Acte necesare la înscrierea la master 2018

Google+TwitterFacebook
 1. Portofoliu argumentativ ce conţine un Curriculum Vitae (maxim 2 pagini) şi un plan de dezvoltare a carierei profesionale şi ştiinţifice (conform cu prima specializare din lista de opţiuni) pe Matematică, respectiv Informatică (maxim 2 pagini).
 2. Diploma de Licenţă sau echivalentul ei (adeverinţa de licenţă) şi situaţie şcolară, din care să rezulte media examenului de licenţă şi media generală de promovare a anilor de studiu, în original pentru candidaţii care solicită locuri bugetate, respectiv în copie (ce poate fi legalizată la facultate prin prezentarea originalului) pentru candidaţii care optează numai pentru locuri cu taxă.
 3. Copie după certificatul de naştere şi originalul pentru a fi legalizat la facultate.
 4. Copie după cartea de identitate.
 5. Diploma de bacalaureat (original sau copie ce poate fi legalizată la facultate prin prezentarea originalului).
 6. Certificat/atestat de competenţă lingvistică (original sau copie ce poate fi legalizată la facultate prin prezentarea originalului).
 7. Anexă la fişa de înscriere (un formular care se completează on-line pe pagina universităţii, se listează şi semnează de candidat).
 8. Fişa de înscriere, procesată pe loc de către Comisia de Admitere şi semnată după verificare de către candidat. Această fişă conţine şi lista opţiunilor candidaţilor pentru specializările pentru care se face admiterea.
 9. Adeverinţă medicală tip (în original), din care să rezulte că sunt apţi pentru domeniul la care candidează.
 10. Două fotografii mărimea ¾ (cu numele candidatului scris pe verso).
 11. Dosar plic.

Notă: Achitarea taxei de procesare și de înscriere (în cuantum de 30 Ron, respectiv 120 de Ron) se face la Comisia de Admitere înaintea momentului depunerii dosarului de concurs.

Google+TwitterFacebook