea Babeș-Bolyai.

2. Criterii de admitere:

2.1. Nota de la proba scrisă tip grilă (cu prezentă fizică)

Probă scrisă cu durata de 3 ore din Matematică sau Informatică (în funcţie de preferinţele candidatului, conform solicitării făcute la înscriere), dintr-o tematică de Matematică/Informatică anunţată pe site-ul facultăţii şi cuprinsă în Anexa 3A şi Anexa 3B consta din 24 de subiecte grila. Nota probei scrise de la admitere trebuie să fie minim 5,00 (cinci).

Evaluarea probei de tip grila:

 1. Fiecare întrebare are cel putin 1 răspuns corect si cel putin 1 raspuns incorect. Nu exista răspunsuri de tipul „nu știu”.
 2. Fiecare întrebare are asociat un punctaj „p” care este primit de către candidat daca bifează toate răspunsurile corecte si numai pe acelea.
 3. Daca o întrebare are asociat un punctaj „p” si are un număr de „t” răspunsuri corecte si un număr de „f” răspunsuri incorecte, atunci:
  1. Daca unul dintre cele „t” răspunsuri corecte este bifat, atunci candidatul primește „p/t” puncte
  2. Daca unul dintre cele „f” răspunsuri incorecte este bifat, atunci candidatul primește „(-0.66)*p/t” puncte (adică este penalizat)
  3. Punctajul pentru aceasta întrebare este minim „0” (daca rezultatul evaluării tuturor bifărilor făcute de către candidat este negativ atunci rezultatul se înlocuiește cu „0”) si maxim „p”.
  4. Daca toate raspunsurile sunt bifate, atunci candidatul primește „0” puncte.

2.2. Candidaţii cu rezultatele enumerate mai jos la olimpiadele naţionale şi internaţionale sau la Concursul Mate-Info UBB 2023 sunt declaraţi admişi cu media 10. Aceasta facilitate se incadreaza in Categoria A.

 • 2.2.1. Absolvenţii cu diplomă de bacalaureat care au cel puţin o participare la faza internaţională sau au obţinut cel puţin o distincţie (un premiu I, II, III, Menţiune) la faza naţională a Olimpiadelor şcolare de Matematică, Astronomie şi Astrofizică, Informatică sau Tehnologia Informaţiei (Secţiunea C#) în clasele IX-XII.
 • 2.2.2. Cel puţin o participare la faza internațională a Olimpiadei de Matematică pentru Şcolile/Secţiile cu predare în limba maghiară sau cel puțin o distincţie (un premiu I, II, III,Menţiune) la faza naţională a acestui concurs în clasele IX-XII.
 • 2.2.3. Absolvenţii cu diplomă de bacalaureat care s-au clasat între primele 20 de poziţii la faza internaţională a concursului Nemes Tihamér Informatika Verseny, secţiunea Programare, in unul din ultimii patru ani de studiu.
 • 2.2.4. Absolvenţii cu diplomă de bacalaureat care au cel puţin un premiu I, II, III sau menţiune la faza finală a Concursului Central European Olympiad in Informatics sau la faza finală a Balcaniadei de Matematică sau Informatică.
 • 2.2.5. Absolventii cu diploma de bacalaureat care au obtinut la Concursul Mate-Info UBB 2023 una dintre primele 10 note mai mari sau egale cu 9.50 (noua si cincizeci) la proba de informatica.
 • 2.2.6. Absolventii cu diploma de bacalaureat care au obtinut la Concursul Mate-Info UBB 2023 una dintre primele 10 note mai mari sau egale cu 9.50 (noua si cincizeci) la proba de matematica.

2.3. Candidaţii cu rezultatele enumerate mai jos la olimpiadele județene primesc nota 10 pentru 1/2 din media finală. Media de admitere se calculează ca: 1/2 * 10 + 1/2 * nota la proba scrisa de concurs. Nota la proba scrisa de concurs trebuie sa fie minim 5 (cinci). Aceasta facilitate se incadreaza in Categoria B.

 • 2.3.1. Absolvenţii cu diplomă de bacalaureat care au obţinut cel puţin un premiu I, II sau III la faza judeţeană a Olimpiadelor şcolare naţionale de Matematică, Astronomie şi Astrofizică, Informatică sau Tehnologia Informaţiei (Secţiunea C#) în clasele IX-XII. Sunt eligibili pentru aceasta categorie și candidații calificați la faza națională a olimpiadelor mai sus mentionate.
 • 2.3.2. Cel puţin o participare la faza finală a Olimpiadei Naţionale de Matematică pentru Şcolile/Secţiile cu predare în limba maghiară în clasele IX-XII în unul din ultimii patru ani de studiu.
 • 2.3.3. Absolvenţii cu diplomă de bacalaureat care s-au calificat la faza internaţională a concursului Nemes Tihamér Informatika Verseny – secţiunea Programare.

2.4. Candidatii care au participat la Concursul Mate-Info UBB 2023 si au obtinut o nota mai mare sau egal de 6 (sase) pot folosi nota obtinuta la concurs ca si nota la proba scrisa la examenul de admitere. Aceasta facilitate se incadreaza in Categoria C.:

 • 2.4.1. In cazul ȋn care un candidat se prezintă la proba scrisă a concursului de admitere, candidatul poate alege cea mai mare notă dintre nota de la Concursul Mate-Info UBB 2023 şi respectiv nota obtinuta la proba scrisă a concursului de admitere 2023.
 • 2.4.2. Categoriile B si C se pot folosi simultan.

2.5. Note importante:

 • 2.5.1. Opţiunea de a beneficia de facilităţi nu se mai poate activa/modifica după încheierea înscrierilor la concursul de admitere.
 • 2.5.2. Candidaţii care au obţinut distincţiile prevăzute la unul dintre punctele 2.2 si/sau 2.4 pe timpul studiilor liceale beneficiază de facilitatea corespunzatoare numai o singură dată la una dintre cele doua sesiuni Iulie 2023 sau Septembrie 2023 la înscrierea pentru concursul de admitere la Facultatea de Matematică şi Informatică şi într-o perioadă de maximum patru ani de la absolvirea liceului.
 • 2.5.3. Absolvenţii cu sau fără diplomă de licenţă, ai învăţământului superior din România se supun aceloraşi criterii de selecţie ca şi ceilalţi candidaţi.
 • 2.5.4. In cazul in care un candidat foloseste facilitatea A sau facilitatea C (fara sustinerea probei scrise de admitere), candidatul trebuie sa prezinte certificatele lingvistice corespunzătoare limbilor de predare ale specializarilor din lista sa de optiuni (inclusive pentru prima optiune).
 • 2.5.5. Calificarea la faza națională se dovedește printr-o adeverință eliberată de către Inspectoratul Județean Școlar sau printr-o adeverință eliberată de organizatorul concursului.

3. Criterii de departajare:

Pentru departajare la medii egale se aplică în ordine următoarele criterii:

 1. Nota de la bacalaureat la disciplina Matematică (de la orice profil) sau disciplina Informatică (profilul real, filiera teoretică, specializarea Matematică – Informatică sau Ştiinţe ale naturii), la alegerea candidatului. Pentru acei candidaţi care nu au nota de mai sus se va lua în calcul Media din liceu de la disciplina Matematică calculată pe durata celor 4 sau 5 ani de liceu (pentru învățământul la seral).
 2. Media generală de la bacalaureat.
 3. Media de la disciplina Matematică din liceu calculată pe durata celor 4 sau 5 ani de liceu (pentru învățământul la seral). Candidaţilor aflaţi în această situaţie li se va solicita o copie după foaia matricolă din liceu.

4. Procedura de clasificare:

Sunt declaraţi admişi candidaţii ce au obținut media de admitere cel puțin 5,00 (cinci) (nota la proba scrisa trebuie sa fie minim 5,00(cinci) exceptand candidatii din Categoria A), ierarhizati în ordinea descrescătoare a mediilor şi în funcţie de opţiunile exprimate la înscriere, pe locurile aprobate de Ministerul de resort.

5. Reglementări

 1. Un candidat poate participa concomitent la admiterea de la mai multe specializări din aceeaşi instituţie sau din instituţii diferite de învăţământ superior prin depunerea mai multor dosare de înscriere, dar poate fi înmatriculat la cel mult două programe de studiu concomitent, indiferent de ciclul de studii și de instituțiile de învățământ care le oferă.
 2. Un candidat nu poate depune mai multe dosare de concurs având ca primă opţiune în lista sa de opţiuni specializări din cadrul aceluiași domeniu. Un candidat admis poate beneficia de finanţare prin granturi de studiu pentru un singur program de studiu/specializare.
 3. Un student admis pe un loc finanţat de la bugetul de stat poate beneficia de subvenţia de la buget (grant de studiu) numai pe durata normală de studiu a specializării la care a fost admis. În cazul studenţilor care au beneficiat anterior de subvenţie de la bugetul de stat – fiind înmatriculaţi la o universitate de stat – numărul anilor în care vor putea beneficia de subvenţia de la buget va fi diminuat cu numărul anilor de studiu urmaţi în prealabil fără taxă. Aceeaşi reglementare se aplică şi studenţilor admişi anterior pe un loc bugetat care au fost exmatriculaţi sau s-au retras de la studii, cu excepţia primului an de studiu (care se derulează în regim cu taxă). Finanţarea de la bugetul de stat a ciclului normal de studiu presupune urmarea în regim bugetat a fiecărui an de studiu câte o singură dată. Orice altă situație, cu excepția cazurilor sociale, implică urmarea anului de studiu în regim cu taxă.
 4. Absolvenţii, cu sau fără diplomă de licenţa/absolvire a învăţământului de stat sau particular, au dreptul să se prezinte la admiterea în cadrul unei noi specializări. În această situaţie, candidaţii sunt obligaţi să declare pe proprie răspundere, în fişa de înscriere, numărul de ani în care au fost susţinuţi financiar de la bugetul de stat. Perioadele în care a fost student se declară prin completarea Anexei 2.
 5. Pentru studiile universitare de licenţă organizate în într-o limbă străină, candidații trebuie să posede un certificat de competenţă lingvistică din lista aprobată de Rectoratul universităţii (Anexa 4 conţine această listă) sau certificat de competenţă lingvistică de la Bacalaureat, cu condiția ca din cele 5 calificative 3 să fie de minim B2. In cazul absolventilor de liceu din anul 2023, toate calificativele trebuie sa fie B2. Dacă candidatul optează pentru mai multe specializări cu predare într-o limbă străină, el trebuie să aibă certificat de competenţă lingvistică pentru fiecare specializare din lista sa de opțiuni. De asemenea, candidaţii care au absolvit cel puţin 8 clase cu predare în limba germană (fapt ce trebuie dovedit prin certificatul de absolvire al ciclului gimnazial, foaia matricolă corespunzătoare ciclului gimnazial sau celui liceal sau acte echivalente) nu trebuie să prezinte un certificat de competență lingvistică pentru limba germană. Candidaţii care au limba germană ca limbă maternă (fapt dovedit prin nota de la Bacalaureat) nu mai este necesar să prezinte certificat de competenţă lingvistică sau certificat de absolvire.
 6. Candidaţii care susţin proba scrisă în limba engleză sau germană nu vor mai avea nevoie de un certificat de competenţă lingvistică din limba respectivă.
 7. Candidaţii care nu susţin proba scrisă (beneficiind de facilităţi) vor avea nevoie de un certificat de competenţă lingvistică din limba/limbile programelor de studiu din lista lor de opţiuni.
 8. La admiterea în ciclul de studii universitare de licență pot participa absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat/atestatul/adeverința de bacalaureat precum și cetățeni români și cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economice European și ai Confederației Elvețiene cu diplome de bacalaureat obținute în statele menționate, recunoscute de instituțiile de învățământ superior, conform unei liste și metodologii aprobate prin ordin al Ministrului Educației și Cercetării. La înscrierea la concurs, candidații care nu se regăsesc în categoriile prevăzute mai sus au obligația de a prezenta atestatul de recunoaştere a studiilor eliberat de direcția de specialitate din cadrul ministerului (C.N.R.E.D.) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, pot participa la concursul de admitere în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.
 9. Candidaţii din Republica Moldova (cu diploma de bacalaureat) trebuie să facă dovada cetăţeniei moldovene, în cazul în care candidează pe locurile special alocate pentru ei de către facultate. Pentru concursul de admitere din iulie/septembrie 2023, facultatea nu a alocat cifră de școlarizare distinctă pentru această categorie de candidați. Candidaţii din Republica Moldova precum şi alţi etnici români (cu diploma de bacalaureat în ţările respective) pot candida, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români, pe locuri cu taxă.
 10. Candidaţii din ţări terţe UE pot concura pe locurile special alocate de Facultate, în conformitate OM. 6000/15.10.2012, modificată prin OM. 3359/2013, şi reglementările universităţii.

6. Procedura de atribuire a locurilor

Repartizarea candidaţilor admişi se face în ordinea descrescătoare a mediei de concurs şi cu respectarea riguroasă a ordinii opţiunilor formulate, pornind de la prima opţiune. Procedura de atribuire a locurilor se găseşte în Anexa 1. După stabilirea rezultatului final nu se admit contestaţii care au la bază necunoaşterea metodologiei de admitere.

7. Procedura de înscriere

8. Taxe

9. Anexele 1, 2, 3, 3A, 3B și 4 fac parte integrantă din prezentul regulament.

10. Comisia de Admitere are dreptul de a compatibiliza acest regulament cu Ordine ale Ministerului de resort emise până la data concursului de admitere.

11. Calendarul examenului de admitere

Calendarul examenului de admitere, nivel licență, sesiunea iulie 2023 va fi anuntat ulterior.