Modificări la criteriile de acordare a burselor în semestrul I al anului universitar 2023/2024

HCA nr. 15 076/23.10.2023 privind modificarea categoriilor și cuantumurilor burselor pentru studenți

INFORMARE referitoare la modificările legislative privind bursele studenților. În contextul publicării Ordinului ME nr. 6463/2023, a Ordinului ME nr. 6494/2023 și a modificărilor privind bursele studenților cuprinse în Legea învățământului superior nr. 199/2023, Comisia de burse pe universitate apreciază că se impun a fi făcute următoarele precizări:

 1. Procesul de acordare a burselor pentru semestrul I al anului universitar 2023- 2024 în cadrul Universității Babeș-Bolyai se va derula conform calendarului stabilit.
 2. Regulamentul UBB pentru acordarea burselor pentru studenți – ciclurile de studii licență și masterat – urmează a fi modificat conform noilor prevederi legislative și supus aprobării Senatului UBB.
 3. UBB nu va mai acorda burse de merit, acestea nemaifiind prevăzute în Legea nr. 199/2023 și în Ordinul nr. 6463/2023 în categoria de burse ce pot fi acordate din fondurile de la bugetul de stat.
 4. Bursele pentru performanță în cazul studenților care au obținut rezultate deosebite la învățătură, respectiv au cele mai mari medii din același an de studiu al unui program de studii (caz prevăzut de art, 6 alin. 2, lit. a din Ordinul nr. 6463/2023) vor fi acordate sub forma: bursei de performanță categoria I (va fi reprezentată de vechea bursă de performanță), începând din semestrul II al anului I de studii; bursei de performanță categoria II (va fi reprezentată de vechea bursă de merit), începând cu semestrul I al anului I de studii. Toate tipurile de burse provenite din fonduri de la bugetul de stat se vor acorda studenților indiferent de forma de finanțare.
 5. Cuantumurile burselor pentru studenții înmatriculați la ciclurile de studii licență și masterat, organizate cu finanțare de la bugetul de stat, la forma de învățământ cu frecvență au fost aprobate prin Ordinul ME nr. 6494/2023, respectiv:
  Bursa de studiu pentru studenții înmatriculați la programele de studii universitare de masterat didactic – 3.158 lei (egal cu salariul net al unui profesor debutant, garantat în plată la data de 1 oct. 2023)
  Bursa de excelență olimpică I /internațională, în funcție de nivelul distincției obținute: 3.300 lei – pt. premiul I; 2.475 lei – pt. premiul II; 1.650 lei pt. premiul III.Cuantumul minim al bursei sociale propuse de CNFIS este de 900 lei. Cuantumul bursei de performanță va fi mai mare decât cuantumul bursei sociale, acesta urmând a fi stabilit de Universitate în funcție de bugetul alocat.
 6. La categoria bursele sociale, sunt de menționat următoarele: beneficiari ai burselor sociale sunt și studenții care provin din familii monoparentale (definiția este dată de Legea nr. 199/2023 și Ordinul nr. 6463/2023); se modifică perioada luată în calcul pentru justificarea veniturilor nete realizate de membrii familiei studentului de la 3 luni anterioare depunerii cererii, la 12 luni anterioare depunerii cererii; bursa pentru ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte și încălțăminte se poate acorda studenților orfani de unul sau ambii părinți, studenților care provin din familii monoparentale, studenților proveniți din centre de plasament sau studenților defavorizați din punct de vedere socioeconomic, a căror familie nu a realizat în cele 12 luni dinaintea depunerii cererii pentru acordarea acestui tip de bursă un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare de 50% din salariul minim net la nivel național – 1804.50 lei și minim 20 de credite.
 7. La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile nete cu caracter permanent realizate de membrii familiei, supuse impozitului pe venit. Prin venituri nete se înțelege totalitatea sumelor primite/realizate de persoana singură, respectiv de fiecare membru al familiei, reprezentând valoarea obținută după aplicarea cotei de impozitare asupra venitului impozabil stabilit conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
 8. Conform art. 69 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, verificarea veniturilor declarate de solicitanți se face de către reprezentanții instituției de învățământ superior, cu ajutorul platformei PatrimVen sau prin solicitarea organului central fiscal, în a cărui rază teritorială se află situați beneficiarii, a unui document care să ateste situația veniturilor declarate de către aceștia.
 9. Cererea solicitantului în vederea acordării burselor sociale trebuie să fie însoțită de o declarație pe propria răspundere privind veniturile nete, cu caracter permanent, obținute pe ultimele 12 luni anterioare cererii, realizate de membrii familiei, supuse impozitului pe venit, și acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei. Declarațiile pe propria răspundere depuse până la acest moment rămân cele depuse chiar dacă sunt aferente veniturilor nete obținute pe ultimele 3 luni anterioare depunerii cererii, verificarea veniturilor nete cu caracter permanent obținute pe ultimele 12 luni anterioare cererii urmând a fi realizată de către fiecare comisie de burse pe facultate, ulterior obținerii situației privind veniturile de pe platforma PatrimVen.
 10. Pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei, este necesar acordul studentului și membrilor familiei, după caz, privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei..

La data intrării în vigoare a Ordinului nr. 6463/2023 se abrogă Ordinul nr. 3.392/2017 aplicabil până în prezent pentru acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții și cursanții din învățământul superior de stat.

Toate celelalte prevederi cu privire la modalitatea de acordare a burselor se anulează.