Repartizarea fondului de burse pentru semestrul I al anului universitar 2022/2023

Conform Regulamentului privind acordarea burselor pentru studenți - ciclurile de studii licență și masterat

Repartizarea burselor este afișată în aplicația Academic Info la adresa: https://academicinfo.ubbcluj.ro, fiecare student avand acces în aplicație pe baza user-ului și parolei personale.

FONDUL DE BURSE ALOCAT FACULTATII DE MATEMATICA SI INFORMATICĂ pentru 2414 studenti bugetați este de 485214 lei

 1. La nivelul facultății noastre au fost alocate un număr de 72 burse de performanță, 381 burse de merit, 230 burse de ajutor social și 8 burse de ajutor social ocazional de îmbrăcăminte pentru studenții care sunt înmatriculați pe locuri bugetate. Cererile studenților (26) care sunt înmatriculați pe locuri cu taxă pentru acordarea bursei de ajutor social se vor trimite la Comisia de acordare a burselor pe universitate si un dosar pentru bursa pentru ajutorul de îmbrăcăminte. Aceste cereri vor fi soluționate la nivelul universității.
 2. Cererile depuse pentru acordarea ajutorului social ocazional de îmbrăcăminte au fost soluționate favorabil de către Comisia de burse pe facultate, urmând a primi o singură data echivalentul unei burse de ajutor social, respectiv suma de 580 lei.
 3. Fondul de burse destinat burselor de performanță, de merit și de ajutor social se repartizează pe facultăți, în raport cu numărul studenților cetățeni români, cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, care urmează cursuri cu frecvență din facultatea respectivă și sunt școlarizați în regim bugetat.
 4. Fondul de burse alocat facultății se repartizează la nivelul facultății, astfel:
  • 15% - fond pentru burse de performanță (72782 lei)
  • 55% - fond pentru burse de merit (266867 lei)
  • 30% - fond pentru burse de ajutor social (145.564 lei)

  Din fondul de 30 % (145564 LEI) alocat burselor de ajutor social a fost acordat doar fondul de 98020 lei pentru burse de ajutor social ocazional si pe caz medical întrucât au fost depuse si au fost eligibile doar 166 dosare pt. burse sociale si 8 dosare pentru ajutorul de îmbrăcăminte. Fondul alocat burselor sociale nerepartizat ȋn suma de 47.544 lei a fost repartizat conform regulamentului, 25% pentru burse de performanță și 75% pentru burse de merit. La nivelul facultății noastre a rămas suma de 194 lei ca fond neutilizat. După realocarea fondului de burse sociale neutilizat și repartizat pe celelalte 2 categorii de bursă, respectiv performanță și merit, la nivelul facultății au fost repartizate 86 burse de performanță, 430 burse de merit , 166 burse de ajutor social și pe caz medical și 8 burse de ajutor social ocazional.

 5. Fondul de burse in valoare de 485214 lei alocat facultății este repartizat pe specializări, linii și ani de studii, proporțional cu numărul de studenți și cursanți cetățeni români, cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, care urmează cursurile cu frecvență pe locuri bugetate.
 6. Cuantumul burselor este de 1000 de lei pentru bursele de performanță, 700 de lei pentru bursele de merit, respectiv 580 de lei pentru bursele sociale permanente și ocazionale.
 7. La medii egale s-au aplicat criteriile de departajare strict conform regulamentului.

Contestațiile la bursele acordate în semestrul I al anului universitar 2022/2023 se vor depune în perioada 31 octombrie 2022 – 2 noiembrie 2022 la adresa: https://forms.gle/YzSnc927DbF7rQAM6

Contestatie burse sem. I an univ. 2021-2022.docx

Rezultatele la contestații se vor afișa în data de 7 noiembrie 2022 pe pagina facultății, iar listele finale cu beneficiarii de bursă în Aplicația Academic Info.

Comisia de acordare a burselor pe facultate:

Președintele Comisiei: Prodecan, Conf. univ. dr. Crăciun Florin
Membri:
Secretar șef facultate/Administrator șef facultate: Pop Liliana-Elena
Cancelarul studenților: Atansov Mihai Razvan
Studentul reprez. Consiliul facultății, Linia maghiară:Garfield Adrienne
Student senator: Balan Nicoleta
Student reprezentant linia germana: Papuc Maria

NOTA: COMISIA DE ACORDARE A BURSELOR DE LA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ ATRAGE ATENŢIA STUDENŢILOR CARE NU AU DEPUS CERERE PENTRU ACORDAREA UNEI CATEGORII DE BURSĂ CĂ NU POT FORMULA CONTESTAŢIE PE ACEST MOTIV.