« ȘCOALA DOCTORALĂ DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ »

Regulamentul Școlii Doctorale de Matematică și Informatică (incepand cu anul 2022)

Aprobat în Consiliul Facultăţii de Matematică și Informatică din 20.09.2022

1. Preambul

Art. 1

Prezentul Regulament se fundamentează pe următoarele documente, completându-le cu reglementări specifice domeniilor Matematică și Informatică:

 1. Legea educației naționale nr. 1/2011; Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare; cu modificările din Legea nr. 49/2013, H.G. nr. 681/2011 privind Codul studiilor universitare de doctorat; OMENCȘ 4621/2020 din 23 iunie 2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare; OM nr. 5110/17.10.2018 privind aprobarea standardelor naţionale minimale pentru acordarea titlului de doctor; Ordinul nr. 3131/30.01.2018 privind includerea în planurile de învăţământ, pentru toate programele de studii universitare organizate în instituţiile de învăţământ superior din sistemul naţional de învăţământ, a cursurilor de etică şi integritate academică.
 2. Regulamentul de organizare si desfășurare a studiilor de doctorat în UBB aprobat prin Hotărârea Senatului UBB nr. 483/13.01.2020 (https://senat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2021/04/Anexa-la-HS-nr.-46-Regulament-UBB-de-organizare-si-desfasurare-studii-de-doctorat.pdf) cu modificările si completările ulterioare aduse prin Hotărârea Senatului UBB nr.46/19.04.2021 (https://senat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2021/04/HS-nr.-46-privind-aprobare-modificare-la-Regulamentul-UBB-de-organizare-%C8%99i-desf%C4%83%C8%99urare-a-studiilor-de-doctorat.pdf) și Anexa 3 la Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor de doctorat la Universitatea Babeș-Bolyai privind Procedura de susținere publică a tezei de doctorat în regim online (https://senat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2021/04/Anexa-la-HS-nr.-46-Anexa-3-la-Regulamentul-UBB-de-organizare-%C8%99i-desf%C4%83%C8%99urare-a-studiilor-de-doctorat.pdf).

2. Studiile de doctorat în domeniile Matematică și Informatică

Art. 2

 1. Studiile universitare de doctorat în domeniile Matematică și Informatică sunt reglementate prin prevederile Art. 2-13 din Regulamentul de doctorat al UBB.

3. Școala doctorală de Matematică și Informatică

Art. 3

 1. Organizarea și funcționarea Școlii doctorale de Matematică și Informatică (SDMI) este reglementată prin prevederile Art. 23-35 din Regulamentul de doctorat al UBB.

Art. 4

 1. Misiunea SDMI este aceea de a crește cercetători de valoare în domeniile științifice Matematică și Informatică, de a permite studenților-doctoranzi să efectueze o cercetare de înaltă calitate în domeniile Matematică și Informatică, precum și îmbunătățirea calității științifice a îndrumării studenților-doctoranzi și a calității științifice a tezelor de doctorat.
 2. Obiectivul principal al programelor doctorale în Matematică și Informatică din cadrul SDMI este de a produce o activitate științifică de valoare, vizibilă pe plan internațional: publicații științifice, metode și algoritmi. SDMI creează pentru doctoranzii în domeniile Matematică și Informatică un mediu de cercetare competitiv, care să le asigure dezvoltarea unor competențe de cercetare și inovare specifice celor două domenii. De asemenea, promovează excelența în cercetarea fundamentală și aplicativă în domeniile Matematică și Informatică și încurajează diseminarea rezultatelor cercetării la nivel național și internațional, atât la nivelul comunității academice, cât și a celei non-academice.

Art. 5

 1. Numărul membrilor consiliului Școlii Doctorale de Matematică și Informatică este de 5: directorul școlii doctorale, doi conducători de doctorat titulari în cadrul Facultății de Matematică și Informatică (astfel încât dintre cei 3 conducători de doctorat titulari să fie cel puțin un reprezentant atât pentru domeniul Matematică, cât și pentru domeniul Informatică) un student-doctorand și o personalitate din afara școlii doctorale.
 2. Consiliul Școlii Doctorale de Matematică și Informatică răspunde de conținutul programului de studii universitare de doctorat oferit de școala doctorală.

4. Conducătorii de doctorat

Art. 6

 1. Calitatea de conducător de doctorat în cadrul Școlii doctorale de Matematică și Informatică este reglementată prin prevederile Art. 14-16 din Regulamentul de doctorat al UBB.

Art. 7

 1. Pentru depunerea tezei de abilitare, candidații trebuie să îndeplinească standardele minimale stabilite de CNATDCU aprobate prin Ordin de Ministru (conform Art. 300 alin. 3 respectiv 219 alin. (1) lit. a) din Legea Educației Naționale 1/2011 cu modificările și completările ulterioare).
 2. Ghidul pentru redactarea tezelor de abilitare în domeniile Matematică și Informatică este indicat în Anexa II a prezentului regulament.
 3. Pentru a-și exercita calitatea de conducător de doctorat în UBB, obținută în urma abilitării și pentru a deveni membru al Școlii Doctorale de Matematică și Informatică, solicitantul trebuie:
  1. să îndeplinească standardele minimale stabilite de CNATDCU pentru acordarea titlului de profesor universitar/CS I, aprobate prin Ordin de Ministru (conform Art. 300 alin. 3 respectiv 219 alin. (1) lit. a) din Legea Educației Naționale 1/2011 cu modificările și completările ulterioare);
  2. să susțină teza de abilitare și să obțină atestatul de abilitare prin ordin de ministru;
  3. să îndeplinească cel puțin standardele minimale stabilite de Senatul UBB pentru ocuparea postului de profesor universitar, respectiv exigențele Școlii Doctorale de Matematică și Informatică.
 4. Decizia Consiliului Şcolii Doctorale de Matematică și Informatică privind acceptarea candidatului de a deveni conducător de doctorat în cadrul Şcolii Doctorale de Matematică şi Informatică va avea la baza analiza calitativă a activităţii ştiinţifice, a vizibilităţii şi prestigiului internaţional al solicitantului, precum şi necesităţile de dezvoltare pe domenii ale Şcolii Doctorale. Consiliul SDMI numește o comisie formată din 2 membri ai SDMI, care întocmesc un raport de evaluare a dosarului acestuia. Membrii comisiei trebuie să fie specialiști recunoscuți din domeniul de cercetare declarat al solicitantului sau din domenii apropiate. Evaluarea va conține cel puțin următoarele:
  1. analiza cantitativă şi calitativă a activității științifice a solicitantului;
  2. analiza vizibilității și a prestigiului internațional a solicitantului;
  3. luarea în considerare a necesităților de dezvoltare pe domenii şi subdomenii a școlii doctorale;
  4. contribuţia la creşterea prestigiului Facultăţii de Matematică şi Informatică prin evaluarea cooperărilor ştiinţifice anterioare cu UBB;
  5. verificarea îndeplinirii standardele minimale stabilite de Senatul UBB pentru ocuparea postului de profesor universitar;
  6. Pe baza punctelor de mai sus, raportul se încheie cu recomandarea acceptării/respingerii candidaturii.

  Pe baza raportului de evaluare, consiliul Şcolii Doctorale decide prin vot secret acceptarea sau respingerea candidaturii.

5. Admiterea la doctorat

Art 8.

 1. Admiterea la doctorat în cadrul Universității Babeș-Bolyai este reglementată prin prevederile Art. 36-38 din Regulamentul de doctorat al UBB.
 2. Admiterea la doctorat se desfășoară conform Metodologiei de admitere la doctorat în UBB, actualizată în fiecare an universitar.

Art. 9

 1. Concursul de admitere la doctorat în cadrul Școlii Doctorale de Matematică și Informatică constă din două probe:
  1. o probă scrisă de specialitate, pe baza unei tematici anunțate pe pagina școlii doctorale cu cel puțin două luni înainte de data desfășurării concursului de admitere;
  2. un interviu în cadrul căruia se analizează preocupările științifice/artistice ale candidatului, aptitudinile lui de cercetare/creație artistică și tema propusă pentru teza de doctorat.
 2. Modalitatea de calcul a mediei de admitere și criteriile specifice pentru concursul de admitere la doctorat vor fi actualizate în fiecare an universitar și anunțate pe pagina școlii doctorale.

6. Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate și Programul individual de cercetare științifică

Art 10.

 1. Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate pentru studenții-doctoranzi din cadrul Școlii doctorale de Matematică și Informatică este reglementat prin prevederile Art. 39-42 din Regulamentul de doctorat al UBB.
 2. Programul individual de cercetare științifică pentru studenții-doctoranzi din cadrul Școlii doctorale de Matematică și Informatică este reglementat prin prevederile Art. 44-47 din Regulamentul de doctorat al UBB.

7. Elaborarea și susținerea publică a tezei de doctorat

Art 11.

 1. Elaborarea și susținerea publică a tezei de doctorat este reglementată prin prevederile Art. 48-60 din Regulamentul de doctorat al UBB.

Art 12.

 1. Ghidul pentru redactarea tezelor de doctorat în domeniile Matematică și Informatică este indicat în Anexa I a prezentului regulament.
 2. Pentru a fi acceptată în vederea susținerii publice, o teză trebuie să conțină în cea mai mare parte a ei rezultate originale. Rezultatele preluate din literatură sunt destinate punerii în context a rezultatelor originale, precum și vizualizării gradului de generalizare a acestora. Autorul unei teze de doctorat va menționa sursele folosite, va sublinia care sunt contribuțiile proprii și modul în care acestea se raportează la literatura în domeniu.
 3. Se recomandă ca tezele cu un grad mare de abstractizare să conțină exemple și aplicații netriviale care să probeze consistența și utilitatea teoriei.
 4. Pentru a fi admisă în vederea susținerii publice, o teză de doctorat în domeniul Matematicăva trebui să conțină la Bibliografie (a) cel puțin două lucrări ale studentului-doctorand, publicate sau acceptate în reviste indexate WoS/Scopus/MathsciNet/ZMath, din care cel puțin una într-o revistă cotată WoS din străinătate, sau (b) cel puțin trei lucrări publicate sau acceptate în reviste indexate WoS/Scopus/MathsciNet/ZMath, din care cel puțin una într-o revistă din străinătate. Pentru domeniul Informatică, doctorandul va trebui să satisfacă cerințele minimale ale comisiei de informatică CNATDCU corespunzătoare calificativului satisfăcător. O a doua cerință minimală pentru doctoranzii din domeniile Matematică și Informatică este să fi participat pe parcursul studiilor doctorale la cel puțin 2 manifestări științifice (conferințe, workshopuri, școli de vară etc) cu participare internațională, din care, la cel puțin una să fi avut o comunicare orală sau poster.

8. Studenții-doctoranzi

Art 13.

 1. Drepturile și obligațiile studenților-doctoranzi în cadrul Universității Babeș-Bolyai sunt reglementate prin prevederile Art. 61-66 din Regulamentul de doctorat al UBB.

Art 14.

 1. Studentul-doctorand din cadrul Școlii doctorale de Matematică și Informatică va activa, pe tot parcursul studiilor doctorale, într-unul din colectivele de cercetare de la Facultatea de Matematică și Informatică, recomandat de conducătorul de doctorat.
 2. Studenții-doctoranzi ai unui conducător de doctorat membru al unui grup de cercetare din cadrul Facultății de Matematică și Informatică sunt implicit membri ai grupului de cercetare respectiv. Studenții-doctoranzi pot utiliza infrastructura de cercetare a centrelor sau grupurilor de cercetare, la propunerea conducătorului științific și cu aprobarea directorului de centru/grup de cercetare.
 3. Studenții-doctoranzi din cadrul Școlii doctorale de Matematică și Informatică au obligația de a se implica în activitățile departamentelor și a Facultății de Matematică și Informatică și de a răspunde solicitărilor primite din partea conducerii școlii doctorale, a departamentelor de Matematică/Informatică și a facultății.
 4. Studenții-doctoranzi cu frecvență și cu bursă au obligația de a desfășura 6 ore fizice de activități didactice pe semestru, în cadrul ciclurilor I si II de studii universitare ale Universității Babes-Bolyai. Studenții-doctoranzi cu frecvență și fără bursă sau cei fără frecvență pot desfășura activități didactice, în cadrul ciclurilor I si II de studii universitare ale Universității Babes-Bolyai, în limita a 4-6 ore didactice pe săptămână, potrivit contractului de studii universitare de doctorat. Activitățile didactice care depășesc acest nivel vor fi remunerate în conformitate cu legislația în vigoare, intrând sub incidența Codului muncii, cu respectarea drepturilor și obligațiilor ce revin salariatului și cu plata contribuțiilor datorate, potrivit legii, la asigurările sociale de stat, la asigurările pentru șomaj, la asigurările sociale de sănătate și pentru accidente de muncă și boli profesionale.

9. Principii de etică și deontologie științifică, profesională și universitară

Art 15.

 1. Principiile de etică și deontologie științifică, profesională și universitară sunt reglementate prin prevederile Art. 35, 38, 48, 56 și 59 din Regulamentul de doctorat al UBB.

Art 16.

 1. În redactarea tezelor de doctorat, se vor respecta normele de etică în activitatea de cercetare-dezvoltare. Sunt interzise: (1) raportarea de rezultate fictive; (2) falsificarea de rezultate; (3) plagiatul.

10. Dispoziții finale

Art 17.

 1. Prezentul Regulament a fost elaborat de consiliul școlii doctorale prin consultarea tuturor conducătorilor de doctorat titulari în Școala doctorală de Matematică și Informatică.
 2. Prezentul regulament are 2 Anexe: Anexa I – Ghidul de redactare a tezelor de doctorat și Anexa II – Ghidul de redactare a tezelor de abilitare.
 3. Prezentul regulament intră în vigoare de la data aprobării sale de către CSUD în ședința din data de _______________.

Cluj-Napoca, 22 octombrie 2021

Prof. univ. dr. Gabriela Czibula

ANEXA I

Ghid de redactare a tezelor de doctorat

Revizuit și aprobat în şedinţa Consiliului Școlii
Doctorale de Matematică și Informatică din 25.01.2023

Tezele de doctorat în domeniile Matematică și Informatică trebuie să fie rezultatul activității proprii de cercetare ştiințifică a studentului doctorand şi să conțină rezultate originale teoretice și aplicative în domeniul cunoaşterii ştiințifice din domeniul tezei.

A. Structura tezei de doctorat

Se recomandă următoarea structură a tezelor de doctorat:

 • Cuprins.
 • Lista figurilor conținute în teză, dacă este cazul.
 • Lista tabelelor conținute în teză, dacă este cazul.
 • Lista publicațiilor originale ale autorului tezei. Pentru domeniul Informatică, pentru fiecare publicație se va menționa categoria publicației (A*,A,B,C,D) și scorul asociat acesteia. Pentru domeniul Matematică, pentru fiecare publicație se va menționa tipul publicației (BDI, Scopus, WoS), indicandu-se, in cazul celor indexate WoS, cel mai recent factorul de impact al revistei.
 • Introducere în care să se prezinte succint domeniul de cercetare ales, să fie argumentată necesitatea și relevanța cercetării precum și motivația alegerii temei. Se va descrie structura tezei și conținutul capitolelor acesteia. La final se vor sumariza contribuțiile originale ale tezei, cu indicații concrete la secțiunile tezei care conțin contribuțiile precum și (dacă este cazul) referințe bibliografice la publicațiile care conțin rezultatele originale menționate.
 • Conținutul tezei. Teza va conține capitole în care se vor introduce conceptele fundamentele folosite în cadrul tezei, rezultatele cercetărilor anterioare referitoare la tema aleasă, contribuțiile originale introduce în teză şi modul în care acestea se raportează la rezultate existente deja în cercetare.
 • Concluzii. Această parte a tezei va conține o prezentare succintă și structurată a rezultatelor obținute în teză precum și indicarea direcțiilor viitoare de cercetare legate de tema abordată în teză.
 • Bibliografia. La secțiunea Bibliografie, se vor folosi referințe corecte și complete pentru toate lucrările menționate în teză. De exemplu:
  • Pentru cărți (autori, titlul cărții, editura, locul apariției, anul apariției):
   • DeVore, R.A., Lorentz, G.G.: Constructive Approximation, Springer, Berlin, 1993.
  • În cazul articolelor (autori, titlul articolului, numele revistei, numărul revistei, anul apariției, paginile):
   • Berens, H., Lorentz, G.G.: Inverse theorems for Bernstein polynomials, Indiana Univ. Math. J., 21 (1972), 693-708.
  • Pentru surse de pe Internet (numele și prenumele autorului, titlul cursului și adresa de internet):
   • Wong P: Fixed Point Theory and Applications, http://abacus.bates.edu/ pwong/research/mini-course.pdf

B. Cerințe de etică și integritate academică

În redactarea tezei de doctorat, se vor respecta normele de etică în activitatea de cercetare-dezvoltare, precum și standardele de citare indicate în Secțiunea C. Sunt interzise: (1) raportarea de rezultate fictive; (2) falsificarea de rezultate; (3) plagiatul.

În ceea ce privește plagiatul, lista de mai jos identifică câteva forme specifice de plagiat [1]:

 1. Raportarea unor rezultate (experimente, articole, etc) obținute de alte persoane ca fiind proprii.
 2. Copierea unor texte sau idei din alte lucrări, fără a le cita.
 3. Omiterea includerii unui citat între ghilimele.
 4. Furnizarea unor informații incorecte despre sursa unei citări.
 5. Schimbarea unor cuvinte, dar copierea structurii unui text dintr-o sursă, fără a o cita.
 6. Copierea multor texte sau idei dintr-o sursă, indiferent dacă aceasta e citată sau nu.

[1] https://pitt.libguides.com/academicintegrity/plagiarism

C. Standarde de citare

În redactarea tezei de doctorat, se vor folosi următoarele standarde în ceea ce privește citările.

Citare corectă

 • Ori de câte ori se folosesc texte (site-uri Web, cărți, articole, etc.) sau se exprimă idei dintr-o altă sursă, este necesară citarea acesteia. În acest caz, citarea se adaugă la finalul textului și nu la finalul secțiunii în care apare textul.
 • Chiar dacă se parafrazează un text dintr-o sursă, dar se face referire la o idee sau concept din acea sursă, aceasta trebuie citată.
 • Citarea unei surse prespune furnizarea informațiilor complete despre acea sursă (a se vedea Secțiunea A), astfel încât aceasta să poată fi identificată de alții.

Citate

 • Citatul este un pasaj dintr-o anumită sursă care apare exact (sau aproape exact) la fel ca în sursă.
 • În cazul folosirii citatelor, acestea trebuie incluse între ghilimele și inclusă citarea sursei (din care a fost preluat textul) la finalul citatului, nu la finalul secțiunii în care apare acesta.
 • Prin excepție de de la regula anterioară, conform standardelor domeniului Matematică, definițiile, teoremele și axiomele pot fi incluse fără ghilimele, chiar dacă sunt preluate exact așa cum apar într-o sursă externă. Și în acest caz, se va include citarea sursei.
 • Utilizarea abuzivă a citatelor din alte surse, chiar dacă acestea sunt corect referite în text, nu este potrivită pentru o lucrare științifică. În acest sens, se recomandă evitarea folosirii citatelor sau reducerea la minim a acestora și folosirea lor doar în cazul în care se consideră a fi absolut necesare.

Parafrazare corectă

 • Într-o parafrază se reformulează, în manieră proprie, textul scris de un alt autor.
 • Textele sau ideile preluate din alte materiale trebuie parafrazate. Schimbarea câtorva cuvinte dintr-un text preluat din altă sursă nu este suficientă pentru a evita plagiatul.
 • Materialul parafrazat nu trebuie inclus între ghilimele, dar trebuie însoțit de o citare a sursei din care s-a parafrazat. Citarea va trebui să apară la finalul materialului parafrazat, nu la finalul secțiunii în care a fost inclusă parafraza.

D. Precizări privind tehnoredactarea

 • Paginile vor fi numerotate.
 • Capitolele vor începe pe pagină nouă.
 • Lucrarea se recomandă a avea cel puțin 100 de pagini.
 • Se recomandă a se utiliza font de 11-12 pentru text (eventual exceptând formulele).

ANEXA II

Ghid de redactare a tezelor de abilitare

Revizuit și aprobat în şedinţa Consiliului Școlii Doctorale de Matematică și Informatică din 25.01.2023

Teza de abilitare se bazează pe rezultatele ştiinţifice publicate/brevetate sau pe realizările profesionale făcute publice anterior depunerii dosarului de abilitare şi ulterior obţinerii titlului de doctor, făcând trimitere la respectivele publicaţii, brevete sau realizări fără a fi obligatorie reproducerea lor integrala. Acestea trebuie să prezinte principalele rezultate (teoretice şi aplicative) obţinute, cu integrarea lor în peisajul cunoaşterii actuale din domeniu. Lucrarea va indica explicit evoluţia şi dezvoltarea carierei academice, ştiinţifice şi profesionale, precum şi direcţiile principale de dezvoltare viitoare ale acesteia, în contextul global al realizărilor ştiinţifice semnificative şi de actualitate din domeniul de specialitate al autorului tezei de abilitare. Se va pune în evidenţă şi capacitatea candidatului de a lucra în echipă şi de a coordona noi cercetări în domeniul ştiinţific al acestuia.

A. Structura tezelor de ablitare

Se recomandă următoarea structură a tezelor de abilitare:

 • Un rezumat (abstract) care prezintă sinteza tezei de abilitare.
 • Introducere în care se prezintă cele mai importate realizări științifice ale candidatului, vizibilitatea activității științifice precum și publicațiile relevante pe care se bazează teza de abilitare.
 • Realizările științifice ale candidatului pe direcţii tematice disciplinare sau interdisciplinare. Realizările sunt documentate prin trimiteri la publicaţii, brevete sau alte realizări făcute publice, fiecare trimitere oferind posibilitatea verificării. Totodată, realizările personale sunt prezentate în contextul stadiului actual al cercetării ştiinţifice din domeniul tematic al specialităţii, pe plan internaţional, scoţându-se în evidenţă, în mod argumentat şi documentat, relevanţa şi originalitatea contribuţiilor personale.
 • Planul de evoluţie şi dezvoltare a propriei cariere profesionale, ştiinţifice şi academice, respectiv direcţii de cercetare/predare/aplicaţii practice şi moduri probabile de acţiune pentru punerea în practică a acestora.
 • Concluzii. Această parte a tezei va conține o prezentare succintă și structurată a rezultatelor obținute în teză precum și indicarea direcțiilor viitoare de cercetare.
 • La secțiunea Bibliografie, se vor folosi referințe corecte și complete pentru toate lucrările menționate în teza de abilitare.

B. Cerințe de etică și integritate academică

În redactarea tezei de abilitare, se vor respecta normele de etică în activitatea de cercetare-dezvoltare, precum și standardele de citare indicate în Secțiunea C. Sunt interzise: (1) raportarea de rezultate fictive; (2) falsificarea de rezultate; (3) plagiatul.

În ceea ce privește plagiatul, lista de mai jos identifică câteva forme specifice de plagiat [2]:

 1. Raportarea unor rezultate (experimente, articole, etc) obținute de alte persoane ca fiind proprii.
 2. Copierea unor texte sau idei din alte lucrări, fără a le cita.
 3. Omiterea includerii unui citat între ghilimele.
 4. Furnizarea unor informații incorecte despre sursa unei citări.
 5. Schimbarea unor cuvinte, dar copierea structurii unui text dintr-o sursă, fără a o cita.
 6. Copierea multor texte sau idei dintr-o sursă, indiferent dacă aceasta e citată sau nu.

[2] https://pitt.libguides.com/academicintegrity/plagiarism

C. Standarde de citare

În redactarea tezei de doctorat, se vor folosi următoarele standarde în ceea ce privește citările.

Citare corectă

 • Ori de câte ori se folosesc texte (site-uri Web, cărți, articole, etc.) sau se exprimă idei dintr-o altă sursă, este necesară citarea acesteia. În acest caz, citarea se adaugă la finalul textului și nu la finalul secțiunii în care apare textul.
 • Chiar dacă se parafrazează un text dintr-o sursă, dar se face referire la o idee sau concept din acea sursă, aceasta trebuie citată.
 • Citarea unei surse prespune furnizarea informațiilor complete despre acea sursă (a se vedea Secțiunea A), astfel încât aceasta să poată fi identificată de alții.

Citate

 • Citatul este un pasaj dintr-o anumită sursă care apare exact (sau aproape exact) la fel ca în sursă.
 • În cazul folosirii citatelor, acestea trebuie incluse între ghilimele și inclusă citarea sursei (din care a fost preluat textul) la finalul citatului, nu la finalul secțiunii în care apare acesta.
 • Prin excepție de de la regula anterioară, conform standardelor domeniului Matematică, definițiile, teoremele și axiomele pot fi incluse fără ghilimele, chiar dacă sunt preluate exact așa cum apar într-o sursă externă. Și în acest caz, se va include citarea sursei.
 • Utilizarea abuzivă a citatelor din alte surse, chiar dacă acestea sunt corect referite în text, nu este potrivită pentru o lucrare științifică. În acest sens, se recomandă evitarea folosirii citatelor sau reducerea la minim a acestora și folosirea lor doar în cazul în care se consideră a fi absolut necesare.

Parafrazare corectă

 • Într-o parafrază se reformulează, în manieră proprie, textul scris de un alt autor.
 • Textele sau ideile preluate din alte materiale trebuie parafrazate. Schimbarea câtorva cuvinte dintr-un text preluat din altă sursă nu este suficientă pentru a evita plagiatul.
 • Materialul parafrazat nu trebuie inclus între ghilimele, dar trebuie însoțit de o citare a sursei din care s-a parafrazat. Citarea va trebui să apară la finalul materialului parafrazat, nu la finalul secțiunii în care a fost inclusă parafraza.