Anexa 8 la Hotărârea Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică privind metodologia de desfăşurare a examenului de licenţa, disertaţie în sesiunea iunie-iulie 2020 şi septembrie 2020

Anexa 8 la Hotărârea Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică privind metodologia de desfăşurare a examenului de licenţa, disertaţie în sesiunea iunie-iulie 2020 şi septembrie 2020, aprobată în Consiliul Facultăţii din data de 12 noiembrie 2019

Aprobată în Consiliul Facultăţii din ședința din data de 28 aprilie 2020

Având în vedere instituirea stării de urgență pe teritoriul României în baza Decretului nr. 195/2020 din 16 martie 2020 și măsurile ulterioare adoptate la nivel național pentru prevenirea răspândirii infecției cu SARS-CoV-2, deciziile Universității Babeș-Bolyai cu privire la suspendarea activităților didactice față în față și desfășurarea acestora în regim online și Anexa la Hotărârea Senatului nr. 5936 din 16.04.2020, Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și masterat aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 4415 din 9.03.2020 și Hotărârea Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică privind metodologia de desfăşurare a examenului de licenţa, disertaţie în sesiunea iunie-iulie 2020 şi septembrie 2020, aprobată în Consiliul Facultăţii din data de 12 noiembrie 2019 vor fi completate cu următoarele prevederi aplicabile în sesiunile de licență, disertație şi certificarea competenţelor profesionale iulie 2020 și septembrie 2020, dacă situația la nivel național nu va permite reluarea activităților didactice față în față:

 1. Coordonatorii științifici împreună cu studenții îndrumați vor analiza temele lucrărilor de licență/disertație/certificare a competenţelor profesionale alese de aceștia și le vor adapta, acolo unde este necesar, pentru a putea fi elaborate în condițiile stării de urgență.
 2. Examenul de licență la Facultatea de Matematică şi Informatică constă din două probe, după cum urmează:
  1. proba 1: evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate;
  2. proba 2: prezentarea și susținerea lucrării de licență.

  Examenul de disertație constă dintr-o singură probă: prezentarea și susținerea disertației.

  Examenul de certificare a competenţelor profesionale constă dintr-o singură probă: prezentarea şi susţinerea lucrării de absolvire.

 3. Ambele probe ale examenului de licență, precum și prezentarea și susținerea disertației/certificarea competenţelor se vor desfășura online, în timp real, în fața comisiei de examen, prin intermediul unei platforme alese de facultate (Microsoft Teams, Zoom si alte instrumente tehnice folosite în mediul on-line), care să permită transmiterea, recepționarea simultană (în direct) și înregistrarea de conținut audio-video. În toate cazurile, notele acordate de membrii comisiei de examen vor fi numere întregi de la 1 la 10.
 4. Susținerea în varianta online a probelor examenului de licență precum și susținerea online a lucrării de disertație/certificarea competenţelor profesionale se înregistrează integral, pentru fiecare absolvent în parte și se arhivează la nivel de facultate.
 5. Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate se va face prin examen oral, susținut în limba în care s-a studiat.
  1. Comisia de examen va elabora un set de subiecte pentru fiecare specializare de studenți și va alege în mod aleatoriu un subiect pentru fiecare candidat, așa încât acesta să poată constata vizual caracterul aleatoriu al alegerii.
  2. Candidatul va avea la dispoziție timpul necesar pentru pregătirea răspunsului, interval în care nu va părăsi câmpul vizual al examinatorilor și nu se va consulta cu alte persoane aflate în aceeași încăpere sau la distanță de acesta. Candidații care recurg la fraudă sau tentativă de fraudă dovedită vor fi eliminați din examen.
  3. Candidatului i se vor aloca 20 minute pentru pregătirea si prezentarea răspunsului elaborat.
  4. Rezultatele obținute la probele orale nu pot fi contestate.
 6. Susținerea lucrării de licență (proba 2) se va desfășura online, în aceeași sesiune video cu evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate (proba 1), fiecare candidat având alocate 10 minute pentru prezentarea lucrării și 5 minute pentru a răspunde întrebărilor comisiei de examen. Proba 2 se va desfășura cronologic după proba 1.
 7. Susținerea lucrării de disertație se va desfășura online, fiecare candidat având alocate 15 minute pentru prezentarea lucrării și 5 minute pentru a răspunde întrebărilor comisiei de examen.
 8. Susţinerea lucrării de absolvire de certificare a competenţelor profesionale se va desfăşura online, fiecare candidat având alocate 15 minute pentru prezentarea lucrării şi 5 minute pentru a răspunde întrebărilor comisiei de examen.
 9. Deoarece evaluarea online presupune existența mai multor comisii de examinare decât evaluarea în scris/față în față, pentru a preîntâmpina problemele de personal se acceptă prin derogare ca:
  1. Președintele comisiei să aibă gradul didactic de profesor universitar, conferențiar universitar sau lector universitar/șef de lucrări universitar.
  2. Membrii comisiei să aibă titlul științific de doctor și gradul didactic de asistent universitar, lector universitar/șef de lucrări universitar, conferențiar universitar sau profesor universitar.

În situația în care un candidat nu poate accesa, din diverse motive, platforma pe care se susțin examenele sau întâmpină probleme tehnice legate de conexiunea la Internet, comisia de evaluare poate decide asupra reprogramării studentului în condițiile respectării prevederilor legate de desfășurarea examenului (perioadă, comisie etc.).

Pentru proba “Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate”, decanul facultăţii va desemna câte o Comisie de subiecte pentru fiecare grup de programe de studiu/specializări (Matematică/Matematică informatică /Informatică), compusă din cadre didactice desemnate de către directorul fiecărui departament ȋn parte. Comisie de subiecte, cu sprijinul colectivelor respective din cele trei departamente, va realiza subiectele de examen (subiecte pentru grupurile de programe de studiu/specializări Matematică/Matematica informatică/Informatică) şi baremul de corectare corespunzător.

Fiecare absolvent va susţine proba de Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate din tematica domeniului din care face parte specializarea sa. Durata acestei probe este de 20 minute. Nota minimă de promovare a probei Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate este 5,00. Pentru proba 1 membrii comisiei de evaluare acordă câte o notă ȋntreagă. Nota subiectului este media aritmetică a notelor acordate.

Toate celelalte precizări rămân valabile conform metodologiei de desfăşurare a examenului de licenţa, disertaţie în sesiunea iunie-iulie 2020 şi septembrie 2020, aprobată în Consiliul Facultăţii din data de 12 noiembrie 2019.

DECAN,
Prof. univ. dr. Anca Andreica