Procedura de înscriere şi acte necesare la admiterea la facultate, nivel licenţă, 2021

Înscrierea candidaților se face online. Candidaţii sunt responsabili de încărcarea pe platformă/transmiterea corectă a tuturor documentelor prevăzute în Regulamentul de admitere al Universității Babeș-Bolyai, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 24050 din 10.12.2019 semnate (unde este cazul) și scanate. Candidații își asumă responsabilitatea referitoare la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale care urmează să fie depuse la dosarul candidatului prin declarație scrisă semnată.

Documente scanate necesare pentru înscriere:

 1. Fișă tip de înscriere (Anexa 1 generată de aplicația de preînscriere online);
 2. Fisa candidatului – date de concurs (Anexa 3)
 3. Diplomă/atestat/adeverință de bacalaureat (dacă diploma de bacalaureat nu a fost eliberată până în momentul înscrierii) și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă);
 4. Certificat de naștere;
 5. Carte de identitate;
 6. Certificat de competenţă lingvistică (dacă acesta face parte din lista aprobată de Rectoratul universităţii) sau certificat de competenţă lingvistică de la Bacalaureat, cu condiția ca din cele 5 calificative 3 să fie de minim B2, pentru candidaţii ce optează pentru studii universitare organizate într-o limbă de circulaţie internaţională. Dacă candidatul are în lista de opțiuni mai multe specializări cu predare într-o limbă străină, el trebuie să depună un certificat de competența lingvistică pentru fiecare program.
 7. Adeverință medicală tip cu specificarea: apt pentru concursul de admitere;
 8. Acte din care să rezulte scutirea de taxă de procesare şi/sau de înscriere pentru candidaţii ce solicită acest lucru în condiţiile prezentului regulament; Adeverinţa trebuie să fie datată în perioada înscrierilor la concursul de admitere sau înaintea perioadei de înscriere. Nu se acceptă depunerea adeverinţei şi scutirea de taxe după ce a fost finalizată înscrierea la concursul de admitere.
 9. Diploma cu premiul obţinut sau diploma de participare pentru candidaţii care beneficiază de facilităţile acordate olimpicilor sau participanţilor la concursuri. In cazul în care diploma nu este în limba română, se va depune şi traducerea autorizată a acesteia în limba română.
 10. Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat obţinută anterior anului curent vor depune o declaraţie pe proprie răspundere (conform modelului din Anexa 3) din care să rezulte traiectoria şcolară din învăţământul universitar românesc de stat.
 11. Adeverinţă/adeverinţe care să ateste numărul de ani bugetaţi sau cu taxă urmaţi în sistemul universitar românesc şi din care să rezulte faptul că a achitat la zi taxele universitare şi nu are debite faţă de Universitate;
 12. Diplomă de licenţă sau diplomă echivalentă pentru candidaţii care doresc să urmeze o a doua facultate;
 13. Declarație de consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 14. Dovada achitării taxelor de admitere (înscriere şi procesare).

STIMATI CANDIDATI LA CONCURSUL DE ADMITERE, SESIUNEA IULIE 2021!

Vă rugăm sa acordați atenție deosebită încărcării documentelor prevăzute la “acte necesare pentru înscriere”.

Fișa candidatului – date de concurs – fișa candidatului semnată de către candidat și scanată. Opțiunile enumerate pe fișa candidatului trebuie să coincidă cu opţiunile înscrise în aplicaţia de admitere. În cazul în care vor exista diferenţe între cele 2 documente, rămân valabile opţiunile menţionate în fişa candidatului. NU se acceptă contestații ulterioare cu privire la ordinea opțiunilor pentru specializările facultăţii și a formei de finanţare.

În situația dosarului incomplet, veți fi notificat pe e-mail, iar în aplicația de înscriere veți putea vedea ce documente va lipsesc la dosar! Urmăriţi emailul dvs.!

Toate documentele se încarcă o singură data pentru toate opţiunile exprimate de candidat!

Vă rugăm să vă asigurați că documentele necesare înscrierii, specificarea opțiunilor la care se dorește să se candideze, respectiv achitarea taxelor de procesare și înscriere să fie efectuate până cel târziu la data stabilită prin calendarul prezentului regulament, pentru a rămâne timp suficient pentru remedierea eventualelor probleme.