Procedura de înscriere şi acte necesare la admiterea la facultate, nivel licenţă, 2024

Înscrierea candidaților se face exclusiv online in platforma admiterii (link-ul va fi activ ulterior).

Candidaţii sunt responsabili de încărcarea pe platformă/transmiterea corectă a tuturor documentelor prevăzute în Regulamentul de admitere al Universității Babeș-Bolyai, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 17907 din 14.12.2020 cu modifcarile si completarile ulterioare in baza Hotararii Senatului nr 14/15.02.2021, semnate (unde este cazul) și scanate. Candidații își asumă responsabilitatea referitoare la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale care urmează să fie depuse la dosarul candidatului prin declarație scrisă semnată.

Documente necesare pentru înscriere:

 1. Cerere de înscriere – completată online in platforma admiterii (la linkul mai sus menționat)
 2. Fisa candidatului – date de concurs (Anexa 2)
 3. Diploma de bacalaureat (scanata fata verso) sau diploma echivalentă acesteia – în care să se precizeze media de la bacalaureat şi nota de la matematică sau informatică obținută la examenul de bacalaureat; Absolvenții de liceu din promoția 2024 pot prezenta în locul diplomei de bacalaureat adeverința-tip din care să rezulte că au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat. Este obligatoriu ca din adeverință să rezulte media la examenul de bacalaureat, respectiv nota obținută la proba de matematica sau informatică
 4. Foaia matricola din liceu scanata fata verso
 5. Certificatul de naștere scanat;
 6. Carte de identitate – scanata
 7. Acolo unde este cazul, certificatul de căsătorie scanat
 8. Adeverința medicală tip (scanata) eliberată de cabinetele școlare sau medicul de familie, din care sa rezulte ca sunt apti pentru profilul sau specializare pentru care candideaza.
 9. Taxa de admitere se achită online doar în platforma admiterii;
 10. Certificat de competenţă lingvistică (dacă acesta face parte din lista aprobată de Rectoratul universităţii) sau certificat de competentă lingvistică de la Bacalaureat, cu condiția ca din cele 5 calificative 3 să fie de minim B2, pentru candidaţii ce optează pentru studii universitare organizate într-o limbă de circulaţie internaţională.
  1. Dacă candidatul are în lista de opțiuni mai multe specializări cu predare într-o limbă străină, el trebuie să depună un certificat de competența lingvistică pentru fiecare limba straina.
  2. Candidații care susțin proba scrisă în limba engleză sau germană nu vor mai avea nevoie de un certificat de competentă lingvistică din limba respectivă.
  3. Candidaţii care nu susţin proba scrisă (beneficiind de facilităţi) vor avea nevoie de un certificat de competenţă lingvistică din limba/limbile programelor de studiu din lista lor de opţiuni.
  4. Certificatele lingvistice se pot obține si de la Centrele Universității Babeș-Bolyai:
   1. Centrul ALPHA (http://lett.ubbcluj.ro/alpha/) și
   2. Centrul LINGUA (http://lingua.ubbcluj.ro/) ale UBB
 11. Pentru candidatii care au o diplomă de bacalaureat obţinută anterior anului curent
  1. Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat obţinută anterior anului curent vor depune o declaraţie pe proprie răspundere (Anexa 1) din care să rezulte traiectoria şcolară din învăţământul universitar românesc de stat.
  2. Candidații care sunt studenți sau foști studenți si care se înscriu la concurs ca să urmeze o a doua facultate:
   1. Adeverinţă/adeverinţe care să ateste numărul de ani bugetaţi sau cu taxă urmaţi în sistemul universitar românesc şi din care să rezulte faptul că au achitat la zi taxele universitare şi nu au debite faţă de Universitate;
   2. Diplomă de licenţă sau diplomă echivalentă pentru candidaţii care doresc să urmeze o a doua facultate- scanata fata verso
 12. Adeverință din care să rezulte îndeplinirea condițiilor pentru scutire de taxă de înscriere (angajații și copiii angajaților Universității Babeș-Bolyai, ai Bibliotecii Centrale Universitare, ai Grădinii Botanice şi ai restaurantelor şi cafetăriilor Universității, copiii personalului didactic şi didactic auxiliar în activitate sau pensionari din instituţiile de învăţământ universitar şi preuniversitar, candidații orfani de ambii părinți și candidatii proveniți din centrele de plasament) precum și acte doveditoare pentru scutirea de taxa de procesare (cazul candidaților orfani de ambii părinți și a candidatilor proveniți din centrele de plasament). Adeverinţa trebuie să fie datată în perioada înscrierilor la concursul de admitere sau înaintea perioadei de înscriere. Nu se acceptă depunerea adeverinţei şi scutirea de taxe după ce a fost finalizată înscrierea la concursul de admitere.
 13. Diploma cu premiul obţinut sau diploma de participare pentru candidaţii care beneficiază de facilităţile acordate olimpicilor sau participanţilor la concursuri. Diploma care nu este in limba romana va fi tradusă de către un traducător autorizat. Se va scana originalul diplomei si traducerea ȋntr-un singur document pdf.
 14. pentru candidații care optează pentru locurile rezervate etniei rrome:
  1. o recomandare din partea unei organizaţii legal constituite a rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se mentionează că respectivul face parte din etnia rromilor şi nu faptul că acesta este membru al organizaţiei în cauză și
  2. cerere înscriere admitere etnie rromă; Informatii suplimentare despre aceasta categorie aici https://admitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/alte_categorii
 15. pentru candidaţii care optează pentru locurile rezervate candidatilor din sistemul de protectie speciala (plasament). In vederea înscrierii la facultate, candidații proveniți din sistemul de protecție socială trebuie să prezinte documente care dovedesc încadrarea lor în această categorie și o cerere înscriere tip. Informatii suplimentare despre aceasta categorie aici – https://admitere.ubbcluj.ro/ge/licenta/candidati_protectie_sociala
 16. Pentru candidații Uniunii Europene sau ai statelor aparținând Spațiului Economice European și ai Confederației Elvețiene (inclusive cetățeni români, cu act de identitate românesc dar care au finalizat studiile în altă țară) dovada echivalării studiilor. Pentru echivalare, va trebui să vă adresați Centrului de Cooperări Internaționale al UBB (https://cci.ubbcluj.ro/degree_students/eu_students.php). De asemenea, pentru echivalarea notelor obţinute în străinătate pentru admiterea nivel licenţă la Facultatea de Matematică şi Informatică va rugăm să vă adreșati secretariatul General UBB – KOZMA KIS Elisabeta Edita Tel: +40-0264-405300, int. 5105. Email: elisabeta.kozma@ubbcluj.ro