Hotărârea Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică privind metodologia de desfăşurare a examenului de licenţa şi disertaţie în sesiunea iunie-iulie 2020

Aprobat în Consiliul facultăţii din 12 noiembrie 2019

Prezentul regulament specific este o anexa a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licenţă şi masterat aprobat de Senatul UBB şi este ȋn conformitate cu prevederile Legii educaţiei naționale nr. 1/2011 şi ale Ordinului Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, privind metodologia-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie şi ale Cartei Universităţii Babeş-Bolyai.

A. Examenul de licenţă

 1. Examenul de licenţa la Facultatea de Matematică şi Informatică va consta în:
  Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate: examen scris.
  Proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă: prezentare orală.
 2. Examenul scris de Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate se va susţine din următoarea tematică:
  1. Domeniul Matematică
   1. Specializarea Matematică
    1. Algebră (4 teme)
    2. Analiză matematică (4 teme)
    3. Geometrie (4 teme)
   2. Specializarea Matematică informatică
    1. Algebră (3 teme)
    2. Analiză matematică (3 teme)
    3. Geometrie (2 teme)
    4. Algoritmică şi programare (4 teme)
  2. Domeniul Informatică
   1. Algoritmică şi programare (6 teme)
   2. Baze de date (3 teme)
   3. Sisteme de operare (3 teme).
 3. Pentru proba scrisă decanul facultăţii va desemna câte o Comisie de curriculum pentru fiecare grup de programe de studiu/specializări (Matematică/Matematică informatică /Informatică), compusă din cadre didactice desemnate de către directorul fiecărui departament ȋn parte. Comisia de Curriculum, cu sprijinul colectivelor respective din cele trei departamente, va analiza anual tematica de examen şi va realiza/completa manualele de pregătire pentru proba de Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate ȋn conformitate cu tematica aprobată. Manualul va fi afişat pe pagina facultăţii, până cel mai târziu la ȋnceputul semestrului doi al anului universitar, pentru sesiunea de finalizarea a studiilor de vară şi de toamnă a anului respectiv.
 4. Comisia de curriculum, având în vedere tematica de examen (fiecare dintre ele formată din 12 teme) şi manualele aferente, va alcătui subiectele de examen (subiect unic pentru grupurile de programe de studiu/specializări Matematică/Matematica informatică/Informatică) şi baremul de corectare corespunzător. Tematica pe domenii şi grupuri de programe de studiu/specializări este prezentată în Anexa 1 a acestei hotărâri.
 5. Pentru probele examenului de licenţă decanul facultăţii (cu consultarea directorilor de departament) va numi, pe fiecare domeniu şi pe linii de studiu (R/M/E/G), o comisie de evaluare formată dintr-un număr suficient cadre didactice ce realizează activitatea de corectare a lucrărilor scrise. De asemenea, la propunerea directorilor de departament, decanul numeşte şi o comisie de contestaţii, din care nu pot face parte cadrele didactice ce fac evaluarea iniţială. La re-corectare, nota obţinută se modifică numai dacă există o diferenţă strict mai mare ca 0.50 puncte între nota iniţială a lucrării şi nota obţinută după re-corectare, cu excepţia notelor sub 5.00 şi a notelor peste 9.50, situaţii în care nota finală a lucrării este nota de la re-corectare.
 6. Inscrierea studenţilor absolvenţi pentru examenul de licenţă se face conform calendarului anunţat şi constă ȋn depunerea actelor prevăzute ȋn regulamentul universităţii şi predarea formei finale a lucrării de licenţă cadrului didactic ȋndrumător. Prin eliberarea avizului pentru ȋnscrierea la examenul de finalizare de studii, cadrul didactic ȋndrumător ȋşi asumă astfel responsabilitatea pentru depunerea lucrării ȋntr-o formă ce poate fi susţinută.
 7. Fiecare absolvent va susţine proba scrisă de Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate din tematica domeniului din care face parte specializarea sa. Pentru specializarea Matematică informatică se va alcătui un subiect separat. Durata probei scrise este de 3 ore. Nota minimă de promovare a probei scrise este 5,00. Pentru proba 1 (proba scrisă) fiecare subiect al lucrării este corectat de câte doi membri ai comisiei de evaluare. Aceştia acordă câte o notă ȋntreagă. Nota subiectului este media aritmetică a notelor acordate (cu condiţia ca diferenţa dintre acestea să nu fie mai mare ca 1 punct-în situaţie contrarie subiectul respectiv se re-corectează de un al treilea cadru didactic). Notarea la proba scrisă a examenului de licenţă se realizează astfel: Domeniul Matematică
  • specializarea Matematică: media aritmetică a notelor obţinute la cele trei subiecte de Matematică (Algebră, Analiză matematică, Geometrie);
  • specializarea Matematică Informatică: media ponderată a notelor obţinute la subiectul de Matematică şi la subiectul de Informatică, după următoarea formulă: 2/3 nota Matematică + 1/3 nota Informatică. Nota de la subiectul de Matematică se calculează ca medie aritmetică a notelor obţinute la cele trei subiecte de matematică (Algebră, Analiză matematică, Geometrie);

  Domeniul Informatică

  • specializarea Informatică: media aritmetică a notelor obţinute la cele trei subiecte de Informatică (Algoritmică şi programare, Baze de date, Sisteme de operare).
 8. Proba Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă conţine şi o sesiune de întrebări relativ la conţinutul lucrării. Cerinţele privind redactarea şi prezentarea lucrării se află în Anexa 2.
 9. Pentru Proba 2 (proba orală) fiecare membru al comisiei de evaluare acordă câte o notă întreagă. Nota finală a probei este media aritmetică a notelor acordate. Modelul borderoului de evaluare se află în Anexa 3/II. Un barem de notare pentru comisie se găseşte ȋn Anexa 3/I.
 10. In cazul ȋn care nu participă la susţinerea publică a lucrărilor coordonate, conducătorul ştiinţific al lucrării are obligaţia de a realiza un referat de evaluare (modelul referatului se află în Anexa 4).
 11. In procesul de realizare şi predare a lucrării de disertaţie se vor avea în vedere cerinţele privind realizarea, redactarea şi susţinerea lucrării de disertaţie prezentate în Anexa 2, precum şi Anexele 6, 6 bis şi 7 privind asumarea autenticităţii lucrării şi declaraţia de copyright, cu respectarea regulilor de proprietate intelectuală şi de confidenţialitate.
 12. Media examenului de licenţă este media aritmetică a celor două probe ale examenului de licenţă. Nota minimă necesară pentru promovarea examenului de licenţă este 6,00.
 13. In fiecare an universitar sunt organizate două sesiuni ordinare pentru examenul de licenţă şi cel de disertaţie ȋn luna iunie/iulie şi luna septembrie, cu aceleaşi probe şi tematică de examen.
 14. Examenul de licenţă se consideră promovat dacă ambele probe ale examenului sunt promovate. O probă a examenului de licenţă promovată ȋn una din sesiunile anterioare ale examenului de finalizare de studii poate fi recunoscută, la cererea studentului, ȋn sesiunea curentă a examenului de licenţă, ȋn condiţiile ȋn care structura şi conţinutul probei respective nu s-au modificat semnificativ. Recunoaşterea se face de către comisia de echivalare de la nivelul facultăţii, pe baza unei cereri pe care studentul o depune la secretariat, ȋnainte de ȋnceperea ȋnscrierilor pentru examenul de licenţă, conform calendarului anunţat pentru sesiunea de finalizare de studii.
 15. Rezultatele fiecărei probe se comunică prin afişare la avizier şi pe pagina web a facultăţii, ȋn termen de 48 de ore de la data susţinerii probei de către ultimul candidat.
 16. Absolvenţii UBB care nu s-au înscris la examenul de finalizare a studiilor în alte sesiuni organizate anterior, dar nu mai târziu de trei ani de la data absolvirii, au dreptul să se înscrie atât în sesiunea din iunie/iulie, cât şi în cea din septembrie. Ei se pot prezenta la probe fără taxă în cele două sesiuni consecutive (iunie/iulie şi septembrie). În cazul înscrierii la examenul de finalizare a studiilor mai târziu de trei ani de la data absolvirii se percepe taxă de înscriere. În cazul nepromovării examenelor de finalizare a studiilor în una din cele două sesiuni consecutive, acestea pot fi susţinute într-o sesiune ulterioară, cu suportarea de către candidat a taxelor aferente, inclusiv situaţiile ȋn care candidaţii solicită recunoaşterea unei probe.

B. Examenul de disertaţie

 1. Examenul de disertaţie la Facultatea de Matematică şi Informatică va consta în prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie (prezentare orală). Această probă conţine şi o sesiune de întrebări din tematica lucrării.
 2. Incepând cu sesiunea iunie-iulie 2020 se va realiza testul de similaritate asupra tuturor lucrărilor de disertaţie. Pragul de similaritate pentru ca o lucrare de disertaţie să fie acceptată pentru susţinere este de 30%. Procedura şi metodologia de desfăşurare a examenului de disertaţie, standardele şi baremele de evaluare se află înAnexa 5.
 3. In cazul în care nu participă la susţinerea publică a lucrărilor coordonate, conducătorul ştiinţific al lucrării are obligaţia de a realiza un referat de evaluare (modelul referatului se află în Anexa 4)
 4. In procesul de realizare şi predare a lucrării de disertaţie se vor avea în vedere cerinţele privind realizarea, redactarea şi susţinerea lucrării de disertaţie prezentate în Anexa 2, precum şi Anexele 6, 6 bis şi 7 privind asumarea autenticităţii lucrării şi declaraţia de copyright, cu respectarea regulilor de proprietate intelectuală şi de confidenţialitate.
 5. Comisiile pentru examenul de disertaţie vor fi alcătuite pe specializări, în aşa fel încât să acopere tematicile tuturor lucrărilor de la specializarea respectivă.
 6. Fiecare membru al comisiei de evaluare acordă câte o notă întreagă, iar nota finală a probei este media aritmetică a notelor acordate. Modelul borderoului de evaluare se află în Anexa 5/IV.
 7. Nota minimă necesară pentru promovarea examenului de disertaţie este 6,00.
 8. Rezultatele fiecărei probe se comunică prin afişare la avizier şi pe pagina web a facultăţii, ȋn termen de 48 de ore de la data susţinerii probei de către ultimul candidat.

Notă. Prezenta hotărâre se poate modifica şi completa ȋn funcţie de reglementările ulterioare apărute la nivel naţional şi la nivel de universitate.

Anexa 1 – Tematica pentru examenul de licenţă

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Anexa 5

Anexa 6

Anexa 7

Anexa 8

Anexa 9 – Calendarul examenelor de finalizare a studiilor în sesiunea iunie-iulie 2020