Procedură tehnică privind înscrierea candidaților

Mențiuni generale

 • Înscrierea candidaților se face exclusiv online în platforma admiterii:
  https://admitere2021.ubbcluj.ro
 • Candidații sunt responsabili de încărcarea pe platformă/transmiterea corectă a tuturor documentelor prevăzute în Regulamentul de admitere al Universității Babeș-Bolyai, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 17907 din 14.12.2020 cu modificările si completările ulterioare in baza Hotărârii Senatului nr 14/15.02.2021, semnate (unde este cazul) și scanate. Candidații își asumă responsabilitatea referitoare la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale care urmează să fie depuse la dosarul candidatului, prin declarație scrisă semnată.
 • Vă rugăm să acordați atenție deosebită încărcării documentelor prevăzute în lista actelor necesare precum și a documentelor specifice fiecărei specializări. Pregătiți actele înainte de a începe procesul de înscriere pe platformă.
  Important
  Cei care au terminat la Facultatea noastră în acest an și nu au ridicat actele în original aflate la dosar în locul acestor acte vor încărca câte o declarație semnată din care să rezulte că documentul original se află la secretariat. Pentru actele obligatorii nu se poate finaliza înscrierea fără încărcarea unui document la punctele respective.
 • Documentele trebuie să fie scanate în integralitatea lor (față-verso atunci când este necesar) și informațiile să fie lizibile. Se încarcă un singur fișier pdf pentru fiecare document în parte.
 • În situația dosarului incomplet, veți fi notificat prin e-mail la adresa dată la crearea utilizatorului pe platformă, iar în platforma de admitere veți putea vedea ce documente vă lipsesc la dosar! Urmăriți emailul dvs.! (verificați inclusiv în Spam)
 • Orice plată se face exclusiv online în platforma admiterii.

Documente scanate necesare la înscriere

 1. Cerere de înscriere (conține și lista de opțiuni) – completată online în platforma admiterii (la linkul mai sus menționat), semnată pe fiecare pagină;
 2. Portofoliu argumentativ ce conține un Curriculum Vitae în format Europass pdf (maxim 2 pagini) și un Plan de dezvoltare a carierei profesionale și științifice (conform cu prima specializare din lista de opțiuni) pe Matematică, respectiv Informatică (maxim 2 pagini). Portofoliul se realizează în limba primei specializări din lista de opțiuni, se semnează și se încarcă în format pdf;
 3. Declarație privind studiile universitare de master efectuate în sistemul universitar de stat din România (completată și semnată);
 4. Diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă acesteia, scanată față verso, într-un singur document pdf;
 5. Foaia matricolă (pentru diplomele de bacalaureat însoțite de foaie matricolă), scanată față verso, într-un singur document pdf;
 6. Diploma de licență, scanată față verso (dacă este cazul), într-un singur document pdf; pentru absolvenții din promoția iulie 2021 se acceptă și adeverința de licență (este obligatoriu ca din adeverință să rezulte media generală de promovare a anilor de studiu, respectiv media examenului de licență);
 7. Suplimentul la diploma de licență/foaia matricolă nivel licență, scanată față verso, toate paginile, într-un singur document pdf;
 8. Certificatul de atestare a competențelor profesionale obținut la un program postuniversitar în Informatică organizat de Facultatea noastră, dacă este cazul
 9. Suplimentul la certificatul de atestare a competențelor profesionale, scanată față verso, toate paginile, într-un singur document pdf, dacă este cazul;
 10. Certificat/atestat de competență lingvistică, agreat de UBB, scanat, format pdf;
 11. Certificatul de naștere scanat, format pdf;
 12. Cartea de identitate scanată, format pdf;
 13. Certificatul de căsătorie scanat, format pdf, dacă este cazul;
 14. Adeverință medicală tip eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 3 luni, scanată, format pdf;
 15. Adeverință din care să rezulte îndeplinirea condițiilor pentru scutire de taxă de înscriere (angajații și copiii angajaților Universității Babeș-Bolyai, ai Bibliotecii Centrale Universitare, ai Grădinii Botanice și ai restaurantelor și cofetăriilor Universității, copiii personalului didactic și didactic auxiliar în activitate sau pensionari din instituțiile de învățământ universitar și preuniversitar, candidații orfani de ambii părinți și candidații proveniți din centrele de plasament) precum și acte doveditoare pentru scutirea de taxa de procesare (cazul candidaților orfani de ambii părinți și a candidaților proveniți din centrele de plasament). Adeverința trebuie să fie datată în perioada înscrierilor la concursul de admitere sau înaintea perioadei de înscriere. Nu se acceptă depunerea adeverinței și scutirea de taxe după ce a fost finalizată înscrierea la concursul de admitere.
 16. Pentru candidații din Uniunea Europeană sau ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene (inclusive cetățeni români, cu act de identitate românesc dar care au finalizat studiile în altă țară) dovada echivalării studiilor. Pentru echivalare, va trebui să vă adresați Centrului de Cooperări Internaționale al UBB (https://cci.ubbcluj.ro/degree_students/eu_students.php)
  De asemenea, pentru echivalarea notelor obținute în străinătate pentru admiterea nivel master la Facultatea de Matematică și Informatică  va rugăm să vă adresați secretariatul General UBB  (dna KOZMA KIS Elisabeta Edita,  email: elisabeta.kozma@ubbcluj.ro)

Taxe

În conformitate cu Regulamentul de admitere al Universității Babeș-Bolyai, pentru a putea participa la concursul de admitere se percep următoarele taxe:

 • Taxa de procesare în cuantum de 50 RON se percepe pentru aspectele organizatorice și de comunicare, inclusiv eventuala preînscriere, taxă care nu este supusă scutirilor, degrevărilor și nu este returnabilă. Fac excepție numai candidații care se încadrează în una din următoarele situații: sunt orfani de ambii părinți, sunt proveniți din Casele de Plasament (candidații în cauză sunt scutiți atât de taxa de procesare, cât şi de cele de înscriere ).
 • Taxa de înscriere în cuantum de 150 RON. Sunt scutiți de la plata taxei de înscriere copiii personalului didactic și didactic auxiliar în activitate sau pensionari, angajații și copiii angajaților Universității noastre (inclusiv restaurantele și cofetăriile UBB), a Bibliotecii Centrale Universitare și a Grădinii Botanice.

Taxele se achită exclusiv online prin Platforma de Admitere. In caz de retragere de la concursul de admitere sau de la studii, taxa de procesare, taxa de înscriere nu se returnează.

Înscrierea candidaților

 • Înscrierea candidaților se face online pe platforma https://admitere2021.ubbcluj.ro. Candidații sunt responsabili de încărcarea pe platformă/transmiterea corectă a tuturor documentelor prevăzute în Regulamentul de admitere, semnate (unde este cazul) și scanate. Înainte de a începe înscrierea pregătiți toate documentele necesare în format pdf.

Pasul 0. Creare utilizator pe platformă

Pasul 1. Înscrierea datelor personale

Pasul 2. Înscrierea opțiunilor

 • Specializările se vor trece în ordinea preferințelor
 • Forma de finanțare cu taxă constituie opțiune separată pentru fiecare specializare.
 • După terminarea înscrierilor opțiunile, respectiv ordinea lor nu se mai pot modifica.

Pasul 3. Încărcarea documentelor

 • Fișă tip de înscriere (Anexa 1 – date personale, Cerere – lista opțiunilor) generată de aplicația de înscriere online, listată, semnată pe fiecare pagină și scanată
 • Diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă);
 • Diplomă de licență și suplimentul la diploma de licență/foaia matricolă nivel licență;
 • Certificatul de atestare a competențelor profesionale obținut la un program postuniversitar în Informatică organizat de Facultatea noastră și suplimentul la certificatul de atestare, dacă este cazul;
 • Pentru toate programele de la nivel master este obligatorie încărcarea la înscriere a unui certificat/atestat valabil de competență lingvistică agreat de UBB;
 • Certificatul de naștere;
 • Carte de identitate;
 • Certificat de căsătorie, dacă este cazul;
 • Adeverință medicală tip eliberată de medicul de familie;
 • Declarație privind autenticitatea documentelor încărcate, Declarație din care să reiasă dacă a mai fost înscris la o altă specializare de master la Universitatea Babeș-Bolyai sau la o altă instituție de învățământ superior sau mai urmează cursurile unui alt program de masterat (bugetat sau cu taxă). Formularul se descarcă de aici.
 • Curriculum Vitae în format Europass pdf
 • Plan de dezvoltare a carierei profesionale și științifice (conform cu prima specializare din lista de opțiuni) pe Matematică, respectiv Informatică în format pdf;
 • Acte din care să rezulte scutirea de taxă de procesare și/sau de înscriere pentru candidații ce solicită acest lucru în condițiile regulamentului de admitere;
 • Atestatele de echivalare a studiilor efectuate în străinătate, dacă este cazul.

Pasul 4. Plata taxelor de admitere

Pasul 5. Finalizarea înscrierii

După finalizarea înscrierii veți primi un email de confirmare la adresa dată la crearea contului, verificați și folderul Spam. Puteți urmări stadiul în care se află dosarul Dvs. pe platformă.