Repartizarea fondului de burse pentru semestrul II al anului universitar 2020/2021

Conform Regulamentului privind acordarea burselor pentru studenţi – ciclurile de studii licenţă şi masterat

Repartizarea burselor este afișată în aplicația Academic Info la adresa: https://academicinfo.ubbcluj.ro

Fiecare student are acces in aplicație pe baza numelui de utilizator și parolei personale.

 1. La nivelul facultăţii noastre au fost alocate un număr de 67 burse de performanţă, 404 burse de merit, 178 burse de ajutor social şi 3 burse de ajutor social ocazional de îmbrăcăminte pentru studenţii care sunt înmatriculaţi pe locuri bugetate. Cererile studenţilor care sunt înmatriculaţi pe locuri cu taxă pentru acordarea bursei de ajutor social sau bursa de ajutor social pentru îmbrăcăminte se vor trimite la Comisia de acordare a burselor pe universitate. Aceste cereri vor fi soluţionate la nivelul universităţii, urmând a se comunica ulterior acordarea acestora (în aplicația Academic Info sunt introduce si aceste burse ca fiind propuse spre acordare).
 2. Cererile depuse pentru acordarea ajutorului social ocazional de îmbrăcăminte au fost soluţionate favorabil de către Comisia de burse pe facultate, urmând a primi o singură data echivalentul unei burse de ajutor social, respectiv suma de 580 lei.
 3. Fondul de burse destinat burselor de performanță, de merit şi de ajutor social se repartizează pe facultăţi, în raport cu numărul studenţilor cetăţeni români, cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, care urmează cursuri cu frecvenţă din facultatea respectivă și sunt școlarizați în regim bugetat.
 4. Fondul de burse alocat facultăţilor se repartizează la nivelul facultăților, astfel:
  • 12% – fond pentru burse de performanță;
  • 58% – fond pentru burse de merit;
  • 30% – fond pentru burse de ajutor social.
 5. Fondul de burse alocat facultăţii este repartizat pe specializări, linii şi ani de studii, proporţional cu numărul de studenţi şi cursanţi cetăţeni români, cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, care urmează cursurile cu frecvenţă, bugetaţi, din facultatea respectivă.
 6. Cuantumul burselor este de 1000 de lei pentru bursele de performanță, 700 de lei pentru bursele de merit, respectiv 580 de lei pentru bursele sociale permanente.
 7. La medii egale s-au aplicat criteriile de departajare conform Regulamentului de burse aprobat de către Senatul Universităţii (Anexă la Hotărârea Senatului nr. 5 515/31.03.2020).
 8. Studenţii care sunt propuşi pentru acordarea burselor de ajutor social sunt rugaţi să trimită prin poşta (cu confirmare de primire) până la data de 30.03.2021 dosarele cu documentele în original conţinând aceleaşi documente cu cele care au fost încărcate în platformă la adresa:
  Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
  Facultatea de Matematică şi Informatică
  Secretariat – specializarea (fiecare student specifica specializarea si
  limba de predare – spre exemplu matematică informatica (în limba engleză))
  
  Cluj-Napoca, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1
  Județul Cluj
  Cod 400484
  

  Dosarul va conține această declarație.

Contestaţiile la bursele acordate în semestrul II al anului universitar 2020/2021 se vor depune în perioada 22.03.2021 – 24.03.2021 la adresa de email: cereri.studenti@cs.ubbcluj.ro.

Afișarea rezoluțiilor la contestații se va afișa în data de 29 martie 2021 pe pagina facultății, iar listele finale cu beneficiarii de bursă vor fi publicate în data de 30 martie 2021 în Aplicaţia Academic Info.

Comisia de acordare a burselor pe facultate,

Preşedinte: Conf. univ. dr. Crăciun Florin, prodecanul responsabil cu problem studentesti
Membri: Secretar sef /Administrator sef Pop Liliana
Student cancelar, Coanta Rares
Student reprezentant al Liniei Maghiare, Garfield Adrienne
Student senator Surdu Rareş

Contestatie burse documente depuse electronic sem. 2 an univ. 2020-2021.docx
Declaratie bursa documente depuse electronic sem. 2 an univ. 2020-2021.doc
Statistica repartizarii burselor sem. 2 an univ. 2020 2021.pdf