Matematică didactică – program de master în limba română

Acest program de studiu nu mai face parte din oferta educațională a Facultății de Matematică și Informatică. Oferta actuală a Facultății de Matematică și Informatică este disponibilă aici.

Contact

Facultatea de Matematică şi Informatică, str. M. Kogălniceanu, nr. 1, Cluj-Napoca
Tel: 0264-405327; Fax: 0264-591906; Email: math@math.ubbcluj.ro
Web: https://www.cs.ubbcluj.ro
Responsabilul specializării: Prof. dr. Octavian Agratini, agratini@math.ubbcluj.ro

Motivația Programului

Programul propus are ca scop pregătirea viitorilor profesori sau a celor care sunt în activitate în mediul preuniversitar pentru predarea eficientă a matematicii și utilizarea unor metode de învățare și comunicare noi, atractive pentru elevi, care le-ar putea stârni interesul pentru Matematică.

Integrarea și utilizarea unor metode noi în procesul de educație, apropierea învățământului românesc de cel din alte țări ale Europei, reprezintă unul dintre obiectivele sistemului de învățământ românesc de toate gradele. Folosirea acestor metode pe scară largă, de la nivel preșcolar până la cel universitar, ar putea duce la modernizarea sistemului de învățământ românesc în ansamblu.

Pe lângă aprofundarea conținutului tematic al materiei de specialitate predate în clasă, acest program de master dă posibilitatea participanților să acumuleze competențe și abilități din ramuri ale altor științe, înrudite cu matematica, ce s-au dezvoltat împreună cu aceasta, determinând introducerea unor noțiuni și metode care sunt întâlnite astăzi în aproape toate ramurile matematicii.

Principalele obiective ale programului de master sunt:

 • pregătirea viitorilor profesori pentru a preda eficient și atractiv Matematica în școală, evidențierea legăturii ei cu activitățile cotidiene;
 • perfecționarea profesorilor activi în mediul preuniversitar și familiarizarea lor cu metodele și mijloacele noi de predare care asigură creșterea interesului elevilor pentru Matematică;
 • sprijinirea profesorilor din mediul preuniversitar sau a viitorilor profesori să își modernizeze metodele de predare a matematicii și să aprofundeze materia predată în clasă.

Grup Țintă

Prin acest program de master ne adresăm:

 • absolvenților de licență din domeniul Matematică, Științe (Fizică, Chimie, Științele naturii, etc.), Informatică și domenii înrudite, care doresc să predea Matematica în învățământul preuniversitar și universitar. Programul de master este complementar studiilor de licență și oferă participanților posibilitatea de a preda în învățământul preuniversitar și universitar de toate gradele;
 • profesorilor activi în învățământul preuniversitar care predau Matematică sau Științe (Fizică, Chimie, Științele naturii, etc.) sau alte specialități, care doresc să se perfecționeze în domeniul predării Matematicii în toate formele de învățământ.

Abilități obținute. Domenii în care ar putea activa absolvenții

În timpul programului de master MATEMATICĂ DIDACTICĂ participanții vor aprofunda noțiunile și cunoștințele de matematică prezente în programa școlară de la nivelul învățământului preuniversitar și vor deprinde abilități de cercetare-documentare, pentru că o componentă importantă a activității lor viitoare trebuie să fie continuarea pregătirii profesionale.

Cursurile incluse în programa studenților se bazează pe următoarele principii:

 • acoperirea unei părți cât mai însemnate din sfera problemelor generale privind predarea Matematicii și legătura ei cu modul în care aceasta este folosită în viața de zi cu zi;
 • formarea abilității de operare și utilizare eficientă a calculatorului în scopul găsirii surselor utile în predare și învățare;
 • formarea deprinderilor practice de a folosi calculatorul în clasă pentru predare, și/sau evaluare;
 • dezvoltarea personală a participanților, vizând capacitatea lor de învățare, dorința de formare continuă.

Absolvenţii acestui program de master vor putea fi profesori de matematică în învățământul preuniversitar de toate gradele și în învățământul universitar.

După absolvirea cursului cresc șansele participanților de a se angaja în școli primare, licee, școli postliceale și universități. De asemenea, ei ar putea ocupa și locuri de muncă în cadrul diferitelor Inspectorate Școlare. În plus, ei își pot continua formarea academică printr-un program de doctorat.

Obiectivele programului de masterat

Programul de masterat MATEMATICĂ DIDACTICĂ are ca scop pregătirea și perfecționarea viitorilor profesori, absolvenți ai studiilor de licență din domeniul Matematică și din domeniile învecinate, dar și ale cadrelor didactice din învățământul preuniversitar care predau această disciplină sau discipline înrudite, pentru a-i sprijini și a le îmbunătăți performanțele în activitatea de predare. Un astfel de program de formare și pregătire profesională oferă viitorilor profesori posibilitatea de a se integra mai ușor pe piața muncii, iar profesorilor activi posibilitatea de a-și îmbunătăți metodele de predare.

Plan de învățământ

Pentru a veni în sprijinul profesorilor (în devenire sau actuali) programul propune cursuri în care sunt abordate metodic și aprofundate subiecte din programa școlară obligatorie de algebră, geometrie și analiză matematică, anume:

 • Teme de algebră (pentru perfecționarea profesorilor) I, II, III – cursuri care au ca scop abordarea metodică și aprofundarea noțiunilor predate în școală (cum sunt teoria mulțimilor, combinatorică, relații, grupuri, rezolvarea ecuațiilor, ș.a.).
 • Teme de geometrie (pentru perfecționarea profesorilor) I, II, III – cursuri destinate înțelegerii și folosirii conceptelor și noțiunilor geometrice (fundamentale și avansate), folosirii lor pentru rezolvarea diferitelor probleme de geometrie, a problemelor de construcții geometrice sau de locuri geometrice.
 • Teme de analiză matematică (pentru perfecționarea profesorilor) I, II, III – cursuri care au ca scop însușirea unor noțiuni și teoreme din analiza matematică de o variabilă sau mai multe variabile și aprofundarea lor în vederea predării lor corecte și coerente.

Un profesor bun trebuie să știe cum s-au introdus noțiunile pe care le predă, să facă legături între ramuri diferite ale matematicii, de aceea programul cuprinde:

 • Teme de calcul numeric și aproximare (pentru perfecționarea profesorilor) – curs în care sunt introduse noțiuni de calcul numeric şi aproximare a funcțiilor, necesare pentru abordarea cu succes a problemelor practice.
 • Teme de matematică aplicată (pentru perfecționarea profesorilor) – curs destinat introducerii noțiunilor de bază din teoria sistemelor dinamice în vederea modelării fenomenelor cu ajutorul sistemelor dinamice discrete.
 • Teme de mecanică și astronomie (pentru perfecționarea profesorilor) – curs destinat înțelegerii rolului mecanicii și astronomiei în introducerea unor noțiuni (precum derivata unei mărimi) sau a metodelor de rezolvarea a problemelor (de exemplu metoda variației constantelor apărută ca urmare a nevoii rezolva ecuațiile de mișcare ale planetelor).

Orele de matematică devin mai interesante pentru elevi dacă în timpul predării este folosit calculatorul, de aceea în cadrul programului sunt incluse două cursuri speciale destinate familiarizării cursanților cu folosirea calculatorului în clasă, și anume: Instruire asistată de calculator, respectiv Aspecte metodice privind predarea matematicii cu softuri educaționale (GeoGebra, Microsoft Mathematics, Graph).

Acest program de master se adresează profesorilor. Pregătirea lor trebuie să continue și după absolvirea facultății, de aceea programul de master include un curs de Metodologia cercetării ştiinţifice de matematică.

Condiții de eligibilitate

Absolvenții programului de licență din domeniul Matematică, Informatică și Fizică, specializarea Informatică Economică din cadrul domeniului Economic sau specializările Calculatoare şi Ingineria Informaţiei, din cadrul domeniului Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei (specializări înrudite cu cele ale domeniului Informatică). Toți ceilalți candidați trebuie să susțină o probă scrisă eliminatorie din tematica examenului de licență de la Matematică.

Criterii de admitere

Media generală de admitere este compusă din:

 • 75% media generală de promovare a anilor de studiu – pentru candidaţii care provin din specializări înrudite cu cele propuse la admitere (a se vedea lista de la Condiţii de eligibilitate), respectiv media probei scrise – pentru candidaţii care provin din afara specializărilor menţionate anterior.
 • 25% media examenului de licenţă.