Felvételi a Matematika és Informatika Karon meghirdetett alapképzési szakokra – 2020

A 2020. júliusi felvételire jelentkezők figyelmébe!

Kedves Felvételizők!

A SARS-CoV-2 koronavírus terjedésének megelőzése érdekében hozott országos szintű intézkedések és a járványügyi helyzet jelenlegi kontextusában szükséges módosítanunk az idei felvételi követelményeket. Figyelembe véve a Matematika és Informatika Kar által szervezett felvételi felkészítőkön résztvevők nagy létszámát, meggyőződésünk, hogy az egyetemi felvételire való felkészülés érdekében megtett erőfeszítésetek meghozza gyümölcsét az érettségi vizsga során. Az érettségin szerzett jegyek ugyanis hozzájárulnak ahhoz, hogy jobb esélyetek legyen bejutni a Matematika és Informatika Kar képzési kínálatában szereplő szakokra.


Figyelembe véve az országos szintű rendkívüli intézkedéseket, a Matematika és Informatika Kar Kari Tanácsának 2020. április 28-i ülésén elfogadott Határozat értelmében ebben az évben nem kerül sor a 2020. április 4-re tervezett BBTE Matek-Infó versenyre.


Az alapképzési felvételi megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó szabályzat – Matematika és Informatika Kar – 2020, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem felvételi szabályzatának mellékletét képezi (hivatalos dokumentum PDF formátumban)

Jóváhagyta a Kari Tanács 2020. május 19-én

Figyelembe véve a szükségállapot kihirdetéséről szóló 195/2020-as számú, 2020. március 16-én kiadott államfői rendeletet és a SARS-CoV-2 koronavírussal való fertőzés elterjedésének megelőzésére vonatkozó országos szintű utólagos intézkedéseket, valamint a Babeș–Bolyai Tudományegyetemnek a frontális oktatási tevékenységek felfüggesztésére, és az online oktatásra való áttérésre vonatkozó határozatait, a 2019. december 10-én kiadott 24.050-es számú Szenátusi Határozattal jóváhagyott A Babeş–Bolyai Tudományegyetem Felvételi szabályzata, és az ennek mellékletét képező, Az alapképzési felvételi megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó szabályzat a Matematika és Informatika Karon – 2020, amelyet a Kari Tanács 2019. november 12-én fogadott el, a következő rendelkezésekkel egészül ki, amelyek a 2020-as felvételi időszakokban lesznek érvényben, amennyiben az országos járványügyi helyzet nem teszi lehetővé a frontális tevékenységek újrakezdését.

Jelen szabályzat a 2020. júliusi (alapképzési) felvételire vonatkozik, a Matematika és Informatika Kar által meghirdetett szakokra.

1. Felvételi időszak

A Matematika és Informatika Kar által szervezett alapképzési felvételi részletes naptára elérhető az alábbi oldalon.

2. Kiválasztási szempontok

Kiválasztási szempont: a felvételi átlaga.

A felvételi átlag kiszámítása a következő képlet alapján történik:

Felvételi átlag = ¼ * az érettségi jegyek átlaga + ¾ * az érettségi jegy Matematikából vagy Informatikából

Megjegyzés:

 • Az érettségin szerzett Matematika jegyet azok az érettségi oklevéllel rendelkező jelentkezők választhatják, akik középiskolai tanulmányaikat olyan tagozaton végezték, ahol ebből a tantárgyból kellett vizsgázniuk.
 • Az érettségin szerzett Informatika jegyet azok az érettségi oklevéllel rendelkező jelentkezők választhatják, akik középiskolai tanulmányaikat reál tagozaton, elméleti képzésben, Matematika – Informatika és Természettudományok szakokon végezték.
 • Mindazon jelentkezők esetén, akiknek Matematikából vagy Informatikából nem kellett érettségi vizsgát tenniük, a felvételi átlagot a következőképpen számítják ki: a Matematika vagy Informatika érettségi jegyet helyettesíti a középiskolai Matematika jegyek átlaga, amelyet a 4 vagy 5 (esti tagozat esetén) középiskolai évre számoltak ki. Amennyiben ez az átlag nem nagyobb vagy egyenlő mint 5.00, a jelentkező nem iratkozhat felvételire.

Mindazon jelentkezők, akik kiváló eredményeket értek el a matematika, informatika vagy a csillagászat és asztrofizika tantárgyversenyek nemzetközi vagy országos szakaszán, illetve a BBTE Matek-Infó versenyen, 10.00-es felvételi átlaggal jutnak be az általuk kiválasztott szakra (lásd a Felvételi szabályzat 2-es számú Mellékletének A-listáját – Felvételi kedvezményeket).

A Matematika és Informatika Kar bizonyos felvételi kedvezményeket biztosít azoknak a jelentkezőknek, akik nagyon jó eredménnyel szerepeltek az említett középiskolai tantárgyversenyeken, és akik matematika-informatika szakirányú osztályban végeztek (lásd a Felvételi szabályzat 2-es számú Mellékletében foglalt Felvételi kedvezményeket).

*Fontos tudnivalók

 1. A felvételire való beiratkozás lezárulása után nem lehet igényelni vagy módosítani a jelentkezőket megillető kedvezményeket.
 2. Mindazon jelentkezők, akik rendelkeznek az alábbi kitüntetésekkel (a Felvételi szabályzat 2-es számú Mellékletében foglalt A, B és C kategória – Felvételi kedvezmények), a középiskola elvégzésétől számított legtöbb három egymást követő felvételi vizsgán részesülhetnek a felajánlott kedvezményekben, a Matematika és Informatika Karra történő egyszeri beiratkozásuk esetén.
 3. A romániai felsőoktatási rendszer alapképzési diplomával rendelkező vagy nem rendelkező végzősei számára ugyanazon kiválasztási szempontok érvényesek, mint az egyéb jelentkezők esetében.

3. Azonos felvételi átlag esetén a helyek elosztásánál a következő kritériumok érvényesülnek:

 1. az érettségi jegyek átlaga;
 2. az érettségin szerzett matematika (bármelyik szakirány) vagy informatika jegy (reál tagozat, elméleti szakágazat, matematika – informatika és természettudományok szak) a jelentkező választása szerint. Mindazon jelentkezők esetén, akik ezzel a jeggyel nem rendelkeznek, a középiskolai Matematika jegyek átlagát vesszük figyelembe, amelyet a 4 vagy 5 (esti tagozat esetén) középiskolai évre számoltak ki. Ehhez a középiskola tanulmányi eredményeit igazoló törzskönyvi kivonat fénymásolata is szükséges.
 3. a középiskolai Matematika jegyek átlaga, amelyet a 4 vagy 5 (esti tagozat esetén) középiskolai évre számoltak ki. Ehhez a középiskola tanulmányi eredményeit igazoló törzskönyvi kivonat fénymásolata is szükséges.

4. A helyek elosztása

A Karra felvételt nyernek mindazon jelentkezők, akik elérték a legalább 5,00-ös (öt) felvételi átlagjegyet, és a felvételi átlagok csökkenő sorrendjében, a beiratkozáskor megjelölt szakok prioritását figyelembe véve, bekerülnek a szakminisztérium által jóváhagyott keretlétszámba. A helyek odaítélésének/visszaigazolásának módjára vonatkozó részletek a Felvételi szabályzat 1-es számú mellékletében olvashatóak.

5. Fontos szabályozások

 1. Egy jelentkező egyidejűleg ugyanazon felsőoktatási intézmény több szakjára vagy különböző felsőoktatási intézmények szakjaira is felvételizhet több iratkozási dosszié leadásával, de egyszerre legtöbb két képzési programra nyerhet felvételt, a képzési szinttől és a képzést nyújtó oktatási intézményektől függetlenül. Egy jelentkező nem nyújthat be több versenydossziét ugyanazon szakterület legelsőként megjelölt szakjaira. A bejutott jelentkezők kizárólag egy képzési program/szak esetében részesülhetnek államilag támogatott képzésben.
 2. Az állami költségvetésből finanszírozott (tandíjmentes) helyre bejutott hallgatók állami költségvetési támogatásban részesülhetnek (ösztöndíjrendszer), de ez csak a normál tanulmányi időszakra vehető igénybe, az adott szakon. Az állami felsőoktatási intézmények korábbi években beiratkozott, állami támogatással tanuló hallgatói, akik második szakot is el szeretnének végezni, sikeres felvételi esetén állami költségvetési támogatásban részesülhetnek, de csak korlátozott ideig tanulhatnak tandíjmentes helyen: az új szak tanulmányi éveinek számából le kell vonni az előző szakon államilag támogatott tanévek számát. Ugyanez a szabályozás érvényes mindazon hallgatókra is, akik korábban tandíjmentes helyre jutottak be, de akiket kizártak vagy akik tanulmányaikat megszakították, az első tanulmányi év kivételével, (amely tandíjköteles rendszerben zajlik). A normál tanulmányi ciklus állami költségvetésből történő finanszírozása azt jelenti, hogy valamennyi tanulmányi évet tandíjmentes rendszerben lehet folytatni, egyetlen alkalommal. Bármilyen egyéb helyzetben – a szociális esetek kivételével –, a tanulmányi év tandíjas rendszerben zajlik.
 3. Az egyetemi alapképzési oklevéllel/végbizonyítvánnyal rendelkező vagy nem rendelkező, állami vagy magánegyetemen végzett hallgatók további jóváhagyott helyekre jelentkezhetnek egy újabb szak elvégzése érdekében. Ebben az esetben a jelölteknek saját felelősségükre kell nyilatkozniuk a jelentkezési űrlapon arról, hogy az első szak elvégzésekor hány évig részesültek állami támogatásban. A hallgatói státus időtartamát a 3-as melléklet kitöltésével kell igazolni.
 4. Egyetemi alapképzésre történő idegen nyelvű felvételi esetén a jelentkezőknek nyelvvizsga-bizonyítvánnyal kell rendelkezniük, amely szerepel a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Rektori Hivatala által jóváhagyott listán, vagy rendelkezniük kell az érettségi vizsgán kapott nyelvvizsga-bizonyítvánnyal, azzal a feltétellel, hogy az öt minősítés közül legalább három B2-es szintű kell legyen. Amennyiben a jelentkező több idegen nyelvű szakra is szeretne jelentkezni, minden választott szak esetén rendelkeznie kell nyelvvizsga-bizonyítvánnyal. Ehhez hasonlóan, mindazon jelentkezők, akiknek az anyanyelvük német, vagy legalább 8 osztályt német tannyelvű tagozaton végeztek (ezt igazolniuk kell a gimnázium elvégzéséről szóló abszolváló oklevéllel, a gimnáziumi vagy líceumi tanulmányokról kiállított törzskönyvi kivonattal vagy ezzel egyenértékű okiratokkal), nem kell rendelkezniük német nyelvvizsga-bizonyítvánnyal.
 5. Alapképzési felvételire jelentkezhetnek az érettségi vagy ezzel egyenértékű oklevéllel rendelkező középiskolát végzettek, román állampolgárok, valamint az Európai Unió tagállamainak, az Európai Gazdasági Térség és a Svájci Államszövetség államainak polgárai, akik oklevelüket az említett országokban szerezték, és az oklevelet a felsőoktatási intézmények elismerték az oktatási és kutatási miniszter által jóváhagyott rendelet szerinti lista és módszertan alapján. Azok a jelentkezők, akik nem tartoznak a fenti kategóriák egyikéhez sem, a felvételi vizsgára való beiratkozáskor fel kell mutatniuk a külföldön folytatott tanulmányaik elismerésének igazoló okiratát, ezt a minisztérium szakigazgatósága, az Országos Oklevél-honosító Központ (C.N.R.E.D.) bocsátja ki. Az Európai Unió tagállamainak, valamint az Európai Gazdasági Térség és a Svájci Államszövetség államainak polgárai is jelentkezhetnek felvételire, a román állampolgárokra érvényes, törvény által előírt feltételek mellett, beleértve a beiskolázási díjakat is.
 6. A Moldovai Köztársaságból származó jelentkezőknek, (akik érettségi oklevelüket Romániában szerezték) bizonyítaniuk kell Moldovai Köztársaságbeli állampolgárságukat, amennyiben a számukra külön fenntartott helyekre jelentkeznek. A Moldovai Köztársaságból származó jelentkezők, illetve egyéb, román nemzetiségű kisebbségek (akik érettségi oklevelüket az adott országban szerezték), a román állampolgárokkal azonos feltételek mellett jelentkezhetnek a Kar által számukra meghirdetett tandíjas helyekre. A romániai felsőoktatási intézményekbe való beiratkozáskor fel kell mutatniuk az elvégzett tanulmányok elismerését igazoló okiratot, amelyet a szakminisztérium Országos Oklevél-honosító Központja állított ki (C.N.R.E.D.).
 7. A Moldovai Köztársaságból származó jelentkezők, illetve egyéb, román nemzetiségű kisebbségek, (akik érettségi oklevelüket az adott országban szerezték), akik tandíjmentes helyre szeretnének bejutni, a felvételi vizsgára való beiratkozása kizárólag BBTE Nemzetközi Együttműködési Központjában történik.
 8. A Európai Unió harmadik országbeli jelentkezők is pályázhatnak a Kar által külön meghirdetett helyekre a 3359/2013-as Miniszteri Rendelettel módosított 6000/15.10.2012 számú Miniszteri Rendelet és az egyetem szabályozásai alapján.

6. A helyek odaítélésének szempontrendszere

A bejutott jelentkezők elosztása a felvételi átlaguk csökkenő sorrendjében történik, szigorúan betartva a beiratkozáskor megjelölt szakok prioritását, a legelső opciótól indulva. A helyek odaítélésének szempontrendszeréről az 1-es számú Mellékletben lehet tájékozódni. A végleges eredmények megjelenését követően nem fogadható el olyan jellegű fellebbezés, amely a felvételi módszertanának hiányos ismeretéből származik.

7. A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok

A jelentkezők beiratkozása online történik a https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/ oldalon. A jelentkezők felelősséggel tartoznak a 2019. december 10-én kiadott 24.050-es számú Szenátusi Határozattal jóváhagyott A Babeş–Bolyai Tudományegyetem Felvételi szabályzatban előírt valamennyi dokumentum megfelelő feltöltéséért/továbbításáért, aláírva (esetenként) és szkennelve. E szabály alól kivételt képeznek a 3 cm/4 cm-es méretű fényképek, amelyeket eredetiben kell behozni az oktatási tevékenység kezdetekor. A jelentkezők felelősséget vállalnak a dokumentumok valódiságáért, valamint a digitális/szkennelt és az eredeti dokumentumok tartalmának azonosságáért, amelyeket a jelentkezői dossziéban kell elhelyezni, kézjeggyel ellátott írásos nyilatkozat kíséretében.

I. szakasz – előiratkozási útmutató – BBTE
II. szakasz – felvételi iratkozási útmutató – BBTE
A beiratkozáshoz szükséges szkennelt dokumentumok

8. Beiratkozási díjak

9. A Felvételi Bizottságnak jogában áll jelen felvételi szabályzat módosítása a szakminisztérium által a felvételi vizsga kezdetéig kiadott rendeletek alapján.

Az 1-es, 2-es, és 3-as számú mellékletek jelen felvételi szabályzathoz tartoznak.