Procedura de înscriere şi acte necesare

TwitterFacebook
 1. Inscrierea pentru participarea la concursul Mate-Info UBB se face exclusiv on-line, prin completarea unui formular tip. La inscrierea on-line se precizează şi disciplina de concurs (Matematică sau Informatică), această alegere nemaiputând fi modificată după încheierea înscrierilor pentru concurs;
 2. Inscrierea la concursul de admitere la facultate se face după procedura şi conform calendarului ce vor fi anunţate pe pagina facultăţii;
 3. Actele necesare la dosarul de concurs al candidatului:
 1. Diploma de Bacalaureat în original şi în copie pentru a fi legalizată la facultate pentru candidaţii ce solicită locuri bugetate. Pentru candidaţii ce solicită numai locuri cu taxă este suficientă depunerea unei copii ce se poate legaliza la facultate pe baza actului original sau copie legalizată notarial.
 2. Certificat de naştere în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate sau copie legalizată notarial.
 3. Copie carte de identitate.
 4. Formularul de înregistrare (completat on-line pe pagina universitătii (cu link de pe pagina facultăţii), listat şi semnat de candidat).
 5. Fişa cu lista opţiunilor candidaţilor pentru care se face admiterea, completată on-line.
 6. Certificat de competenţă lingvistică (dacă acesta face parte din lista aprobată de Rectoratul universităţii) (pentru candidaţii ce optează pentru studii universitare organizate într-o limbă de circulaţie internaţională). Diploma de bacalaureat nu înlocuieşte diploma de competenţă lingvistică obţinută la bacalaureat.
 7. Adeverinţă medicală tip (în original), din care să rezulte că sunt apţi pentru domeniul la care candidează.
 8. Trei fotografii mărime 3⁄4 (cu numele candidatului scris pe verso).
 9. Actele din care să rezulte scutirea de taxă de procesare şi/sau de înscriere pentru candidaţii ce solicit acest lucru în condiţiile prezentului regulament.
 10. Diploma (în original şi copie) cu premiul obţinut sau diploma de participare pentru candidaţii care beneficiază de facilităţile acordate olimpicilor sau participanţilor la concursuri. In cazul ȋn care diploma nu este ȋn limba română, la dosar se va ataşa şi traducerea autorizată a acesteia ȋn limba română.
 11. Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat obţinută anterior anului curent vor depune la dosar o declaraţie pe proprie răspundere (conform modelului din Anexa 5) din care să rezulte traiectoria şcolară din învăţământul universitar românesc de stat.
 12. Adeverinţă/Adeverinţe care să ateste numărul de ani bugetaţi sau cu taxă urmaţi în sistemul universitar românesc şi din care să rezulte faptul că a achitat la zi taxele universitare.
 13. Diplomă de licenţă/absolvire sau diplomă echivalentă în original şi copie pentru a fi legalizată la facultate, sau copie legalizată notarial, pentru candidaţii care doresc să urmeze o a doua facultate.
 14. Candidaţii ce beneficiază de facilităţile din categoria A trebuie să depună la dosar o declaraţie precizând dacă au beneficiat de bursa „Meritul Olimpic” şi dacă solicită acordarea acestei burse în învăţământul universitar.
 15. Dosar plic.

Notă importantă: Inscrierea/confirmarea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate/ paşaportului şi a documentelor de mai sus, sau de către o altă persoană (ȋn numele candidatului) pe bază de procură notarială.

TwitterFacebook