Főoldal
Előadások
Feladatok
Archívum
Kutatás
Történet
1nf0
Elérhetőségek
FGyE
Támogatóink
2%
Képek
Következő előadás

16.11. 2019. május 22., szerda 18:30, BBTE főépülete, 5/I-es terem

  • Morgan Stanley Budapest: Verify the test

  • A plakát: [pdf] [jpg]


Személyi jövedelemadója 2%-ával támogassa a Farkas Gyula Egyesületet

Farkas Gyula Kutatói Ösztöndíj

Eredmények

A 2018-2019-es egyetemi tanévi pályázatra összesen 1 db. pályázat érkezett be.
Az öszöndíjat elnyerő pályázó Képes Tamás, másodéves magiszteri hallgató (Vállalati szoftvertervezés és fejlesztés), pályamunkáját a HAIS2019 konferenciára beküldött és elfogadott "Influence Maximization and Extremal Optimization" című tudományos cikk képezte. Szakmai irányítója dr. Gaskó Noémi, a BBTE Magyar Matematika és Informatika Intézetének docense.
Ezúton is gratulálunk az ösztöndíjasunknak!

A Farkas Gyula Egyesület a Matematikáért és Informatikáért a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Matematika és Informatika Kar magyar tagozatának háttérintézménye. Az egyesület 2001. január 21-én nyerte el jogi személyiségét a 403/2001 számú bí­rósági végzés alapján, és elsődleges célja a magyar nyelvű oktatás fejlesztése, a tudományos kutatás támogatása tanárok és diákok körében, a Matematika és Informatika Kar diákjai, magiszteri, doktori hallgatói és tanszemélyzete szakmai előmeneteléhez szükséges feltételek biztosí­tása.

Az egyesület célkitűzései között fontos szerepet kap a matematikus és informatikus hallgatók tudományos tevékenységének támogatása. A 2007-2008-as és 2015-2016-os egyetemi tanévek között számos alkalommal került kiosztásra a Farkas Gyula Szakkollégiumi Kutatói Ösztöndí­j; az ösztöndí­jprogram a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet szakkollégiumi hálózata keretén belül működött. A programban részt vevő matematikus és informatikus szakkollégisták megannyi belföldi és külföldi szakmai konferencián, szakfolyóiratban vagy más tudományos fórumon mutatták be kutatási tevékenységük eredményeit.

A 2018-2019-es egyetemi tanévtől kezdődően a kutatói ösztöndí­j átalakul. Évente 4 hallgató, a BBTE Matematika és Informatika Karával aktí­v jogviszonyban álló, annak valamely magyar tannyelvű képzési programjában részt vevő személy részesülhet az ösztöndí­jban, amelynek odaí­télése egy folyamatban lévő vagy a közelmúltban befejezett kutatás kiértékelése alapján történik.

Pályázati feltételek

Pályázhat minden olyan matematika, informatikai-matematika, informatika szakos vagy magiszteri hallgató, aki a 2017-2018-as vagy 2018-2019-es egyetemi tanévben a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Matematika és Informatika Karának valamely magyar tannyelvű képzési programjában vett/vesz részt. Az ösztöndí­j egy egyetemi tanévre szól, ugyanazon hallgató egyetemi tanulmányai során legfeljebb kétszer pályázhatja ezt meg.

Pályázni lehet egy már megjelent, konferencián bemutatott vagy bizonyí­thatóan megjelenés alatt, illetve beküldés előtt álló, de már elkészült tudományos munkával. A megjelent, illetve bemutatott dolgozatok esetében csak 2017. október 1-je után megjelent/bemutatott dolgozattal lehet. Egy tudományos munkával csak egy pályázatot lehet benyújtani, de egy tudományos munkával több hallgató is pályázhat, amennyiben közösen dolgoztak. Ha egy pályamunkát több pályázó nyújt be, akkor a pályázatot benyújtó pályázók között eloszlik az ösztöndí­j.

Pontozási rendszer

A tudományos munka kategóriába tudományos cikkek, illetve bizonyí­tottan hasznos és elismert, tudományos kutatást is feltételező, nyí­lt forráskódú szoftvertermékek tartoznak. A pontok 80%-át a tudományos munka, a fennmaradó 20%-ot a pályázó egyéb tudományos vagy a tudományosságot támogató tevékenységeinek értékelése teszi ki. A második kategóriába tartoznak többek között az eddigi tudományos tevékenységek, publikációk, konferencia-részvételek, tudománynépszerűsí­tő és tudománytámogató tevékenységek, illetve konkrétan a BBTE Matematika és Informatika Karát, hallgatóit, illetve munkaközösségét segí­tő, támogató tevékenységek (pl. gólyatábor szervezése, laborok, szemináriumok tartása, egyetemi rendezvények lebonyolí­tásának segí­tése stb.).

A már megjelent vagy bizonyí­tottan elfogadott és megjelenés alatt álló tudományos munkákat a 6.129/20.12.2016 törvényhatározat 1. számú mellékletének 3. (matematika), illetve 2. számú mellékletének 2.b. (informatika) pontjaiban rögzí­tettek alapján értékeljük és rangsoroljuk a versenyvizsgákon szokásos pontozásnak megfelelően úgy, hogy a maximumot 80 pontra, az egyéb tevékenységeket pedig 20 pontra skálázzuk.

A pályázatok kiértékelése

A pályázatok kiértékelését a BBTE Magyar Matematika és Informatika Intézetének oktatóiból álló 5 tagú bizottság végzi. Az ösztöndí­jak odaí­téléséről, a pályázók rangsorolásáról nyí­lt szavazással döntenek, egyszerű többséggel. A publikálás előtt álló, már elkészült dolgozatokat, illetve a bizonyí­tottan elismert szoftvertermékeket a bizottság értékeli és rangsorolja.

A kutatói ösztöndí­j, a vele járó "kiváltságok" és kötelezettségek

Az ösztöndí­j egy egyetemi tanévre szól, az összege pedig 300 eurónak megfelelő lej.

Az ösztöndí­jat elnyerő kutató Farkas Gyula Kutatói Oklevelet is kap, helyet biztosí­tunk számára a Magyar Matematika és Informatika Intézet valamely irodájában, illetve korlátlan nyomtatási lehetőséggel és ingyenes könyvtári belépővel jutalmazzuk.

A kutató egyedüli kötelezettsége kutatói munkájának bemutatása a Bit- és számtologatók előadássorozat keretében a tanév utolsó előadásán.

Pályázati határidők és a pályázathoz szükséges dokumentumok

A pályázatok beküldési határideje: 2019. május 31., péntek 23:59 óra (GMT+3).

A pályázathoz szükséges dokumentumok:

  • a pályázati adatlap online kitöltése;
  • szakmai önéletrajz, feltüntetve a pontok 20%-ába beszámí­tandó tevékenységet is, ezt intézetvezetői igazolással/ajánlással is alá lehet támasztani;
  • a megjelent, megjelenés alatt vagy beküldés előtt álló tudományos dolgozat, vagy az igazoltan elismert szoftvertermék, illetve az ehhez kapcsolódó dokumentációk;
  • a tudományos irányí­tó ajánlása.
Az online benyújtott pályázat érvényességéhez nyomtatott formában is szükséges leadni a szakmai önéletrajzot vagy egy nyilatkozatot a feltöltött adatok helyességéről (a Magyar Matematika és Informatika Intézet titkárságán, Bajkó Árpádnál).