Procedura de înscriere şi acte necesare

TwitterFacebook

Înscrierea candidaților se face online. Candidaţii sunt responsabili de încărcarea pe platformă/transmiterea corectă a tuturor documentelor prevăzute în Regulamentul de admitere al Universității Babeș-Bolyai, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 24050 din 10.12.2019 semnate (unde este cazul) și scanate. Fac excepție de la această regulă fotografiile tip 3 cm/4 cm care vor fi aduse în format fizic la momentul începerii activității didactice. Candidații își asumă responsabilitatea referitoare la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale care urmează să fie depuse la dosarul candidatului prin declarație scrisă semnată.

Documente scanate necesare pentru înscriere:

 1. Fișă tip de înscriere (semnată);
 2. Diplomă/atestat/adeverință de bacalaureat (dacă diploma de bacalureat nu a fost eliberată până în momentul înscrierii) și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă);
 3. Certificat de naștere;
 4. Carte de identitate;
 5. Certificat de competenţă lingvistică (dacă acesta face parte din lista aprobată de Rectoratul universităţii) sau certificat de competenţă lingvistică de la Bacalaureat, cu condiția ca din cele 5 calificative 3 să fie de minim B2, pentru candidaţii ce optează pentru studii universitare organizate într-o limbă de circulaţie internaţională. Dacă candidatul are în lista de opțiuni mai multe specializări cu predare într-o limbă străină, el trebuie să depună un certificat de competența lingvistică pentru fiecare program.
 6. Adeverință medicală tip;
 7. Acte din care să rezulte scutirea de taxă de procesare şi/sau de înscriere pentru candidaţii ce solicită acest lucru în condiţiile prezentului regulament;
 8. Diploma cu premiul obţinut sau diploma de participare pentru candidaţii care beneficiază de facilităţile acordate olimpicilor sau participanţilor la concursuri. In cazul ȋn care diploma nu este ȋn limba română, se va depune şi traducerea autorizată a acesteia ȋn limba română;
 9. Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat obţinută anterior anului curent vor depune o declaraţie pe proprie răspundere (conform modelului din Anexa 3) din care să rezulte traiectoria şcolară din învăţământul universitar românesc de stat.
 10. Adeverinţă/adeverinţe care să ateste numărul de ani bugetaţi sau cu taxă urmaţi în sistemul universitar românesc şi din care să rezulte faptul că a achitat la zi taxele universitare;
 11. Diplomă de licenţă sau diplomă echivalentă pentru candidaţii care doresc să urmeze o a doua facultate;
 12. Declarație de consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 13. Dovada achitării taxelor de admitere (înscriere şi procesare).
TwitterFacebook