Regulamentul Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a practicii de specialitate a studenţilor la nivel licenţă şi master

 1. Dispoziţii generale
  1. Prezentul regulament stabileşte cadrul general de organizare şi desfăşurare pentru practica de specialitate a studenţilor în Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, pentru toate categoriile de practică de specialitate.
  2. Prevederile din regulament respectă cerinţele impuse de Legea învăţământului nr. 84 din 1995, Legea nr. 288 din 2004 privind organizarea studiilor universitare, Legea nr. 258 din 2007 privind practica elevilor şi studenţilor, Carta Universităţii Babeş-Bolyai, precum şi toate celelalte acte normative şi regulamente interne relevante. Prezentul regulament se completează, în ceea ce priveşte practica desfăşurată în cadrul proiectelor finanţate din Fondul Social European, cu prevederile Ordinului M.E.C.T. nr. 3955 din 2008.
  3. Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca prin facultăţi desemnează cadrele didactice supervizoare, responsabile cu planificarea, organizarea şi supravegherea desfăşurării stagiului de practică. Responsabilii de practică pe programe de studiu sunt numiţi la nivelul facultăţilor şi reconfirmaţi la începutul fiecărui an universitar de către Consiliile Facultăţilor.
  4. Practica este o disciplină obligatorie, constând în activitatea desfăşurată de studenţi, în conformitate cu planul de învăţământ, care are drept scop verificarea aplicabilităţii cunoştinţelor teoretice însuşite de aceştia în cadrul programului de instruire. Practica se desfăşoară cu respectarea normelor în vigoare.
  5. Practicantul este studentul, înscris în ciclurile licenţă sau masterat, care desfăşoară activităţi practice pentru consolidarea cunoştinţelor teoretice şi pentru formarea abilităţilor, spre a le aplica în concordanţă cu specializarea pentru care se instruieşte.
  6. Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca este organizatorul de practică în calitate de instituţie de învăţământ superior, care desfăşoară activităţi instructiv-educative şi formative.
  7. Partenerul de practică este o societate comercială, o instituţie centrală ori locală sau orice altă persoană juridică ce desfăşoară o activitate în corelaţie cu specializările cuprinse în nomenclatorul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi care poate participa la procesul de instruire practică a studenţilor.
  8. Studenţii care sunt angajaţi pot efectua practica la locul de muncă, dacă sunt asigurate condiţiile pentru acumularea competenţelor prevăzute, şi dacă persoanele juridice angajatoare se încadrează în prevederile legii şi ale prezentului regulament.
  9. În baza unei convenţii, partenerul de practică asigură, pe toată durata stagiului de practică, îndrumarea studenţilor prin desemnarea unui tutore.
  10. Portofoliul de practică este documentul ce cuprinde obiectivele educaţionale ce urmează a fi atinse, competenţele ce urmează a fi obţinute prin stagiul de practică, precum şi modalităţile de derulare a stagiului de practică. Portofoliul este întocmit la nivelul facultăţilor conform specificaţiilor fiecărei specializări.
 2. Organizarea şi desfăşurarea stagiului de practică
  1. Practica studenţilor se organizează şi se desfăşoară pe baza unui acord de practică şi a unei convenţii de practică.
   1. Acordul de practică stabileşte interesul partenerului de practică pentru desfăşurarea activităţii de practică pentru un număr de studenţi ai universităţii. Acordul este semnat între universitate şi partenerul de practică, fiind vizat de legalitate. Semnarea acordului se realizează înaintea semnării convenţiilor de practică şi este opţională, practica putându-se desfăşura doar în baza semnării convenţiilor.
   2. Convenţia de practică stabileşte modalitatea de derulare şi conţinutul stagiului de pregătire practică efectuat de practicant. Convenţia de practică este semnată de către universitate, partenerul de practică şi student. Pentru a fi recunoscută, convenţia trebuie să poarte semnătura conducerii universităţii şi avizul departamentului juridic.
  2. Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca poate fi organizatoare de practică atât pentru studenţii proprii, cât şi pentru cei care provin de la alte unităţi şi instituţii de învăţământ.
  3. Activitatea de practică se poate desfăşura cu program săptămânal sau cumulat, la sfârşit de semestru sau de an de studii, în conformitate cu planul de învăţământ.
  4. Practica se desfăşoară pe baza programei analitice şi portofoliului de practică, întocmite de coordonatorul de practică de la nivelul fiecărei specializări.
  5. Durata practicii este cea cuprinsă în planul de învăţământ.
  6. Formele de evaluare, de notare şi creditele acordate pentru activitatea de practică sunt cele prevăzute de legislaţia în vigoare şi cuprinse în planul de învăţământ.
  7. Activitatea de practică inclusă în planul de învăţământ este obligatorie şi constituie condiţie de promovare.
  8. Studenţii au posibilitatea să opteze între două modalităţi de efectuare a practicii:
   1. Stagiu de practică propus de student; identificarea locului de desfăşurare a practicii este obligaţia studentului, o provocare şi un mijloc de pregătire pentru găsirea unui loc de muncă după absolvire.
   2. Stagiu de practică organizat de universitate; universitatea prin facultate facilitează obţinerea unor locuri de practică pentru studenţi şi publică informaţiile pe pagina de Internet dedicată pe pagina facultăţii şi pe http://job.stud.ubbcluj.ro.
  9. Pentru efectuarea practicii în organizaţii gazdă propuse de student, după găsirea locului de practică, studentul înaintează o cerere către secretariatul facultăţii. In urma evaluării efectuate de către conducerea facultăţii, potenţialul partener de practică este invitat să semneze o convenţie de practică. În absenţa acestui consimţământ bilateral, nu este recunoscută desfăşurarea practicii în cadrul respectivei organizaţii.
  10. Stagiile de practică facilitate de facultate sunt publicate pe pagina http://job.stud.ubbcluj.ro în urma asumării angajamentului din partea partenerului de practică şi înaintea semnării convenţiilor de practică aferente. Rolul publicării anunţului de practică este de a oferi posibilitatea tuturor studenţilor ce corespund profilului să aplice pentru realizarea practicii la partener.
  11. Personalul din cadrul partenerilor de practică, responsabil cu coordonarea şi evaluarea activităţii de practică a studenţilor, trebuie să aibă studii superioare în domeniul în care se derulează practica studenţilor.
  12. Activitatea de practică a studenţilor nu poate fi evaluată de către fraţi, surori, părinţi, copii, soţi sau afini.
  13. Prezentarea studentului la locul de practică se face în baza unei adrese eliberate de Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, prin Decanatele Facultăţilor, către partenerul de practică. Studentul va prezenta partenerului de practică următoarele documente: Adresa eliberată de Decanat şi Modelul de portofoliu ce urmează să fie completat de partenerul de practică la finalul stagiului de practică.
  14. Pe perioada de practică, partenerul de practică împreună cu cadrul didactic supervizor urmăresc şi înregistrează prezenţa la activitate a practicantului şi semnalează eventualele abateri instituţiei de învăţământ superior.
  15. Partenerul de practică desemnează tutorii – persoane angajate care vor asigura respectarea condiţiilor de pregătire şi dobândirea de către practicant a competenţelor profesionale planificate pentru perioada stagiului de practică
  16. Partenerul de practică trebuie să îl ajute pe practicant să îşi urmărească programa analitică şi portofoliul de practică, punându-i la dispoziţie mijloacele necesare.
  17. Partenerul de practică este obligat să instruiască practicantul cu privire la normele de protecţie a muncii şi de apărare împotriva incendiilor, specifice activităţilor pe care le va desfăşura.
  18. La sfârşitul activităţii de practică, în conformitate cu programa analitică şi portofoliul de practică, organizatorul împreună cu partenerul de practică efectuează o evaluare a cunoştinţelor practicantului şi îi acordă un calificativ.
  19. Evaluarea şi notarea finală se realizează în cadrul Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, de către cadrele didactice responsabile cu practica.
  20. Evaluarea capacităţii partenerului de practică din punct de vedere logistic, tehnic, tehnologic şi organizatoric este realizată de Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca. Nu este permisă efectuarea stagiilor de practică în cadrul entităţilor lipsite de personalitate juridică.
  21. Activitatea de practică nu poate depăşi un număr de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe săptămână. De asemenea nu pot fi desfăşurate activităţi de practică cu depăşirea orei 20:00.
  22. Practicanţii au obligaţia de a desfăşura activităţi conform programei analitice şi portofoliului de practică, respectând durata şi perioada impuse de Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca.
  23. Prezenţa la practică este obligatorie. În caz de boală sau alte cauze obiective, practica se recuperează, respectându-se durata, fără a perturba însă procesul de pregătire teoretică.
  24. Practicanţii au obligaţia să respecte regulamentul de ordine interioară al partenerului de practică şi normele de protecţie a muncii şi de apărare împotriva incendiilor, specifice activităţii desfăşurate.
  25. Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca poate aloca partenerului de practică, cu respectarea dispoziţiilor legale, o sumă aferentă activităţii de practică pentru fiecare student sau masterand, pe bază de contract.
  26. Pe perioada de practică, partenerul de practică îl poate angaja pe practicant, conform legislaţiei în vigoare, pe baza unui contract de muncă pe durată determinată, prin negocierea remuneraţiei.
  27. Pe perioada derulării stagiului de practică, partenerul de practică poate acorda practicantului o gratificare, un premiu sau avantaje în natură, specificate în cadrul convenţiei de practică.
 3. Recunoaşterea şi evaluarea stagiului de practică
  1. Recunoaşterea stagiului de practică se realizează prin acordarea creditelor stabilite prin planul de învăţământ.
  2. Cadrul didactic supervizor împreună cu tutorele desemnat de partenerul de practică stabilesc tematica de practică şi competenţele profesionale care fac obiectul stagiului de pregătire practică.
  3. La finalul stagiului de practică, tutorele elaborează un raport, pe baza evaluării nivelului de dobândire a competenţelor de către practicant. Rezultatul acestei evaluări va sta la baza notării practicantului de către cadrul didactic responsabil cu derularea stagiului de practică.
  4. Numărul creditelor transferabile acordate, stabilit prin convenţia privind efectuarea stagiului de practică, se va încadra între 1,5 credite pentru un stagiu cu o durată de o săptămână şi nu va depăşi 30 de credite pentru un stagiu de un semestru sau 60 de credite pentru un stagiu pe durata întregului an academic.
  5. În urma desfăşurării stagiului de practică, organizatorul de practică, prin secretariat, va înscrie în Registrul Matricol al practicantului numărul de credite transferabile specificate în convenţia privind efectuarea stagiului de practică. Acestea vor fi înscrise şi în Suplimentul de Diplomă.
 4. Dispoziţii finale
  1. Cheltuielile legate de deplasarea practicanţilor în afara centrului universitar, respectiv a municipiului Cluj-Napoca, sunt suportate de Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca.
  2. În acord cu prezentul regulament facultăţile vor elabora ghiduri de practică pe care le vor aduce la cunoştinţa studenţilor prin afişare la sedii şi publicare pe pagina de Internet.
  3. Prezentul regulament intră în vigoare prin Hotărârea Senatului nr. 380 din 12.11.2012, începând cu anul universitar 2012-2013 şi se completează cu toate dispoziţiile legale aplicabile şi în vigoare.
  4. Orice dispoziţii anterioare, contrare acestui regulament, se abrogă începând cu data intrării în vigoare.