Programul de Conversie Profesională Matematică

1. Instituţia organizatoare Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Matematică şi Informatică
Departamentul de Matematică
Director: Prof. univ. dr. Octavian Agratini
2. Denumirea programului Program de Conversie Profesională Matematică
3. Specializarea Matematică
4. Tipul programului Program de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar
5. Grupul ţintă căruia i se adresează programul Cadrele didactice încadrate în sistemul de învăţământ preuniversitar cu diplomă de licenţă
6. Obiectivele programului a) Necesitatea de a oferi cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar posibilitatea unei specializări rapide în domeniul Matematicii, care să le ofere competenţele necesare pentru predarea acestei discipline la nivel preuniversitar.
b) Necesitatea de a stimula studiul matematicii intr-o formă dinamică ce presupune îmbinarea metodelor tradiţionale cu tehnologia modernă.
7. Forma de învăţământ Cu frecvenţă
8. Numărul de credite transferabile 120 credite + 10 credite evaluarea finală
9. Durata programului (în număr de semestre) 4 semestre
10. Intervalul calendaristic de desfăşurare al programului Începând cu anul universitar 2018 – 2019.
11. Temeiul legal al organizării programului Legea 1/2011, art. 245, alineatul 7, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinul M.E.C.T.S. privind aprobarea Normelor metodologice de organizare şi funcţionare a programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, nr. 6194/13.11.2012.
12. Numărul locurilor solicitate 50
13. Limba de predare Română
14. Criterii de selecţie pentru admitere Pe bază de înscriere. La înscriere cursanţii vor face dovada unei vechimi de minim 2 ani în învăţământul preuniversitar.
15. Taxă / cursant 900 RON / semestru
16. Modalitatea de finalizare Examen de absolvire
17. Actul de studii eliberat cursantului Diploma de conversie profesională, însoţită de suplimentul la diplomă
18. Titlul acordat / denumirea calificării / competenţe generale şi profesionale dezvoltate în cadrul calificării Cadrele didactice care finalizează programe de conversie profesională după finalizarea cu diplomă a ciclului I de studii universitare de licenţă se încadrează numai în învăţământul preşcolar şi preuniversitar obligatoriu sau pe catedre de pregătire-instruire practică.

Cadrele didactice care finalizează programe de conversie profesională după finalizarea cu diplomă a ciclului II de studii universitare de master se pot încadra la orice nivel al învăţământului preuniversitar.

19. Ocupaţiile sau debuşeele profesionale vizate de calificarea academică şi / sau profesională Cadru didactic în şcoli de nivel gimnazial şi liceal din reţeaua învăţământului preuniversitar

Anul I, semestrul 1

Denumirea disciplinelor Credite ECTS
Algebră 1 (Logica şi teoria numerelor) 7
Analiză matematică 1 (Analiza pe R) 8
Geometrie 1 (Geometrie analitică) 8
Fundamentele programării 7

Anul I, semestrul 2

Denumirea disciplinelor Credite ECTS
Algebra 2 (Structuri algebrice de bază, algebră liniară) 7
Analiză matematică 2 (Calcul diferenţial în R^n) 8
Geometrie 2 (Geometrie afină) 7
Ecuaţii diferenţiale 8

Anul II, semestrul 3

Denumirea disciplinelor Credite ECTS
Analiză numerică 7
Mecanică teoretică 8
Analiză complexă 8
Didactica ariei curriculare Matematică şi Ştiinţe 7

Anul II, semestrul 4

Denumirea disciplinelor Credite ECTS
Teoria probabilităţilor şi statistică matematică 6
Astronomie 6
Curs opţional 1 5
Curs opţional 2 5
Practica pedagogica de specialitate 4
Elaborarea lucrării de absolvire 4

Discipline opționale

Curs opțional 1 (an II, semestrul 4)

Denumirea disciplinelor Credite ECTS
Didactica geometriei 5
Didactica matematizării problemelor din diferite domenii de activitate 5
Complemente de analiză matematică 5

Curs opțional 2 (an II, semestrul 4)

Denumirea disciplinelor Credite ECTS
Didactica algebrei 5
Modelare matematică 5
Istoria matematicii 5

Plan de invatamant Program de Conversie Profesionala Matematica 2015.xlsx (document oficial)

Regulament de finalizare a studiilor pentru Programul de Conversie Profesională Matematică, promoţia 2015 – 2017, este disponibil aici.