Repartizarea fondului de burse pentru semestrul I al anului universitar 2023/2024

Conform Regulamentului privind acordarea burselor pentru studenți – ciclurile de studii licență și masterat și a Ordinului nr. 6463/2023 din 2 octombrie 2023

REPARTIZAREA BURSELOR IN PRIMA ETAPĂ ESTE AFISATA IN APLICATIA ACADEMIC INFO la adresa: https://academicinfo.ubbcluj.ro.

Fiecare student are acces în aplicație pe baza numelui de utilizator și parolei personale.

Fondul de burse alocat facultății noastre pentru 2428 studenti bugetați este ȋn sumă de 852.531,90 lei.

Repartizarea fondului de burse s-a făcut ȋn conformitate cu Ordinul Ministerului Educației nr. 6.463/2023, art.16, alin. (1).

Fondurile pentru acordarea burselor de la bugetul de stat sunt repartizate instituțiilor de învățământ superior de către Ministerul Educației, în limita bugetului alocat cu această destinație, proporțional cu numărul total al studenților înmatriculați la programe de studii universitare cu frecvență, fără taxa de studii, la cicluri de studii de licență și master din instituția de învățământ superior respectivă, în baza contractului instituțional pentru fondul de burse, pe baza costului standard pentru fondul de burse și protecția socială.

Totodată, alocarea fondului pe programe de studii, specializări și ani de studii se face proporțional cu numărul studenților, indiferent de forma de finanțare, având în vedere că bursele se alocă indiferent de forma de finanțare.

Toate tipurile de burse provenite din fonduri de la bugetul de stat se vor acorda studenților indiferent de forma de finanțare.

Repartizarea fondurilor pentru acordare burselor de către Ministerul Educației și alocarea burselor în cadrul facultăților sunt două aspecte total diferite.

 1. La nivelul facultății noastre din fondul alocat au fost repartizate un număr de 96 burse de performanță categoria 1, 460 burse de performanță categoria 2, 221 burse sociale și 12 burse de ajutor social ocazional de îmbrăcăminte pentru studenții care sunt înmatriculați pe locuri bugetate și cu taxă.
 2. Cererile depuse pentru acordarea ajutorului social ocazional de îmbrăcăminte au fost soluționate favorabil de către Comisia de burse pe facultate, urmând a primi o singură data echivalentul unei burse de ajutor social, respectiv suma de 900 lei.
 3. Fondul de burse alocat facultății se repartizează la nivelul facultății, astfel:
  15% – fond pentru burse de performanță (144000 lei)
  55% – fond pentru burse de merit (506000 lei)
  30% – fond pentru burse de ajutor social (255.759,57 lei)Din fondul de 30% (255.759,57 lei) alocat burselor sociale a fost acordat doar fondul de 202500 lei pentru burse sociale si pentru ajutorul de îmbrăcăminte. Fondul alocat burselor sociale nerepartizat ȋn suma de 53259.57 lei a fost repartizat conform regulamentului, 25% pentru burse de performanță categoria 1 și 75% pentru burse de performanță categoria 2. La nivelul facultății noastre a rămas suma de 31,90 lei ca fond neutilizat.
 4. Cuantumul burselor este
  1. Bursa de performanță, categoria 1: 1500 lei
  2. Bursa de performanță, categoria 2: 1100 lei
  3. Bursa socială: 900 lei
  4. Bursa socială pentru ajutor de îmbrăcăminte: 900 lei/ o singură dată pe semestru

La medii egale s-au aplicat criteriile de departajare strict conform regulamentului de acordare al burselor (pag 8): https://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/files/burse/2022-2023/Regulament-de-burse-pentru-studenti-modificat-prin-HS-49.pdf. La anul I nivel licență departajarea s-a făcut conform criteriilor de departajare de la concursul de admitere.

Toate modificările cu privire la acordarea burselor le găsiți la adresa: https://www.cs.ubbcluj.ro/modificari-la-criteriile-de-acordare-a-burselor-in-semestrul-i-al-anului-universitar-2023-2024/

CONTESTAȚIILE LA BURSELE ACORDATE ÎN SEMESTRUL I AL ANULUI UNIVERSITAR 2023/2024 se vor depune în perioada 7-8 NOIEMBRIE 2023 LA ADRESA: https://forms.office.com/e/8qj2gNS4bD

Rezultatele la contestații se vor afișa până ȋn data de 13 noiembrie 2023 pe pagina facultății, iar listele finale cu beneficiarii de bursă în Aplicația Academic Info.

Comisia de acordare a burselor pe facultate:

Președinte Comisie: Prodecan, conf. univ. dr. Crăciun Florin
Membri: Secretar șef/Administrator șef facultate: Liliana Pop
Student Cancelar: Sîrbu Alexandru Paul
Studentul reprez. Consiliul facultății, linia maghiară: Opra Julia
Student: Atanasov Mihai-Razvan
Student reprezentant al liniei germane: Matisan Rares

NOTA: COMISIA DE ACORDARE A BURSELOR DE LA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ ATRAGE ATENŢIA STUDENŢILOR CARE NU AU DEPUS CERERE PENTRU ACORDAREA UNEI CATEGORII DE BURSĂ CĂ NU POT FORMULA CONTESTAŢIE PENTRU ACEST MOTIV.

Repartizare fond burse FMI sem. 1 2023-2024.pdf
Repartizare fond STIM sem. 1 2023-2024.pdf