Acte necesare la înscrierea la facultate, nivel licenţă, 2019

TwitterFacebook
 1. Diploma sau Adeverinţa de Bacalaureat și Foaia matricolă în original şi în copie pentru a fi legalizate la facultate pentru candidaţii ce solicită locuri bugetate. Pentru candidaţii ce solicită numai locuri cu taxă este suficientă depunerea unor copii ce se pot legaliza la facultate pe baza actului original sau copii legalizate notarial.
 2. Certificat de naştere în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate sau copie legalizată notarial.
 3. Copie carte de identitate.
 4. Formularul de înregistrare (completat on-line pe pagina universitătii (cu link de pe pagina facultăţii), listat şi semnat de candidat).
 5. Fişa cu lista opţiunilor candidaţilor pentru care se face admiterea, completată on-line.
 6. Certificat de competenţă lingvistică (dacă acesta face parte din lista aprobată de Rectoratul universităţii) (pentru candidaţii ce optează pentru studii universitare organizate într-o limbă de circulaţie internaţională). Diploma de bacalaureat nu înlocuieşte diploma de competenţă lingvistică obţinută la bacalaureat.
 7. Adeverinţă medicală tip (în original), din care să rezulte că sunt apţi pentru domeniul la care candidează.
 8. Trei fotografii mărime 3⁄4 (cu numele candidatului scris pe verso).
 9. Actele din care să rezulte scutirea de taxă de procesare şi/sau de înscriere pentru candidaţii ce solicit acest lucru în condiţiile prezentului regulament.
 10. Diploma (în original şi copie) cu premiul obţinut sau diploma de participare pentru candidaţii care beneficiază de facilităţile acordate olimpicilor sau participanţilor la concursuri.  In cazul ȋn care diploma nu este ȋn limba română, la dosar se va ataşa şi traducerea autorizată a acesteia ȋn limba română.
 11. Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat obţinută anterior anului curent vor depune la dosar o declaraţie pe proprie răspundere (conform modelului din Anexa 5) din care să rezulte traiectoria şcolară din învăţământul universitar românesc de stat.
 12. Adeverinţă/Adeverinţe care să ateste numărul de ani bugetaţi sau cu taxă urmaţi în sistemul universitar românesc şi din care să rezulte faptul că a achitat la zi taxele universitare.
 13. Diplomă de licenţă/absolvire sau diplomă echivalentă în original şi copie pentru a fi legalizată la facultate, sau copie legalizată notarial, pentru candidaţii care doresc să urmeze o a doua facultate.
 14. Dosar plic.

Note:

 • Achitarea taxei de procesare și de înscriere (în cuantum de 50 Ron, respectiv 250 de Ron) se face la Comisia de Admitere înaintea momentului depunerii dosarului de concurs.
 • Inscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate/ paşaportului şi a documentelor de mai sus, sau de către o altă persoană (ȋn numele candidatului) pe bază de procură.
TwitterFacebook