Acte necesare la înscrierea la master 2020

TwitterFacebook
 1. Portofoliu argumentativ ce conţine un Curriculum Vitae (maxim 2 pagini) şi un Plan de dezvoltare a carierei profesionale şi ştiinţifice (conform cu prima specializare din lista de opţiuni) pe Matematică, respectiv Informatică (maxim 2 pagini). Portofoliul se realizează în limba primei specializări din lista de opţiuni.
 2. Diploma de Licenţă sau echivalentul ei (adeverinţa de licenţă sau diplomă de învăţământ de scurtă durată şi atestat de echivalare a acesteia) şi suplimentul la diplomă/situaţie şcolară, din care să rezulte media examenului de licenţă şi media generală de promovare a anilor de studiu, în original pentru candidaţii care solicită locuri bugetate, respectiv în copie (ce poate fi legalizată la facultate prin prezentarea originalului) pentru candidaţii care optează numai pentru locuri cu taxă.
 3. Copie după certificatul de naştere şi originalul pentru a fi legalizat la facultate.
 4. Copie după cartea de identitate.
 5. Diploma de bacalaureat (original sau copie ce poate fi legalizată la facultate prin prezentarea originalului).
 6. Certificat/atestat de competenţă lingvistică (original sau copie ce poate fi legalizată la facultate prin prezentarea originalului).
 7. Anexă la fişa de înscriere (un formular care se completează on-line pe pagina universităţii, se listează şi semnează de candidat).
 8. Fişa de înscriere, procesată pe loc de către Comisia de Admitere şi semnată după verificare de către candidat. Această fişă conţine şi lista opţiunilor candidaţilor pentru specializările pentru care se face admiterea.
 9. Adeverinţă medicală tip datată la zi (în original), din care să rezulte că sunt apţi pentru domeniul la care candidează.
 10. Două fotografii mărimea ¾ (cu numele candidatului scris pe verso).
 11. Dosar plic.

Adresa corespondenţă: master@cs.ubbcluj.ro

TwitterFacebook