Acte necesare la înscrierea la master 2024

Documente scanate necesare la înscriere

 1. Cerere de înscriere (conține și lista de opțiuni) – completată online în platforma admiterii (la linkul mai sus menționat), semnată pe fiecare pagină;
 2. Portofoliu argumentativ ce conține un Curriculum Vitae în format Europass pdf (maxim 2 pagini) și un Plan de dezvoltare a carierei profesionale și științifice (conform cu prima specializare din lista de opțiuni) pe Matematică, respectiv Informatică (maxim 2 pagini). Portofoliul se realizează în limba primei specializări din lista de opțiuni, se semnează și se încarcă în format pdf;
 3. Declarație privind studiile universitare de master efectuate în sistemul universitar de stat din România (completată și semnată);
 4. Diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă acesteia, scanată față verso, într-un singur document pdf;
 5. Foaia matricolă (pentru diplomele de bacalaureat însoțite de foaie matricolă), scanată față verso, într-un singur document pdf;
 6. Diploma de licență, scanată față verso (dacă este cazul), într-un singur document pdf; pentru absolvenții din promoția iulie 2024 se acceptă și adeverința de licență (este obligatoriu ca din adeverință să rezulte media generală de promovare a anilor de studiu, respectiv media examenului de licență)*;
 7. Suplimentul la diploma de licență/foaia matricolă nivel licență, scanată față verso, toate paginile, într-un singur document pdf (pentru absolvenții din iulie 2024 nu este obligatorie, dacă din adeverință rezultă media generală de promovare a anilor de studiu, respectiv media examenului de licență);
 8. Certificatul de atestare a competențelor profesionale obținut la un program postuniversitar în Informatică organizat de Facultatea noastră, dacă este cazul;
 9. Suplimentul la certificatul de atestare a competențelor profesionale, scanată față verso, toate paginile, într-un singur document pdf, dacă este cazul;
 10. Certificat/atestat de competență lingvistică, agreat de UBB, scanat, format pdf;
 11. Certificatul de naștere scanat, format pdf;
 12. Cartea de identitate scanată, format pdf;
 13. Certificatul de căsătorie scanat, format pdf, dacă este cazul;
 14. Adeverință medicală tip eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 3 luni, scanată, format pdf;
 15. Adeverință din care să rezulte îndeplinirea condițiilor pentru scutire de taxă de înscriere (angajații și copiii angajaților Universității Babeș-Bolyai, ai Bibliotecii Centrale Universitare, ai Grădinii Botanice și ai restaurantelor și cofetăriilor Universității, copiii personalului didactic și didactic auxiliar în activitate sau pensionari din instituțiile de învățământ universitar și preuniversitar, candidații orfani de ambii părinți și candidații proveniți din centrele de plasament) precum și acte doveditoare pentru scutirea de taxa de procesare (cazul candidaților orfani de ambii părinți și a candidaților proveniți din centrele de plasament). Adeverința trebuie să fie datată în perioada înscrierilor la concursul de admitere sau înaintea perioadei de înscriere. Nu se acceptă depunerea adeverinței și scutirea de taxe după ce a fost finalizată înscrierea la concursul de admitere.
 16. Pentru candidații din Uniunea Europeană, Ucraina sau ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene (inclusive cetățeni români, cu act de identitate românesc dar care au finalizat studiile în altă țară) dovada echivalării studiilor. Pentru echivalare, va trebui să vă adresați Centrului de Cooperări Internaționale al UBB (https://cci.ubbcluj.ro/degree_students/eu_students.php). De asemenea, pentru echivalarea notelor obținute în străinătate pentru admiterea nivel master la Facultatea de Matematică și Informatică va rugăm să vă adresați secretariatul General UBB  (dna KOZMA KIS Elisabeta Edita,  email: elisabeta.kozma@ubbcluj.ro)

*În cazul în care nu se pot obține diploma/adeverința de licență până la sfârşitul perioadei de înscriere, candidații sunt rugați să contacteze comisia de admitere prin adresa de e-mail master.cs@ubbcluj.ro.