Informatică didactică, master (în limba română)

Acest program de studiu nu mai face parte din oferta educațională a Facultății de Matematică și Informatică. Oferta actuală a Facultății de Matematică și Informatică este disponibilă aici.

Rezumatul specializării

master Informatica DidacticaProgramul propus are ca obiectiv general abilitarea și perfecționarea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar în utilizarea de tehnologii informatice și de comunicație în procesul instructiv-educativ. Modernizarea sistemului educațional la nivel preuniversitar este o necesitate, care decurge din însăși necesitatea modernizării întregului sistem de învățământ. Printre altele, această modernizare presupune și integrarea și utilizarea noilor tehnologii în procesul de învățământ, pentru a alinia învățământul românesc la standarde europene. Un număr semnificativ de cadre didactice care predau discipline de informatică în învățământul preuniversitar provin în bună parte de la specializări conexe informatice. Pentru toți aceștia se impune reciclarea periodică a cunoștințelor necesare activității de predare a informaticii. Informatica este un domeniu foarte dinamic, astfel încât existența unui master de INFORMATICĂ DIDACTICĂ care să pregătească specialiști de nivel superior în domeniul informaticii este binevenită, deoarece creșterea nivelului de calificare în domeniul informaticii a cadrelor didactice necesare învățământului informatic este mai mult decât necesară. Pe lângă explorarea conținutului didactic și profesional al tehnologiei informației, programul de master propus oferă și abilități în domenii specifice și științifice ale informaticii.

Programul de master INFORMATICĂ DIDACTICĂ își propune, în principal:

 1. perfecționarea din perspectivă informatică a dascălilor care pregătesc viitorii studenți de la secțiile facultății de informatică
 2. acoperirea unei necesități existente pentru programe de perfecționare pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar
 3. lărgirea ofertei educaționale și alinierea acesteia la oferta unor programe de master similare din universități de prestigiu europene
 4. deschiderea spre tendințele noi și inovatoare din domeniul de specialitate prin actualizarea sistematică a cunoștințelor din domeniul Informaticii, prin utilizarea în activitatea curentă a noilor tehnologii informaționale și de comunicare, cât și prin abordarea transdisciplinară în realizarea de conexiuni între disciplinele informatice și alte domenii.

Condiții de eligibilitate: Candidații care au absolvit specializarea Matematică-Informatică, specializări ale domeniului Informatică, specializarea Informatică Economică din cadrul domeniului Economic sau specializările Calculatoare și Ingineria Informației, din cadrul domeniului Calculatoare și Tehnologia Informației (specializări înrudite cu cele ale domeniului Informatică). Toți ceilalți candidați trebuie să susțină o probă scrisă eliminatorie din tematica examenului de admitere la facultate.

Criterii de admitere
Media generală de admitere este compusă din:

 1. 75% media generală de promovare a anilor de studiu – pentru candidații care provin din specializări înrudite cu cele propuse la admitere, respectiv media probei scrise – pentru candidații care provin din afara specializărilor menționate anterior. Exemple probleme pentru admitere.
 2. 25% media examenului de licență.

Grup țintă

Grupul țintă vizat de programul de master INFORMATICĂ DIDACTICĂ este format ȋn principal din:

 • Absolvenți ȋn domeniile de licență Matematică și Informatică, specializările informatică economică, calculatoare sau domenii conexe (fizică, chimie, științele naturii, etc) care doresc să devină specialişti cu calificare adecvată în domeniile fundamentale din Tehnologia Informaţiei, inclusiv pentru activitatea de predare a informaticii ȋn ȋnvățamȃntul preuniversitar, prin completarea și aprofundarea instruirii academice realizate ȋn Ciclul I de studii universitare de licență.
 • Cadre didactice active ȋn ȋnvățămȃntul preuniversitar care predau diferite discipline de informatică sau alte arii curriculare, care doresc să se perfecționeze ȋn domeniul informaticii.

Avantaje și abilități oferite. Domenii potențiale de activitate ale absolvenților

Studenții programului de master INFORMATICĂ DIDACTICĂ vor avea abilități ȋn manipularea cunoștințelor de informatică necesare la nivelul ȋnvățămȃntului preuniversitar. De asemenea, vor avea și abilități de cercetare, prin accentual pus pe documentare și activități de cercetare. De asemenea, se ȋncurajează transferul bilateral de informații ȋntre profesori și studenți masteranzi.

Absolvenții programului de master INFORMATICĂ DIDACTICĂ vor fi capabili să dezvolte perspective didactice specializate ȋn direcția dezvoltării și aplicării unor metode potrivite pentru comunicarea cunoștințelor ȋn domeniul informaticii, precum și transmiterea evaluării și asigurării calității acestei comunicări.

Pachetul de cursuri oferit studentilor masteranzi se bazează pe principii ca:

 • acoperirea unei arii problematice generale privind integrarea tehnologiilor moderne ȋn educație, ȋn general si ȋn ȋnvățămȃnt, ȋn particular;
 • asigurarea formării unor abilități fundamentale de operare/utilizare eficientă a calculatorului;
 • formarea unor deprinderi practice și competențe de a lucra ȋn mod curent, la clasă cu ajutorul calculatorului (predare, simulare de experimente, testare/evaluare);
 • flexibilitate, conținuturile putȃnd fi modificate ȋn funcție de evoluția și dinamica ȋnregistrate pe piața noilor produse și tehnologii IT cu impact educațional;
 • dezvoltarea personală a cursantului, vizȃnd capacitatea de autoȋnvățare, dorința de perfecționare continuă și competența de a ȋnvăța după materiale elaborate ȋn tehnologie e-Learning.

După absolvire, sunt crescute oportunitățile de angajare ȋn ȋnvățămȃnt la diferite niveluri: școli primare, licee, școli post-liceale și universități. Absolvenții vor putea exercita difierite activități de control și coordonare ȋn cadrul Inspectoratelor Școlare Teritoriale. De asemenea, programul de master ȋși propune să furnizeze absolvenților săi mecanismele potrivite pentru ulterioare studii de doctorat și alte activități profesionale.

Misiunea programului de masterat

Programul de Master propus este organizat conform unor criterii academice naționale și internaționale.

Programul de master INFORMATICĂ DIDACTICĂ are o misiune dublă:

 • Identificarea acelor teme/direcții care sunt fundamentale pentru educația tinerilor ȋn cadrul societății informaționale.
 • Determinarea modalității ȋn care temele identificate trebuie să fie prezentate și diseminate astfel ȋncȃt conceptele necesare să poată fi ușor ȋnțelese de elevii din ciclul liceal.

Programul de masterat vizează atât pregatirea științifică ȋn domeniul informaticii cȃt și pregătirea de specialitate a cursanților ȋn vederea predării informaticii ȋn ȋnvățămȃntul preuniversitar.

În ultimele decenii, tehnologia și dezvoltarea rapidă și diversă a acesteia au schimbat radical modul de funcționare al societății și au crescut complexitatea vieții cotidiene. Tehnologia Informației, in particular, este un instrument indispensabil în acest context, iar generațiile tinere în special trebuie să se formeze astfel încât să fie adaptate noilor cerințe ale societății, dar să fie și pregătite pentru următoarele decenii de inovație.

Scopul principal al disciplinelor care sunt propuse ȋn planul de ȋnvățămȃnt al secției de master INFORMATICĂ DIDACTICĂ este de a oferi cursanților o ȋnțelegere a modului ȋn care trebuie să se predea/ȋnvețe informatica, precum și furnizarea unor abilități practice de predare a informaticii. Aceste aspecte sunt deosebit de utile pentru toți cei care vor preda și ghida studenți, elevi sau colegi de-a lungul carierei lor. De asemenea, urmărim să oferim cunoștințe specifice legate de procesul de proiectare și dezvoltare de software.

Domeniul informaticii este un domeniu deosebit de dinamic, cu modificări semnificative atȃt ȋn tehnologii, cȃt și ȋn aplicații. Aceste modificări trebuie să se reflecte și ȋn modul ȋn care se predă informatica, iar profesorii de informatică trebuie să se perfecționeze continuu și să se adapteze la dinamicitatea domeniului. Pentru a putea face o analiză pertinentă a posibilităților de adaptare a procesului de ȋnvățămȃnt la evoluția din domeniul informaticii, cadrele didactice ar trebui, ȋn primul rȃnd, să fie familiarizate cu tendințele actuale din domeniu. Ȋn acest sens, planurile de ȋnvățămȃnt de la nivel licență au suferit schimbări continue ȋn ultimiii ani astfel ȋncȃt modul de predare, dar mai ales conținutul disciplinelor poate fi total diferit față de starea de fapt de acum un deceniu.

Astfel, un program de master precum cel de INFORMATICĂ DIDACTICĂ la care, pornind de la programa școlară, se vor studia elemente actuale din domeniu, ar fi o oportunitate perfectă pentru cadrele didactice care ȋși doresc perfecționarea continuă. Conținutul programului se referă la necesitatea armonizării standardelor de ȋnvățare și profesionale, precum și a metodelor de predare ale cadrelor didactice (acum cursanți). Experiența cursanților admiși ȋn programul masteral constituie un plus de valoare pentru desfășurarea și aplicarea disciplinelor de ȋnvățămȃnt propuse, deoarece aceștia au formate anumite deprinderi de programare de bază obținute ca urmare a activității profesionale deșfășurate pȃnă ȋn prezent.

Cursanții vor avea oportunitatea de a-și crea abilități de a identifica, formula, explica probleme din diverse domenii, de a propune și interpreta corect rezolvări/a găsi soluții ale acestora. Predarea informaticii ȋn liceu presupune mai mult decȃt a ȋnvăța elevii să programeze, deoarece elevii studiază tehnologia informației ȋntr-un mediu organizat, ȋn laboratoare specializate conectate la o aceeași rețea locală precum și la Internet. Continuarea perfecționării didactice printr-un masterat va ajuta la acumularea de cunoștinte teoretice și practice ȋn vederea unei mai bune ȋnțelegeri și unei mai bune administrări a rețelelor de calculatoare folosite ȋn scop pedagogic.

Programul de master INFORMATICĂ DIDACTICĂ este organizat conform unor criterii academice naţionale şi internaţionale, respectând însă şi standardele profesionale ale industriei de software din România. Absolvenţii acestui Program de Master vor avea următoarele competenţe profesionale (recunoscute de către CPR) care le vor permite inserţia rapidă pe piaţa muncii:

 • Profesor de informatică ȋn ȋnvățămȃntul preuniversitar.
 • Dezvoltator de sisteme soft.
 • Asistent de cercetare în domeniu.
 • Programator ştiinţific.

Acest Program, prin curriculumul propus, îmbină cercetarea cu practica profesională, satisfăcând atât standardele UBB, de universitate orientată pe cercetare avansată, cât şi standardele industriei IT. În baza competenţelor formate în cadru Programului, absolvenţii vor putea fie să se încadreze rapid în câmpul muncii ca profesori de informatică ȋn ȋnvățămȃntul preuniversitar, fie să se angajeze ȋn firme software, fie să-şi continue performant pregătirea la nivel de cercetare în cadrul Programelor Doctorale.

Obiectivele programului de masterat

Planul de învăţământ este conceput pentru a asigura formarea masteranzilor ca profesionişti cu abilităţi didactice și de practică informatică avansată şi cercetare riguroasă. Disciplinele din planul de învăţământ sunt astfel selectate pentru a asigura realizarea a două obiective generale:

 1. Integrarea masteratului în masteratele de profil de la nivel internaţional, prioritar in Spaţiul European al Învăţământului Superior
 2. Satisfacerea cerinţelor în continuă creştere din partea industriei și a sistemului de ȋnvățămȃnt, ceea ce permite integrarea absolvenţilor pe piaţa muncii atȃt ca dezvoltatori software cȃt și ca profesori de informatică ȋn ȋnvățămȃtul preuniversitar.

Programul de master INFORMATICĂ DIDACTICĂ ȋși propune să ofere abilități specializate și științifice ȋn domeniul informaticii, utilizȃnd conținuturi didactice și profesionale din cadrul tehnologiei informației ca și mecanisme pentru diseminarea cunoașterii ȋn domeniul informaticii. Astfel, programul de master are scopul de a lărgi orizontul de cunoștințe și nivelul de competențe ȋn Informatică și predarea Informaticii.

Programul de masterat INFORMATICĂ DIDACTICĂ are ca scop instruirea si perfecționarea absolvenților studiilor de licență în domeniul Informatică și în domeniile adiacente acestuia, dar și ale cadrelor didactice din învățământul preuniversitar care predau aceasta disciplină sau discipline conexe, pentru a-i sprijini și a le îmbunătăți performanțele în activitatea de predare. Un astfel de program de formare și pregătire profesională va oferi competențele necesare absolvenților pentru a se putea integra pe piața muncii, dar și profesorilor pentru pregătirea generațiilor viitoare.

Disciplinele de studiu din Planul de ȋnvățămȃnt sunt prevăzute ȋntr-o succesiune logică și definesc precis competențele generale si de specialitate. Se urmăreșe ȋn acest fel, realizarea următoarelor deziderate:

 • Formarea şi dezvoltarea armonioasă a unor specialişti cu calificare adecvată în domeniul Tehnologiei Informaţiei, atȃt prin aprofundarea cunoștințelor fundamentale dobȃndite, cȃt și prin completarea cu cunoștințe noi, corespunzătoare unor direcții de lucru actuale si importante, care să le asigure absorbția imediată pe piața muncii, ȋn principal ȋn ȋnvățămȃntul preuniversitar.
 • Formarea de specialiști ȋn domeniul Tehnologiei Informației cu capacități de a acționa independent și creativ ȋn soluționarea unor probleme concrete, dar și cu abilități de coordonare a unor colective de lucru și de comunicare eficientă ȋn contexte interdisciplinare.

Calificările dobândite se pot clasifica în următoarele trei categorii:

 1. Cunoştinţe fundamentale – despre:
  1. Modele şi metode specifice informaticii fundamentale.
  2. Sisteme de gestiune a bazelor de date și rețele de calculatoare.
  3. Tehnologii ale informației.
  4. Modelarea softului, gestiunea proiectelor soft precum şi metode avansate de programare.
  5. Arhitectura generală a sistemelor software, a componentelor lor şi a interdependenţelor dintre ele.
  6. Modelare matematică.
 2. Aptitudini:
  1. Predarea disciplinelor de informatică ȋn ȋnvățămȃntul preuniversitar.
  2. Utilizarea tehnicilor de programare potrivite în rezolvarea problemelor din lumea reală.
  3. Analiză, modelare, proiectare, implementare şi testare a sistemelor software.
  4. Construcţia de modele abstracte pentru produsele software.
  5. Elaborarea unor aplicaţii software complexe şi conducerea unui proiect de dezvoltare.
 3. Competenţe:
  1. Utilizarea tehnologiilor informatice.
  2. Modelare şi rezolvarea problemelor complexe din lumea reală folosind sisteme informatice.
  3. Utilizarea paradigmelor de programare, programare în limbaje de nivel înalt.
  4. Cercetare şi dezvoltare (R&D).
  5. Lucrul în echipă, diverse roluri de execuţie şi conducere pentru realizarea unor proiecte complexe.

Plan de învățământ

Materiile din planul de învăţământ sunt astfel selectate pentru a asigura atât integrarea masteratului în masteratele de profil de la nivel internaţional, cât și satisfacerea cerinţelor pieței muncii, ceea ce permite integrarea absolvenţilor atât în învățământ, cât și în alte activități specifice domeniului.

Planul de învățământ cuprinde atât discipline de aprofundare a cunoștințelor fundamentale dobândite în cadrul studiilor de licență de informatică, cât și discipline de pregătire complementară, necesare pentru o inserție rapidă pe piața muncii. În stabilirea conținuturilor disciplinelor din cadrul planului de învățământ s-a pornit de la programa școlară, la care s-au adăugat elemente actuale din domenii specifice ale informaticii.

Astfel, în primul an de studiu se oferă cursuri de baza în pregătirea profesională din domeniul informaticii și perfecționarea profesorilor de informatică: Algoritmică și programare, Tehnologia informației, Structuri de date și complexitatea algoritmilor, Sisteme de gestiune a bazelor de date, Metode și tehnici de programare, Algoritmi din teoria grafurilor, Programare orientată obiect, Tehnologia comunicațiilor.

În anul II de studii se oferă cursuri specializate in direcțiile: Metode avansate de programare, Programarea aplicațiilor Microsoft Office, Rețele de calculatoare și Programare Web. De asemenea, sunt propuse cursuri opţionale precum Modelare matematică, Gestiunea proiectelor soft, Paradigme de programare, E-learning, Proiectarea sistemelor software, Calitatea sistemelor software, prin care să se ofere studenţilor cunoştinţe avansate şi în domeniul ingineriei software şi a sistemelor informatice. Este vorba de:

 • cunoştinţe în direcţia modelării sistemelor: capacitatea de a analiza probleme din viaţa reală, de a le transpune în cerinţe concrete şi de a elabora un model software corespunzător.
 • tehnologie software: aplicarea metodelor teoretice şi cunoaşterea unor instrumente consacrate, precum şi abilităţi avansate de programare care vor permite acumularea de cunoştinţe solide şi înţelegerea rapidă a tehnologiilor moderne din domeniu.
 • aspectele metodologice, respectiv manageriale ale procesului de dezvoltare a sistemelor informatice.

Una dintre traiectoriile posibile ale absolvenţilor acestui program este cercetarea ştiinţifică, existând cel puţin două direcţii posibile: cercetare specializată în ingineria software sau în domenii conexe (doctorat) sau proiecte de cercetare interdisciplinare (membru al unei astfel de echipe, programator ştiinţific). Există două discipline dedicate iniţierii în cercetarea ştiinţifică: Metodologia cercetării ştiinţifice de informatică şi Proiect de cercetare științifică.

Cursuri

Semestrul 1
Disciplina Cadru didactic
Algoritmică și programare (pentru perfecționarea profesorilor) lect. dr. Cioban Vasile
Tehnologia informației (pentru perfecționarea profesorilor) lect. dr. Prejmerean Vasile
Sisteme de gestiune a bazelor de date (pentru perfecționarea profesorilor) lect. dr. Surdu Sabina
Structuri de date și complexitatea algoritmilor (pentru perfecționarea profesorilor) prof. dr. Czibula Gabriela
Semestrul 2
Disciplina Cadru didactic
Metode și tehnici de programare (pentru perfecționarea profesorilor) lect. dr. Bocicor Iuliana
Tehnologia comunicațiilor (pentru perfecționarea profesorilor) lect. dr. Greblă Horea
Programare orientată obiect (pentru perfecționarea profesorilor) conf. dr. Czibula Istvan
Algoritmi din teoria grafurilor (pentru perfecționarea profesorilor) lect. dr. Lupea Mihaiela
Semestrul 3
Disciplina Cadru didactic
Metodologia cercetării ştiinţifice de informatică prof. dr. Frenţiu Militon
Metode avansate de programare (pentru perfecționarea profesorilor) lect. dr. Găceanu Radu
Programarea aplicațiilor Microsoft Office (pentru perfecționarea profesorilor) lect. dr. Vescan Andreea
Curs opţional 1
Discipline oferite pentru curs opţional 1
Disciplina Cadru didactic
Modelare matematică conf. dr. Şerban Marcel
Gestiunea proiectelor soft lect. dr. Suciu Dan Mircea
Paradigme de programare prof. dr. Pârv Bazil
Semestrul 4
Disciplina Cadru didactic
Proiect de cercetare științifică prof. dr. Czibula Gabriela
Rețele de calculatoare (pentru perfecționarea profesorilor) lect. dr. Dragoș Radu
Programare Web (pentru perfecţionarea profesorilor) lect. dr. Avram Sanda
Finalizarea lucrării de disertaţie prof. dr. Czibula Gabriela
Curs opţional 2
Discipline oferite pentru curs opţional 2
Disciplina Cadru didactic
E-learning lect. dr. Greblă Horea
Proiectarea sistemelor software prof. dr. Pârv Bazil
Calitatea sistemelor software conf. dr. Motogna Simona

Observaţie: Planul de învăţământ prezentat mai sus este valabil pentru promoţia înmatriculată în anul universitar următor aprobării specializării de masterat de către Senatul Universităţii Babeş-Bolyai. Pentru informaţii actualizate despre planul de învăţământ al specializării, vă rugăm să consultaţii rubrica Învăţământ ≫ Planuri de învăţământ de pe pagina de Internet a Facultăţii de Matematică şi Informatică.

Responsabil specializare

Prof. univ. dr. Gabriela CZIBULA,
E-mail: gabis[at]cs.ubbcluj.ro
Pagina specializării: www.cs.ubbcluj.ro/~gabis/id/

Facultatea de Matematică și Informatică, str. M. Kogălniceanu, nr. 1, Cluj-Napoca
Telefon: 0264 405327, Fax: 0264 591906
E-mail: math[at]math.ubbcluj.ro
Web: https://www.cs.ubbcluj.ro