Regulamentul Şcolii Doctorale de Matematică și Informatică

Google+TwitterFacebook

Capitolul I: Dispoziții generale

Art. 1

 1. Prezentul Regulament are la bază și completează cu prevederi specifice următoarele documente:
  1. Legea educației naționale nr. 1/2011;
  2. Codul studiilor universitare de doctorat aprobat prin HG nr. 681/2011;
  3. Regulamentul Universității “Babeș-Bolyai” de organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat, din 2011.
 2. Toate problemele care nu sunt reglementate expres prin Lege, Cod sau Regulament sunt de competența școlii doctorale și vor fi soluționate de consiliul școlii doctorale în conformitate și în spiritul prezentului regulament.

Capitolul 2: Studiile universitare de doctorat

Art. 2

 1. Universitatea “Babeș-Bolyai” organizează, prin școlile doctorale, studii universitare de doctorat științific, reprezentând cel de-al treilea ciclu al studiilor universitare în sistem Bologna, a căror finalitate constă în dezvoltarea resursei umane pentru cercetare, dezvoltare și inovare.
 2. Studiile universitare de doctorat sunt organizate de Institutul de Studii Doctorale al Universității Babeș-Bolyai. Ele se realizează numai în cadrul programelor de studii universitare de doctorat oferite de școlile doctorale, autorizate provizoriu sau acreditate, ale Universității Babeș-Bolyai. În cadrul Facultății de Matematică și Informatică programele de studii universitare de doctorat sunt oferite de Școala Doctorală de Matematică și Informatică, în domeniile Matematică și Informatică.
 3. Admiterea la ciclul de studii universitare de doctorat se realizează în sesiunea septembrie, iar înmatricularea studenților doctoranzi se face începând cu prima zi a anului universitar.
 4. Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat numai absolvenți ai studiilor universitare cu diplomă de master sau echivalentă acesteia. Diploma de absolvire sau de licență a absolvenților învățământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri Bologna este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate.
 5. Cu ocazia înscrierii la un concurs de admitere, candidatul la studiile universitare de doctorat își alege un conducător de doctorat, dintre acei conducători de doctorat ai Scolii Doctorale de Matematică și Informatică care oferă locuri la doctorat și concurează pentru ocuparea unui loc al conducătorului respectiv. În cazul reușitei, acel conducător de doctorat va coordona studiile universitare de doctorat ale candidatului respectiv în cadrul Școlii Doctorale de Matematică și Informatică.
 6. Doctoratul se desfășoară pe baza unui contract de studii universitare de doctorat încheiat, prin Institutul de Studii Doctorale, între studentul-doctorand, conducătorul său de doctorat și Universitatea Babeș-Bolyai, în care se stabilesc drepturile și obligațiile ce revin părților.
 7. Studentul doctorand are statutul prevăzut de Lege, Cod, Cartă, Regulamentul școlii doctorale și celelalte norme adoptate de universitate, facultate și școala doctorală.
 8. Pentru activitatea de pregătire doctorală, studentul doctorand se află sub autoritatea conducătorului de doctorat (a ambilor conducători de doctorat, în cazul cotutelei), ajutat de comisia de îndrumare, precum și a consiliului și directorului școlii doctorale,
 9. Indrumarea studentului doctorand de către conducătorul de doctorat se realizează pe toată perioada programului de doctorat, a cărui durată este de 3 ani și care poate include una sau mai multe perioade de prelungire, care, cumulate nu pot depăși 2 ani.
 10. Pe parcursul studiilor sale de doctorat, studentul-doctorand mai este sprijinit și de o comisie de îndrumare formată din alte 3 cadre didactice din Facultatea de Matematică și Informatică care dețin cel puțin funcția de conferențiar. Componența comisiei de îndrumare este stabilită de conducătorul de doctorat, în urma consultării cu studentul-doctorand, în termen de cel mult 30 de zile de la data înmatriculării acestuia.

Art. 3

Studiile universitare de doctorat ale unui student doctorand se planifică pentru o perioadă de 3 ani universitari (fiecare alcătuit din câte 2 semestre universitare) și cuprind:

 1. Programul de pregătire. Acesta echivalează cu o perioadă de 12 săptămâni de activitate didactică și maximum 144 de ore effective și un număr de 30 de credite. Programul se desfășoară pe durata semestrelor I și II ale primului an de studii doctorale. Programul va include obligatoriu cursul de metodologia cercetării științifice în domeniu și alte două cursuri din oferta școlii doctorale de Matematică și Informatică, sau dintre cursurile de master neuadiate de doctorand. Alegerea acestor cursuri se face de către doctorand cu consultarea conducătorului său de doctorat.
 2. Programul individual de cercetare științifică. Acesta este organizat în domeniul de cercetare în care s-a consacrat conducătorul de doctorat. El se planifică pentru întreaga perioadă a studiilor universitare de doctorat. Studentul doctorand va activa pe tot parcursul studiilor doctorale, într-unul din seminariile științifice de la Facultatea de Matematică și Informatică, recomandat de conducătorul de doctorat.

Art. 4

 1. Studiile universitare de doctorat se încheie cu susținerea publică a unei lucrări originale, numită teză de doctorat, care este rezultatul activității de cercetare desfășurate de studentul doctorand pe parcursul studiilor universitare de doctorat. Pe baza tezei de doctorat și a susținerii publice a acesteia se decide acordarea sau neacordarea titlului de doctor.
 2. Pentru a fi acceptată în vederea susținerii publice, o teză trebuie să conțină în cea mai mare parte a ei rezultate originale. Rezultatele preluate din literatură sunt destinate punerii în context a rezultatelor originale, precum și vizualizării gradului de generalizare a acestora. Autorul unei teze de doctorat va menționa sursele folosite, va sublinia care sunt contribuțiile proprii și modul în care acestea se raportează la literatura în domeniu.
 3. Se recomandă ca tezele cu un grad mare de abstractizare să conțină exemple și aplicații netriviale care să probeze consistența și utilitatea teoriei.
 4. Pentru a fi admisă în vederea susținerii publice, o teză de doctorat în domeniul Matematică va trebui să conțină la Bibliografie (a) cel puțin două lucrări ale studentului-doctorand, publicate sau acceptate în reviste indexate BDI, din care cel puțin una într-o revistă cotată ISI (Web of Science, Thomson-Reuters) din străinătate, sau (b) cel puțin trei lucrări publicate sau acceptate în reviste indexate BDI, din care cel puțin una într-o revistă din străinătate. Pentru domeniul Informatică, doctorandul va trebui să satisfacă cerințele minimale corespunzătoare calificativului satisfăcător, ale comisiei de informatică CNATDCU. O a doua cerință minimală este ca doctorandul să fi participat în cursul stagiului doctoral, la cel puțin 2 manifestări științifice (conferințe, workshopuri, școli de vară etc) cu participare internatională, din care, la cel puțin una să fi avut o comunicare orală sau poster.
 5. O teză este mai întâi acceptată de conducătorul de doctorat, iar mai apoi va fi analizată de membrii comisiei de îndrumare, care îsi vor da acordul în vederea susținerii publice, sau vor recomanda înbunătățiri. Se recomandă ca teza să fie prezentată și analizată în seminarul științific frecventat de doctorand, în prezența comisiei de îndrumare.
 6. Conducătorii de doctorat răspund împreună cu autorii tezelor de doctorat de respectarea standardelor de calitate și de etică profesională, inclusiv de asigurarea originalității conținutului.
 7. Comisia de susținere publică a tezei de doctorat este propusă de conducătorul științific de doctorat (conducătorii de doctorat, în cazul tezelor în cotutelă) și aprobată de consiliul școlii doctorale (de consiliul școlii doctorale din care face parte conducătorul de doctorat principal, în cazul tezelor în cotutelă) și de Rectorul Universității Babeș-Bolyai (când conducătorul de doctorat principal este din Universitatea Babeș-Bolyai). Comisia este alcătuită din președinte, propus din rândul conducătorilor de doctorat membri ai școlii doctorale, din conducătorul tezei (conducătorii tezei, în caz de cotutelă) și din trei referenți specialiști recunoscuți în domeniul tezei, din care cel puțin unul de la o universitate din Consorțiu și cel mult unul de la Universitatea Babeș-Bolyai.
 8. Se consideră că un student doctorand și-a finalizat studiile de doctorat dacă a susținut public teza de doctorat și în urma susținerii publice, s-a acordat acesteia cel puțin calificativul Satisfăcător.

Art. 5

 1. Doctoratul se poate întrerupe în următoarele situații: din motive medicale, în vederea efectuării concediului pentru sarcină și lăuzie sau a concediului pentru creșterea și îngrijirea copilului, respectiv pentru alte motive temeinice.
 2. Orice întrerupere a doctoratului trebuie să înceapă în prima zi a unui semestru universitar și să se încheie în ultima zi a unui semestru universitar, astfel asigurându-se ca perioada respectivă de întrerupere să cuprindă un număr întreg de semestre universitare.
 3. Durata cumulată a perioadelor de întrerupere acordate unui student-doctorand este de cel mult 4 semestre universitare.
 4. Întreruperile se aprobă de către directorul consiliului studiilor universitare de doctorat al Universității Babeș-Bolyai, la cererea studentului-doctorand, cu avizul conducătorului de doctorat și cel al consiliului Școlii Doctorale de Matematică și Informatică. Pentru fiecare întrerupere se încheie câte un act adițional la contractul de studii universitare de doctorat.

Art. 6

 1. Dacă studentul-doctorand nu reușește să finalizeze sau să susțină public teza de doctorat în termenul stabilit potrivit contractului de studii universitare de doctorat și eventualelor acte adiționale la acesta, el mai are la dispoziție o perioadă de grație de maximum 2 ani pentru a finaliza și susține public teza, depășirea acestui termen conducând automat la exmatricularea sa.
 2. Statutul de student-doctorand aflat în perioada de grație se acordă din oficiu, începând cu momentul ieșirii studentului-doctorand de sub incidența contractului său de studii și a eventualelor acte adiționale la acesta.
 3. În timpul perioadei de grație precum și după expirarea acesteia nu se pot acorda întreruperi și nici prelungirea studiilor universitare de doctorat.
 4. În perioada de grație studentul doctorand nu poate beneficia de bursă de doctorat acordată dintr-un grant doctoral al MECTS.

Art. 7

 1. Programele de studii universitare de doctorat se organizează numai la forma de învățământ cu frecvență.
 2. Studiile universitare de doctorat în cadrul Scolii Doctorale de Matematică și Informatică se pot desfășura în una dintre limbile: română, maghiară, germană, engleză, franceză.
 3. Studiile universitare de doctorat se pot organiza și în cotutelă, caz în care Studentul doctorand de la Universitatea Babeș-Bolyai își desfăsoară activitatea sub îndrumarea concomitentă a doi conducători de doctorat. Alegerea celui de-al doilea conducător se face după înmatricularea studentului doctorand la Universitatea Babeș-Bolyai, cu acordul primului conducător de doctorat.

Art. 8

 1. Programele de studii universitare de doctorat se organizează cu finanțare de la bugetul de stat, în regim cu taxă sau din alte surse legal constituite. MECTS stabilește lista domeniilor de studii universitare de doctorat pentru care se asigură finanțarea din fonduri publice.
 2. O persoană poate beneficia de finanțare de la buget pentru un singur program de studii universitare de doctorat.
 3. MECTS acordă anual, prin hotărâre a Guvernului, un număr de granturi doctorale multianuale pentru studiile universitare de doctorat.
  Granturile doctorale se acordă pe bază de competiție națională de proiecte științifice și sunt organizate în coordonarea Consiliului Național al Cercetării Științifice.
 4. Persoanele care posedă calificările necesare și care dispun de resursele financiare corespunzătoare pot fi admise, la solicitarea lor și în urma promovării concursului de admitere la doctorat, ca student doctoranzi în regim cu taxă, în condițiile Codului. Taxele se fac publice până la data anunțării concursului de admitere la doctorat pentru acel an universitar. Ele se încasează de facultăți.

Capitolul 3: Școala doctorală

Art. 9

 1. În cadrul Facultății de Matematică și Informatică funcționează Școala Doctorală de Matematică și Informatică care este formată din:
  1. conducători de doctorat titulari;
  2. cadre didactice universitare afiliate și cercetători afiliați, implicați în realizarea activităților didactice/de cercetare prevăzute în programele de studii universitare de doctorat ale școlii doctorale;
  3. studenți-doctoranzi.
 2. Conducătorii de doctorat titulari, cadrele didactice universitare afiliate, cercetătorii afiliați și studenții-doctoranzi care activează în cadrul școlii doctorale sunt cuprinși în statul de funcții al Școlii Doctorale de Matematică și Informatică.
 3. Activitățile de conducere, respectiv, de îndrumare a studenților-doctoranzi precum și cele didactice prevăzute în programele de studii universitare de doctorat ale școlii doctorale sunt normate și remunerate (după prestarea lor) în conformitate cu legislația în vigoare.
 4. Școala Doctorală de Matematică și Informatică poate angaja personal didactic auxiliar, personal de cercetare și personal nedidactic pe perioadă determinată sau nedeterminată, dacă finanțarea posturilor corespunzătoare este asigurată.
 5. Studentul-doctorand poate desfășura activități didactice, în cadrul ciclurilor I si II de studii universitare ale Universității Babes-Bolyai, în limita a 4-6 ore didactice pe săptămână, potrivit contractului de studii universitare de doctorat. Activitățile didactice care depășesc acest nivel vor fi remunerate în conformitate cu legislația în vigoare, intrând sub incidența Codului muncii, cu respectarea drepturilor și obligațiilor ce revin salariatului și cu plata contribuțiilor datorate, potrivit legii, la asigurările sociale de stat, la asigurările pentru șomaj, la asigurările sociale de sănătate și pentru accidente de muncă și boli profesionale.
 6. Consiliul Școlii Doctorale de Matematică și Informatică răspunde de conținutul programului de studii universitare de doctorat oferit de școala doctorală.
 7. Întreaga activitate a Școlii Doctorale de Matematică și Informatică este îndrumată și coordonată de Institutul de Studii Doctorale.

Art. 10

 1. Școala Doctorală de Matematică și Informatică este condusă de consiliul școlii doctorale. Consiliul școlii doctorale este coordonat de directorul școlii doctorale, care este membru de drept al consiliului școlii doctorale. Consiliul școlii doctorale este asimilat consiliului unui departament, iar funcția de director al școlii doctorale este asimilată funcției de director de departament.
 2. Numarul membrilor consiliului Școlii Doctorale de Matematică și Informatică, este de 5: directorul școlii doctorale, încă doi conducători de doctorat titulari, cate unul pentru fiecare din domeniile Matematică și Informatică, un student-doctorand și o personalitate din afara școlii doctorale.
 3. Directorul școlii doctorale este numit de către CSUD dintre conducătorii de doctorat titulari în cadrul școlii doctorale. Ceilalți membri ai consiliului școlii doctorale se aleg prin votul universal, direct, secret și egal al conducătorilor de doctorat titulari în școala doctorală respectivă.
 4. Mandatul consiliului școlii doctorale este de 5 ani. Studenții-doctoranzi care sunt membri ai consiliului școlii doctorale și își finalizează studiile universitare de doctorat în timpul mandatului consiliului pierd calitatea de membru al consiliului la data susținerii publice a tezei de doctorat.
 5. Locurile devenite vacante în cadrul consiliului școlii doctorale se ocupă potrivit prevederilor alin. (3), iar mandatul noului membru încetează la expirarea mandatului consiliului școlii doctorale.
 6. Consiliul școlii doctorale se întrunește periodic ori de cate ori este nevoie. Reuniunile consiliului școlii doctorale sunt convocate la cererea directorului școlii doctorale sau a cel puțin doi dintre membrii consiliului. Ele sunt conduse de directorul școlii doctorale.
 7. Directorul școlii doctorale consultă și informează membrii școlii doctorale ori de câte ori este nevoie.

Art. 11

 1. Școala doctorală are ca principale atribuții următoarele:
  1. Adoptarea metodologiilor proprii privind standarde și procedure interne de evaluare periodică a calității și de deontologie profesională.
  2. Stabilirea standardelor pentru conducătorii de doctorat, pentru membrii comisiilor de doctorat și pentru candidații la poziția de membru al consiliului școlii doctorale.
  3. Adoptarea regulilor privind recunoaștere și echivalarea studiilor effectuate în străinătate, recunoașterea unor stagii anterioare de doctorat sau de cercetare, desfășurate în țară sau în străinătate, precum și recunoașterea unor cursuri parcurse în cadrul programelor de studii de master de cercetare.
  4. Adoptarea regulilor privind întreruperea și prelungirea studiilor de doctorat.
  5. Adoptarea standardelor de elaborare a tezelor de doctorat.
  6. Adoptarea metodologiei de admitere la programele postdoctorale de cercetare avansată.
 2. Școala Doctorală de Matematică și Informatică se angajează
  1. să asigure pregătirea metodologică pentru cercetarea științifică a studenților-doctoranzi.
  2. Să vegheze asupra calității și actualității programului de pregătire a studenților-doctoranzi.
  3. Să asigure condiții pentru participarea activă și continuă la munca de cercetare a studenților-doctoranzi, pe tot parcursul studiilor de doctorat.
  4. Sa stimuleze mobilitatea internatională a studenților-doctoranzi, colaborarea cu specialiști recunoscuți în domeniile lor de cercetare.
  5. Să favorizeze studiile de doctorat în cotutelă.
  6. Sa încurajeze preocupările interdisciplinare ale membrilor școlii doctorale.

Art. 12

 1. Consiliul școlii doctorale are următoarele atribuții
  1. adoptă regulamentul școlii doctorale;
  2. decide acordarea/retragerea calității de conducător de doctorat titular, respectiv a calității de cadru didactic universitar afiliat sau de cercetător afiliat, ținând seama de prevederile regulamentului școlii doctorale.
  3. hotărăște, la propunerea conducătorilor de doctorat titulari, înmatricularea la studiile universitare de doctorat a candidaților selectați prin concursul de admitere;
  4. dacă este cazul, hotărăște, la propunerea conducătorilor de doctorat titulari, exmatricularea studenților-doctoranzi;
  5. decide schimbarea conducătorului de doctorat;
  6. avizează statul de funcții al școlii doctorale;
  7. elaborează conținutul fiecărui program de studii universitare de doctorat (disciplinele, care constituie obiectul activității didactice din programul de studii universitare de doctorat, numărul de ore afectate cursului, seminarului si lucrărilor aplicative din cadrul unei discipline, numărul de credite transferabile alocate disciplinelor și lista cadrelor didactice care predau în cadrul programului);
  8. aprobă planurile individuale de studii universitare de doctorat ale studenților-doctoranzi;
  9. implementează proceduri de evidențiere a rezultatelor cercetării doctorale în scopul evaluării tezelor de doctorat și a avizării lor în vederea susținerii publice;
  10. pune în aplicare și urmărește respectarea întocmai a structurii programelor de studii universitare de doctorat;
  11. asigură evaluarea internă a programelor de studii universitare de doctorat, pe baza căreia școala doctorală va revizui, modifica și adapta structura programelor de studii universitare de doctorat;
  12. garantează informarea corectă și completă a candidaților la studiile universitare de doctorat asupra modului de evaluare și selecție la concursul de admitere, asupra conținutului programelor de studii universitare de doctorat și criteriilor de evaluare a rezultatelor cercetării, precum și asupra modalităților de valorificare a studiilor universitare de doctorat;
  13. avizează cererile studenților-doctoranzi de acordare de sprijin financiar pentru efectuarea de stagii de cercetare în țară sau străinătate, după obținerea acordului conducătorului de doctorat;
  14. aprobă cererile studenților-doctoranzi de prelungire, întrerupere sau reluare a activității de doctorat, cu avizul conform al conducătorului de doctorat;
  15. definește și implementează regulile după care se va stabili modul de conlucrare între conducătorii de doctorat și studenții-doctoranzi;
  16. aprobă comisiile de doctorat;
  17. inițiază procedura de acordare a calității de professor emerit profesorilor universitari care au calitatea de conducător de doctorat, la pensionare.
 2. Consiliul școlii doctorale exercită celelalte atribuții stabilite prin Lege, Cod și Regulament, sau alte acte normative.

Cluj-Napoca, 25 octombrie 2012
Prof. univ. dr. Radu Precup

Google+TwitterFacebook