Anunț privind concursul pentru acordarea gradațiilor de merit personalului didactic-auxiliar, septembrie 2021

Nr. 1411/20.09.2021

Facultatea de Matematică şi Informatică organizează concursul pentru acordarea gradațiilor de merit personalului didactic-auxiliar, septembrie 2021.

Numărul gradațiilor de merit care se scot la concurs: 4 gradații

Condiții de participare la concurs:

La concursul organizat în vederea acordării gradațiilor de merit poate participa personalul didactic-auxiliar care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 1. ocupă o funcție pe durată nedeterminată, cu normă întreagă în Universitate;
 2. are o vechime în instituție, într-o funcție didactică-auxiliară (în baza unui CIM), de cel puțin 3 ani;
 3. a obținut la evaluările performanțelor profesionale de către conducere, conform procedurilor operaționale de evaluare a activității profesionale, pe ultimii 3 ani, calificativul “foarte bine”;
 4. nu a fost sancționat disciplinar, exceptând situația în care sancțiunea a fost radiată potrivit legii;

Personalul didactic-auxiliar care a beneficiat de gradația de merit poate participa din nou la concurs.

Perioada de înscriere la concurs: 23.09.2021 - 27.09.2021.

Documentele necesare pentru înscriere:

 1. cererea de înscriere la concurs (Anexa 1);
 2. CV-ul în format Europass;
 3. fișa de autoevaluare a performanțelor profesionale pe ultimii 5 ani universitari (conform Anexei 2);
 4. declarația pe propria răspundere privind faptul că informațiile se referă la propria activitate și corespund adevărului (Anexa 3).

Locul și intervalul orar în care se depune dosarul de concurs:

Dosarele de candidatură se depun la Secretariatul facultății sau scanate prin email, în perioada 23.09.2021-27.09.2021. Documentele se vor depune fizic, în intervalul orar 9,00-14,00 la doamna Brie Iulia sau scanate, prin email la adresa: iulia.brie@ubbcluj.ro.

Criteriile de evaluare:

 1. volumul, complexitatea și responsabilitatea activității desfășurate (30 puncte);
 2. capacitatea organizatorică (20 puncte);
 3. capacitatea de a identifica, analiza și soluționa problemele (15 puncte);
 4. inițiativa și creativitatea (15 puncte);
 5. preocuparea pentru autoperfecționare (10 puncte);
 6. munca în echipă (10 puncte).

Componența comisiei de evaluare:
Membri titulari:

 1. Prof. univ. dr. Anca Andreica
 2. Prof. univ. dr. Octavian Agratini
 3. Prof. univ. dr. Dioşan Laura

Membri supleanti:

 1. Conf. univ. dr. Andras Szilard
 2. Conf. univ. dr. Robu Judit

Data și locul afișării rezultatelor evaluării: 29.09.2021 pe pagina web a facultății în secțiunea: http://www.cs.ubbcluj.ro/anunturi/anunturi-personal-didactic-auxiliar

Perioada de depunere a contestațiilor: 30.09.2021-04.10.2021. Documentele se vor depune fizic, în intervalul orar 9,00-14,00 la doamna Brie Iulia sau scanate, prin email la adresa: iulia.brie@ubbcluj.ro.

Data și locul afișării rezultatelor finale: 06.10.2021, pe pagina web a facultății în secțiunea: http://www.cs.ubbcluj.ro/anunturi/anunturi-personal-didactic-auxiliar

Decan,
Prof. dr. Anca ANDREICA

Anunț privind concursul pentru acordarea gradațiilor de merit personalului didactic-auxiliar, septembrie 2021
Metodologia privind acordarea gradatiilor de merit pentru personalul didactic auxiliar din cadrul Facultăţii de Matematică şi Informatică
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3