Depunerea cererilor de reînmatriculare, prelungire, întrerupere de studii, reluarea studiilor pentru anul universitar 2023-2024

Cererile de reînmatriculare, întrerupere de studii, reluarea studiilor se depun prin completarea formularului și încărcarea acestora în perioada 1 – 7 septembrie 2023 în formularul:

https://forms.gle/eLBMsmKSzb4omkR7A

Formularele tipizate se găsesc la sfârșitul prezentului anunț.

Taxele aferente se plătesc în Academic Info conform perioadei specificate în cerere.

Contractul de studiu se completează în ACADEMIC INFO în perioada 22-30 septembrie 2023. Studenții cărora le-a fost aprobată cererea își vor complete contractul de studii universitare și contractul de studiu cu disciplinele în perioada 22-30 septembrie 2023.

1. În cazul exmatriculării/reînmatriculării:

Studenții care în anul universitar 2022-2023 (anul II și anul III de studiu) nu au acumulat minim 30 de credite pe ambele semestre la disciplinele obligatorii, opționale și restanțele din anii precedenți vor fi exmatriculați, conform ierarhizărilor propuse, pe care le găsiți la adresa:

https://www.cs.ubbcluj.ro/ierarhizare-provizorie-an-universitar-2022-2023/

Studenții care se află în această situație au posibilitatea depunerii unei cereri de reînmatriculare.

De asemenea, studenții care nu își achită taxele restante din anul universitar 2022/2023 în Academic Info în perioada 2-8 septembrie 2023 vor fi exmatriculați.

Taxa de reȋnmatriculare (300 lei) se poate achita prin virament bancar cu specificarea urmatoarelor date la explicații:

nume prenume student
Fac. de Matematica si Informatica
anul universitar pentru care se face plata: 2023/2024,
taxa de reinmatriculare.

Valuta: lei
Banca: Trezoreria Cluj
IBAN: RO35 TREZ 2162 0F33 0500 XXXX
COD CUI: 4305849

sau

numerar / card bancar la caseria facultatii intre orele 9,00-12,00.

Ordinul de plata se va transmite scanat odata cu depunerea cererii de reȋnmatriculare.

Studentii care au trimis cererea pentru reinmatriculare pana la aceasta data sunt rugati sa faca plata taxei de reinmatriculare si sa trimita scanat documentul de plata prin email.

2. În cazul întreruperii studiilor:

Studentul trebuie să fi urmat cel puțin 2 semestre pentru ași putea întrerupe studiile și să fi acumulat minimum 30 de credite și să depună o cerere de întrerupere a studiilor.

3. În cazul reluării studiilor:

Studenții care își reiau studiile (în cazul celor de la taxă, vor plăti taxa de școlarizare prevăzută pentru anul universitar în care revin la studii) vor depune o cerere de reluare a studiilor.

Pentru anul universitar 2023-2024 taxa de școlarizare este după cum urmează:

Nivel licență:

  • Specializarea Matematică (română și maghiară): 3000 lei
  • Specializarea Matematică Informatică (română, maghiară și engleză): 4400 lei
  • Specializarea Informatică (română, maghiară, engleză și germană): 5000 lei

Nivel master:

  • Toate specializările de la domeniul Matematica: 3000 lei
  • Toate specializările de la domeniul Informatica: 4000 lei

4. În cazul prelungirii de școlaritate:

Studenții din anul terminal, nivel licență, master și postuniversitar care mai au examene restante (dar au cel puțin 30 de credite pentru anul universitar 2022/2023) pot solicita prelungirea studiilor pentru 1 an universitar.

Numărul solicitărilor pentru acordarea prelungirii duratei de studiu nu poate depăși numărul total al anilor de studiu (respectiv 3 ani nivel licență, 2 ani nivel master și 2 ani nivel postuniversitar).

În cazul nedepunerii cererii de prelungire de școlaritate în perioada 1-7 septembrie 2023, studentul este exmatriculat.

5. În cazul mobilităților:

5.1. Mobilitate internă (între specializările facultății):

Pentru anul universitar 2023/2024 nu sunt locuri alocate pentru mobilitate internă.

5.2 Mobilitate definitivă (între universități):

Conform art. 41 din Regulamentul privind activitatea studenților din Universitatea Babeș-Bolyai în baza ECTS, Universitatea Babeș-Bolyai acceptă prin mobilitate definitivă studenții de la Universitățile din Consorțiu: Universitatea din București, Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea din Craiova, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Universitatea Dunărea de Jos din Galați.

Mobilitatea definitivă la Universitatea Babeș-Bolyai poate fi solicitată numai de studenții integraliști la finale anului universitar 2022/2023 care sunt înmatriculați în aceiași ramură de știință, domeniu, specializare și limba de predare în cadrul unei universități din consorțiu. Cererile vor fi depuse în perioada 1-7 septembrie 2023. Universitatea Babeș-Bolyai acceptă prin mobilitate definitivă doar studenți de la universitățile din Consorțiile la care UBB este parte sau de la alte universități de primă categorie din străinătate, în baza unui acord între cele două universități. Cererea de mobilitate se avizează prima dată de Decanul Facultății și Rectorul Universității de la care pleacă, iar apoi de către Decanul Facultății și de Rectorul Universității primitoare.

Mobilitatea se poate face numai la începutul unui nou an universitar doar pentru studenții integraliști, conform formei de finanțare de unde provine studentul. Dacă a fost înmatriculat la buget, finanțarea urmează studentul, iar dacă a fost pe locuri cu taxă, va fi înmatriculat tot pe loc cu taxă.

Mobilitatea definitivă nu se poate realiza în primul și ultimul an de studiu.

Taxa pentru mobilitate definitivă este de 200 lei conform Hotărârii Senatului UBB.

La nivel Master nu se pot realiza mobilități (transferuri) între specializările de masterat.

Anexa 1 Decizie echivalare discipline 2023.doc
Anexa 4 Cerere de mobilitate (intre universitati) 2023.docx
Cerere de intrerupere a studiilor 2023.rtf
Cerere de prelungire a studiilor 2023.rtf
Cerere de reinmatriculare 2023.rtf
Cerere de reluare a studiilor 2023.rtf
Contract studii IF 2023.pdf