Repartizarea fondului de burse pentru semestrul I al anului universitar 2019/2020

TwitterFacebook

Conform Regulamentului privind acordarea burselor pentru studenţi – ciclurile de studii licenţă şi masterat

Repartizarea burselor este afișată în aplicația Academic Info la adresa:
https://academicinfo.ubbcluj.ro
Fiecare student are acces în aplicație pe baza user-ului și parolei personale.

 1. La nivelul facultăţii noastre au fost alocate un număr de 55 burse de performanţă, 375 burse de merit şi 219 burse de ajutor social pentru studenţii care sunt înmatriculaţi pe locuri bugetate. Cererile studenţilor care sunt înmatriculaţi pe locuri cu taxă pentru acordarea bursei de ajutor social se vor trimite la Comisia de acordare a burselor pe universitate. Aceste cereri vor fi soluţionate la nivelul universităţii, urmând a se comunica ulterior dacă vor beneficia de bursă de ajutor social.
 2. Toate cererile depuse pentru acordarea ajutorului social ocazional au fost soluţionate favorabil de către Comisia de burse pe facultate, urmând a primi o singură data echivalentul unei burse de ajutor social, respectiv suma de 580 lei.
 3. Fondul de burse destinat burselor de performanță, de merit şi de ajutor social se repartizează pe facultăţi, în raport cu numărul studenţilor cetăţeni români, cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, care urmează cursuri cu frecvenţă din facultatea respectivă și sunt școlarizați în regim bugetat.
 4. Fondul de burse alocat facultăţilor se repartizează la nivelul facultăților, astfel:
  • 12% – fond pentru burse de performanță;
  • 58% – fond pentru burse de merit;
  • 30% – fond pentru burse de ajutor social.
 5. Fondul de burse alocat facultăţii este repartizat pe specializări, linii şi ani de studii, proporţional cu numărul de studenţi şi cursanţi cetăţeni români, cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, care urmează cursurile cu frecvenţă, bugetaţi, din facultatea respectivă.
 6. Cuantumul burselor este de 1000 de lei pentru bursele de performanță, 700 de lei pentru bursele de merit, respectiv 580 de lei pentru bursele sociale permanente.
 7. Conform Regulamentului privind acordarea burselor pentru studenţi – ciclurile de studii licenţă şi masterat, studenții anului I, nivel licența si master, nu beneficiază de bursa de performanta in semestru I al anului universitar curent.
 8. La medii egale s-au aplicat criteriile de departajare conform regulamentului, respectiv la anul I criteriul de departajare a fost media generala de la bacalaureat, la anul I master criteriul de departajare a fost media obţinută la examenul de licenţă, iar pentru ceilalți ani media semestrului anterior.

Contestaţiile la bursele acordate în semestrul I al anului universitar 2019-2020 se vor depune în perioada 24 octombrie 2019 – 25 octombrie 2019 între orele 9,00-12,00 la Secretariatul Facultăţii de Matematică şi Informatică.

Rezultatele la contestații se vor afișa în data de 29 octombrie 2019 în Aplicaţia Academic Info.

Comisia de acordare a burselor pe facultate

Formular contestatie burse sem. I 2019-2020.docx

TwitterFacebook