Procedura de înscriere şi acte necesare

TwitterFacebook

Înscrierea candidaților se face online. Candidaţii sunt responsabili de încărcarea pe platformă/transmiterea corectă a tuturor documentelor prevăzute în Regulamentul de admitere al Universității Babeș-Bolyai, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 24050 din 10.12.2019 semnate (unde este cazul) și scanate. Fac excepție de la această regulă fotografiile tip 3 cm/4 cm care vor fi aduse în format fizic la momentul începerii activității didactice. Candidații își asumă responsabilitatea referitoare la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale care urmează să fie depuse la dosarul candidatului prin declarație scrisă semnată.

Ghid de preinscriere la UBB
Ghid Etapa II inscrierea la UBB

Documente scanate necesare pentru înscriere:

 1. Fișă tip de înscriere (Anexa 1 – date personale) și Lista opțiuni (Anexa 2 – lista opțiuni) generate de aplicația de preînscriere online (https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/);
 2. Fișă candidat – Date de concurs, completat, semnat și scanat;
 3. Diplomă/atestat/adeverință de bacalaureat (dacă diploma de bacalaureat nu a fost eliberată până în momentul înscrierii) și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă);
 4. Atestat de recunoaștere a diplomei de bacalaureat emis de C.N.R.E.D. (M.E.C.) sau dovada depunerii actelor necesare in vederea obținerii echivalării de la C.C.I. (UBB) sau C.N.R.E.D. (în cazul candidaților, cetățeni români sau cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economice European și ai Confederației Elevețiene cu diplome de bacalaureat obținute în alta țară);
 5. Cerere de echivalare medii (în cazul candidaților, cetățeni români sau cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economice European și ai Confederației Elevețiene cu diplome de bacalaureat obținute în alta țară);
 6. Certificat de naștere;
 7. Carte de identitate;
 8. Certificat de competenţă lingvistică (dacă acesta face parte din lista aprobată de Rectoratul universităţii) sau certificat de competenţă lingvistică de la Bacalaureat, cu condiția ca din cele 5 calificative 3 să fie de minim B2, pentru candidaţii ce optează pentru studii universitare organizate într-o limbă de circulaţie internaţională. Dacă candidatul are în lista de opțiuni mai multe specializări cu predare într-o limbă străină, el trebuie să depună un certificat de competența lingvistică pentru fiecare program.
 9. Adeverință medicală tip cu specificarea „apt” pentru studii universitare / înscrierea la facultate;
 10. Acte din care să rezulte scutirea de taxă de procesare şi/sau de înscriere pentru candidaţii ce solicită acest lucru în condiţiile prezentului regulament;
 11. Diploma cu premiul obţinut sau diploma de participare pentru candidaţii care beneficiază de facilităţile acordate olimpicilor sau participanţilor la concursuri. In cazul ȋn care diploma nu este ȋn limba română, se va depune şi traducerea autorizată a acesteia ȋn limba română;
 12. Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat obţinută anterior anului curent vor depune o declaraţie pe proprie răspundere (conform modelului din Anexa 3) din care să rezulte traiectoria şcolară din învăţământul universitar românesc de stat.
 13. Adeverinţă/adeverinţe care să ateste numărul de ani bugetaţi sau cu taxă urmaţi în sistemul universitar românesc şi din care să rezulte faptul că a achitat la zi taxele universitare;
 14. Diplomă de licenţă sau diplomă echivalentă pentru candidaţii care doresc să urmeze o a doua facultate;
 15. Plata taxei de procesare și de înscriere se face cu cardul prin aplicația de înscriere, dovada plații este înregistrată automat de către aplicație.
TwitterFacebook