Regulament de finalizare a studiilor pentru Programul de Conversie Profesională Matematică (promoţia 2015 – 2017)

Aprobat în Consiliul facultăţii din data de 22 noiembrie 2016

Conform Planului de învăţământ, finalizarea studiilor se realizează prin elaborarea şi prezentarea unei lucrări de absolvire.

I. Structura lucrării

 • Lucrarea se redactează şi se susţine în limba română;
 • Pagină de titlu. Universitatea, Facultatea, Program de Conversie Profesională Matematică (sus); Titlul lucrării (mijloc); Coordonator Ştiinţific, Absolvent, An (2017) (jos);
 • Cuprins;
 • Introducere: obiectivele lucrării şi descrierea succintă a capitolelor, prezentarea temei, prezentarea contribuţiei proprii, respectiv a rezultatelor originale şi menţionarea (dacă este cazul) a sesiunii de comunicări unde a fost prezentată sau a revistei unde a fost publicată;
 • Conţinutul lucrării:
  • conturarea domeniului şi a subdomeniului;
  • istoric, personalităţi proeminente cu rezultate din domeniu, rezultate obţinute până în prezent;
  • referinţele din cadrul lucrării (la părţile preluate se va preciza sursa);
  • accentuarea contribuţiilor originale (sunt considerate ca şi contribuţii proprii ale candidatului structura originală a lucrării, rezultate proprii obţinute în cadrul temei prezentate, aplicaţii proprii, metodele numerice prezentate);
 • Bibliografia
  La secţiunea Bibliografie, lucrările se vor pune în ordine alfabetică, după numele primului autor, folosindu-se simboluri de forma [1], [2], …;
 • Lucrarea va fi însoţită de:
  • un CD, conţinând lucrarea în format electronic şi aplicaţia soft (dacă există). CD – ul (ce urmează a se arhiva) se va preda într-un plic care va conţine şi datele de identificare [Autorul, programul, numele îndrumătorului]);
  • un document listat conţinând un rezumat în limba engleză [Abstract], cu prezentarea, pe scurt, a conţinutului pe capitole, punând accent pe contribuţiile proprii şi originalitate;
  • declaraţia privind autenticitatea lucrării (vezi Anexa 1), semnată olograf de către candidat;
  • declaraţia de copyright (Anexa 2), cu respectarea regulilor de proprietate intelectuală şi respectiv de confidenţialitate prevăzute în Anexa 1 bis;
  • Vizualizarea anexelor se face aici.

Cerinţe privind tehnoredactarea

 • Lucrarea se recomandă a avea între 30 şi 40 de pagini;
 • Format: A4, fonturi 12pt.;
 • Obligatoriu paginile sunt numerotate;
 • Capitolele vor începe pe pagină nouă;
 • Lucrarea se va lega sau se va spirala.

II. Susţinerea

 • Prima parte:
  • Prezentarea concisă a conţinutului lucrării (slide-uri, PDF, PowerPoint, etc.), cu accent pe menţionarea contribuţiilor proprii şi a celor originale, precum şi execuţia aplicaţiei prezentate (obligatorie pentru lucrările de informatică).

  Timpul acordat prezentării: maxim 15 minute.

 • Partea a doua:
  Membrii comisiei pun întrebări candidaţilor, după cum urmează:

  • întrebări din tematica lucrării (relativ la conceptele şi metodele utilizate);
  • întrebări referitoare la potenţialele aplicaţii, extinderi, generalizări ale temei abordate.

  Timpul destinat întrebărilor şi răspunsurilor: maxim 5 minute.

III. Notarea lucrării

La notarea lucrării se va avea în vedere:

 • modul de prezentare (claritatea expunerii, consistenţa);
 • cunoaşterea noţiunilor şi a tehnicilor folosite în lucrare, întrebuinţarea corectă a lor; Răspunsurile incorecte la întrebări pot atrage după sine nepromovarea examenului;
 • evidenţierea rezultatelor proprii şi a contribuţiilor originale;
 • Preşedintele şi membrii comisiei vor acorda, fiecare, o notă întreagă.
 • Nota finală este calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de membrii comisiei. Se va întocmi un borderou de evaluare semnat de preşedinte, membrii comisiei şi secretarul comisiei.
 • Nota acordată de comisie se afişează de către comisie la sfârşitul sesiunii de examinare din ziua respectivă.

IV. Probleme organizatorice

 • Lucrarea se restituie absolventului după susţinere;
 • În ziua susţinerii, candidaţii se vor prezenta cu cel puţin 45 de minute mai repede decât ora la care sunt planificaţi;
 • Susţinerea se poate face numai în prezenţa tuturor membrilor comisiei. Responsabilitatea asigurării condiţiilor regulamentare de desfăşurare a susţinerilor lucrărilor aparţine preşedintelui comisiei;
 • Rezultatele obţinute la susţinerea lucrării nu pot face obiectul unei contestaţii.


Anexa 1 – Declaraţie pe proprie răspundere privind autenticitatea lucrării de absolvire
Anexa 1 bis – Proprietatea intelectuală
Anexa 2 – Declaraţie copyright
Anexa 3 – Calendarul sesiunii iulie 2017