Comisiile permanente ale Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică

Pentru buna desfăşurare a şedinţelor Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică se constituie comisiile permanente ale acestuia, după cum urmează:

Comisia executivă (decan, prodecani, directori de departament, secretar şef/administrator şef, cancelarul studenţilor): Comisia Executiva are rolul de a propune Consiliului facultăţii hotărâri şi reglementări necesare bunei desfăşurări a activităţilor din facultate. Coordonatorul comisiei este decanul în funcţie.

 • Conf. dr. Şerban Marcel, decan
 • Conf. dr. Bodó Zalán, prodecan
 • Lect. dr. Bota Monica, prodecan
 • Conf. dr. Crăciun Florin, prodecan
 • Conf. dr. András Szilárd, director de departament
 • Conf. dr. Sterca Adrian-Ioan, director de departament
 • Prof. dr. Mărcuș Andrei, director de department
 • Prof. dr. Czibula Gabriela – directorul Scolii Doctorale
 • Conf. dr. Săcărea Christian, director linia germană
 • Pop Liliana, secretar şef/administrator şef facultate
 • Preoteasa  Ioan-Silviu, student cancelar

Comisia pentru cercetare ştiinţifică, strategie şi resurse umane: coordonează desfăşurarea şi asigură orientarea activităţii de cercetare ştiinţifică, de dezvoltare-inovare din facultate în scopul creşterii performanţelor pe plan ştiinţific ale cadrelor didactice şi studenţilor facultăţii. Trasează liniile generale ale politicii de dezvoltare strategic a facultăţii precum şi a celei de resurse umane pe termen mediu şi lung, analizează şi avizează metodologia şi standardele pentru concursuri didactice şi dosarele candidaţilor propuşi pentru posturi didactice şi de cercetare sau pentru diverse titluri şi distincţii.

 • Prof. dr. Czibula Gabriela – coordonator
 • Prof. dr. Breaz Simion
 • Conf. dr. Marcel-Adrian Şerban, prodecan
 • Conf. dr. Cătinaş Teodora
 • Conf. dr. Săcărea Christian
 • Mălina Andra-Teodora, student doctorand
 • Sȋrbu Paul-Alexandru, student

Comisia pentru cooperare internaţională şi interacţiune cu mediul de afaceri şi societate: analizează şi coordonează politica de internaţionalizare şi cooperare internaţională a facultăţii precum şi relaţia cu mediul de afaceri, veghează şi propune măsuri pentru păstrarea şi dezvoltarea caracterului multi-cultural şi multi-lingual al facultăţii.

 • Prof. dr. Crivei Septimiu – coordonator
 • Conf. dr. Sterca Adrian-Ioan, director department
 • Conf. dr. András Szilárd, director department
 • Conf. dr. Darvay Zsolt
 • Lect. dr. Coroiu Adrian-Mihaela
 • Oanea Alexandru-Gabriel, student
 • Fȋntȋnă Olivia, student

Comisia pentru curriculum, acreditare, asigurarea calităţii procesului de învăţământ, învăţământ netradiţional şi relaţia cu studenţii: analizează şi avizează dosarele de autorizare/acreditare ale programelor de studiu, documentele privind planul operaţional şi cel de asigurarea calităţii, precum şi propunerile de programe de învăţământ netradiţional din facultate.

 • Conf. dr. Soós Anna – coordonator
 • Lect. dr. Lukacs Andor,
 • Conf. dr. Boian Rares-Florin
 • Lect. dr. Grad Anca
 • Conf. dr. Darabant Sergiu-Adrian
 • Bacea Andreea – Maria, student
 • Nagy Boglarka, student

Comisia pentru regulamente, buget şi monitorizare: analizează şi avizează, din perspective legalităţii, propunerile de hotărâri privind reglementarea diverselor aspecte ale vieţii interne din facultate, propune noi reglementări cu privire la activitatea din facultate, monitorizează activităţile conducerii executive ale facultăţii, analizează şi avizează planul de venituri şi cheltuieli al facultăţii.

 • Prof. dr. Pop F. Horia – coordonator
 • Prof. dr. Mărcuș Andrei, director department
 • Prof. dr. Dioşan Laura-Silvia
 • Conf. dr. Bufnea Darius-Vasile
 • Lect. dr. Suciu Dan-Mircea
 • Lect. dr. Varga Levente
 • Preoteasa Ioan-Silviu, student

Comisia de analiză și consiliere în integritate academică: analizează situaţiile de abatere de la etica universitară

 • Prof. dr. Micula Sanda – coordonator
 • Lect. dr. Kolumbán Sándor
 • Conf. dr. Niculescu Virginia
 • Lect. dr. Vancea Alexandru-Ioan
 • Surdu Lucian, student
 • Balint Blanka, student