Felvételi a Matematika és Informatika Karon meghirdetett magiszteri szakokra – 2023

A BBTE Matematika és Informatika Karán meghirdetett mesterképzési felvételi megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó szabályzat, 2023 – hivatalos, román nyelvű változat

Jóváhagyta a Kari Tanács 2022. november 15-én

Jelen szabályzat a Babeş–Bolyai Tudományegyetem FELVÉTELI SZABÁLYZATÁNAK mellékelte, amely a 2023. júliusi és szeptemberi vizsgaidőszakra vonatkozik

Javasolt képzési programok*

SZAKTERÜLET – Képzési forma: nappali képzés; A képzés időtartama: 2 év
Matematika szakterület
Korszerű matematika – angol nyelvű képzés
Korszerű módszerek a matematikatanításban – román nyelvű képzés
Korszerű módszerek a matematikatanításban – magyar nyelvű képzés
Számítógépes matematika – magyar nyelvű képzés
Informatika szakterület
Adatbázisok – román nyelvű képzés
Osztott rendszerek az interneten – román nyelvű képzés
Adatelemzés és modellezés – magyar nyelvű képzés
Vállalati szoftvertervezés és -fejlesztés – magyar nyelvű képzés
Nagy teljesítményű számítások és nagy méretű adathalmazok elemzése – angol nyelvű képzés
Software Engineering – angol nyelvű képzés
Számítógépes intelligencia alkalmazása – angol nyelvű képzés
Ipari és társadalmi adattudomány – angol nyelvű képzés
Korszerű informatikai rendszerek: modellezés, tervezés, fejlesztés – német és angol nyelvű képzés
Kiberbiztonság – angol nyelvű képzés**
Neveléstudományok szakterület
Informatikai didaktikai mesteri
Matematikai didaktikai mesteri – magyar nyelvű képzés
Informatikai didaktikai mesteri – magyar nyelvű képzés

Fontos megjegyzések

* A Matematika és Informatika szakterületeken meghirdetett valamennyi magiszteri képzési program csak abban az esetben indul, ha a júliusi felvételit követően a sikeresen bejutott jelentkezőkből összegyűl a minimális hallgatói létszám.

** Az angol tannyelvű kiberbiztonság szakra történő felvételi esetén a nyelvvizsga-oklevelekre vonatkozó feltételek eltérnek az egyéb szakokra érvényes feltételektől. Az ezzel kapcsolatos részletek megtalálhatók az alábbi Mellékletben.

1. Beiratkozási feltételek

 • Magiszteri felvételire jelentkezhetnek az alapképzési egyetemi oklevéllel rendelkező végzettek, függetlenül az alapképzési tanulmányok befejezésének évétől.
 • A felvételire való jelentkezés feltételei az egyetemi oklevéllel rendelkező végzettek esetén, akik alapképzési tanulmányaikat nem az általuk választandó szakterülethez tartozó szakon vagy a szakterülettel rokon szakokon végezték, valamint a más szakterületről érkező jelentkezők esetén megtalálhatóak a Jelentkezők beiratkozásának technikai menete oldalon.
 • A magiszteri képzési programokra történő felvételi esetén szükséges felmutatni egy nyelvvizsga-oklevelet/bizonyítványt, amely egy nemzetközileg használt idegen nyelv ismeretét igazolja. Érvényesek a Babeș–Bolyai Tudományegyetem karai által kibocsátott nyelvvizsga-bizonyítványok és a BBTE által elfogadott oklevelek is.
 • Egy jelentkező egyszerre több szakra is beiratkozhat a kari kínálatban szereplő három szakterület javasolt szakjai közül, az Ipari és társadalmi adattudomány szak kivételével, úgy államilag támogatott helyre (amennyiben teljesíti az erre vonatkozó feltételeket), mint tandíjas helyre, de egyidejűleg legtöbb két képzési programra nyerhet felvételt, és kizárólag egy képzési program/szak esetében részesülhet államilag támogatott képzésben. Abban az esetben, ha a jelentkező egyszerre két szakot is szeretne végezni, a beiratkozáskor két dossziét kell leadnia. Az Ipari és társadalmi adattudomány szakra történő beiratkozáskor külön dossziét kell leadni, tandíjmentes és/vagy tandíjas opcióval. Megjegyzés: Amennyiben az Ipari és társadalmi adattudomány szakra történő beiratkozáskor nem tartják be a külön dossziéra vonatkozó fent említett szabályt, az alábbi elvet alkalmazzuk a jelentkező külön értesítése nélkül: amennyiben az első választott opció az Ipari és társadalmi adattudomány, akkor csak ez a szak marad, és a további opciók törlődnek; amennyiben az Ipari és társadalmi adattudomány nem a legelső kiválasztott szak, de megjelenik a választott opciók között, akkor ez a szak törlődik az opciók közül.
 • A felvételire való beiratkozás lezárulása után nem lehet módosítani a szakokra vonatkozó opciókat.
 • A magiszteri felvételi vizsgára az Európai Unió tagállamainak, valamint az Európai Gazdasági Térség és a Svájci Államszövetség államainak polgárai is jelentkezhetnek, a román állampolgárokra érvényes, törvény által előírt feltételek mellett, beleértve a beiskolázási díjakat is. A kiértékelési és rangsorolási eljárás a román állampolgárokra érvényes szempontok alapján történik.
 • A Románia területén kívül folytatott tanulmányaik elismerését a tanügyminisztérium hatáskörében működő szakigazgatóság végzi. A romániai felsőoktatási intézményekbe való beiratkozáskor fel kell mutatniuk a külföldön folytatott tanulmányaik elismerésének igazoló okiratát. A jelentkezők tájékoztatása, dokumentumaik ellenőrzése, valamint beíratása kizárólag a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Nemzetközi Kapcsolatok Központjának hatáskörébe tartozik.
 • A EU harmadik országbeli jelentkezők is pályázhatnak a Kar által külön meghirdetett helyekre a 6000/15.10.2012 számú Minisztériumi Rendelet és az egyetem szabályozásai alapján. A jelentkezők tájékoztatása, dokumentumaik ellenőrzése, valamint beíratása kizárólag a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Nemzetközi Kapcsolatok Központjának hatáskörébe tartozik.

2. Beiratkozás

A jelentkezők beiratkozása online történik. A jelentkezők felelősséggel tartoznak a Felvételi szabályzatban előírt valamennyi dokumentum megfelelő feltöltéséért/továbbításáért. A jelentkezők felelősséget vállalnak a dokumentumok valódiságáért, valamint a digitális/szkennelt és az eredeti dokumentumok tartalmának azonosságáért, amelyeket a jelentkezői dossziéban kell elhelyezni, kézjeggyel ellátott beiratkozási adatlap kíséretében. A beiratkozással kapcsolatos technikai jellegű tudnivalókról a Jelentkezők beiratkozásának technikai menete résznél lehet tájékozódni.

3. Kiértékelő vizsga

Érvelésen alapuló portfólió elkészítése (SIKERES/SIKERTELEN minősítéssel): a jelentkezőnek az online felületre fel kell töltenie egy szakmai önéletrajzot is (maximum 2 oldal), valamint a szakmai és tudományos karrier fejlesztési tervét (az opciókat tartalmazó listán megjelölt legelső szak alapján), Matematika vagy Informatika szakirány esetében egyaránt (maximum 2 oldal). A portfóliót az opciókat tartalmazó listán megjelölt első szak nyelvén kell megírni.

Szakvizsga azon jelentkezők esetén, akik tanulmányaikat  nem a választott szakokkal rokon szakokon végezték.

Angol/német nyelvvizsga, amelyre SIKERES/SIKERTELEN minősítést adnak, azon jelentkezők esetén, akik az opciók közül angol/német tannyelvű szakokat is megjelöltek.

4. A kiértékelő vizsgán sikeresen szereplő jelentkezők elosztásának kritériumai

 • a tudományterületről vagy a rokon tudományterületekről érkező jelentkezők esetében a felvételi jegyek átlaga a következőkből tevődik össze:
  1. 75% – az elvégzett alapképzési évek tanulmányi átlaga;
  2. 25% – a záróvizsga jegyeinek átlaga.
 • a többi jelentkező esetében: A felvételi jegyet a szakvizsga jegye képezi.

5. Azonos felvételi átlag esetén a helyek elosztásánál a következő kritériumok érvényesülnek:

az elvégzett alapképzési évek tanulmányi átlaga, valamint az utolsó tanév tanulmányi átlaga.

6. A helyek elosztása

 • A magiszteri képzési programokra a Matematika és Informatika Kar három szakirányára (matematika, informatika és neveléstudományok) és négy tagozatára (román, angol, magyar és német) lehet jelentkezni. A tandíjmentes és tandíjas helyek kiutalása szakirányok szerint globálisan történik, és valamennyi szakirányon belül, tagozatonként. Beiratkozáskor a jelentkezők bármelyik szakirányon meghirdetett szak közül akárhány szakot választhatnak. Ez alól kivételt képez az Ipari és társadalmi adattudomány szak, amely esetén külön helyeket utalnak ki, és amelyhez külön felvételi dosszié szükséges.
 • A Kar magiszteri képzési programjaira felvételt nyernek azok a jelentkezők, akik a legalább 6-os felvételi átlagjegyük csökkenő sorrendjében és a beiratkozáskor megjelölt opciók prioritását figyelembe véve, bekerülnek az egyes szakterületek és tagozatok számára kiosztott keretlétszámba. A tandíjmentes és tandíjas helyre bejutott jelentkezők névsorának a felvételi átlag csökkenő sorrendjében történő összeállítását követően a jelentkezőket szakok szerint osztják el. Jelen Szabályzatnak megfelelően csak azok a magiszteri szakok indulhatnak, amelyek esetében összegyűl a Kari Tanács által jóváhagyott szükséges minimális hallgatói létszám.

7. A helyek visszaigazolása

 • A helyek visszaigazolása két fordulóban történik:
  • I. forduló: a jelentkezők szakok szerinti elosztását tartalmazó névsor kifüggesztése után;
  • II. forduló: az első fordulóban visszaigazolatlan helyek újraosztása után.
 • Minden fordulóban a felvételi platformra fel kell tölteni a szükséges dokumentumokat, és a tandíjas helyre bejutott jelentkezőknek ki kell fizetniük a tandíj első részletét.
 • A helyek visszaigazolásával kapcsolatos részleteket a Helyek visszaigazolására vonatkozó tudnivalók menüben lehet elérni.

8. A végleges eredmények kifüggesztése

Az állami költségvetésből támogatott helyre bejutott hallgatók állami támogatást (tanulmányi támogatás) kaphatnak kizárólag a normál tanulmányi időszak alatt. Az állami felsőoktatási intézmények korábbi években beiratkozott, állami támogatással végzett magiszteri hallgatói, sikeres felvételi esetén állami költségvetési támogatásban részesülhetnek. Ez a támogatás csak a normál tanulmányi időszakra vehető igénybe (az új szak tanulmányi éveinek számából le kell vonni az előző szakon államilag támogatott évek számát). Ez a szabályozás a kiesett vagy a tanulmányaikat megszakító hallgatókra is érvényes, a legelső tanulmányi év kivételével (amely tandíjas rendszerben zajlik). A normál tanulmányi ciklus állami költségvetésből történő finanszírozása azt jelenti, hogy valamennyi tanulmányi évet tandíjmentes rendszerben lehet folytatni, egyetlen alkalommal. Bármilyen egyéb helyzetben – a speciális esetek kivételével –, a tanulmányi év tandíjas rendszerben zajlik.

9. Beiratkozási díjak

A felvételi díj összegét a beiratkozási és az iratkezelési díj együttese képezi. Az alábbi csoportok tagjai mentesülnek a beiratkozási díj kifizetése alól: a Babeş–Bolyai Tudományegyetem, a Központi Egyetemi Könyvtár, a Botanikus Kert, az Egyetem éttermeinek és kávézóinak alkalmazottai és azok gyermekei, az aktív oktatószemélyzet és adminisztratív személyzet gyermekei, valamint a felsőoktatási és a közoktatási intézményektől nyugdíjazott személyek. A szervezési és tájékoztatási tevékenységekért a karok adatfeldolgozási/ iratkezelési díjat állapítanak meg. Ez alól senki nem részesülhet felmentésben, és az összeg nem téríthető vissza. Kivételt képeznek a mindkét szülőre árvák, illetve az állami gondozásból kikerült fiatalok, akiknek nem kell fizetniük felvételi díjat (amely beiratkozási és iratkezelési díjat jelent).

Visszalépés esetén nem lehet visszaigényelni az adatfeldolgozási/iratkezelési és a beiratkozási díjat. A díjakat az online felvételi platformon keresztül lehet befizetni.

10. A Felvételi Bizottságnak jogában áll jelen felvételi szabályzat módosítása a felvételi időszak kezdetéig kiadott tanügyminiszteri rendeletek vagy egyetemi szabályozások függvényében.

Levelezési cím: master.cs@ubbcluj.ro

Melléklet: felvételi díjak és felvételi naptár

Melléklet: Az angol tannyelvű kiberbiztonság magiszteri felvételin elfogadott angol nyelvizsga-oklevelek