Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere (nivel licenţă) la Facultatea de Matematică şi Informatică – 2020

TwitterFacebook

În contextul măsurilor adoptate la nivel național și în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administrație UBB cu nr. 4522 din data de 10.03.2020 concursul Mate-Info UBB din data de 4 aprilie 2020 se amână pentru o dată ce va fi anunțată ulterior.

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere (nivel licenţă) la Facultatea de Matematică şi Informatică – 2020, anexă la Regulamentul de admitere al Universităţii Babeş-Bolyai

Aprobat de Consiliul facultăţii din data de 12 noiembrie 2019

Prezentul regulament specific se aplică în sesiunea de admitere la facultate din luna iulie 2020 şi, în eventualitatea în care se decide organizarea unei noi sesiuni de admitere, şi în luna septembrie 2020.

1. Perioada de admitere

Perioada de admitere: în conformitate cu calendarul anunţat.

2. Criterii de selecţie

Criteriul de selecţie: Nota de la proba scrisă.

Probă scrisă cu durata de 3 ore din Matematică sau Informatică (în funcţie de preferinţele candidatului, conform solicitării făcute la ȋnscriere), dintr-o tematică de Matematică/Informatică anunţată pe site-ul facultăţii şi cuprinsă în Anexa 4A şi Anexa 4B. Nota probei scrise de la admitere trebuie să fie minim 5,00 (cinci). Proba scrisă este compusă dintr-un subiect de tip grilă (Partea A, punctaj 6 puncte), pentru care răspunsurile se trec ȋn grila de pe foaia de concurs destinată grilei şi un subiect de tip clasic (Partea B, punctaj 3 puncte), pentru care se cer răspunsuri complete şi detaliate pe foaia de concurs. Un punct se oferă din oficiu.

Concursul Mate-Info UBB (organizat de facultate în data de 4 aprilie 2020) dă posibilitatea candidaţilor de a înlocui proba scrisă. Nota obţinută la concurs (dacă este cel puţin 6) se poate folosi ca şi notă la proba scrisă a concursului de admitere. Această facilitate se poate folosi de către candidat o singură dată la admiterea la Facultatea de Matematică şi Informatică. In cazul ȋn care candidatul se prezintă atât la Concursul Mate-Info UBB cât şi la proba scrisă a concursului de admitere, comisia de admitere va considera cea mai mare notă: nota de la Concursul Mate-Info UBB (din anul curent sau cel anterior) şi respectiv nota de la proba scrisă a concursului de admitere. In cazul ȋn care candidatul nu participă la Concursul Mate-Info UBB, atunci comisia de admitere va considera nota probei scrise de la concursul de admitere. Probă scrisă a concursului Mate-Info UBB 2020 are durata de 3 ore şi se susţine din Matematică sau Informatică (în funcţie de preferinţele candidatului, conform solicitării făcute la ȋnscriere), dintr-o tematică de Matematică/Informatică anunţată pe site-ul facultăţii şi cuprinsă în Anexa 4A şi Anexa 4B.

Candidaţii cu rezultate deosebite la olimpiadele naţionale şi internaţionale de Matematică, Informatică sau Astronomie şi Astrofizică, precum şi concursul Mate-Info UBB sunt declaraţi admişi cu media 10 (conform listei A din Anexa 2 – Facilităţi). De asemenea, Facultatea de Matematică şi Informatică oferă candidaţilor cu rezultate foarte bune la olimpiadele şcolare mai sus menţionate ce provin de la clase cu profilul Matematică-Informatică, unele avantaje la concursul de admitere, conform facilităţilor din Anexa 2 – Facilităţi.

*Note importante

 1. Opţiunea de a beneficia de facilităţi nu se mai poate activa/modifica după încheierea înscrierilor.
 2. Candidaţii care au obţinut distincţiile din categoriile A, B din Anexa 2 – Facilităţi pe timpul studiilor liceale beneficiază de aceste facilităţi la maximum trei concursuri de admitere consecutive după absolvirea liceului şi numai o singură dată la înscrierea la Facultatea de Matematică şi Informatică.
 3. Absolvenţii cu sau fără diplomă de licenţă a învăţământului superior din România se supun aceloraşi criterii de selecţie ca şi ceilalţi candidaţi.

3. Criterii de departajare:

Pentru departajare la medii egale se aplică în ordine următoarele criterii:

 1. Media generală de la bacalaureat.
 2. Nota de Matematică (M_mate-info, M_şt-nat, M1, M2, sau echivalent mai vechi) sau Informatică de la bacalaureat (profilul real, filiera teoretică, specializarea Matematică – Informatică), la alegerea candidatului. Pentru acei candidaţi care nu au nota de mai sus, se consideră, in ordine, nota corespunzatoare subiectului B de la proba scrisă, nota corespunzatoare subiectului B de la Concursul Mate-Info UBB 2020 [Aceste note se obţin prin scalarea punctajului de la subiectul B după formula: Nota corespunzătoare subiectului B=(punctaj subiect B x 10):3].
 3. Media de la disciplina Matematică din liceu: (clasa 9 + clasa 10 + clasa 11 + clasa 12)/4. Candidaţilor aflaţi în această situaţie li se va solicita o copie după foaia matricolă din liceu.

4. Procedura de clasificare

Sunt declaraţi admişi candidaţii ce au obținut cel puțin nota 5,00 (cinci) la proba scrisă, situați în ordinea descrescătoare a mediilor şi în funcţie de opţiunile exprimate la înscriere, pe locurile aprobate de Ministerul de resort.

5. Reglementări importante

 1. Un candidat poate participa concomitent la admiterea de la mai multe specializări din aceeaşi instituţie sau din instituţii diferite de învăţământ superior prin depunerea mai multor dosare de ȋnscriere, dar poate fi înmatriculat la cel mult două programe de studiu concomitent, indiferent de ciclul de studii și de instituțiile de învățământ care le oferă. Un candidat nu poate depune mai multe dosare de concurs având ca primă opţiune ȋn lista sa de opţiuni specializări din cadrul aceluiași domeniu. Un candidat admis poate beneficia de finanţare prin granturi de studiu pentru un singur program de studiu/specializare.
 2. Un student admis pe un loc finanţat de la bugetul de stat poate beneficia de subvenţia de la buget (grant de studiu) numai pe durata normală de studiu a specializării la care a fost admis. În cazul studenţilor care au beneficiat anterior de subvenţie de la bugetul de stat – fiind înmatriculaţi la o universitate de stat – numărul anilor în care vor putea beneficia de subvenţia de la buget va fi diminuat cu numărul anilor de studiu urmaţi în prelabil fără taxă. Aceeaşi reglementare se aplică şi studenţilor admişi anterior pe un loc bugetat care au fost exmatriculaţi sau s-au retras de la studii, cu excepţia primului an de studiu (care se derulează în regim cu taxă). Finanţarea de la bugetul de stat a ciclului normal de studiu presupune urmarea în regim bugetat a fiecărui an de studiu câte o singură dată. Orice altă situație, cu exceptia cazurilor sociale, implică urmarea anului de studiu în regim cu taxă.
 3. Absolvenţii, cu sau fără diplomă de licenţa/absolvire a învăţământului de stat sau particular, au dreptul să se prezinte la admiterea în cadrul unei noi specializări. În această situaţie, candidaţii sunt obligaţi să declare pe proprie răspundere, în fişa de înscriere, numărul de ani în care au fost susţinuţi financiar de la bugetul de stat. Perioadele în care a fost student se declară prin completarea Anexei 5.
 4. Pentru studiile universitare de licenţă organizate în limba maternă /într-o limbă străină, admiterea se susține în limba de predare a programului de studii universitare. În cazul în care candidații aleg mai multe opțiuni, vor susține proba de admitere în limba de predare conform cu prima opțiune aleasă. Pentru celelalte opțiuni lingvistice se va susține un test de competenţa lingvistică în limba de predare a programului respectiv. În cazul în care aceşti candidaţi posedă un certificat de competenţă lingvistică din lista aprobată de Rectoratul universităţii se poate realiza, la cerere, echivalarea acestuia (la înscriere, la comisia de admitere) cu proba de competenţă lingvistică. De asemenea, candidaţii care au limba germană ca limba maternă sau au absolvit cel puţin 8 clase cu predare în limba germană (fapt ce trebuie dovedit prin certificatul de absolvire al ciclului gimnazial, foaia matricolă corespunzătoare ciclului gimnazial sau celui liceal sau acte echivalente) pot solicita echivalarea probei de competenţă lingvistică de limba germană.
 5. Candidaţii care susţin proba scrisă ȋn limba engleză sau germană nu vor mai susţine un test de competenţă lingvistică din limba respectivă.
 6. Candidaţii care nu susţin proba scrisă (beneficiind de facilităţi) vor susţine test/teste de competenţă lingvistică din limba/limbile programelor de studiu din lista sa de opţiuni. În cazul în care aceşti candidaţi posedă un certificat de competenţă lingvistică din lista aprobată de Rectoratul universităţii se poate realiza, la cerere, echivalarea acestuia (la înscriere, la comisia de admitere) cu proba de competenţă lingvistică.
 7. La admiterea în ciclul de studii universitare de licență pot participa absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat sau cu diplomă echivalentă, precum și cetățeni români și cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elevețiene cu diplome de bacalaureat obținute în statele menționate, recunoscute de instituțiile de învățământ superior, conform unei liste și metodologii aprobate prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice. La înscrierea la concurs, candidații care nu se regăsesc în categoriile prevăzute mai sus au obligația de a prezenta atestatul de recunoaştere a studiilor eliberat de direcția de specialitate din cadrul ministerului (C.N.R.E.D.) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, pot participa la concursul de admitere în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.
 8. Candidaţii din Republica Moldova (care au diploma de bacalaureat obţinută în România) trebuie să facă dovada cetăţeniei moldovene, în cazul în care candidează pe locurile special alocate pentru ei. Candidaţii din Republica Moldova precum şi alţi etnici români (cu diploma de bacalaureat în ţările respective) pot candida, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români, pe locuri cu taxă. La înscrierea la concurs, aceşti candidați au obligația de a prezenta atestatul de recunoaştere a studiilor eliberat de direcția de specialitate din cadrul ministerului (C.N.R.E.D.).
 9. Candidaţii din Republica Moldova, precum şi alţi etnici români (cu diplomă de bacalaureat din ţările respective) ce doresc locuri fără taxă, se înscriu la concursul de admitere la facultate NUMAI la Centrul de Cooperări Internaţionale din UBB.
 10. Candidaţii din ţări terţe UE pot concura pe locurile special alocate de Facultate, în conformitate OM. 6000/15.10.2012, modificată prin OM. 3359/2013, şi reglementările universităţii.

6. Procedura de atribuire a locurilor

Repartizarea candidaţilor admişi se face în ordinea descrescătoare a mediei de concurs şi cu respectarea riguroasă a ordinii opţiunilor formulate, pornind de la prima opţiune. Procedura de atribuire a locurilor se găseşte în Anexa 1. După stabilirea rezultatului final nu se admit contestaţii care au la bază necunoaşterea metodologiei de admitere.

7. Procedura de înscriere şi acte necesare

 1. Inscrierea pentru participarea la concursul Mate-Info UBB se face exclusiv on-line, prin completarea unui formular tip. La inscrierea on-line se precizează şi disciplina de concurs (Matematică sau Informatică), această alegere nemaiputând fi modificată după încheierea înscrierilor pentru concurs;
 2. Inscrierea la concursul de admitere la facultate se face după procedura şi conform calendarului ce vor fi anunţate pe pagina facultăţii;
 3. Actele necesare la dosarul de concurs al candidatului.

8. Taxe

9. Anexele 1, 2, 3, 4A şi 4B şi 5 fac parte integrantă din prezentul regulament.

10. Comisia de Admitere are dreptul de a compatibiliza acest regulament cu Ordine ale Ministerului de resort emise până la data concursului de admitere.

TwitterFacebook