Fişa Programului Postuniversitar de Pregătire şi Formare Profesională în Informatică

1. Instituţia organizatoare Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Matematică şi Informatică
Departamentul de Informatică
Coordonator program: Conf. univ. dr. Christian Săcărea
2. Denumirea programului Program Postuniversitar de Formare și Dezvoltare Profesională: Informatică
3. Specializarea Informatică
4. Tipul programului Program de formare și dezvoltare profesională continuă
5. Grupul ţintă căruia i se adresează programul Absolvenți ai unor programe de licență
6. Obiectivele programului
  1. Programul oferă competențele de bază în Informatică pentru absolvenți cu diplomă de licență ai unui program universitar de licență care au structurile de gândire necesare pentru a putea dezvolta o carieră în domeniul IT
  2. Stimularea studiului informaticii și a însușirilor competențelor practice în domeniu pe o piața dinamică și în continuă transformare
  3. Formarea continuă în Informatică prin transferul de competențe actualizate din mediul academic către beneficiarii acestui program
7. Forma de învăţământ Cu frecvenţă
8. Numărul de credite transferabile 113 credite
9. Durata programului (în număr de semestre) 924 ore repartizate în 4 module a câte 14 săptămâni fiecare
10. Intervalul calendaristic de desfăşurare al programului Începând cu anul universitar 2016 – 2017
11. Temeiul legal al organizării programului Legea 1/2011, art. 173 şi cu Ordinul M.E.C.T.S. privind aprobarea metodologiei cadru de organizare și funcționare a programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continua, nr. 3163/01.02/2012
12. Numărul locurilor solicitate 100
13. Limba de predare Română
14. Criterii de selecţie pentru admitere Admitere-probă scrisă de testare a aptitudinilor de gândire logică; La înscriere cursanţii vor face dovada absolvirii unui program de licență
15. Taxă / cursant 2500 RON / semestru
16. Modalitatea de finalizare Examen de certificare a competențelor profesionale
17. Actul de studii eliberat cursantului Certificat de atestare a competențelor profesionale însoţit de un supliment descriptiv
18. Titlul acordat / denumirea calificării / competenţe generale şi profesionale dezvoltate în cadrul calificării Programator sistem informatic, Proiectant sisteme informatice
19. Ocupaţiile sau debuşeele profesionale vizate de calificarea academică şi / sau profesională 251202 Programator, 251204 Programator sistem informatic, 252101 Administrator baze de date, 216613 Designer pagini web, 251101 Proiectant sisteme informatice