Sisteme informatice avansate: modelare, proiectare, dezvoltare

Fortgeschrittene Informationssysteme: Modellierung, Entwurf, Entwicklung

Acest program masteral este propus ca o continuare firească a programului de licență Informatică în limba germană oferit de Facultatea de Matematică și Informatică, a cărui primă serie de absolvenți și-a susținut examenul de licență în sesiunea iulie 2017.

În cadrul misiunii asumate de către Universitatea Babeș-Bolyai ca universitate multiculturală ce oferă programe de studiu în română, dar și în maghiară și germană, acest program de studii masterale intitulat Sisteme Informatice Avansate: Modelare, Proiectare, Dezvoltare/Fortgeschrittene Informationssysteme: Modellierung, Entwurf, Entwicklung își propune să ofere absolvenților liniei germane de studiu din cadrul Facultății de Matematică și Informatică posibilitatea aprofundarea pregătirii lor profesionale în Informatică în limba germană.

Toate cursurile obligatorii se desfășoară în limba germană, fiind susținute de către colectivul de cadre didactice ce predă la specializarea Informatică în limba germană la nivel bachelor cât și de către cadre didactice asociate, profesori invitați, de la Universități partenere din Germania sau de către cadre didactice asociate-experți din industrie.

Cursurile obligatorii în limba germană, prin structura lor, oferă studenților înscriși în acest program posibilitatea de a-și aprofunda cunoștințele deja însușite la nivel bachelor în domeniul Sistemelor Informatice Avansate. Trebuie menționat în acest context că există un mare interes din cadrul companiilor care își desfășoară activitatea în Cluj-Napoca pentru formarea profesională a studenților masteranzi în domeniul Sistemelor Informatice Avansate. Mai mult decât atât, programul Informatică în limba germană se bucură de susținerea explicită a trei companii din domeniu, MHP – a Porsche Company, NTT DATA România și Porsche AG, susținere materializată printr-un protocol de colaborare semnat de către aceste companii cu Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

În elaborarea planului de învățământ s-a pornit de la necesitatea instruirii etapizate a studenților în domeniul Sistemelor Informatice. Disciplinele sunt grupate pe categorii:

 1. Specializare în IT: Metodologii Agile de Dezvoltare a Sistemelor Software, Proiectarea Sistemelor Software, Securitatea Sistemelor Software.
 2. Specializare transversală, ce oferă competențe pe zona de business în IT, cu referire la Sistemele Informatice Avansate: Managementul fluxurilor de operații în IT, Instrumente de modelare, Cicluri de viață ale sistemelor informatice sau Antreprenoriat în IT.
 3. Specializare practică pentru aprofundarea competențelor însușite în urma parcurgerii disciplinelor din primele două categorii: Proiect de modelare și cercetare, Practică, Proiect de cercetare.
 4. Comunicare în limba germană în IT.

Această abordare este bine ancorată și justificată de cerințele industriei IT. Pe de o parte, un număr tot mai mare de companii IT din Germania își deschid sucursale în România, operând cu forță de muncă autohtonă proiecte IT ale unor clienți importanți din spațiul vorbitor de limbă germană. Pe de altă parte, aceiași specialiști IT pot fi integrați cu ușurință, datorită bilingvismului, în alte proiecte internaționale.

Dezvoltarea exponențială a sistemelor informatice, complexitatea produselor informatice avansate, precum și universalitatea prezenței sistemelor informatice în lumea în care trăim conduce la o cerere tot mai mare de specialiști care să înțeleagă, în profunzime, atât tehnologiile informatice dar și procesele specifice de modelare, proiectare și dezvoltare ale unor sisteme informatice avansate.

Cooperări Internaționale și cu industria

Linia de studii în limba germană de la Facultatea de Matematică și Informatică este beneficiara unui contract de sponsorizare încheiat de către Universitatea Babeș-Bolyai cu MHP – a Porsche Company, NTT DATA România și Porsche AG.

Acest contract prevede sprijinirea explicită a liniei de studiu în limba germană, atât la nivel bachelor cât și la nivel master și s-a concretizat în ultimii ani atât în dotarea materială (laboratoare, tehnică de calcul, cărți, licențe software) dar și prin mobilități internaționale și invitarea unor cadre didactice de la universități din Germania sau Austria care să îndrume diferite discipline cuprinse în planul de învățământ.

Studenții specializării Informatică în limba germană au beneficiat de burse private, de programe de mentorat și internship, de cursuri de softskills oferite de către companiile partenere.

Colaborările internaționale s-au concretizat printr-un mare număr de acorduri Erasmus+ cu universități din Germania (cum ar fi cele din orașele Dresden, Mannheim, Marburg, Darmstadt, Mittweida, etc.) dar și un număr de 4 cadre didactice asociate care oferă cursuri în limba germană în cadrul acestei specializări.

Programul de master Sisteme Informatice Avansate continuă și aprofundează aceste colaborări pentru ca, la finalul studiilor, absolvenții să dobândească competențele profesionale necesare pentru a-i poziționa cât mai bine pe piața muncii în IT.

Cercetarea ştiinţifică

Activitatea de cercetare și tematicile abordate în cadrul programului masteral se incadrează în misiunea acestui program de a pregăti specialiști în modelarea, proiectarea și dezvoltarea unor sisteme informatice avansate și urmărește implicarea studenților masteranzi, dar și a cadrelor didactice care predau la acest program, în activități de cercetare-dezvoltare specifice, racordate la cele mai noi tendințe în domeniu.

Temele de cercetare abordate se încadrează în următoarele domenii:

 1. Inteligență artificială, învățare automată, rețele neuronale, descoperirea cunoștințelor: aceasta tema de cercetare urmareste o abordare pluri- si interdisciplinara a sistemelor informatice avansate cu scopul de a integra noile tehnologii si cunostinte din acest domeniu pentru identificarea, rezolvarea si anticiparea unor situatii problematice in exploatarea unui sistem. Fluxurile de date obtinute sunt apoi analizate pentru detectarea si procesarea cunostintelor si apoi reprezentarea lor intr-un format intuitiv si accesibil, utilizand, printre altele metode de realitate augmentata si realitate virtuala.
 2. Securitatea sistemelor informatice: tematicile abordate acopera atat zona asa zis clasica de securizare a unui sistem software prin identificarea vulnerabilitatilor cat si integrarea unor metode non-standard de inteligenta artificiala in evaluarea riscurilor de securitate. O alta tematica este dezvoltarea unor algoritmi de criptare randomizata care sa asigure un flux de date demonstrabil sigur intre diferitele componente ale unui sistem informatic sau intre diferite sisteme informatice.
 3. Ingineria sistemelor software: Tema de cercetare se centreaza in jurul ideii de inovare conceptuala a sistemelor informatice din generatia urmatoare. Tematicile abordate cuprind integrarea retelelor sociale in procesele de business dar si utilizarea tehnologiilor semantice in sistemele informatice si business analytics.

Obiectivele programului de masterat

Planul de învăţământ este întocmit astfel încât să poată asigura formarea masteranzilor în paradigma „scientist-practitioner„, care formează profesionişti cu abilităţi de practică informatică avansată şi cercetare riguroasă. Materiile din planul de învăţământ sunt astfel selectate pentru a asigura realizarea următoarelor obiective generale:

 1. Integrarea masteratului în masteratele de profil de la nivel internaţional, prioritar în Spaţiul European al Învăţământului Superior;
 2. Satisfacerea cerinţelor în continuă creştere din partea industriei, ceea ce permite integrarea absolvenţilor pe piaţa muncii.
 3. Transferul de cunoștințe fundamentale necesare unor experți în dezvoltarea unor sisteme informatice avansate.
 4. Dezvoltarea de abilități manageriale de lucru în echipe multidisciplinare și plurilinguale.

Acestor obiective generale le corespund o serie de obiective specifice, luând în considerare domeniul de studiu şi potenţialele aplicaţii ale acestuia. Mai concret, obţinerea de competenţe :

 • în analiza, modelarea, proiectarea și dezvoltarea sistemelor complexe, care se poate baza pe concepte şi metode ce descriu ciclurile și etapele de dezvoltare ale unor astfel de sisteme sau/şi pe concepte şi metode informatice (procese, comunicaţii, refactorizări, abstractizări)
 • în operarea cu fundamentele teoriei sistemelor informatice,
 • în proiectarea, implementarea, analiza și dezvoltarea unor sisteme informatice inteligente,
 • în analiza cerințelor și a arhitecturilor sistemelor informatice,
 • în înțelegerea fluxului de informații într-un mediu digital pentru modelarea, proiectarea și dezvoltarea sistemelor complexe prin utilizarea componentelor de calcul și a tehnologiilor de programare, precum şi utilizarea acestor abilități în rezolvarea concretă a problemelor,
 • în gândirea critică a funcționalităților, a metodelor de proiectare și dezvoltare a sistemelor informatice avansate dar și a procesualităților ciclului de viață al acestora.
 • în domeniile ştiinţifice pe care sistemele le modelează şi le simulează.

Misiunea, concretizată printr-o serie de obiective generale şi specifice, individualizează acest Program în cadrul altor programe similare la nivel naţional, dar şi în cadrul Spaţiului European al Învăţământului Superior.

Foarte importante în aproape toate domeniile ştiinţifice, modelarea şi simularea au un loc deosebit în aplicaţiile tehnologice. Ele sunt utile pentru conceperea, optimizarea şi reducerea riscurilor în toate domeniile economice.

Programul de master Sisteme Informatice Avansate: Modelare, Proiectare, Dezvoltare vizează formarea de specialişti şi cercetători a căror expertiză va putea fi folosită în diverse sectoare de activităţi dintre care evidenţiem:

 • evaluarea, gestionarea și implementarea sistemelor informatice complexe utilizate într-o varietate de domenii economice, atât în industria IT, cât și în diverse ecosisteme digitale (librării digitale, sănătate sau securitate informatică).
 • pentru industria auto, industria energetică, constructoare de maşini, în telecomunicaţii, construcţii, aeronautică şi apărare, pentru bănci, etc.
 • toate societăţile care au activităţi ce necesită competenţe în înțelegerea proceselor specifice de proiectare și dezvoltare a sistemelor informatice avansate și care oferă consultanță de specialitate în domeniul IT.
 • Cercetare în organizații academice (universități sau institute de cercetare) sau industriale (firme, laboratoare, etc.)

Programul de master Sisteme Informatice Avansate: Modelare, Proiectare, Dezvoltare îşi propune să formeze specialişti care să posede atât cunoştinţe teoretice solide cât şi tehnici şi metode de implementare a lor, extinzând abilităţile obţinute printr-un program de licenţă la un nivel superior. Particularităţile acestui program includ:

 • capacitate de viziune interdisciplinară între diferite subdomenii ale informaticii (inginerie software, cloud computing, securitatea informației, etc.) și domeniile specifice de implementare a sistemelor informatice avansate;
 • abilităţi de a concepe, modela şi proiecta aplicaţii software complexe, dar şi performante;
 • gândire critică a funcționalităților și a design-ului sistemelor informatice avansate, dar și abilități de a dezvolta și proiecta sisteme noi;
 • modelarea la un nivel înalt de abstractizare a sistemelor software.

Conținutul planului de învățământ este motivat de necesitatea oferirii absolvenților acestui program a unui set de competențe ce îmbină pregătirea tehnică, de specialitate, cu o viziune de ansamblu a proceselor specifice de business în industria IT.  Absolvenții acestui program vor avea nu doar competențe tehnice în diferite domenii specifice informaticii, dar vor fi capabili să înțeleagă, să analizeze, să evalueze și să dezvolte un Sistem Informatic Avansat în toate etapele ciclului său de viață, evaluând totodată și performanțele de business în IT ale acestui sistem.

În elaborarea planului de învățământ s-a pornit de la necesitatea instruirii etapizate a studenților în domeniul Sistemelor Informatice. Disciplinele sunt grupate pe categorii:

 1. Specializare în IT: Metodologii Agile de Dezvoltare a Sistemelor Software, Proiectarea Sistemelor Software, Securitatea Sistemelor Software.
 2. Specializare transversală, ce oferă competențe pe zona de business în IT, cu referire la Sistemele Informatice Avansate: Managementul fluxurilor de operații în IT, Instrumente de modelare, Cicluri de viață ale sistemelor informatice sau Antreprenoriat în IT.
 3. Specializare practică pentru aprofundarea competențelor însușite în urma parcurgerii disciplinelor din primele două categorii: Proiect de modelare și cercetare, Practică, Proiect de cercetare.
 4. Comunicare în limba germană în IT.

Plan de învățământ

Semestrul 1
Metodologia cercetării ştiinţifice de informatică
Metodologii agile de dezvoltare a aplicaţilor software
Managementul fluxului de operaţii
Comunicare în limba germană în industria IT 1
Curs opţional 1
Semestrul 2
Proiectarea sistemelor software
Instrumente de modelare
Aspecte computaţionale ale sistemelor scalabile
Comunicare în limba germană în industria IT 2
Curs opţional 2
Semestrul 3
Cicluri de viaţă ale sistemelor software
Securitatea sistemelor software
Proiect de modelare şi dezvoltare
Comunicare în limba germană în industria IT 3
Curs opţional 3
Semestrul 4
Practică în specialitate
Proiect de cercetare în Sisteme informatice avansate
Elaborarea lucrării de disertaţie
Curs opțional 1
Ingineria cerinţelor
Antreprenoriat în IT
Metode avansate de analiză a datelor
Instruire automată
Curs opțional 2
Descoperirea cunoştinţelor in reţele de mare întindere
Algoritmi, modele şi concepte în sisteme distribuite
Vizualizarea ştiinţifică a datelor
Curs opțional 3
Introducere în SAP/ABAP
Web design adaptativ
Paradigme în programare