Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la Masterat la Facultatea de Matematică şi Informatică, sesiunile Iulie şi Septembrie 2020

TwitterFacebook

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la Masterat la Facultatea de Matematică şi Informatică, sesiunile Iulie şi Septembrie 2020 – document oficial in format PDF

Aprobat de Consiliul facultăţii din data de 12.11.2019

Prezentul regulament specific este o anexă a REGULAMENTULUI DE ADMITERE AL UNIVERSITĂŢII BABEŞ-BOLYAI pentru sesiunile iulie şi septembrie 2020

Programe de studiu propuse

DOMENIUL DE STUDII – învăţământ cu frecvenţă
Domeniul Matematică
Matematici avansate – limba de predare engleză
Metode moderne în predarea matematicii – limba de predare română
Metode moderne în predarea matematicii – limba de predare maghiară
Matematică computaţională – limba de predare maghiară
Domeniul Informatică
Baze de date – limba de predare română
Sisteme distribuite în Internet – limba de predare română
Analiza datelor şi modelare – limba de predare maghiară
Proiectarea şi dezvoltarea aplicaţiilor Enterprise – limba de predare maghiară
Calcul de înaltă performanţă şi analiza volumelor mari de date – limba de predare engleză
Inginerie Software – limba de predare engleză
Inteligenţă computaţională aplicată – limba de predare engleză
Sisteme informatice avansate: modelare, proiectare, dezvoltare – limba de predare germană şi engleză
Metode moderne în predarea informaticii – limba de predare română
Metode moderne în predarea informaticii – limba de predare maghiară

Notă importantă. Specializările menţionate mai sus se vor organiza cu condiţia întrunirii, în cadrul sesiunii de admitere din luna iulie, a unui număr minim de candidaţi admişi după prima etapă.

Calendarul examenului de admitere la master, sesiunea iulie 2020 este disponibil în această secțiune.

1. Înscrierea

Înscrierea la concursul de admitere se face prin depunerea unui dosar (pentru conţinutul acestuia a se vedea mai jos) la Comisia de Admitere la Masterat a Facultăţii de Matematică şi Informatică în Clădirea Centrală a Universităţii, str. M. Kogălniceanu, nr. 1.

2. Probă de evaluare

Portofoliu argumentativ notat cu ADMIS/RESPINS: candidatul depune un dosar conţinând un Curriculum Vitae (maxim 2 pagini) şi un plan de dezvoltare a carierei profesionale şi ştiinţifice (conform cu prima specializare din lista de opţiuni) pe Matematică respectiv Informatică (maxim 2 pagini), realizat în limba de predare a primei specializări din lista sa de opţiuni.

3. Criteriul de clasificare a candidaţilor declaraţi admişi după proba de evaluare

 • În cazul candidaţilor din domeniu sau domenii înrudite (a se consulta punctul 6. Condiţii de înscriere din prezentul Regulament):
  Media generală de admitere este compusă din:

  1. 75% media generală de promovare a anilor de studiu;
  2. 25% media examenului de licenţă.
 • În cazul celorlalţi candidaţi: Media generală de admitere este nota obţinută la proba scrisă (a se consulta din nou punctul 6. Condiţii de înscriere, din prezentul Regulament).

4. Criterii de departajare

În caz de medii egale, departajarea se va face luând în considerare media generală de promovare a anilor de studiu şi respectiv nota probei de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate de la examenul de licenţă / diplomă.

5. Procedura de clasificare

 • Admiterea la studii de masterat se face pe cele două domenii gestionate de facultate (Matematică şi Informatică) şi pe linii de studiu (română, engleză, maghiară, germană). Se alocă un număr de locuri bugetate şi cu taxă global pe domeniu şi în cadrul fiecărui domeniu, pe linii de studiu. Candidaţii pot selecta la înscriere din lista de specializări oricare specializare din fiecare domeniu.
 • Sunt declaraţi admişi candidaţii situaţi, în ordinea descrescătoare a mediilor şi în funcţie de opţiunile exprimate la înscriere, pe locurile repartizate fiecărui domeniu şi linie de studiu în parte. După constituirea listei admişilor (buget, respectiv taxă) conform ordinii descrescătoare a mediilor, candidaţii admişi se repartizează pe specializări. Conform prezentului Regulament, se organizează acele specializări de master care întrunesc numărul minim de candidaţi admişi decis de Consiliul facultăţii şi în limita numărului maxim de locuri pe specializare. După anunţarea primelor rezultate, studenţii admişi pe locuri cu taxă confirmă locul obţinut prin plata primei rate a taxei de şcolarizare. In caz contrar, ei pierd locul repartizat iniţial. După etapa de confirmări, se realizează un nou clasament, iar candidaţii aflaţi iniţial în aşteptare se repartizează pe locurile disponibile, conform opţiunilor din fişa de înscriere. Dacă în urma repartizării de mai sus, rămân locuri neocupate, acestea se ocupă de către candidaţi în baza unei cereri depuse spre comisia de admitere.
 • Un student admis pe un loc finanţat de la bugetul de stat poate beneficia de subvenţia de la buget (grant de studiu) numai pe durata normală de studiu a specializării la care a fost admis. În cazul studenţilor care au beneficiat anterior de subvenţie de la bugetul de stat pentru ciclu de studii de masterat – fiind înmatriculaţi la o universitate de stat – numărul anilor în care vor putea beneficia de subvenţia de la buget va fi diminuat cu numărul anilor de studiu urmaţi în prealabil fără taxă. Aceeaşi reglementare se aplică şi studenţilor exmatriculaţi sau celor ce s-au retras de la studii, cu excepţia primului an de studiu (care se derulează în regim cu taxă). Finanţarea de la bugetul de stat a ciclului normal de studiu presupune urmarea în regim bugetat a fiecărui an de studiu câte o singură dată. Orice altă situație, cu excepţia cazurilor sociale, implică urmarea anului de studiu în regim cu taxă.

6. Condiţii de înscriere

 • Pentru specializările de masterat de la domeniul Matematică sunt acceptaţi candidaţi care au absolvit o specializare din domeniile Matematică, Informatică şi Fizică, specializările Cibernetică Economică, Statistică şi Previziune Economică şi Informatică Economică din cadrul domeniului Economic, specializările domeniilor Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei şi Ingineria Sistemelor (specializări înrudite cu cele ale domeniului Matematică).
 • Pentru specializările de masterat de la domeniul Informatică sunt acceptaţi candidaţii care au absolvit specializarea Matematică informatică, specializări ale domeniului Informatică, specializările Cibernetică Economică şi Informatică Economică din cadrul domeniului Economic, şi specializările din cadrul domeniilor Calculatoare şi Tehnologia şi Ingineria Sistemelor (specializări înrudite cu cele ale domeniului Informatică). Sunt de asemenea acceptaţi absolvenţi Programului Postuniversitar de Informatică, organizat de facultatea noastră. Aceştia participă la concurs cu o notă calculată astfel: 75% media generală de promovare a anilor de studiu de la Programul Postuniversitar de Informatică şi 25% nota de la examenul de certificare a competenţelor profesionale de la acelaşi program.
 • Un candidat care nu a absolvit una dintre specializările de mai sus va susţine o probă scrisă (3 ore) din tematica examenului de licenţă de la Matematică (pentru specializări ale domeniului Matematică) respectiv din tematica examenului de licenţă de la Informatică (pentru specializări ale domeniului Informatică, cu excepţia specializării Informatică Didactică, acolo unde proba scrisă se va da din tematica de Informatică afişată la adresa http://www.cs.ubbcluj.ro/tematica-informatica-admitere). Nota minimă de promovare a probei scrise este 6,00. Pentru studiile universitare de master organizate în limba maternă /într-o limbă străină, admiterea se susține în limba de predare a programului de studii universitare. În cazul în care candidații aleg mai multe opțiuni, vor susține proba de admitere în limba de predare conform cu prima opțiune aleasă. Pentru celelalte opțiuni lingvistice se va susține un test de competenţa lingvistică în limba de predare a programului respectiv. În cazul în care aceşti candidaţi posedă un certificat/atestat valabil de competenţă lingvistică din lista aprobată de Rectoratul universităţii se poate realiza, la cerere, echivalarea acestuia (la înscriere, la comisia de admitere) cu proba de competenţă lingvistică.
 • Un candidat poate solicita oricâte din specializările la care are dreptul (conform cu specializarea absolvită şi eventual proba suplimentară promovată), atât în regim bugetat (dacă îndeplineşte condiţiile pentru a urma o specializare în această formă de finanţare) cât şi în regim cu taxă, dar poate fi înmatriculat la cel mult două programe de studiu concomitent şi poate beneficia de finanţare de la bugetul de stat pentru un singur program de studiu/specializare. În cazul în care un candidat doreşte să urmeze concomitent două specializări, începând din anul universitar 2019-2020, acesta va depune două dosare de înscriere.
 • Pentru toate programele de la nivel master este obligatorie prezentarea unui certificat/atestat valabil de competenţă lingvistică.
 • Pentru studiile universitare de master organizate în limba engleză/germană, admiterea va conţine obligatoriu o probă de competenţă lingvistică eliminatorie pentru limba engleză/germană, notată cu ADMIS/RESPINS. Calificativele vor fi trecute într-un catalog cu numele şi prenumele candidaţilor, semnat de preşedintele comisiei de admitere pe facultate şi vizat de preşedintele comisiei de admitere pe universitate. Fac excepţie de la reglementarea de mai sus, absolvenţii programelor de licenţă realizate integral în limba engleză/germană. De asemenea, la această probă, se pot recunoaşte certificatele/atestatele de limbă aprobate de Rectorat la nivel de Universitate.
 • La admiterea în ciclul de studii universitare de master pot participa absolvenţii, cu diplomă de licenţă sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii programului de licenţă.
 • La admitere pot candida şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara României se va realiza de către direcţia de specialitate din cadrul M.E.N. La înscrierea la concurs, fiecare candidat are obligaţia de a prezenta atestatul de recunoaştere a studiilor. Responsabilitatea oferirii de informaţii, a verificării documentelor acestor candidaţi revine în exclusivitate Centrului de Cooperări Internaţionale al Universităţii Babeş-Bolyai. Procedura de evaluare şi clasificare este aceeaşi ca şi pentru cetăţenii români.
 • Candidaţii din ţări terţe UE pot concura pe locurile special alocate de facultate în conformitate cu OM. 6000/15.10.2012 şi reglementările universităţii. Responsabilitatea oferirii de informaţii, a verificării documentelor şi înscrierii acestor candidaţi revine în exclusivitate Centrului de Cooperări Internaţionale al Universităţii Babeş-Bolyai.
 • La înscriere candidatul este obligat să declare dacă s-a mai înscris la o altă specializare/facultate la Universitatea Babeş-Bolyai sau la o altă instituţie de învăţământ superior sau mai urmează cursurile unui alt program de masterat (bugetat sau cu taxă).
 • Opţiunile candidaţilor pentru specializări nu se modifică după încheierea înscrierilor la concurs.
 • La confirmarea locului obţinut, candidaţii admişi au, de asemenea, obligaţia de a opta pentru cursurile opţionale din anul I pe care doresc să le urmeze (dacă este cazul).

7. Componenţa dosarului de înscriere: acte necesare la înscriere

8. Taxe

9. Comisia de Admitere are dreptul de a compatibiliza acest regulament cu alte reglementări ale Ministerului de resort sau ale universităţii emise până la data concursului de admitere.

TwitterFacebook