Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la Masterat la Facultatea de Matematică şi Informatică, sesiunile Iulie şi Septembrie 2020

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la Masterat la Facultatea de Matematică şi Informatică, sesiunile Iulie şi Septembrie 2020 – document oficial in format PDF

Aprobat de Consiliul facultăţii din data de 19 mai 2020

Având în vedere instituirea stării de urgență pe teritoriul României în baza Decretului nr. 195/2020 din 16 martie 2020 și măsurile ulterioare adoptate la nivel național pentru prevenirea răspândirii infecției cu SARS-CoV-2, precum și deciziile Universității Babeș-Bolyai cu privire la suspendarea activităților didactice față în față și desfășurarea acestora în regim online, Regulamentul de admitere al Universității Babeș-Bolyai aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 24050 din 10.12.2019 şi a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere (nivel master) la Facultatea de Matematică şi Informatică – 2020, anexă la Regulamentul de admitere al Universităţii Babeş-Bolyai Aprobat de Consiliul facultăţii din data de 12 noiembrie 2019 se modifică cu următoarele prevederi, aplicabile în sesiunea de admitere din 2020, dacă situația la nivel național nu va permite reluarea activităților față în față.

Prezentul regulament specific este o anexă a REGULAMENTULUI DE ADMITERE AL UNIVERSITĂŢII BABEŞ-BOLYAI pentru sesiunile iulie şi septembrie 2020

Programe de studiu propuse

DOMENIUL DE STUDII – Forma de învăţământ: cu frecventă; Durata studiilor: 2 ani
Domeniul Matematică
Matematici avansate – limba de predare engleză
Metode moderne în predarea matematicii – limba de predare română
Metode moderne în predarea matematicii – limba de predare maghiară
Matematică computaţională – limba de predare maghiară
Domeniul Informatică
Baze de date – limba de predare română
Sisteme distribuite în Internet – limba de predare română
Analiza datelor şi modelare – limba de predare maghiară
Proiectarea şi dezvoltarea aplicaţiilor Enterprise – limba de predare maghiară
Calcul de înaltă performanţă şi analiza volumelor mari de date – limba de predare engleză
Inginerie Software – limba de predare engleză
Inteligenţă computaţională aplicată – limba de predare engleză
Sisteme informatice avansate: modelare, proiectare, dezvoltare – limba de predare germană şi engleză
Metode moderne în predarea informaticii – limba de predare română
Metode moderne în predarea informaticii – limba de predare maghiară
Științele educației*
Masterat didactic în Informatică
Masterat didactic în Matematică (în limba maghiară)
Masterat didactic în Informatică (în limba maghiară)

Notă importantă. Specializările menţionate mai sus se vor organiza cu condiţia întrunirii, în cadrul sesiunii de admitere din luna iulie, a unui număr minim de candidaţi admişi după prima etapă.

* Programe noi aparute in H.G. din data de 31.08.2020.

Calendarul examenului de admitere la master, sesiunea septembrie 2020 este disponibil în această secțiune.

1. Înscrierea

Candidaţii sunt responsabili de încărcarea pe platformă/transmiterea corectă a tuturor documentelor prevăzute în Regulamentul de admitere. Toate detaliile referitoare la documentele care se încarcă în platforma, se regăsesc mai jos la documente necesare înscrierii la concursul de admitere – studii de masterat. Candidații își asumă responsabilitatea referitoare la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale care urmează să fie depuse la dosarul candidatului prin declarație scrisă semnată.

2. Probă de evaluare

Portofoliu argumentativ notat cu ADMIS/RESPINS: candidatul încarcă în platforma on-line un Curriculum Vitae (maxim 2 pagini) şi un plan de dezvoltare a carierei profesionale şi ştiinţifice (conform cu prima specializare din lista de opţiuni și unul pentru specializarea din domeniul Științele educației, dacă este cazul) pe Matematică respectiv Informatică (maxim 2 pagini), realizat în limba de predare a primei specializări din lista sa de opţiuni.

3. Criteriul de clasificare a candidaţilor declaraţi admişi după proba de evaluare

 • În cazul candidaţilor din domeniu sau domenii înrudite (a se consulta punctul 6. Condiţii de înscriere din prezentul Regulament):
  Media generală de admitere este compusă din:

  1. 75% media generală de promovare a anilor de studiu;
  2. 25% media examenului de licenţă.
 • În cazul celorlalţi candidaţi: Media generală de admitere este nota obţinută la proba orală susţinută pe una din platformele on-line, platformă care va fi anunţată înainte de susţinerea probei orale (a se consulta din nou punctul 6. Condiţii de înscriere, din prezentul Regulament).

4. Criterii de departajare

În caz de medii egale, departajarea se va face luând în considerare media generală de promovare a anilor de studiu şi respectiv media generală din ultimul an de studiu.

5. Procedura de clasificare

ETAPA I DE CONFIRMĂRI

 • Admiterea la studii de masterat se face pe cele două domenii gestionate de facultate (Matematică şi Informatică) şi pe linii de studiu (română, engleză, maghiară, germană). Se alocă un număr de locuri bugetate şi cu taxă global pe domeniu şi în cadrul fiecărui domeniu, pe linii de studiu. Candidaţii pot selecta la înscriere din lista de specializări oricâte specializări din fiecare domeniu.
 1. Sunt declaraţi admişi candidaţii situaţi, în ordinea descrescătoare a mediilor şi în funcţie de opţiunile exprimate la înscriere, pe locurile repartizate fiecărui domeniu şi linie de studiu în parte. După constituirea listei admişilor (buget, respectiv taxă) conform ordinii descrescătoare a mediilor, candidaţii admişi se repartizează pe specializări. Conform prezentului Regulament, se organizează acele specializări de master care întrunesc numărul minim de candidaţi admişi decis de Consiliul facultăţii.
 2. Candidaţii declaraţi admişi pe locuri bugetate îşi confirmă locul prin completarea, semnarea contractului de studiu de către candidat şi încărcarea acestuia pe platforma admiterii. În caz contrar, candidatul pierde locul obţinut, precum şi posibilitatea de a obţine un loc la o specializare aflată mai sus în lista sa de opţiuni.
 3. Candidaţii declaraţi admişi pe locuri cu taxă îşi confirmă locul prin achitarea primei rate a taxei de școlarizare, prin semnarea contractului de şcolarizare de către candidat şi încărcarea pe platforma admiterii a contractului de studiu și a dovezii plăţii primei rate a taxei de şcolarizare. În caz contrar, candidatul pierde locul obţinut, precum şi posibilitatea de a obţine un loc la o specializare aflată mai sus în lista sa de opţiuni.
 4. Candidaţii în așteptare ce doresc să participe în continuare la concurs trebuie să confirme în aplicație acest lucru prin bifarea bifei corespunzătoare “Doresc să particip la glisare”. În caz contrar ei sunt eliminați din concurs.

ETAPA A II-A DE CONFIRMĂRI

 1. Dacă în urma etapei I de confirmări NU se produce o schimbare a tipului de loc ocupat, acesta se consideră implicit confirmat din etapa I.
 2. Dacă în urma etapei I de confirmări un candidat trece de pe un loc cu taxă pe un loc bugetat în cadrul aceleași specializări la care a fost admis anterior, locul nou obţinut se confirmă prin completarea, semnarea contractului de studiu de către candidat corespunzător noii forme de finațare şi încărcarea acestuia pe platforma admiterii, (taxa plătită în etapa I se returnează la începerea anului universitar). În caz contrar, candidatul pierde locul obţinut.
 3. Dacă în urma etapei I de confirmări un candidat trece la o specializare aflată mai în faţă în fişa de înscriere a candidatului locul nou obţinut se confirmă prin completarea, semnarea contractului de studiu de către candidat corespunzător noii specializări şi încărcarea acestuia pe platforma admiterii, respectiv dacă locul este cu taxa pe lîngă contractul de studiu se încarcă și dovada achitării primei rate a taxei de școlarizare (chiar în cazul în care a mai fost încărcată). În caz contrar, candidatul pierde locul obţinut.
 4. Candidaţii în așteptare (din prima listă), declaraţi admişi după etapa I de confirmări pe locuri bugetate îşi confirmă locul prin completarea, semnarea contractului de studiu şi încărcarea acestuia pe platforma admiterii. În caz contrar, candidatul pierde locul obţinut.
 5. Candidaţii în așteptare (din prima listă), declaraţi admişi după etapa I de confirmări pe locuri cu taxă îşi confirmă locul prin achitarea primei rate a taxei de școlarizare, prin completarea. semnarea contractului de studiu de către candidat şi încărcarea pe platforma admiterii a contractului de studiu și a dovezii plăţii primei rate a taxei de şcolarizare. În caz contrar, candidatul pierde locul obţinut.

Afişarea rezultatelor finale

 • Un student admis pe un loc finanţat de la bugetul de stat poate beneficia de subvenţia de la buget (grant de studiu) numai pe durata normală de studiu a specializării la care a fost admis. În cazul studenţilor care au beneficiat anterior de subvenţie de la bugetul de stat pentru ciclu de studii de masterat – fiind înmatriculaţi la o universitate de stat – numărul anilor în care vor putea beneficia de subvenţia de la buget va fi diminuat cu numărul anilor de studiu urmaţi în prealabil fără taxă. Aceeaşi reglementare se aplică şi studenţilor exmatriculaţi sau celor ce s-au retras de la studii, cu excepţia primului an de studiu (care se derulează în regim cu taxă). Finanţarea de la bugetul de stat a ciclului normal de studiu presupune urmarea în regim bugetat a fiecărui an de studiu câte o singură dată. Orice altă situație, cu excepţia cazurilor sociale, implică urmarea anului de studiu în regim cu taxă.

6. Condiţii de înscriere

 • Pentru specializările de masterat de la domeniul Matematică sunt acceptaţi candidaţi care au absolvit o specializare din domeniile Matematică, Informatică şi Fizică, specializările Cibernetică Economică, Statistică şi Previziune Economică şi Informatică Economică din cadrul domeniului Economic, specializările domeniilor Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei şi Ingineria Sistemelor (specializări înrudite cu cele ale domeniului Matematică).
 • Pentru specializările de masterat de la domeniul Informatică sunt acceptaţi candidaţii care au absolvit specializarea Matematică informatică, specializări ale domeniului Informatică, specializările Cibernetică Economică şi Informatică Economică din cadrul domeniului Economic, şi specializările din cadrul domeniilor Calculatoare şi Tehnologia şi Ingineria Sistemelor (specializări înrudite cu cele ale domeniului Informatică). Sunt de asemenea acceptaţi absolvenţi ai Programului Postuniversitar de Informatică, organizat de facultatea noastră. Aceştia participă la concurs cu o notă calculată astfel: 75% media generală de promovare a anilor de studiu de la Programul Postuniversitar de Informatică şi 25% nota de la examenul de certificare a competenţelor profesionale de la acelaşi program.
 • Un candidat care nu a absolvit una dintre specializările de mai sus va susţine o probă orală (30 minute) pe platforma on-line din tematica examenului de licenţă de la Matematică (pentru specializări ale domeniului Matematică) respectiv din tematica examenului de licenţă de la Informatică (pentru specializări ale domeniului Informatică, cu excepţia specializării Metode moderne în predarea informaticii, acolo unde proba orală se va da din tematica de Informatică afişată la adresa http://www.cs.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/anexa4b-regulament-admitere-licenta-2019.pdf). Nota minimă de promovare a probei orale este 6,00. Pentru studiile universitare de master organizate în limba maternă /într-o limbă străină, admiterea se susține în limba de predare a programului de studii universitare. În cazul în care candidații aleg mai multe opțiuni, vor susține proba de admitere în limba de predare conform cu prima opțiune aleasă. Pentru celelalte opțiuni lingvistice se va susține oral pe o platformă online un test de competenţa lingvistică în limba de predare a programului respectiv. În cazul în care aceşti candidaţi posedă un certificat/atestat valabil de competenţă lingvistică din lista aprobată de Rectoratul universităţii acesta va fi încărcat la înscrierea online împreună cu celelalte documente ale dosarului de înscriere în vederea echivalării cu proba de competenţă lingvistică.
 • Pentru specializările de masterat din domeniul Științele educației sunt acceptați candidați care au absolvit o specializare din domeniul Matematică pentru Masterat didactic în Matematică, respectiv domeniul Informatică sau specializările Matematică informatică și Informatică economică de 4 ani pentru Masterat didactic în Informatică. De asemenea se acceptă candidați profesori de specialitate, absolvenți ai programelor postuniversitare de conversie profesională pentru Matematică respectiv Informatică. Pentru aceste specializări nu se poate susține probă pentru absolvenți din alte domenii sau specializări.
 • Un candidat poate solicita oricâte din specializările la care are dreptul (conform cu specializarea absolvită şi eventual proba suplimentară promovată), atât în regim bugetat (dacă îndeplineşte condiţiile pentru a urma o specializare în această formă de finanţare) cât şi în regim cu taxă, dar poate fi înmatriculat la cel mult două programe de studiu concomitent şi poate beneficia de finanţare de la bugetul de stat pentru un singur program de studiu/specializare. În cazul în care un candidat doreşte să urmeze concomitent două specializări, începând din anul universitar 2020-2021, acesta va depune două dosare de înscriere.
 • Pentru toate programele de la nivel master este obligatorie încărcarea la înscriere a unui certificat/atestat valabil de competenţă lingvistică agreat de Universitate împreună cu celelalte documente ale dosarului de înscriere.
  Pentru studiile universitare de master organizate în limba engleză/germană, admiterea va conţine obligatoriu o probă orală de competenţă lingvistică eliminatorie pentru limba engleză/germană, notată cu ADMIS/RESPINS (organizată pe o platformă online). Calificativele vor fi trecute într-un catalog cu numele şi prenumele candidaţilor, semnat de preşedintele comisiei de admitere pe facultate şi vizat de preşedintele comisiei de admitere pe universitate. Fac excepţie de la reglementarea de mai sus, absolvenţii  programelor  de licenţă realizate integral în limba programului de master. De asemenea, la această probă se pot recunoaşte certificatele/atestatele de limbă aprobate de Rectorat la nivel de Universitate.
 • La admiterea în ciclul de studii universitare de master pot participa absolvenţii cu diplomă de licenţă/absolvire indiferent de anul absolvirii programului de licenţă.
 • La admitere pot candida şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara României se va realiza de către direcţia de specialitate din cadrul ministerului de resort. La înscrierea la concurs, fiecare candidat are obligaţia de a prezenta atestatul de recunoaştere a studiilor. Responsabilitatea oferirii de informaţii, a verificării documentelor acestor candidaţi revine în exclusivitate Centrului de Cooperări Internaţionale al Universităţii Babeş-Bolyai. Procedura de evaluare şi clasificare este aceeaşi ca şi pentru cetăţenii români.
 • Candidaţii din ţări terţe UE pot concura pe locurile special alocate de facultate în conformitate cu OM. 6000/15.10.2012 şi reglementările universităţii. Responsabilitatea oferirii de informaţii, a verificării documentelor şi înscrierii acestor candidaţi revine în exclusivitate Centrului de Cooperări Internaţionale al Universităţii Babeş-Bolyai.
 • La înscriere candidatul este obligat să încarce o declarație din care să reiasă dacă a mai fost înscris la o altă specializare de master la Universitatea Babeş-Bolyai sau la o altă instituţie de învăţământ superior sau mai urmează cursurile unui alt program de masterat (bugetat sau cu taxă).
 • Opţiunile candidaţilor pentru specializări nu se modifică după încheierea înscrierilor la concurs.

7. Documente necesare la înscriere

8. Taxe

9. Comisia de Admitere are dreptul de a compatibiliza acest regulament cu alte reglementări ale Ministerului de resort sau ale universităţii emise până la data concursului de admitere.