« ȘCOALA DOCTORALĂ DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ »

Metodologie privind analiza de similitudine a tezelor de doctorat elaborate în cadrul Școlii Doctorale de Matematică și Informatică (SDMI)

Metodologie privind analiza de similitudine a tezelor de doctorat elaborate în cadrul Școlii Doctorale de Matematică și Informatică (SDMI)

UNIVERSITATEA „BABEȘ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ 
ȘCOALA DOCTORALĂ DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

Nr. 8/25.01.2023

1. Preambul

Art. 1

Prezenta Metodologie se fundamentează pe următorul document, completându-l cu reglementări specifice domeniilor Matematică și Informatică:

 • Anexa 1 la Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor de doctorat la Universitatea Babeș-Bolyai (aprobat prin Hotărârea Senatului UBB nr. 483/13.01.2020 cu modificările si completările ulterioare aduse prin Hotărârea Senatului UBB nr.33/14.03.2022) privind Procedura de realizare a analizei de similitudine a tezei de doctorat aprobată prin HCA nr. 82/4.01.2022.

2. Dispoziții generale

Art. 2

 1. Elaborarea raportului de similitudine are drept scop implementarea principiilor din Codul Studiilor de Doctorat si din Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor de doctorat din UBB aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 483/2020 cu modificările și completările ulterioare, precum și din Codul de etică al UBB referitoare la respectarea standardelor de etică și integritate academică și de prevenire și sancționare a plagiatului.
 2. Standardele de etică și integritate academică și de prevenire și sancționare a plagiatului sunt reglementate în Anexa I a Regulamentului SDMI, reprezentând Ghidul de elaborare a tezelor de doctorat în domeniile Matematică și Informatică, ghid actualizat și aprobat în ședința Consiliului SDMI din data de 25.01.2023 și republicat pe pagina web a SDMI.

Art. 3

 1. În vederea verificării tezelor de doctorat pentru stabilirea gradului de similitudine, analiza în cadrul SDMI se va efectua folosind sistemul de detectare a plagiatului Turnitin.
 2. Generarea și analiza de similitudine a tezelor de doctorat se va realiza înainte de presusținerea tezei de doctorat și după depunerea (la secretarul SDMI) de către studenții-doctoranzi a tezei (în varianta finală, cu titlul final) în format electronic însoțită de cererea privind demararea procedurilor de analiză a similitudinilor și de evaluare a tezei de către comisia de îndrumare.

3. Generarea raportului de similitudine

Art. 4

 1. Generarea raportului de similitudine se va efectua la Școala Doctorală de Matematică și Informatică, procesul fiind supervizat de Consiliul școlii doctorale.
 2. Studentul-doctorand a cărui teză de doctorat este supusă analizei de similitudine și secretarul SDMI, sub supervizarea conducătorului de doctorat, se vor ocupa de generarea raportului de similitudine, ținând cont de specificul domeniului în care este redactată teza de doctorat (Matematică sau Informatică).

Art. 5

 1. Din raportul de similitudine care va fi supus analizei se vor exclude lista de referințe bibliografice și articolele originale ale autorului tezei (autocitările). Nu se vor folosi setări suplimentare (de exemplu setarea unui prag care să permită ignorarea textelor având lungimea sub acel prag).
 2. Pentru tezele de doctorat redactate în altă limbă decât limba engleză se va genera și un raport pentru similitudinile de context cu texte în limba engleză. Pentru generarea raportului de similitudine suplimentar se va folosi o setare a softului antiplagiat care va fi comunicată de către secretarul SDMI.

4. Analiza raportului de similitudine

Art. 6

 1. În urma generării raportului de similitudine se va obține un coeficient de similitudine (care determină procentul din text cu toate frazele similare descoperite de program în alte documente) și o listă de documente identificate ca surse posibile pentru unele fragmente din teza de doctorat.
 2. Conducătorul tezei de doctorat va avea acces la softul Turnitin astfel încât să poată verifica direct la sursă textul de similitudini semnalate de soft, și nu numai sursa acestora.

Art. 7

 1. Conducătorul de doctorat va trebui să examineze Raportul de Similitudine din punctul de vedere al apariției în teză a unor preluări neautorizate.
 2. În vederea analizei tezelor de doctorat din cadrul SDMI se va folosi un prag de alertă de 30% privitor la coeficientul de similitudine. Depășirea pragului de alertă nu indică neapărat plagiatul, fiind necesară o analiză suplimentară care să explice nivelul de similitudine.
 3. Chiar şi în situaţia în care valoarea coeficientului de similitudine nu depășește pragul stabilit la alineatul (2), se va verifica obligatoriu conţinutul raportului de similitudine, în vederea descoperirii posibilelor porţiuni plagiate, care pot afecta originalitatea tezei de doctorat.
 4. Conducătorul de doctorat trebuie să verifice cel puțin următoarele aspecte:
  • dacă lucrarea conține porțiuni mari de text identificate de către sistem ca fiind asemănătoare;
  • dacă apare un număr prea mare de potențiale preluări dintr-o singură sursă;
  • dacă lucrarea conține caracteristici de redactare care indică prezența unor preluări neautorizate, care pot fi indicatori de plagiat.

Art. 8

 1. În urma examinării Raportului de Similitudine, conducătorul de doctorat va completa formularul numit Rezoluția conducătorului de doctorat.
 2. Dacă coeficientul de similitudine depășește pragul de alertă stabilit conform Art. 7, alineat (2), iar rezoluția este „lucrarea nu conține preluări neautorizate”, conducătorul de doctorat trebuie să explice motivele acestei rezoluții, la rubrica Observaţii.
 3. Rezoluția trebuie să conțină, la rubrica Observații, explicații/considerații ale conducătorului de doctorat legate de coeficientul de similitudine indiferent de valoarea acestuia.
 4. Conducătorul de doctorat nu va admite lucrarea în vederea susținerii sale, dacă din evaluarea Raportului de Similitudine reiese că:
  • preluările care au fost depistate în lucrare nu sunt justificate și poartă semne de plagiat, respectiv,
  • în lucrare apar modificări intenționate ale textului, care indică o tentativă de disimulare a preluărilor neautorizate.

Art. 9

 1. În cazul în care conducătorul de doctorat admite teza de doctorat în vederea susținerii sale, raportul de similitudine este obligatoriu să fie evaluat și asumat și de către membrii comisiilor de îndrumare și de susținere, conform deciziei Rectorului Universității Babeș-Bolyai din 618/17.01.2023.
 2. În cazul în care conducătorul de doctorat și/sau membrii comisiei de îndrumare fac recomandări și sugestii de modificare a tezei de doctorat (în Rezoluție și/sau în Procesul-verbal de presusținere a tezei), atunci întreaga procedură de analiză de similitudini va fi reluată și teza (în formatul nou conform sugestiilor date) va fi reintrodusă în softul de analiză de similitudini.
 3. Procesele verbale de la presusținerea tezei de doctorat, vor conține considerații ale membrilor din comisie indiferent de coeficientul de similitudine obținut în urma analizei tezei de doctorat.

5. Dispoziții finale

Art. 10

 1. Prezenta metodologie a fost supusă dezbaterii şi aprobată în şedinţa Consiliul SDMI din data de 25.01.2023 și intră în vigoare de la data aprobării, pentru tezele care urmează a fi depuse în vederea presusținerii după această dată.
 2. După aprobare, metodologia se publică pe pagina web a SDMI.

Cluj-Napoca, 25 ianuarie 2023

Prof. univ. dr. Gabriela Czibula