Metodologia pentru (re)acreditarea grupurilor/laboratoarelor de cercetare din Facultatea de Matematică și Informatică

Aprobat de Consiliul facultăţii din data de 20.04.2021

Având în vedere Hotărârea Senatului UBB din 13356/21.09.2020 privind Metodologia Pentru (Re)Acreditarea Unităților De Cercetare-Dezvoltare-Inovare (CDI) din UBB, Consiliul Facultății de Matematică şi Informatică propune următoarea metodologie pentru (re)acreditarea grupurilor/laboratoarelor de cercetare din facultate.

A. Definiții

Grup / Laborator de cercetare – formațiunea de cercetare care se creează la nivelul departamentului și se acreditează prin Hotărâre a Consiliului Facultății.

Centru / Institut de cercetare – formațiunea de cercetare care se creează la nivelul facultății și se acreditează prin Hotărâre a Senatului Universității.

Membri titulari – cadre didactice titulare sau doctoranzi.

Membri asociați – membri având norma de bază în afara universității.

B. Cererea de acreditare

 1. Grupurile/laboratoarele de cercetare cuprind cel puțin trei membri titulari.
 2. Grupurile/laboratoarele de cercetare se constituie cu votul conform al Consiliului Departamentului și votul favorabil al Consiliului Facultății. Procedura de acreditare se oprește la nivelul Consiliului Departamentului în cazul votului negativ exprimat de acesta.
 3. Obiectivul de cercetare al grupurilor/laboratoarelor trebuie să fie în mod fundamental diferit de obiectivul de cercetare al altor unități de cercetare existente.
 4. Documentația depusă cu ocazia acreditării servește ca dosar de evaluare a performanței unității respective, în vederea obținerii acreditării pentru o perioadă de patru ani.
 5. Pentru acreditare se prezintă un singur document administrativ – o cerere adresată directorului de departament.
 6. Cererea de acreditare va include următoarele informații în ordinea de mai jos:
  1. numele grupului/laboratorului de cercetare (în limba română şi limba engleză) și adresa paginii de internet a acestuia;
  2. tipul grupului/laboratorului de cercetare (de cercetare fundamentală, de cercetare fundamentală şi aplicativă, de cercetare aplicativă, de cercetare multi-, inter- sau trans-disciplinară);
  3. tematica de cercetare, domeniile şi/sau subdomeniile științifice acoperite;
  4. lista membrilor grupului de cercetare;
  5. contribuții științifice reprezentative din ultimii 5 ani (ex. publicații, brevete, altele, în funcție de specificul domeniului). Acestea trebuie sa provină de la 3/4 dintre membrii grupului/laboratorului de cercetare (cu excepția doctoranzilor care nu au încă publicații). O contribuție (publicație, brevet, altele) nu poate fi invocată în cererea de (re)acreditare a mai mult de un grup/laborator de cercetare;
  6. diseminare, citări sau alte dovezi demonstrabile ale impactului (exemple: conferințe și seminarii notabile organizate de către grup/laborator; participări prestigioase la evenimente CDI; generare de politici publice) și ale omogenității structurale a grupului/laboratorului; informații despre colaborarea cu alte grupuri/laboratoare de cercetare acolo unde este cazul;
  7. serviciile inovative oferite către comunitate (dacă este cazul), evidențiind situațiile în care acestea au fost efectiv prestate;
  8. proiecte/granturi CDI reprezentative finanțate (naționale/internaționale, etc.) în ultimii patru ani față de momentul depunerii cererii de (re)acreditare și care se regăsesc explicit în bazele de date ale CMCS.
 7. În cadrul evaluării pe fond care stă la baza acreditării unității de cercetare, Consiliul Departamentului va avea în vedere următoarele aspecte:
  1. Unitatea de cercetare trebuie să aibă un site web aflat în domeniile de internet ale Facultății de Matematică și Informatică.
  2. Site-ul web trebuie să fie adus la zi, și să conțină în mod continuu și sumativ informațiile de prezentare folosite în cadrul procedurii de acreditare.
  3. Unitatea de cercetare trebuie să fie activă prin organizarea periodică de evenimente/întâlniri/seminarii/ședințe, anunțate prin pagina web proprie.
  4. Unitatea de cercetare trebuie să demonstreze performanță în activitatea de cercetare științifică.

C. Membrii Grupului/Laboratorului de Cercetare

 1. Grupul/Laboratorul de cercetare are două categorii de membri: titulari sau asociați.
 2. Membrii titulari sunt cercetători/cadre didactice/doctoranzi care au relație contractuală directă cu UBB, sau deținători ai statutului de cercetător colaborator. Participarea cercetătorilor colaboratori (conform HCA nr. 12818/4.07.2016) este încurajată, inclusiv din rândurile cadrelor senioare ale UBB care își continuă activitatea după pensionare.
 3. Studenții doctoranzi ai unui conducător de doctorat membru al unui grup/laborator de cercetare din cadrul Facultății de Matematică şi Informatică sunt implicit și de drept membri ai grupului/laboratorului de cercetare respectiv.
 4. Dacă conducătorul de doctorat nu (mai) face parte dintr-o unitate de cercetare, unitatea de cercetare din care face parte studentul doctorand se stabilește de conducătorul de doctorat în baza programului de pregătire doctorală și a programului de cercetare științifică a doctorandului.
 5. Un membru titular sau asociat informează în mod scris coordonatorul grupului/laboratorului, precum și al institutului sau centrului în care își desfășoară activitatea, despre orice modificare a statutului său, inclusiv, dar fără a se limita la, apartenența la o altă unitate de cercetare, transferul la altă unitate de cercetare, retragerea din unitatea de cercetare, modificarea raporturilor oficiale de muncă cu UBB.
 6. Membrii asociați ai unui grup/laborator de cercetare pot proveni dintre colaboratorii externi UBB (inclusiv foști angajați) care nu au statut de cercetător colaborator, studenți alții decât doctoranzi, tehnicieni sau orice alți contributori pentru care există justificare de activitate de cercetare/dezvoltare/inovare.
 7. O persoană poate fi membru titular în cadrul mai multor unități doar dacă demonstrează expertiză diferită în cadrul acestor unități și doar cu acordul coordonatorilor tuturor acestor unități.
 8. Membrii titulari ai grupului/laboratorului de cercetare trebuie să aibă un profil Google Scholar accesibil public și cu afiliere instituțională primară la UBB. Membrii asociați pot avea afilierea primară la alte instituții conform statutului propriu.

D. Precizări finale

 1. Lista grupurilor de cercetare se actualizează cu ocazia lansării procedurilor de acreditare și la notificarea coordonatorilor, urmare a modificărilor survenite în funcționarea grupurilor.
 2. Grupurile de cercetare acreditate vor putea beneficia de suport logistic şi financiar, prin utilizarea Fondului de Dezvoltare Instituțională şi a altor surse atrase de facultate pentru cercetare, în condițiile legii şi a reglementărilor universității și cu evitarea dublei finanțări datorate apartenenței grupurilor la institute sau centre.
 3. Studenții doctoranzi pot utiliza infrastructura de cercetare a grupurilor/laboratoarelor de cercetare, la propunerea conducătorului științific şi cu aprobarea directorului de grup/laborator de cercetare.
 4. In cadrul grupurilor/laboratoarelor de cercetare se poate realiza stimularea performanțelor în cercetarea științifică a studenților doctoranzi prin activități şi metode specifice grupurilor/laboratoarelor de cercetare, la propunerea conducătorului științific şi cu aprobarea directorului de grup/laborator de cercetare.
 5. Studenții doctoranzi vor raporta rezultatele activității de cercetare științifică (şi) în cadrul grupului/laboratorului de cercetare în care s-au obținut rezultatele respective.

DECAN,
Prof.dr. Andreica Anca