Repartizarea fondului de burse pentru semestrul I al anului universitar 2021/2022

Conform Regulamentului privind acordarea burselor pentru studenţi - ciclurile de studii licenţă şi masterat:

Repartizarea burselor este afișată în aplicația Academic Info la adresa: https://academicinfo.ubbcluj.ro.

Fiecare student are acces în aplicație pe baza numelui de utilizator și a parolei personale.

 1. La nivelul facultăţii noastre au fost alocate un număr de 81 burse de performanţă, 421 burse de merit, 167 burse de ajutor social şi 6 burse de ajutor social ocazional de îmbrăcăminte pentru studenţii care sunt înmatriculaţi pe locuri bugetate. Cererile studenţilor (33) care sunt înmatriculaţi pe locuri cu taxă pentru acordarea bursei de ajutor social se vor trimite la Comisia de acordare a burselor pe universitate. Aceste cereri vor fi soluţionate la nivelul universităţii.
 2. Cererile depuse pentru acordarea ajutorului social ocazional de îmbrăcăminte au fost soluţionate favorabil de către Comisia de burse pe facultate, urmând a primi o singură data echivalentul unei burse de ajutor social, respectiv suma de 580 lei.
 3. Fondul de burse destinat burselor de performanță, de merit şi de ajutor social se repartizează pe facultăţi, în raport cu numărul studenţilor cetăţeni români, cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, care urmează cursuri cu frecvenţă din facultatea respectivă și sunt școlarizați în regim bugetat.
 4. Fondul de burse alocat facultăţilor se repartizează la nivelul facultăților, astfel:
  15% - fond pentru burse de performanță;
  55% - fond pentru burse de merit;
  30% - fond pentru burse de ajutor social.
 5. Fondul de burse in valoare de alocat facultăţii este repartizat pe specializări, linii şi ani de studii, proporţional cu numărul de studenţi şi cursanţi cetăţeni români, cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, care urmează cursurile cu frecvenţă, bugetaţi, din facultatea respectivă.
 6. Cuantumul burselor este de 1000 de lei pentru bursele de performanță, 700 de lei pentru bursele de merit, respectiv 580 de lei pentru bursele sociale permanente.
 7. Conform Regulamentului privind acordarea burselor pentru studenţi - ciclurile de studii licenţă şi masterat, studenții anului I, semestrul I nivel licență și master, nu beneficiază de bursă de performanță în semestru I al anului universitar curent.
 8. La medii egale s-au aplicat criteriile de departajare conform regulamentului.

Contestaţiile la bursele acordate în semestrul I al anului universitar 2021/2022 se vor depune în perioada 25 octombrie 2021 - 27 octombrie 2021 la adresa de e-mail:

cereri.studenti@cs.ubbcluj.ro

Rezultatele la contestații se vor afișa în data de 29 octombrie 2021 pe pagina facultății, iar listele finale cu beneficiarii de bursă în aplicaţia Academic Info.

Formular contestatie burse sem. I an univ. 2021-2022.docx