Acte necesare la înscrierea la master 2018

Google+TwitterFacebook
 1. Portofoliu argumentativ ce conţine un Curriculum Vitae (maxim 2 pagini) şi un plan de dezvoltare a carierei profesionale şi ştiinţifice (conform cu prima specializare din lista de opţiuni) pe Matematică, respectiv Informatică (maxim 2 pagini).
 2. Diploma de Licenţă sau echivalentul ei (adeverinţa de licenţă) şi situaţie şcolară, din care să rezulte media examenului de licenţă şi media generală de promovare a anilor de studiu, în original pentru candidaţii care solicită locuri bugetate, respectiv în copie (ce poate fi legalizată la facultate prin prezentarea originalului) pentru candidaţii care optează numai pentru locuri cu taxă.
 3. Copie după certificatul de naştere şi originalul pentru a fi legalizat la facultate.
 4. Copie după cartea de identitate.
 5. Diploma de bacalaureat (original sau copie ce poate fi legalizată la facultate prin prezentarea originalului).
 6. Certificat/atestat de competenţă lingvistică (original sau copie ce poate fi legalizată la facultate prin prezentarea originalului).
 7. Anexă la fişa de înscriere (un formular care se completează on-line pe pagina universităţii, se listează şi semnează de candidat).
 8. Fişa de înscriere, procesată pe loc de către Comisia de Admitere şi semnată după verificare de către candidat. Această fişă conţine şi lista opţiunilor candidaţilor pentru specializările pentru care se face admiterea.
 9. Chitanţă taxă de procesare. Achitarea taxei (în cuantum de 30 Ron) se poate face în momentul depunerii dosarului de concurs, la Comisia de Admitere.
 10. Chitanţă taxă de înscriere. Achitarea taxei (în cuantum de 120 Ron) se poate face în momentul depunerii dosarului de concurs, la Comisia de Admitere.
 11. Adeverinţă medicală tip (în original), din care să rezulte că sunt apţi pentru domeniul la care candidează.
 12. Două fotografii mărimea ¾ (cu numele candidatului scris pe verso).
 13. Dosar plic.
Google+TwitterFacebook