Hotărâre privind motivarea absenţelor studenţilor, nivel licenţă

Comisia Executivă a Consiliului facultăţii, întrunită în şedinţa ordinară în data de 11 octombrie 2016, face următoarele precizări în privinţa motivării absenţelor înregistrate de studenţi la seminarii şi laboratoare:

  1. Motivarea absenţelor cauzate de îmbolnăviri: sunt acceptate adeverinţe medicale vizate de medicul responsabil de Facultatea de Matematică şi Informatică sau dovezi medicale de la serviciile de urgenţe;
  2. Motivarea absenţelor datorate participării la activităţi şi acţiuni ale facultăţii sau în interesul facultăţii pentru care există acceptul/aprobarea prealabilă a Decanatului (concursuri, competiţii, alte activităţi în ţară sau străinătate);
  3. Cazuri de forţa majoră, la decizia Decanatului.

Studenţii vor prezenta documentele pentru motivarea absenţelor cadrului didactic îndrumător de seminar/laborator, în termen de cel mult o săptămână de la data producerii absenţei. Excepţii de la această abordare se pot considera în cazuri temeinic argumentate şi numai după avizarea de către Decanat.

In ceea ce priveşte recuperarea activităţilor didactice la care s-a absentat din cauzele de mai sus, după consultarea cu titularul de curs, directorii de departamente decid asupra modalităţii de recuperare a activităţilor respective.