Repartizarea fondului de burse pentru semestrul II al anului universitar 2019/2020

TwitterFacebook

Conform Regulamentului privind acordarea burselor pentru studenţi – ciclurile de studii licenţă şi masterat:

Repartizarea burselor este afisata in aplicatia AcademicInfo la adresa: https://academicinfo.ubbcluj.ro fiecare student avand acces in aplicatie pe baza user-ului si parolei personale.

 1. La nivelul facultăţii noastre au fost alocate un număr de 60 burse de performanţă, 381 burse de merit, 202 burse de ajutor social şi 6 burse de ajutor social ocazional de îmbrăcăminte pentru studenţii care sunt înmatriculaţi pe locuri bugetate. Cererile studenţilor care sunt înmatriculaţi pe locuri cu taxă pentru acordarea bursei de ajutor social se vor trimite la Comisia de acordare a burselor pe universitate. Aceste cereri vor fi soluţionate la nivelul universităţii, urmând a se comunica ulterior dacă vor beneficia de bursă de ajutor social.
 2. Toate cererile depuse pentru acordarea ajutorului social ocazional de îmbrăcăminte au fost soluţionate favorabil de către Comisia de burse pe facultate, urmând a primi o singură data echivalentul unei burse de ajutor social, respectiv suma de 580 lei.
 3. Fondul de burse destinat burselor de performanță, de merit şi de ajutor social se repartizează pe facultăţi, în raport cu numărul studenţilor cetăţeni români, cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, care urmează cursuri cu frecvenţă din facultatea respectivă și sunt școlarizați în regim bugetat.
 4. Fondul de burse alocat facultăţilor se repartizează la nivelul facultăților, astfel:
  • 12% – fond pentru burse de performanță;
  • 58% – fond pentru burse de merit;
  • 30% – fond pentru burse de ajutor social.
 5. Fondul de burse alocat facultăţii este repartizat pe specializări, linii şi ani de studii, proporţional cu numărul de studenţi şi cursanţi cetăţeni români, cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, care urmează cursurile cu frecvenţă, bugetaţi, din facultatea respectivă.
 6. Cuantumul burselor este de 1000 de lei pentru bursele de performanță, 700 de lei pentru bursele de merit, respectiv 580 de lei pentru bursele sociale permanente.
 7. Conform Regulamentului privind acordarea burselor pentru studenţi – ciclurile de studii licenţă şi masterat, studentii anului I, semestrul I nivel licenta si master, nu beneficiaza de bursa de performanta in semestru I al anului universitar curent. Ca urmare a acestui fapt în semestrul II al anului universitar 2019/2020, bursele de performanţă repartizate anului II (nivel licenţă şi master) şi anului III (nivel licenţă) de studiu s-a micşorat faţă de primul semestru, având în vedere că în semestrul II al anului universitar 2019/2020 beneficiază şi studenţii anului I (nivel licenţă şi master) de bursă de performanţă.
 8. La medii egale s-au aplicat criteriile de departajare conform regulamentului.

Contestaţiile la bursele acordate in semestrul II al anului universitar 2019/2020 se vor depune în perioada 23 martie 2020 – 25 martie 2020, orele 18,00 la adresa de email:
cereri.studenti@cs.ubbcluj.ro.

Rezultatele la contestatii se vor afisa in data de 26 martie 2020 pe pagina facultatii, iar listele finale cu beneficiarii de bursă în aplicaţia AcademicInfo.

Comisia de acordare a burselor pe facultate

formular contestatie burse sem. 2, an univ. 2019-2020.docx

TwitterFacebook