Repartizarea fondului de burse pentru semestrul II al anului universitar 2022/2023 și depunerea contestațiilor

Conform Regulamentului privind acordarea burselor pentru studenţi – ciclurile de studii licenţă şi masterat

Repartizarea burselor este afișată în aplicația Academic Info la adresa: https://academicinfo.ubbcluj.ro. Fiecare student are acces în aplicație pe baza numelui de utilizator și a parolei personale.

Fondul de burse alocat Facultății de Matematica și Informatică pentru 2414 studenți bugetați este de 485214 lei.

 • La nivelul facultăţii noastre au fost alocate un număr de 86 burse de performanţă, 439 burse de merit, 156 burse de ajutor social şi 9 burse de ajutor social ocazional de îmbrăcăminte pentru studenţii care sunt înmatriculaţi pe locuri bugetate. Cererile studenţilor (31) care sunt înmatriculaţi pe locuri cu taxă pentru acordarea bursei de ajutor social se vor trimite la Comisia de acordare a burselor pe universitate si un dosar pentru bursa pentru ajutorul de imbracaminte. Aceste cereri vor fi soluţionate la nivelul universităţii.
 • Cererile depuse pentru acordarea ajutorului social ocazional de îmbrăcăminte au fost soluţionate favorabil de către Comisia de burse pe facultate, urmând a primi o singură data echivalentul unei burse de ajutor social, respectiv suma de 580 lei.
 • Fondul de burse destinat burselor de performanță, de merit şi de ajutor social se repartizează pe facultăţi, în raport cu numărul studenţilor cetăţeni români, cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, care urmează cursuri cu frecvenţă din facultatea respectivă și sunt școlarizați în regim bugetat.
 • Fondul de burse alocat facultăţii se repartizează la nivelul facultății, astfel:
  15% – fond pentru burse de performanță (72782 lei)
  55% – fond pentru burse de merit (266867 lei)
  30% – fond pentru burse de ajutor social (145564 lei)
   
  Din fondul de 30 % (145564 LEI) alocat burselor de ajutor social a fost acordat doar fondul de 91640 lei pentru burse de ajutor social ocazional si pe caz medical ȋntrucât au fost depuse si au fost eligibile doar 156 dosare pt burse sociale si 9 dosare pentru ajutorul de imbracaminte. Fondul alocat burselor sociale nerepartizat ȋn suma de 53924.20 lei a fost repartizat conform regulamentului, 25% pentru burse de performanţă şi 75% pentru burse de merit. La nivelul facultăţii noastre a ramas suma de 194 lei ca fond neutilizat. După realocarea fondului de burse sociale neutilizat si repartizat pe celelelalte 2 categorii de bursă, respectiv performanţă şi merit, la nivelul facultăţii au fost repartizate 86 burse de performanţă, 439 burse de merit , 156 burse de ajutor social şi pe caz medical şi 9 burse de ajutor social ocazional.
 • Fondul de burse in valoare de 485214 lei alocat facultăţii este repartizat pe specializări, linii şi ani de studii, proporţional cu numărul de studenţi şi cursanţi cetăţeni români, cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, care urmează cursurile cu frecvenţă pe locuri bugetate.
 • Cuantumul burselor este de 1000 de lei pentru bursele de performanță, 700 de lei pentru bursele de merit, respectiv 580 de lei pentru bursele sociale permanente şi ocazionale.
 • La medii egale s-au aplicat criteriile de departajare strict conform regulamentului.

CONTESTAȚIILE LA BURSELE ACORDATE ÎN SEMESTRUL II AL ANULUI UNIVERSITAR 2022/2023 se vor depune în perioada 29 martie 2023 – 31martie 2023 la adresa https://forms.office.com/e/VpkMWdJFFJ.

Rezultatele la contestații se vor afișa în data de 5 aprilie 2023 pe pagina facultății, iar listele finale cu beneficiarii de bursă în Aplicația Academic Info.

Comisia de acordare a burselor pe facultate:

Președintele Comisiei: Prodecan, Conf.univ.dr. Crăciun Florin
Membri: Secretar șef facultate/Administrator șef facultate: Pop Liliana-Elena
Cancelarul studenților: Atanasov Mihai Razvan
Studentul reprez. Consiliul facultății, Linia maghiară: Garfield Adrienne
Student senator: Balan Nicoleta
Student reprezentant linia germana: Matisan Rares

NOTA: COMISIA DE ACORDARE A BURSELOR DE LA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ ATRAGE ATENŢIA STUDENŢILOR CARE NU AU DEPUS CERERE PENTRU ACORDAREA UNEI CATEGORII DE BURSĂ CĂ NU POT FORMULA CONTESTAŢIE PE ACEST MOTIV.

Formular contestatie burse sem. 2 an univ. 2022-2023.docx