Quantum Computing and Communication/Calcul cuantic și comunicații (în limba engleză)

Prezentare

Facultatea de Matematică și Informatică din cadrul Universității Babeș-Bolyai, în colaborare cu Facultatea de Fizică, organizează începând cu anul universitar 2023-2024, Programul Postuniversitar Quantum Computing and Communication (Calcul cuantic și comunicații), program cu predare în limba engleză.

Acest program este acreditat de către Ministerul Educației Naționale și este organizat pe baza legislației în vigoare și a Regulamentului Universității Babeș-Bolyai privind organizarea și funcționarea programelor postuniversitare de formare și dezvoltare continuă.

Programul reprezintă o oportunitate pentru persoanele care au obținut diploma de licență în domeniile informatică, matematică, fizică sau științe inginerești și care doresc o inițiere în domeniul emergent al informaticii cuantice și al comunicațiilor cuantice, domenii care pe termen mediu și lung vor reforma industria informației și a comunicațiilor.

Cursanții vor lua parte la un program educațional de nivel înalt, oferit de cadre didactice de la Facultatea de Matematică și Informatică, de la Facultatea de Fizică alături de invitați externi de la institute de cercetare din domeniul informaticii cuantice.

După parcurgerea programului cursanții

 • Vor înțelege conceptele din mecanică cuantică (superpoziție, interferență, rolul măsurătorilor, teleportare cuantică, etc.) pe care informatică cuantică și comunicația cuantică este construită. Însușirea acestor concepte va fi ușurată prin experimente demonstrative și prin lucrări practice experimentale.
 • Vor înțelege modul de transmitere securizată a informației prin canale cuantice.
 • Vor avea abilități practice în manipularea și măsurarea stărilor cuantice a fotonilor. (abilități necesare în construirea / folosirea canalelor cuantice de transmite a informației).
 • Vor înțelege paradigma de programare prin circuite cuantice.
 • Vor fi capabili să construiască circuite cuantice pentru rezolvarea problemelor computaționale și vor fi capabili să ruleze aceste circuite pe calculatoare cuantice accesibile prin cloud.
 • Vor înțelege paradigma de programare „adiabatic quantum computing”.
 • Vor fi capabili să transforme probleme de optimizare multidimensională în probleme care pot fi rezolvate în cadrul paradigmei de programare „adiabatic quantum computing”.
 • Vor avea o privire de ansamblu asupra tehnologiilor actuale care sunt candidați viabili pentru realizarea practică a calculatoarelor cuantice.

Planul de învățământ al Programului Postuniversitar Quantum Computing and Communication este disponibil aici. Cursurile vor fi susținute la sfârșit de săptămână conform structurii anului universitar care va fi afișată la începutul anului universitar pe site-ul facultății.

Durata programului de studiu este de 20 de săptămâni și se va desfășura pe o structură de 4 module, cu un cost total de 5000 RON. Numărul de locuri scoase la concurs pentru sesiunea de admitere iulie 2023: 100.

Pentru informații suplimentare puteți contacta responsabilii programului, conf. univ. dr. Mihai SUCIU și Lect. univ. dr. Borbély Sándor la adresa de e-mail quantum.cs@ubbcluj.ro.

Calendarul admiterii

Facultatea de Matematică și Informatică anunță o nouă perioadă de admitere în cadrul Programului Postuniversitar Quantum Computing and Communication/Calcul cuantic și comunicații. Mai multe informații despre program sunt disponibile la adresa: https://www.cs.ubbcluj.ro/quantum/

Calendarul de admitere

 • 14 septembrie 2023 – 29 octombrie 2023: inscrierea cadidatilor. In data de 29 octombrie inscriarea candidatilor se termina la ora 9:00. Înscrierea candidaților se face exclusiv online in platforma admiterii: https://admitere.ubbcluj.ro/;
 • 30 octombrie 2023: afisarea candidatilor admisi;
 • 31 octombrie 2023, pana la ora 14:00: confirmarea locului obținut prin achitarea primei rate a taxei de școlarizare în cuantum de 2500 lei;
 • 1 noiembrie 2023: afisarea rezultatelor finale.

Adresa de corespondență: quantum.cs@ubbcluj.ro

Procedura de înscriere și acte necesare

Înscrierea candidaților se face online. Candidații sunt responsabili de încărcarea pe platformă/transmiterea corectă a tuturor documentelor prevăzute în REGULAMENT privind organizarea și funcționarea programelor postuniversitare (aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 21749/11.11.2019 ‐ completat și republicat în baza Hotărârii Senatului nr. 8324 din 22.06.2020) și scanate. Fac excepție de la această regulă fotografiile tip 3 cm/4 cm care vor fi aduse în format fizic la momentul începerii activității didactice. Candidații își asumă responsabilitatea referitoare la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale care urmează să fie depuse la dosarul candidatului prin declarație scrisă semnată. Aplicația de înscriere a candidaților se găsește la adresa https://admitere.ubbcluj.ro/ – aplicație care va fi deschisă începând cu data de 14 iulie 2023

Documente scanate necesare pentru înscriere:

 • Diploma de Bacalaureat și foaia matricolă;
 • Certificat de naștere;
 • Certificat de căsătorie – unde este cazul;
 • Cartea de identitate;
 • Diploma de licență și supliment la diplomă/foaia matricolă;
 • Diploma de disertație – dacă este cazul;
 • Achitarea taxelor de admitere (taxa de procesare in cuantum de 50 RON și taxa de înscriere în cuantum de 200 RON).
  • Taxele se achită prin platforma de admitere. In caz de retragere de la concursul de admitere sau de la studii, taxa de procesare, taxa de înscriere nu se returnează.
 • Adeverință medicală tip (eliberata de medicul de familie), din care sa rezulte că sunt apți pentru domeniul la care candidează;
 • Taxa de școlarizare In cuantum de 5000 lei, care se poate achita in 2 rate egale a câte 2500 lei. Prima rata se achita la confirmarea locului obținut ȋn urma concursului de admitere, iar a doua rata a taxei de școlarizare pana la data de 5 decembrie 2023.
 • Nu se aplică reduceri ale taxei de admitere si școlarizare pentru candidații la concursul de admitere la programul postuniversitar ȋn Quantum Computing.

Quantum UBB