Repartizarea fondului de burse pentru semestrul II al anului universitar 2021/2022

Conform Regulamentului privind acordarea burselor pentru studenţi - ciclurile de studii licenţă şi masterat

Repartizarea burselor este afisata in aplicatia Academic Info la adresa: https://academicinfo.ubbcluj.ro. Fiecare student are acces in aplicatie pe baza user-ului si parolei personale.

Fondul de burse alocat Facultatii de Matematica si Informatică: 471.546 lei

 1. La nivelul facultăţii noastre au fost alocate un număr de 84 burse de performanţă, 425 burse de merit, 152 burse de ajutor social şi 3 burse de ajutor social ocazional de îmbrăcăminte pentru studenţii care sunt înmatriculaţi pe locuri bugetate. Cererile studenţilor (28) care sunt înmatriculaţi pe locuri cu taxă pentru acordarea bursei de ajutor social se vor trimite la Comisia de acordare a burselor pe universitate. Aceste cereri vor fi soluţionate la nivelul universităţii.
 2. Cererile depuse pentru acordarea ajutorului social ocazional de îmbrăcăminte au fost soluţionate favorabil de către Comisia de burse pe facultate, urmând a primi o singură data echivalentul unei burse de ajutor social, respectiv suma de 580 lei.
 3. Fondul de burse destinat burselor de performanță, de merit şi de ajutor social se repartizează pe facultăţi, în raport cu numărul studenţilor cetăţeni români, cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, care urmează cursuri cu frecvenţă din facultatea respectivă și sunt școlarizați în regim bugetat.
 4. Fondul de burse alocat facultăţii se repartizează la nivelul facultății, astfel:
  15% - fond pentru burse de performanță ( 70.731,9 lei)
  55% - fond pentru burse de merit (259.350,3 lei)
  30% - fond pentru burse de ajutor social (141.463,8 lei)

  Din fondul de 30% (141.463,8 LEI) alocat burselor de ajutor social a fost acordat doar fondul de 89.900 lei pentru burse de ajutor social ocazional si pe caz medical ȋntrucât au fost depuse si au fost eligibile doar 152 dosare. Fondul alocat burselor sociale nerepartizat ȋn suma de 51.569 lei a fost repartizat conform regulamentului, 25% pentru burse de performanţă şi 75% pentru burse de merit. La nivelul facultăţii noastre a ramas suma de 146 lei can fond neutilizat. După realocarea fondului de burse sociale neutilizat si repartizat pe celelelalte 2 categorii de bursă, respective performanţă şi merit, la nivelul facultăţii au fost repartizate 84 burse de performanţă, 425 burse de merit, 152 burse de ajutor social şi pe caz medical şi 3 burse de ajutor social ocazional.

 5. Fondul de burse in valoare de 471.546 lei alocat facultăţii este repartizat pe specializări, linii şi ani de studii, proporţional cu numărul de studenţi şi cursanţi cetăţeni români, cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, care urmează cursurile cu frecvenţă pe locuri bugetate.
 6. Cuantumul burselor este de 1000 de lei pentru bursele de performanță, 700 de lei pentru bursele de merit, respectiv 580 de lei pentru bursele sociale permanente şi ocazionale.
 7. La medii egale s-au aplicat criteriile de departajare conform regulamentului.

Contestaţiile la bursele acordate in semestrul II al anului universitar 2021/2022 se vor depune în perioada 21 martie 2022 - 23 martie 2022 până la ora 14,00 la adresa de email:

cereri.studenti@cs.ubbcluj.ro

Rezultatele la contestatii se vor afisa pana cel tarziu in data de 28 martie 2022 pe pagina facultatii, iar listele finale cu beneficiarii de bursă în Aplicaţia Academic Info.

NOTA: COMISIA DE ACORDARE A BURSELOR DE LA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ ATRAGE ATENŢIA STUDENŢILOR CARE NU AU DEPUS CERERE PENTRU ACORDAREA UNEI CATEGORII DE BURSĂ CĂ NU POT FORMULA CONTESTAŢIE PE ACEST MOTIV.

16.03.2022

Comisia de acordare a burselor pe facultate

Contestatie burse sem. 2 an univ. 2021-2022.docx
Lista cu posibili studenți beneficiari ai burselor de performanță, de merit, de ajutor social-sursă buget, de ajutor social UBB studenți taxa-sursă extrabugetar, de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte și încălțăminte și de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte - venituri extrabugetare