Procedură administrativă privind înscrierea candidaților (admitere la masterat 2021)

  • Pentru specializările de masterat de la domeniul Matematică sunt acceptaţi fără probă de specialitate candidaţi care au absolvit o specializare din domeniile Matematică, Informatică sau Fizică, specializările Cibernetică Economică, Statistică şi Previziune Economică sau Informatică Economică din cadrul domeniului Economic, specializările din domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei (specializări înrudite cu cele ale domeniului Matematică). Pentru masteratele Metode moderne în predarea matematicii se acceptă și candidați profesori de specialitate, absolvenți ai programelor postuniversitare de conversie profesională pentru Matematică.
  • Pentru specializările de masterat de la domeniul Informatică sunt acceptaţi fără probă de specialitate candidaţii care au absolvit specializarea Matematică informatică, specializări ale domeniului Informatică, specializările Cibernetică Economică sau Informatică Economică din cadrul domeniului Economic, specializările din cadrul domeniului Calculatoare şi Tehnologia Informației (specializări înrudite cu cele ale domeniului Informatică). Sunt de asemenea acceptaţi absolvenţi ai programelor postuniversitare de pregătire și formare profesională organizate de facultatea noastră.
  • Pentru specializările de masterat din domeniul Științele educației sunt acceptați fără probă de specialitate candidați care au absolvit o specializare din domeniul Matematică pentru Masterat didactic în Matematică, respectiv domeniul Informatică sau specializările Matematică informatică (de 4 ani) sau Informatică economică (de 4 ani) pentru Masterat didactic în Informatică. De asemenea se acceptă candidați profesori de specialitate, absolvenți ai programelor postuniversitare de conversie profesională pentru Matematică respectiv Informatică.
  • Absolvenții programelor postuniversitare participă la concurs cu o notă calculată astfel: 75% media generală de promovare a anilor de studiu de la programul postuniversitar şi 25% nota de la examenul de certificare a competenţelor profesionale de la acelaşi program.
  • Un candidat care nu a absolvit una dintre specializările sus menționate va susţine o probă de specialitate din tematica examenului de licenţă de la Matematică (pentru specializări ale domeniului Matematică) respectiv din tematica examenului de licenţă de la Informatică (pentru specializări ale domeniului Informatică. Nota minimă de promovare a probei de specialitate este 6,00. Pentru studiile universitare de master organizate în limba maternă/într-o limbă străină, proba de specialitate se susține în limba de predare a programului de studii universitare. În cazul în care candidații aleg mai multe opțiuni, vor susține proba de specialitate în limba de predare conform cu prima opțiune aleasă.
  • Pentru specializările de masterat din domeniul Științele educației NU se poate susține probă pentru absolvenți din alte domenii sau specializări.
  • Pentru studiile universitare de master organizate în limba engleză/germană, admiterea va conţine obligatoriu o probă de competenţă lingvistică eliminatorie pentru limba engleză/germană, notată cu ADMIS/RESPINS. Calificativele vor fi trecute într-un catalog cu numele şi prenumele candidaţilor, semnat de preşedintele comisiei de admitere pe facultate şi vizat de preşedintele comisiei de admitere pe universitate. Fac excepţie de la reglementarea de mai sus, absolvenţii programelor de licenţă realizate integral în limba programului de master. De asemenea, la această probă se pot recunoaşte certificatele/atestatele de limbă aprobate de Rectorat la nivel de Universitate.