Acte necesare la înscrierea la facultate, nivel licenţă, 2017

Google+TwitterFacebook
 1. Diploma sau Adeverinţa de Bacalaureat în original şi în copie pentru a fi legalizată la facultate pentru candidaţii ce solicită locuri bugetate. Pentru candidaţii ce solicită numai locuri cu taxă este suficientă depunea unei copii ce se legalizează la facultate pe baza actului original sau copie legalizată notarial.
 2. Foaia matricolă de la liceu în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate.
 3. Certificat de naştere în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate.
 4. Copie carte de identitate.
 5. Diploma (în original şi copie) cu premiul obţinut sau diploma de participare pentru candidaţii care beneficiază de facilităţile acordate olimpicilor sau participanţilor la concursuri.
 6. Diplomă de licenţă/absolvire sau diplomă echivalentă în original şi copie pentru a fi legalizată la facultate, sau copie legalizată notarial, pentru candidaţii care doresc să urmeze o a doua facultate.
 7. Formularul de înregistrare (completat on-line pe pagina universitătii, listat şi semnat de candidat).
 8. Fişa de înscriere, procesată pe loc de către Comisia de Admitere şi semnată după verificare de către candidat. Această fişă conţine şi lista opţiunilor candidaţilor pentru domeniile pe care se face admiterea.
 9. Chitanţă taxă de procesare. Achitarea taxei (în cuantum de 30 Ron) se poate face în momentul depunerii dosarului de concurs, la Comisia de Admitere.
 10. Chitanţă taxă de înscriere. Achitarea taxei (în cuantum de 170 Ron) se poate face în momentul depunerii dosarului de concurs, la Comisia de Admitere.
 11. Actele din care să rezulte scutirea de taxă de procesare şi/sau de înscriere pentru candidaţii ce solicit acest lucru în condiţiile prezentului regulament.
 12. Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat obţinută anterior anului curent vor depune la dosar o declaraţie pe proprie răspundere (conform modelului din Anexa 5) din care să rezulte traiectoria şcolară din învăţământul universitar românesc de stat.
 13. Adeverinţă/Adeverinţe care să ateste numărul de ani bugetaţi sau cu taxă urmaţi în sistemul universitar românesc şi din care să rezulte faptul că a achitat la zi taxele universitare.
 14. Certificat de competenţă lingvistică (dacă acesta face parte din lista aprobată de Rectoratul universităţii) (pentru candidaţii ce optează pentru studii universitare organizate într-o limbă de circulaţie internaţională). Diploma de bacalaureat nu înlocuieşte diploma de competenţă lingvistică obţinută la bacalaureat.
 15. Adeverinţă medicală tip (în original), din care să rezulte că sunt apţi pentru domeniul la care candidează.
 16. Trei fotografii mărime ¾ (cu numele candidatului scris pe verso).
 17. Dosar plic.

Inscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate/paşaportului şi a documentelor de mai sus, sau de către o altă persoană (în numele candidatului) pe bază de procură.

Google+TwitterFacebook