Procedura de înscriere şi acte necesare

Înscrierea candidaților se face online. Candidaţii sunt responsabili de încărcarea pe platformă/transmiterea corectă a tuturor documentelor prevăzute în Regulamentul de admitere al Universității Babeș-Bolyai, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 24050 din 10.12.2019 semnate (unde este cazul) și scanate. Candidații își asumă responsabilitatea referitoare la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale care urmează să fie depuse la dosarul candidatului prin declarație scrisă semnată.

Ghid de preinscriere la UBB
Ghid Etapa II inscrierea la UBB

Notă importantă:

Pentru a putea fi înscriși, este nevoie sa finalizați încărcarea documentelor.
După încărcarea documentelor necesare înscrierii pentru finalizarea înscrierii se dă click pe butonul „Finalizare incărcare documente„.

Documente scanate necesare pentru înscriere:

 1. Fișă candidat – Date de concurs, completat, semnat și scanat;
 2. Fișă tip de înscriere (Anexa 1 – date personale) și Lista opțiuni (Anexa 2 – lista opțiuni) generate de aplicația de preînscriere online (https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/);
 3. Diplomă/atestat/adeverință de bacalaureat (dacă diploma de bacalaureat nu a fost eliberată până în momentul înscrierii) și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă);
 4. Atestat de recunoaștere a diplomei de bacalaureat emis de C.N.R.E.D. (M.E.C.) sau dovada depunerii actelor necesare in vederea obținerii echivalării de la C.C.I. (UBB) sau C.N.R.E.D. (în cazul candidaților, cetățeni români sau cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economice European și ai Confederației Elvețiene cu diplome de bacalaureat obținute în alta țară);
 5. Cerere de echivalare medii (în cazul candidaților, cetățeni români sau cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economice European și ai Confederației Elvețiene cu diplome de bacalaureat obținute în alta țară);
 6. Certificat de naștere;
 7. Carte de identitate;
 8. Certificat de competență lingvistică (dacă acesta face parte din lista aprobată de Rectoratul universității) sau certificat de competenţă lingvistică de la Bacalaureat, cu condiția ca din cele 5 calificative 3 să fie de minim B2, pentru candidații ce optează pentru studii universitare organizate într-o limbă de circulație internațională. Dacă candidatul are în lista de opțiuni mai multe specializări cu predare într-o limbă străină, el trebuie să depună un certificat de competența lingvistică pentru fiecare program.
 9. Adeverință medicală tip cu specificarea „apt” pentru studii universitare / înscrierea la facultate;
 10. Acte din care să rezulte scutirea de taxă de procesare şi/sau de înscriere pentru candidații ce solicită acest lucru în condițiile prezentului regulament datată în perioada înscrierii la concursul de admitere.
 11. Diploma cu premiul obținut sau diploma de participare pentru candidații care beneficiază̆ de facilitățile acordate olimpicilor sau participanților la concursuri. In cazul în care diploma nu este în limba română, se va depune şi traducerea autorizată a acesteia în limba română;
 12. Absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat obținută anterior anului curent vor depune o declarație pe proprie răspundere (conform modelului din Anexa 3) din care să rezulte traiectoria şcolară din învățământul universitar românesc de stat.
 13. Adeverință/adeverințe care să ateste numărul de ani bugetați sau cu taxă urmați în sistemul universitar românesc şi din care să rezulte faptul că a achitat la zi taxele universitare;
 14. Diplomă de licență sau diplomă echivalentă pentru candidații care doresc să urmeze o a doua facultate;
 15. Plata taxei de procesare și de înscriere se face cu cardul prin aplicația de înscriere, dovada plații este înregistrată automat de către aplicație.