Anunţuri din categoria: Reglementări interne ale facultăţii

Propunerea Comisiei Executive a Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică privind completarea Hotărârii privind procedura de evaluare şi de actualizare a acreditării grupurilor de cercetare din facultate

aprobată în Consiliul facultatii din data de 5 decembrie 2017 In scopul promovării unei colaborări eficiente şi corecte între Şcoala Doctorală de Matematică şi Informatică şi centrele sau grupurile de cercetare din Facultatea de Matematică şi Informatică acreditate la nivel de Universităţii Babeş-Bolyai, pentru asigurarea accesului la infrastructură de cercetare avansată şi în vederea creşterii

Hotărârea Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică privind metodologia de desfăşurare a examenului de licenţa şi disertaţie începând cu sesiunea iunie 2018

Aprobat în Consiliul facultăţii din 7 noiembrie 2017 Prezentul regulament specific este o anexa a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licenţă şi masterat aprobat de Senatul UBB şi este în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naționale nr. 1/2011 şi ale Ordinului Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, privind

Hotărârea Consiliului Facultăţii de modificare a Regulamentului de finalizare de studii

Aprobat în Consiliul facultăţii din 7 noiembrie 2017 1) Având în vedere prevederile Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor (nivel licenţă şi master) din Universitatea Babeş-Bolyai în baza Sistemului european de credite transferabile (ECTS), ultima frază din Secţiunea A, punctul 14) se modifică din „Examenul de licenţă se consideră promovat dacă ambele probe ale examenului

Hotărârea Consiliului Facultăţii cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului facultăţii privind primirea de noi conducători de doctorat în Şcoala Doctorală de Matematică şi Informatică

Aprobat în Consiliul Facultăţii din data de 7 noiembrie 2017 La propunerea Consiliului Şcolii Doctorale de Matematică şi Informatică, având în vedere recentele decizii ale C.A. al UBB privind intrarea într-o şcoală doctorală a UBB a persoanelor care au obţinut atestatul de abilitare, precum şi nevoile de gestiune internă a acestor solicitări, Hotărârea Consiliului facultăţii

Decizia Consiliului Facultatii de Matematica si Informatica privind modificarea si completarea regulamentului de mobilitate definitiva interna

Criterii de departajare in cazul mobilitatilor interne definitive: Criteriul 1: numarul de credite obtinute in anul universitar precedent celui pentru care se solicita transferul; Criteriul 2: media ponderata obtinuta in anul universitar precedent celui pentru care se solicita transferul (in cazul transferului intre specializari din acelasi domeniu), respectiv media ponderata a disciplinelor de specialitate din

Regulamentele departamentelor si calendarul în vederea acordării gradaţiilor de merit 2017

Regulament în vederea acordării gradaţiilor de merit la Facultatea de Matematică şi Informatică – Departamentul de Informatică Regulament în vederea acordării gradaţiilor de merit la Facultatea de Matematică şi Informatică – Departamentul de Matematică Regulament în vederea acordării gradaţiilor de merit la Facultatea de Matematică şi Informatică – Departamentul de Matematică şi Informatică al Liniei

Hotărârea Comisiei Executive a Consiliului Facultăţii privind locurile disponibile pentru mobilităţi definitive interne

In urma analizei situaţiei locurilor disponibile la specializările facultăţii, Comisia Executiva a Consiliului facultăţii, în şedinţa din 4 septembrie 2017, a aprobat următoarele locuri disponibile pentru mobilitate definitivă: La specializarea Matematica (cu limba de predare română): 5 locuri; La specializarea Matematica (cu limba de predare maghiară): 3 locuri; La specializarea Matematică informatică (cu limba de

Hotărârea Comisiei Executive a Consiliului Facultăţii privind criteriile de departajare pentru reînmatricularea studenţilor

Comisia Executiva a Consiliului facultăţii, în şedinţa din 4 septembrie 2017, a aprobat următoarele criterii de departajare a dosarelor depuse de studenţi în vederea reînmatriculării: Criteriul 1: numărul de credite obţinute în anul ultimei exmatriculări; Criteriul 2: media ponderată calculată pe baza notelor obţinute în anul ultimei exmatriculări.

Hotărârea nr. 667/27.06.2017 a Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică privind utilizarea grantului doctoral în anul universitar 2016-2017

aprobat în Consiliului facultăţii din data de 27 iunie 2017 Consiliul facultăţii, întrunit în şedinţă în data de 27.06.2017, având în vedere Metodologia UBB privind utilizarea fondurilor de cercetare din granturile doctorale aprobată de CA al UBB în data de 2.12.2014 şi Hotărârea 6184/10.04.2017 a CA al UBB privind aprobarea împărţirii grantului doctoral, aprobă următoarea

Hotărârea nr.669/27.06.2017 a Comisiei Executive a Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică privind realizarea programelor de Master ȋn urma sesiunii de admitere iulie 2017

aprobat ȋn Comisia Executivă a Consiliului facultăţii din data de 13 iunie 2017 Comisia Executivă a Consiliul facultăţii, ȋntrunit ȋn şedinţă ȋn data de 13.06.2017 aprobă următoarea abordare la nivelul facultăţii privind organizarea programelor de studiu de Masterat, pentru sesiunea de admitere iulie 2017: pentru fiecare departament şi domeniu din facultate, se realizeză cel puţin