Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la Masterat la Facultatea de Matematică şi Informatică, sesiunea 2024

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la Masterat la Facultatea de Matematică şi Informatică, sesiunea 2024 – document oficial in format PDF

Nr. 1593/21.11.2023
Aprobat de Consiliul facultăţii din data de 21.11.2023

Prezentul regulament specific este o anexă a REGULAMENTULUI DE ADMITERE AL UNIVERSITĂŢII BABEŞ-BOLYAI pentru sesiunile iulie şi septembrie 2024

Programe de studiu propuse*

DOMENIUL DE STUDII – Forma de învăţământ: cu frecventă; Durata studiilor: 2 ani
Domeniul Matematică
Matematici avansate – limba de predare engleză
Metode moderne în predarea matematicii – limba de predare română
Metode moderne în predarea matematicii – limba de predare maghiară
Matematică computaţională – limba de predare maghiară
Domeniul Informatică
Baze de date – limba de predare română
Sisteme distribuite în Internet – limba de predare română
Analiza datelor şi modelare – limba de predare maghiară
Proiectarea şi dezvoltarea aplicaţiilor Enterprise – limba de predare maghiară
Calcul de înaltă performanţă şi analiza volumelor mari de date – limba de predare engleză
Inginerie Software – limba de predare engleză
Inteligenţă computaţională aplicată – limba de predare engleză
Securitate Cibernetică (Cyber Security) – limba de predare engleză
Știința datelor în industrie și societate – limba de predare engleză
Sisteme informatice avansate: modelare, proiectare, dezvoltare – limba de predare germană şi engleză
Domeniul Științele educației
Masterat didactic în Informatică – limba de predare română
Masterat didactic în Matematică – limba de predare maghiară
Masterat didactic în Informatică – limba de predare maghiară

Note importante.

* Specializările menţionate mai sus se vor organiza cu condiţia întrunirii, în cadrul sesiunii de admitere din luna iulie, a unui număr minim de candidaţi admişi după prima etapă.

1. Condiţii de înscriere

 • La admiterea în ciclul de studii universitare de master pot participa absolvenţii cu diplomă de licenţă/absolvire, indiferent de anul absolvirii programului de licenţă.
 • Condițiile de participare la admitere pentru candidații cu diploma de licenţă/absolvire într-o specializare din domeniul specializării sau specializări înrudite cu cele ale domeniului pentru care optează candidatul, respectiv pentru cei veniți din alte domenii se găsesc în Procedura administrativă privind înscrierea candidaților.
 • Pentru programele de la nivel master este obligatorie prezentarea unui certificat de competenţă lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională. Sunt valabile atestatele lingvistice eliberate de facultățile UBB și certificatele agreate de UBB (https://infoadmitere.ubbcluj.ro/ro/reglementari/files/Regulament_admitere_2024_Anexa_1.pdf). La specializarea Securitate Cibernetică (limbă de predare engleză) condițiile privind certificatul de competență lingvistică diferă față de celelalte specializări. Detaliile se găsesc în Procedura administrativă privind înscrierea candidaților.
 • Un candidat poate solicita într-un dosar oricâte din specializările propuse pe cele trei domenii gestionate de facultate, în afară de specializarea Știința datelor în industrie și societate, atât în regim bugetat (dacă îndeplineşte condiţiile pentru a urma o specializare în această formă de finanţare) cât şi în regim cu taxă, dar poate fi înmatriculat la cel mult două programe de studiu concomitent şi poate beneficia de finanţare de la bugetul de stat pentru un singur program de studiu/specializare. În cazul în care un candidat doreşte să urmeze concomitent două specializări,  acesta va depune două dosare de înscriere. Pentru specializarea Știința datelor în industrie și societate se va depune dosar separat, cu opțiunea în regim bugetat și/sau taxă.
 • Există două modalități de a aplica la masteratul Securitate Cibernetică: una națională, cu aceleași condiții ca orice alt program de masterat din oferta educațională a Facultății de Matematică și Informatică din cadrul Universității Babeș-Bolyai, și una EIT. Cerințele pentru candidații veniți prin EIT Digital la specializarea Securitate Cibernetică (limbă de predare engleză) se găsesc în Procedura administrativă privind înscrierea candidaților.
 • Opţiunile candidaţilor pentru specializări nu se modifică după încheierea înscrierilor la concurs.
 • La admitere pot candida şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Procedura de evaluare şi clasificare este aceeaşi ca şi pentru cetăţenii români.
 • Recunoaşterea studiilor efectuate în afara României se va realiza de către direcţia de specialitate din cadrul ministerului de resort. La înscrierea la concurs, fiecare candidat are obligaţia de a prezenta un document din care să rezulte demararea procesului de recunoaştere a studiilor. Responsabilitatea oferirii de informaţii despre procesul de recunoaștere revine în exclusivitate Centrului de Cooperări Internaţionale al Universităţii Babeş-Bolyai.
 • Candidaţii din ţări terţe UE pot concura pe locurile special alocate de facultate în conformitate cu OM. 6000/15.10.2012 şi reglementările universităţii. Responsabilitatea oferirii de informaţii, a verificării documentelor şi înscrierii acestor candidaţi revine în exclusivitate Centrului de Cooperări Internaţionale al Universităţii Babeş-Bolyai.

2. Înscrierea

Înscrierea candidaților se face online. Candidaţii sunt responsabili de încărcarea pe platformă/transmiterea corectă a tuturor documentelor prevăzute în Regulamentul de admitere. Candidații își asumă responsabilitatea referitoare la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale care urmează să fie depuse la dosarul candidatului prin semnarea fișei de înscriere. Detaliile tehnice legate de înscriere se găsesc în Procedura tehnică privind înscrierea candidaților.

3. Probă de evaluare

Portofoliu argumentativ notat cu ADMIS/RESPINS: candidatul încarcă în platforma on-line un Curriculum Vitae (maxim 2 pagini) şi un plan de dezvoltare a carierei profesionale şi ştiinţifice (conform cu prima specializare din lista de opţiuni) pe Matematică respectiv Informatică (maxim 2 pagini), realizat în limba de predare a primei specializări din lista sa de opţiuni.

Probă de specialitate pentru candidații care nu au absolvit una din specializările înrudite cu specializările alese.

Test de limba engleză/germană notat cu ADMIS/RESPINS pentru cei care au printre opțiuni și specializări cu limba de predare engleză/germană.

4. Criteriul de clasificare a candidaţilor declaraţi admişi după proba de evaluare

 • În cazul candidaţilor din domeniu sau domenii înrudite:
  1. 75% media generală de promovare a anilor de studiu;
  2. 25% media examenului de licenţă/absolvire.
 • În cazul celorlalţi candidaţi: Media generală de admitere este nota obţinută la proba de specialitate.

5. Criterii de departajare

În caz de medii egale, departajarea se va face luând în considerare media generală de promovare a anilor de studiu şi respectiv media generală din ultimul an de studiu.

6. Procedura de clasificare

 • Admiterea la studii de masterat se face pe cele trei domenii gestionate de facultate (Matematică, Informatică și Științele educației) şi pe linii de studiu (română, engleză, maghiară, germană). Se alocă un număr de locuri bugetate şi cu taxă pe fiecare specializare propusă, cu excepția liniei maghiare, unde locurile se aloca global pe domeniu. Candidaţii pot selecta la înscriere din lista de specializări oricâte specializări din fiecare domeniu. Excepție face specializarea Știința datelor în industrie și societate, pentru care se cere dosar de admitere separat.
 • Sunt declaraţi admişi candidaţii cu media de admitere minim 6 situaţi, în ordinea descrescătoare a mediilor şi în funcţie de opţiunile exprimate la înscriere, pe locurile repartizate fiecărei specializări în parte, cu excepția liniei maghiare unde locurile sunt alocate pe domeniu. Pentru linia maghiară, după constituirea listei admişilor (buget, respectiv taxă) pe domenii conform ordinii descrescătoare a mediilor, candidaţii admişi se repartizează pe specializări. Conform prezentului Regulament, se organizează acele specializări de master care întrunesc numărul minim de candidaţi admişi decis de Consiliul facultăţii.

7. Confirmarea locului obținut

 • Confirmarea locului obținut se face în două etape:
  • etapa I: după afișarea primelor liste cu distribuirea candidaților pe specializări;
  • etapa II: după redistribuirea locurilor neconfirmate în prima etapă.
 • În fiecare etapă se vor încărca pe platforma admiterii documentele solicitate, iar cei admiși la taxă vor plăti prima rată a taxei de școlarizare.
 • Detalii despre procesul de confirmare se găsesc în Procedura privind confirmarea locului.

8. Afişarea rezultatelor finale

Un student admis pe un loc finanţat de la bugetul de stat poate beneficia de subvenţia de la buget (grant de studiu) numai pe durata normală de studiu a specializării la care a fost admis. În cazul studenţilor care au beneficiat anterior de subvenţie de la bugetul de stat pentru ciclul de studii de masterat – fiind înmatriculaţi la o universitate de stat – numărul anilor în care vor putea beneficia de subvenţia de la buget va fi diminuat cu numărul anilor de studiu urmaţi în prealabil fără taxă. Aceeaşi reglementare se aplică şi studenţilor exmatriculaţi sau celor ce s-au retras de la studii, cu excepţia primului an de studiu (care se derulează în regim cu taxă). Finanţarea de la bugetul de stat a ciclului normal de studiu presupune urmarea în regim bugetat a fiecărui an de studiu câte o singură dată. Orice altă situație, cu excepţia cazurilor speciale, implică urmarea anului de studiu în regim cu taxă.

9. Taxe

Taxa de admitere este formată din taxa de înscriere şi taxa de procesare. Angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii Babeş-Bolyai, ai Bibliotecii Centrale Universitare, Grădinii Botanice şi ai restaurantelor şi cafeteriilor Universităţii, precum şi copiii personalului didactic și didactic auxiliar în activitate sau pensionari din instituțiile de învățământ universitar și preuniversitar, sunt scutiţi de la plata taxei de înscriere. Pentru aspectele organizatorice şi de comunicare se percepe taxa de procesare, taxă care nu este supusă scutirilor, degrevărilor şi nu este returnabilă. Fac excepție candidații orfani de ambii părinți și tinerii proveniți din centrele de plasament care sunt scutiți de la plata taxei de admitere (formată din: taxa de înscriere și taxa de procesare).

In caz de retragere, taxa de procesare și taxa de înscriere nu se returnează.
Taxele se pot achita pe platforma on-line.

10. Comisia de Admitere are dreptul de a compatibiliza acest regulament cu alte reglementări ale Ministerului de resort sau ale universităţii emise până la data concursului de admitere.

Adresa corespondenţă: master.cs@ubbcluj.ro

Anexă: Taxe de admitere