Hotărârea Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică privind metodologia de desfăşurare a examenului de finalizare de studii – sesiunile iunie-iulie/septembrie 2022

Aprobată de Consiliul Facultăţii din data de 23.11.2021

Prezenta metodologie este o anexă a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licenţă şi masterat aprobat de Senatul UBB şi este în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare și ale OM nr. 6125/20.12.2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație cu modificările și completările ulterioare și ale Cartei Universității Babeș-Bolyai (UBB).

În fiecare an universitar sunt organizate două sesiuni ordinare pentru examenul de licenţă şi cel de disertaţie ȋn luna iunie/iulie şi luna septembrie, cu aceleaşi probe şi tematică de examen. Înscrierea studenţilor absolvenţi pentru examenul de licenţă și disertație se face conform calendarului anunţat şi după o metodologie anunțată în timp util pe pagina web a facultății.

În procesul de realizare a lucrărilor de licență și disertaţie se vor avea în vedere cerinţele prezentate în Ghidul cu privire la realizarea, redactarea și susținerea lucrării de licență, de disertație și de absolvire, precum şi anexa privind asumarea autenticităţii lucrării (Anexa 5). Lucrarea se redactează și se susține în limba specializării urmate de absolvent sau într-o limbă de mare circulație internațională.

Pentru fiecare lucrare de licență/disertație se va realiza un test de similaritate, pragul de similaritate pentru ca un student să se poată înscrie pentru examenele de finalizare fiind de 30%.

Nota minimă necesară pentru promovarea examenului de licență/disertaţie este 6,00. Rezultatele fiecărei probe se comunică prin intermediul platformei AcademicInfo ȋn termen de 48 de ore de la data susţinerii probei de către ultimul candidat.

În ceea ce privește dreptul de proprietate intelectuală și drepturile de autor pentru lucrarea de licență/disertație și aplicația care o însoțește (în cazul în care aceasta există):

 • Dreptul de proprietate intelectuală aparține autorului lucrării;
 • Universitatea are dreptul de a reproduce și distribui, în mod public, lucrarea în întregul ei sau ca parte;

Pentru lucrările realizate în colaborare cu specialiști din afara facultății, studenții trebuie să depună Anexa 4 la secretariatul departamentului de care aparține specializarea la care sunt înscriși până cel târziu în data de 1 martie a anului susținerii lucrării.

A. Examenul de licenţă

 1. Examenul de licenţă la Facultatea de Matematică şi Informatică va consta în:
  • Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate: examen oral.
  • Proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă: prezentare orală.
 2. Nota minimă de promovare a fiecărei probe dintre cele două este 5,00.
 3. Rezultatele obținute la cele două probe nu pot fi contestate, acestea fiind probe orale.
 4. Nota examenului de licență este media aritmetică dintre nota obținută la proba 1 și nota obținută la proba 2

Proba 1:

 1. Proba 1 se va susţine din tematică aprobată și anunțată cu cel puțin 6 luni înaintea înscrierilor la examenul de finalizare.
 2. Candidatului i se vor aloca 30 minute pentru pregătirea răspunsului și 15 minute pentru prezentarea răspunsului elaborat.
 3. Decanul facultăţii numește comisii de subiecte (formate din cadre didactice desemnate de către directorul fiecărui departament) care alcătuiesc subiectele de examen şi baremul de corectare corespunzător, pe baza tematicii de examen.
 4. Decanul facultăţii (cu consultarea directorilor de departament) numește comisii de evaluare formate dintr-un număr suficient de cadre didactice care realizează activitatea de evaluare.
 5. Fiecare subiect este evaluat de câte doi membri ai comisiei de evaluare. Aceştia acordă câte o notă ȋntreagă, astfel încât să nu existe o diferență mai mare de un punct între oricare doi evaluatori. Nota subiectului este media aritmetică a notelor acordate. Notarea se realizează astfel:

  Domeniul Matematică

  1. specializarea Matematică: media aritmetică a notelor obţinute la cele trei subiecte de Matematică (Algebră, Analiză matematică, Geometrie);
  2. specializarea Matematică Informatică: 2/3 nota Matematică + 1/3 nota Informatică. Nota de la subiectul de Matematică se calculează la fel ca în cazul specializării Matematică;

  Domeniul Informatică

  1. specializarea Informatică: media aritmetică a notelor obţinute la cele trei subiecte de Informatică (Algoritmică şi programare, Baze de date, Sisteme de operare).

Proba 2:

 1. Proba 2 conţine prezentarea și susținerea lucrării de licență (prezentare orală), precum și o sesiune de întrebări relativ la conţinutul lucrării.
 2. Candidatului i se vor aloca 15 minute pentru prezentarea lucrării și 5 minute pentru a răspunde întrebărilor comisiei.
 3. Pentru proba 2 fiecare membru al comisiei de evaluare acordă câte o notă întreagă, astfel încât să nu existe o diferență mai mare de două puncte între evaluatori. Nota finală a probei este media aritmetică a notelor acordate. Baremul de notare este detaliat în Anexa 1, iar modelul borderoului de evaluare se află în Anexa 2.
 4. In cazul ȋn care nu participă la susţinerea publică a lucrărilor coordonate, conducătorul ştiinţific al lucrării are obligaţia de a realiza un referat de evaluare (modelul referatului se află în Anexa 3).
 5. O probă a examenului de licenţă promovată ȋn una din sesiunile anterioare ale examenului de finalizare de studii poate fi recunoscută, la cererea studentului, ȋn sesiunea curentă a examenului de licenţă, ȋn condiţiile ȋn care structura şi conţinutul probei respective nu s-au modificat semnificativ. Recunoaşterea se face de către comisia de echivalare de la nivelul facultăţii, pe baza unei cereri pe care studentul o depune la secretariat, ȋnainte de ȋnceperea ȋnscrierilor pentru examenul de licenţă, conform calendarului anunţat pentru sesiunea de finalizare de studii.

B. Examenul de disertaţie

 1. Examenul de disertaţie va consta în prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie (prezentare orală). Această probă conţine şi o sesiune de întrebări din tematica lucrării.
 2. Candidatului i se vor aloca 15 minute pentru prezentarea lucrării și 5 minute pentru a răspunde întrebărilor comisiei.
 3. Fiecare membru al comisiei de evaluare acordă câte o notă întreagă astfel încât să nu existe o diferență mai mare de două puncte între evaluatori, iar nota finală a probei este media aritmetică a notelor acordate. Baremul de notare este detaliat în Anexa 1, iar modelul borderoului de evaluare se află în Anexa 2.
 4. În cazul în care nu participă la susţinerea publică a lucrărilor coordonate, conducătorul ştiinţific al lucrării are obligaţia de a realiza un referat de evaluare (modelul referatului se află în Anexa 3)
 5. Rezultatele obținute la prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie nu pot fi contestate, aceasta fiind probă orală.

Notă. Prezenta hotărâre se poate modifica şi completa ȋn funcţie de reglementările ulterioare apărute la nivel naţional şi la nivel de universitate.

Următoarele documente fac parte integrantă din această metodologie:

 • Tematica pentru proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate din cadrul examenului de licenţă
 • Ghid cu privire la realizarea, redactarea și susținerea lucrării de licență, de disertație și de absolvire
 • Anexa 1 – Barem de evaluare
 • Anexa 2 – Borderou de evaluare comisie
 • Anexa 3 – Referat coordonator
 • Anexa 4 – Acord colaborare
 • Anexa 5 – Declarație autenticitate

Tematica pentru examenul de licenţă