Acte necesare la înscrierea la master 2021

 1. portofoliu argumentativ ce conţine un Curriculum Vitae în format Europass şi un Plan de dezvoltare a carierei profesionale şi ştiinţifice în format pdf;
 2. fișă tip de înscriere (semnată);
 3. lista de opțiuni (semnată);
 4. declarație privind studiile universitare de master efectuate în sistemul universitar de stat din România (semnată);
 5. diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia;
 6. diplomă de licență/absolvire și suplimentul la diploma de licență/foaia matricolă nivel licență;
 7. certificatul de naștere;
 8. carte de identitate;
 9. certificat/atestat de competență lingvistică, agreat de UBB;
 10. adeverință medicală tip;
 11. declarație de consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 12. dovada achitării taxelor de admitere (înscriere şi procesare);