Burse semestrul I, an univ. 2020/2021

DOSARELE PENTRU BURSĂ SOCIALĂ/MEDICALĂ CU DOCUMENTELE ÎN ORIGINAL TRIMISE PRIN POŞTĂ SAU DEPUSE ÎN ORIGINAL LA SECRETARIATUL FACULTĂȚII TREBUIE SĂ CUPRINDĂ ȘI URMĂTOAREA DECLARAȚIE:

DECLAR PE PROPRIE RĂSPUNDERE CA DOCUMENTELE ÎNCĂRCATE ÎN PLATFORMA PENTRU ACORDAREA BURSEI SOCIALE, CONȚIN ACELEAȘI DOCUMENTE ȘI INFORMAȚII CU CELE DEPUSE LA SECRETARIATUL FACULTĂȚII SAU CELE TRIMISE PRIN POȘTĂ.

DATA ȘI SEMNĂTURA


Conform Hotărârii Consiliului Facultăţii la şedinţa din data de 22 septembrie 2020, au fost aprobate mediile minime de acordare a burselor pentru anul universitar 2020/2021, după cum urmează:

 • Media minimă de acordare a burselor de performanţă: 9,00
 • Media minimă de acordare a burselor de merit: 7,00
 • Număr minim de credite pentru acordarea burselor sociale şi medicale: 20 credite la disciplinele de specialitate

Regulamentul de acordare al burselor este disponibil la adresa: https://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/burse/regulament_burse

Cererile pentru acordarea burselor de merit şi performanţă pentru toţi studenţii de la nivel licenţă (anul I, II, III) şi nivel master (anul I, II) se vor încărca la adresa: https://forms.gle/hMjb7wcEievDQgYy5 în perioada 28 septembrie 2020 – 16 octombrie 2020.

Modelul cererii de bursa se descarcă, se completează, se semnează, după care se scanează şi se încarcă la adresa https://forms.gle/hMjb7wcEievDQgYy5 împreună cu contul IBAN (document oficial de la banca cu toate datele de identificare).

În cazul mediilor egale, departajarea se va face pe baza următoarelor criterii, luate în considerare în ordinea următoare:

 1. publicaţii, brevete, participarea la manifestări ştiinţifice, conferinţe, simpozioane, seminarii ştiinţifice, premii la concursurile ştiinţifice şi profesionale naţionale/ internaţionale, la care au participat în calitate oficială de student al UBB, în semestrul precedent (a se vedea b. Evaluarea activității extracurriculare a studentului candidat la obținerea bursei);
 2. media pe semestrul precedent; în cazul studenților din anul I, nivel master semestrul I, media de admitere la programul masteral este echivalentul mediei pe semestrul precedent;
 3. nota obţinută la materia cu cele mai multe credite; dacă egalitatea persistă, se va lua în considerare următoarea disciplină cotată cu cele mai multe credite. Acest criteriu se va aplica până la realizarea departajării. În situația în care există mai multe discipline cu acelaşi număr de credite, se vor lua în considerare toate aceste materii;
 4. notele obținute la materiile facultative;
 5. media obţinută la concursul de admitere;
 6. media obţinută la examenul de bacalaureat pentru studenţii nivel licenţă şi media obţinută la examenul de licenţă pentru studenţii nivel master.

Cererile şi dosarele pentru bursele sociale şi medicale vor fi încărcate în perioada 28 septembrie 2020 – 16 octombrie 2020 pe platforma de la adresa: https://inscrieri.ubbcluj.ro/burse/

(VA RUGAM FOLOSITI LINK-UL DE MAI SUS STRICT PENTRU BURSE SOCIALE SI MEDICALE)

Studenții cu taxă pot obține bursa socială din fondul Rectoratului.

Venitul maxim admis pe membru de familie (venit net pe lunile iunie, iulie, august 2020): 1.346 LEI/membru de familie.

NOTA: Numerotarea paginilor din dosar începe cu Cererea tip şi NU cu formularul „Verificare conformitate …”. Dosarul va cuprinde documentele în ordinea prezentată de formularul „Verificare conformitate… ” care va fi pus la începutul dosarului.

Dosarele pentru bursă socială/medicală cu documentele în original se vor trimite prin poştă cu confirmare de primire la adresa:

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
Cluj-Napoca, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1
Secretariatul Facultăţii (dosar bursă socială)
Cod Postal 400484
Judeţul Cluj

Dosarul pentru bursă socială va cuprinde:

Studenţii care provin din familii ale căror venituri lunare nete medii pe membru de familie sunt mai mici decât cuantumul salariului minim pe economie (1346 lei/membru de familie) vor depune următoarele documente:

 1. cerere de bursa tip anexa nr. 7 – se descarcă de pe site-ul facultatii;
 2. anexa nr. 8 se descarcă de pe site-ul facultății;
 3. anexa nr. 11 se descarcă de pe site-ul facultății;
 4. copie a buletinului/ cărţii de identitate;
 5. copii ale buletinelor/ cărţilor de identitate ale părinţilor;
 6. copii ale certificatelor de naştere şi ale buletinelor/ cărţilor de identitate (dacă este cazul), ale celorlalţi membri ai familiei, aflaţi în întreţinerea părinţilor;
 7. adeverinţe de elev sau de student pentru membrii familiei care urmează o formă de învăţământ;
 8. declaraţii pe propria răspundere a unuia dintre părinţi, dată la notar sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul, pentru copii minori aflaţi în întreţinerea familiei, care nu urmează o formă de învăţământ şi nici nu obţin venituri proprii;
 9. adeverinţe privind cuantumul alocaţiei primite pentru copiii minori cu probleme medicale;
 10. documente justificative privind veniturile studenților titulari ai cererii pentru acordarea bursei sociale şi ale părinților acestora, după caz:
  1. cupoane sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei (indiferent de natura acesteia) pentru lunile iunie 2020, iulie 2020, august 2020;
  2. adeverinţă de şomaj pentru lunile iunie 2020, iulie 2020, august 2020;
  3. adeverinţă de venit net, pentru lunile iunie 2020, iulie 2020, august 2020;
 11. declaraţie pe propria răspundere dată de fiecare părinte care nu obţine nici un fel de venit, în faţa unui notar sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul;
 12. copie după certificatul de deces, în cazul în care studentul este orfan de un părinte, se completează cu adeverinţă/ cupoane privind cuantumul pensiei de urmaş pentru student şi fraţii acestuia;
 13. copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, se completează cu adeverinţă/ cupoane privind cuantumul pensiei alimentare, pentru student şi fraţii acestuia;
 14. documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului şi ale familiei: terenuri agricole, păduri, chirii, etc.);
 15. declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că el şi familia sa nu mai are şi alte venituri decât cele declarate (a se vedea Anexa nr. 8).
 16. contul IBAN (document oficial de la banca cu toate datele de identificare)

Atenţie: Adeverinţele ANAF şi Registrul Agricol sunt obligatorii pentru anul 2020!

Dosarul pentru bursă medicală va cuprinde:

 1. cerere de bursa tip anexa nr. 7 – se descarcă de pe site-ul facultății;
 2. anexa nr. 12 – se descarcă de pe site-ul facultății;
 3. copie a buletinului/ cărţii de identitate;
 4. contul IBAN (document oficial de la banca cu toate datele de identificare).
 5. Certificat medical (NU SE ACCEPTĂ ADEVERINŢĂ MEDICALĂ) eliberat de un medic specialist (care a promovat examenul de specialitate în domeniul diagnosticului sau medic primar cu competenţe în domeniul diagnosticului). În certificatul medical prezentat de student se va menţiona in mod obligatoriu încadrarea diagnosticului in categoriile de boli specificate la art. 16, aliniatul (3), punctul 3).

art. 16, aliniatul (3), punctul 3 – studenţii bolnavi TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, celor care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular.