Burse semestrul II, an univ. 2020/2021

Conform Hotărârii Consiliului Facultăţii la şedinţa din data de 22 septembrie 2020, au fost aprobate mediile minime de acordare a burselor pentru anul universitar 2020/2021, după cum urmează:

 • Media minimă de acordare a burselor de performanţă: 9,00
 • Media minimă de acordare a burselor de merit: 7,00
 • Număr minim de credite pentru acordarea burselor sociale şi medicale: 20 credite la disciplinele de specialitate

Regulamentul de acordare al burselor este disponibil la adresa: https://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/burse/regulament_burse

Dispozitie privind desfasurarea procesului de acordare a burselor sem. II an univ. 2020-2021.pdf

Cererile pentru acordarea burselor de performanţă şi merit pentru toţi studenţii de la nivel licenţă (anul I, II, III) şi nivel master (anul I, II) se vor încărca la adresa: https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro (platforma activa din data de 22 februarie 2021) în perioada 22 februarie 2021 – 12 martie 2021.

Modelul cererii de bursa de performanţă şi merit (se descarcă, se completează, se semnează, după care se scanează şi se încarcă la adresa https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro (platforma activă din data de 22 februarie 2021) împreună cu contul IBAN (oficial de la Banca cu toate datele de identificare). Studenții care au beneficiat în semestrul I al anului universitar 2020/2021 de bursa nu mai este nevoie sa încarce extrasul de cont.

Studenţii care urmează concomitent două programe de studii în instituţii de învățământ superior de stat pot beneficia de burse de la bugetul de stat numai de la una dintre instituţii. Studenţii care urmează un al doilea program de studiu în cadrul UBB (simultan sau succesiv) pot beneficia de burse cu condiția ca numărul total al semestrelor în care beneficiază de bursă să nu depășească numărul semestrelor prevăzut ca durată normală de școlarizare la programul de studiu de la care urmează să beneficieze de bursă. (2) Pentru a se evita acordarea a două sau mai multe burse studentului care urmează simultan sau succesiv două sau mai multe programe de studiu în instituţii de învățământ superior de stat, atribuirea se realizează la programul de studiu urmat în instituţia de învățământ superior pentru care optează studentul, pe bază de cerere. Cererea de bursă va fi însoțită de o adeverință eliberată de cealaltă facultate, care să ateste că nu este bursier la facultatea (instituţia de învățământ superior) respectivă.

Important: studenţii care sunt înmatriculaţi la masteratul didactic, si beneficiază de bursă ȋn cadrul proiectului NU pot sa beneficieze de o altă categorie de bursă acordată din alte surse de finanţare.

În cazul mediilor egale, departajarea se va face pe baza următoarelor criterii, luate în considerare în ordinea următoare:

 1. publicaţii, brevete, participarea la manifestări ştiinţifice, conferinţe, simpozioane, seminarii ştiinţifice, premii la concursurile ştiinţifice şi profesionale naţionale/internaţionale, la care au participat în calitate oficială de student al UBB, în semestrul precedent (a se vedea b. Evaluarea activității extracurriculare a studentului candidat la obținerea bursei);
 2. media pe semestrul precedent; în cazul studenților din anul I, nivel master semestrul I, media de admitere la programul masteral este echivalentul mediei pe semestrul precedent;
 3. nota obţinută la materia cu cele mai multe credite; dacă egalitatea persistă, se va lua în considerare următoarea disciplină cotată cu cele mai multe credite. Acest criteriu se va aplica până la realizarea departajării. În situația în care există mai multe discipline cu acelaşi număr de credite, se vor lua în considerare toate aceste materii;
 4. notele obținute la materiile facultative;
 5. media obţinută la concursul de admitere;
 6. media obţinută la examenul de bacalaureat pentru studenţii nivel licenţă şi media obţinută la examenul de licenţă pentru studenţii nivel master.

Cererile şi dosarele pentru bursele sociale şi medicale vor fi scanate ȋntr-un singur fisier şi încărcate în perioada 22 februarie – 12 martie 2021 în platforma disponibilă începând cu data de 22 februarie 2021 la adresa: https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro.

Studentii cu taxă pot obține bursa sociala din fondul Rectoratului.

Venitul maxim admis pe membru de familie (venit net pe lunile noiembrie 2020, decembrie 2020, ianuarie 2021): 1.354,17 lei/membru de familie.

NOTA: Numerotarea paginilor din dosar începe cu Cererea tip şi NU cu formularul „Verificare conformitate …”. Dosarul va cuprinde documentele în ordinea prezentată de formularul „Verificare conformitate…” care va fi pus la începutul dosarului.

Dosarele pentru bursă socială/medicală cu documentele în original se păstrează de către student şi se vor solicita de către secretariatul facultăţii la nevoie.

Nota: Studentii nu se vor deplasa la facultate pentru depunerea dosarului pentru acordarea bursei de ajutor social sau medical.

Dosarul pentru bursă socială va cuprinde:

Studenţii care provin din familii ale căror venituri lunare nete medii pe membru de familie sunt mai mici decât cuantumul salariului minim pe economie (1354,17 lei/membru de familie) vor depune următoarele documente:

 1. cerere de bursa tip anexa nr. 7 – se descarcă de pe site-ul facultății;
 2. anexa nr. 8 se descarcă de pe site-ul facultății;
 3. anexa nr. 11 se descarcă de pe site-ul facultății;
 4. copie a buletinului/cărţii de identitate;
 5. copii ale buletinelor/cărţilor de identitate ale părinţilor;
 6. copii ale certificatelor de naştere şi ale buletinelor/cărţilor de identitate (dacă este cazul), ale celorlalţi membri ai familiei, aflaţi în întreţinerea părinţilor;
 7. adeverinţe de elev sau de student pentru membrii familiei care urmează o formă de învăţământ si cupoane alocație/extras de cont (elevi) pentru lunile noiembrie 2020, decembrie 2020, ianuarie 2021;
 8. declaraţii pe propria răspundere a unuia dintre părinţi, dată la notar sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul, pentru copii minori aflaţi în întreţinerea familiei, care nu urmează o formă de învăţământ şi nici nu obţin venituri proprii;
 9. adeverinţe privind cuantumul alocaţiei primite pentru copiii minori cu probleme medicale;
 10. documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea bursei sociale şi ale părinţilor acestora, după caz:
  1. cupoane sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei (indiferent de natura acesteia) pentru lunile noiembrie 2020, decembrie 2020, ianuarie 2021;
  2. adeverinţă de şomaj pentru lunile noiembrie 2020, decembrie 2020, ianuarie 2021;
  3. adeverinţă de venit net pentru lunile noiembrie 2020, decembrie 2020, ianuarie 2021;
 11. declaraţie pe propria răspundere dată de fiecare părinte care nu obţine nici un fel de venit, în faţa unui notar sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul;
 12. copie după certificatul de deces, în cazul în care studentul este orfan de un părinte, se completează cu adeverinţă/cupoane privind cuantumul pensiei de urmaş pentru student şi fraţii acestuia;
 13. copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, se completează cu adeverinţă/cupoane privind cuantumul pensiei alimentare, pentru student şi fraţii acestuia;
 14. documente justificative de la Administraţia Financiară si Registrul Agricol privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului şi ale familiei: terenuri agricole, păduri, chirii, etc.);
 15. declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că el şi familia sa nu mai are şi alte venituri decât cele declarate (a se vedea Anexa nr. 8).
 16. CONTUL IBAN (oficial de la Banca cu toate datele de identificare)

Atenţie: Documentele justificative de la ANAF şi Registrul Agricol sunt obligatorii pentru anul 2020 si 2021! Documentele justificative de la Administrația Financiară/Registrul Agricol se solicită pe ultimele 3 luni pentru care există situații definitive înregistrate la Administrația Financiară.

Dosarul pentru bursă medicală va cuprinde:

 1. cerere de bursa tip anexa nr. 7 – se descarcă de pe site-ul facultății;
 2. anexa nr. 12 – se descarcă de pe site-ul facultății;
 3. copie a buletinului/cărţii de identitate;
 4. CONTUL IBAN (oficial de la Banca cu toate datele de identificare).
 5. Certificat medical (NU SE ACCEPTĂ ADEVERINŢĂ MEDICALĂ) eliberat de un medic specialist (care a promovat examenul de specialitate în domeniul diagnosticului sau medic primar cu competenţe în domeniul diagnosticului). În certificatul medical prezentat de student se va menţiona in mod obligatoriu încadrarea diagnosticului in categoriile de boli specificate la art. 16, aliniatul (3), punctul 3).

art. 16, aliniatul (3), punctul 3 – studenţii bolnavi TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, celor care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular.

Certificatul medical va fi semnat şi ştampilat (se acceptă in format electronic) şi de medicul din cadrul UBB, dr. Oprea Radu Mihai (cabinetul medical P10 este în cadrul Căminului Sport XXI – str. Pandurilor nr. 7, orar: luni şi miercuri între orele 8-13, marţi şi joi între orele 14-19, vineri între orele 13-18), telefon: 0264 595616.