Burse semestrul I, an universitar 2021/2022

Declaratie documente electronic burse 2021 sem. 1.doc
Dispozitia 10077 privind procesul de acordare a burselor sem. 1 an univ. 2021-2022.pdf
Hotararea CA UBB nr. 11115 privind numarul de burse de ajutor social din venituri proprii sem. I an univ. 2021-2022.pdf
Hotararea Senatului UBB nr. 118 privind numarul de burse speciale pentru anul univ. 2021-2022.pdf
Model cerere bursa performanata merit 2021 sem. 1.docx
Anexa 7 Cerere pentru acordarea burselor de ajutor social 2021 sem. 1.docx
Anexa 8 Declaratie pe propria raspundere burse 2021 sem. 1.docx
Anexa 11 burse 2021 sem. 1.pdf
Anexa 12 burse 2021 sem. 1.pdf

La Facultatea de Matematica și Informatica bursele de performanta, merit si de ajutor social se vor acorda conform Regulamentului de burse aprobat de Senatul UBB. Regulamentul de acordare al burselor este disponibil la adresele:

Cererile pentru acordarea burselor de performanţă, merit si ajutor social pentru toţi studenţii de la nivel licenţă (anul I, II, III) şi nivel master (anul I, II) se vor încărca la adresa:

https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro/

în perioada 27 septembrie 2021 - 15 octombrie 2021.

Burse de performanță sau merit

Modelul cererii de bursă de performanță sau merit se descarcă, se completează, se semnează, după care se scanează şi se încarcă la adresa https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro/.

Studenţii care vor beneficia de bursă în semestrul I al anului universitar 2021/2022 vor trimite după afişarea listelor finale a beneficiarilor de bursă, un document emis de bancă conținând contul IBAN la Serviciul Social pe adresa de email: social@ubbcluj.ro.

Pe documentul cu contul IBAN, fiecare student va menționa numele și prenumele, specializarea, anul de studiu și Facultatea de Matematică şi Informatică.

Criteriile de departajare în cazul mediilor egale

În cazul mediilor egale, departajarea se va face pe baza următoarelor criterii, luate în considerare în ordinea următoare:

 1. publicații științifice, respectiv participarea cu lucrări/contribuții/prezentări la manifestări științifice/academice, conferințe, simpozioane, seminarii științifice/academice, alte activități academice relevante în semestrul pentru care se evaluează performanțele studentului. Pentru evaluarea activității extracurriculare a studentului candidat la obținerea bursei (a se vedea b) acesta va prezenta lucrări/comunicări de cercetare științifică proprii și originale. Studenții aplicanți vor face dovada acestor rezultate prin anexarea la cerere a documentelor doveditoare (e.g. lucrare publicată, diplomă care să ateste prezentarea susținută în cadrul unei sesiuni științifice);
  1.1. În cazul studenților la master, anul 1, pentru semestrul 1, se va lua în considerare activitatea științifică din semestrul al doilea al anului terminal de licență, însă doar în cazul în care studentul își continuă studiile de masterat într-un domeniu apropiat.
  1.2. Activitatea științifică luată în considerare ca prim criteriu de departajare va fi consemnată doar dacă studentul aplicant are un îndrumător al activității științifice din facultatea în care aplică pentru bursă.
 2. media pe semestrul/semestrele precedent/e (i.e. semestrul desfășurat cu două semestre înaintea celui în care se solicită bursa); în cazul studenților din anul I, nivel licență/master semestrul I, media de admitere la programul de licență/master este echivalentul mediei pe semestrul precedent;
 3. nota obținută la materia cu cele mai multe credite din semestrul precedent celui în care se solicită bursa; dacă egalitatea persistă, se va lua în considerare următoarea disciplină cotată cu cele mai multe credite. Acest criteriu se va aplica până la realizarea departajării. În situația în care există mai multe discipline cu același număr de credite la oricare etapă din aplicarea acestui criteriu, se va lua în considerare media aritmetică a tuturor disciplinelor respective;
 4. notele obținute la materiile facultative din semestrul precedent celui în care se solicită bursa;
 5. media obţinută la concursul de admitere;
 6. media obţinută la examenul de bacalaureat pentru studenţii nivel licenţă şi media obţinută la examenul de licenţă pentru studenţii nivel master. În caz de egalitate a mediei obținute la examenul de bacalaureat, studenții nivel licență vor fi departajați pe baza mediei aritmetice a notelor de la primele două probe scrise ale examenului de bacalaureat. În caz de egalitate a mediei obținute la examenul de licență, studenții nivel masterat vor fi departajați pe baza mediei de la examenul de bacalaureat, iar în cazul egalității mediei de la examenul de bacalaureat aceștia vor fi departajați pe baza mediei aritmetice a notelor de la primele două probe scrise ale examenului de bacalaureat.

Bursele sociale şi medicale

Cererile şi dosarele pentru bursele sociale şi medicale vor fi încărcate în perioada 27 septembrie 2021 - 15 octombrie 2021 pe platforma la adresa: https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro/

Studenții cu taxă pot obține bursă socială din fondul Rectoratului.

Venitul maxim admis pe membru de familie (venit net pe lunile iunie, iulie, august 2021): 1.386 LEI/membru de familie.
NOTA: Numerotarea paginilor din dosar începe cu Cererea tip şi NU cu formularul "Verificare conformitate ...". Dosarul va cuprinde documentele în ordinea prezentată de formularul "Verificare conformitate..." care va fi pus la începutul dosarului.

Dosarele pentru bursă socială/medicală cu documentele în original se vor depune în original la facultate în perioada 18-20 octombrie 2021 sau se vor trimite prin poştă cu confirmare de primire pana la data de 20 octombrie 2021 la adresa:

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
Cluj-Napoca, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1
Secretariatul Facultăţii (dosar bursa socială)
Cod Postal 400484, Judeţul Cluj

Conținut dosar bursă socială

Studenţii care provin din familii ale căror venituri lunare nete medii pe membru de familie sunt mai mici decât cuantumul salariului minim pe economie (1386 lei/membru de familie) vor depune următoarele documente:

 1. cerere de bursă tip anexa nr. 7 - se descarcă de pe site-ul facultății;
 2. anexa nr. 8 se descarcă de pe site-ul facultății;
 3. anexa nr. 11 se descarcă de pe site-ul facultății;
 4. declarație documente în format electronic;
 5. copie a buletinului/ cărţii de identitate;
 6. copii ale buletinelor/ cărţilor de identitate ale părinţilor;
 7. copii ale certificatelor de naştere şi ale buletinelor/ cărţilor de identitate (dacă este cazul), ale celorlalţi membri ai familiei, aflaţi în întreţinerea părinţilor;
 8. adeverinţe de elev sau de student pentru membrii familiei care urmează o formă de învăţământ;
 9. declaraţii pe propria răspundere a unuia dintre părinţi, dată la notar sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul, pentru copii minori aflaţi în întreţinerea familiei, care nu urmează o formă de învăţământ şi nici nu obţin venituri proprii;
 10. adeverinţe privind cuantumul alocaţiei primite pentru copiii minori cu probleme medicale;
 11. documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea bursei sociale şi ale părinţilor acestora, după caz:
  1. cupoane sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei (indiferent de natura acesteia) pentru lunile iunie 2021, iulie 2021, august 2021;
  2. adeverinţă de şomaj pentru lunile iunie 2021, iulie 2021, august 2021;
  3. adeverinţă de venit net, pentru lunile iunie 2021, iulie 2021, august 2021;
 12. declaraţie pe propria răspundere dată de fiecare părinte care nu obţine nici un fel de venit, în faţa unui notar sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul;
 13. copie după certificatul de deces, în cazul în care studentul este orfan de un părinte, se completează cu adeverinţă/ cupoane (pentru lunile iunie, iulie si august 2021) privind cuantumul pensiei de urmaş pentru student şi fraţii acestuia;
 14. copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, se completează cu adeverinţă/ cupoane privind cuantumul pensiei alimentare (pentru lunile iunie, iulie si august 2021), pentru student şi fraţii acestuia;
 15. documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului şi ale familiei: terenuri agricole, păduri, chirii, etc.);
 16. declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că el şi familia sa nu mai are şi alte venituri decât cele declarate (a se vedea Anexa nr. 8).

Toate documentele vor fi încărcate în platformă scanate într-un singur fișier în format pdf, ordinea documentelor fiind cea specificată mai sus. Documentele NU vor fi încărcate în format jpeg.

Atenţie: Adeverinţele ANAF şi Registrul Agricol sunt obligatorii pentru anul 2021!

Documentele justificative de la Administrația Financiară se solicită pe ultimele 3 luni pentru care există situații definitive înregistrate la Administrația Financiară.

Conținut dosar bursă medicală

Dosarul pentru bursă medicală va cuprinde:

 1. cerere de bursa tip anexa nr. 7 - se descarcă de pe site-ul facultății;
 2. anexa nr. 12 - se descarcă de pe site-ul facultății;
 3. declarație documente în format electronic;
 4. copie a buletinului/ cărţii de identitate;
 5. Certificat medical (NU SE ACCEPTĂ ADEVERINŢĂ MEDICALĂ) eliberat de un medic specialist (care a promovat examenul de specialitate în domeniul diagnosticului sau medic primar cu competenţe în domeniul diagnosticului) şi vizat de medicul de familie sau medicul arondat facultăţii de la Cabinetul medical studențesc - Căminul Sport XXI. În certificatul medical prezentat de student se va menţiona in mod obligatoriu încadrarea diagnosticului in categoriile de boli specificate la art. 16, aliniatul (3), punctul 3). 16, aliniatul (3), punctul 3 - studenţii bolnavi TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, celor care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular.

Toate documentele vor fi încărcate în platformă scanate într-un singur fișier în format pdf, ordinea documentelor fiind cea specificată mai sus. Documentele NU vor fi încărcate în format jpeg.

Cuantumul burselor

Bursa de performanță 1000 lei/ lunar
Bursa de merit 700 lei/ lunar
Bursa de ajutor social 580 lei/ lunar

Comisia de acordare a burselor pe facultate