Etapele procesului de înscriere şi confirmare pentru Concursul de Admitere, sesiunea iulie 2019, nivel licenţă la Facultatea de Matematică şi Informatică

TwitterFacebook

I. ÎNSCRIERILE

ÎNSCRIERILE la Facultatea de Matematică şi Informatică se desfăşoară în clădirea centrală a Universităţii Babeş-Bolyai, str. M. Kogălniceanu, nr. 1, etajul 1, în zilele de 16, 17, 18, 19 iulie 2019 între orele 9,00-16,00.

 1. Completaţi formularul de pre-înscriere on-line la adresa https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere. Listaţi-l, semnaţi-l şi apoi puneţi-l în dosarul cu acte. În cazul în care nu aveţi acest formular mergeţi în sala RADÓ FERENC (sala 126, etajul 1) în vederea completării acestui formular, înainte de achitarea taxei pentru concursul de admitere.
 2. Achitaţi Taxa de procesare de 50 RON şi Taxa de înscriere de 250 RON la secretariatul (în sala 143, etajul 1) sau decanatul facultăţii (sala 145, etajul 1) şi primiţi un număr de ordine din aplicaţie şi informaţii legate de sălile de înscriere şi timpul estimat de procesare:

 1. Dacă aţi achitat taxa, mergeţi în sala repartizată conform aplicaţiei, pentru depunerea dosarului cu acte şi completarea listei de opţiuni.
 2. Dacă solicitaţi înscrierea la Modulul Pedagogic I mergeţi în sala F. Chamoux (sala 138) pentru a obţine informaţii legate de procedura de înscriere şi actele necesare.

II. ACTELE NECESARE LA DOSARUL DE ÎNSCRIERE, ÎN URMĂTOAREA ORDINE:

OUG 41/2016 elimină cerinţa depunerii copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformităţii cu originalul, de către persoanele desemnate din cadrul Comisiei de Admitere.

 1. Diploma sau Adeverinţa de Bacalaureat în original sau în copie legalizată/conformă cu originalul pentru candidaţii care solicită locuri bugetate, respectiv în copie legalizată/conformă cu originalul pentru candidaţii care optează numai pentru locuri cu taxă.
 2. Foaia matricolă de la liceu în copie şi originalul pentru a fi certificate conform cu originalul la facultate.
 3. Certificat de naştere în copie şi originalul pentru a fi certificate conform cu originalul la facultate.
 4. Copie carte de identitate.
 5. Diploma (în original şi copie) cu premiul obţinut sau diploma de participare pentru candidaţii care beneficiază de facilităţile acordate olimpicilor sau participanţilor la concursuri.
 6. Diplomă de licenţă/absolvire sau diplomă echivalentă, în original sau certificate conform cu originalul la facultate, pentru candidaţii care doresc să urmeze o a doua facultate.
 7. Formularul de înregistrare (completat on-line pe pagina universitătii, listat şi semnat de candidat).
 8. Fişa de înscriere, procesată pe loc de către Comisia de Admitere şi semnată după verificare de către candidat. Această fişă conţine şi lista opţiunilor candidaţilor pentru domeniile pe care se face admiterea.
 9. Chitanţă taxă de procesare şi înscriere. Achitarea taxei (în cuantum de 50 Ron + 250 ron) se poate face în momentul depunerii dosarului de concurs, la secretariatul facultății, sala 145 și sala 143.
 10. Dacă este cazul, actele din care să rezulte scutirea de taxă de procesare şi/sau de înscriere pentru candidaţii ce solicită acest lucru în condiţiile prezentului regulament.
 11. Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat obţinută anterior anului curent vor depune la dosar o declaraţie pe proprie răspundere (conform modelului din Anexa 5) din care să rezulte traiectoria şcolară din învăţământul universitar românesc de stat.
 12. Adeverinţă/Adeverinţe care să ateste numărul de ani bugetaţi sau cu taxă urmaţi în sistemul universitar românesc şi din care să rezulte faptul că a achitat la zi taxele universitare.
 13. Certificat de competenţă lingvistică (dacă acesta face parte din lista aprobată de Rectoratul universităţii) (pentru candidaţii ce optează pentru studii universitare organizate într-o limbă de circulaţie internaţională). Diploma de bacalaureat nu înlocuieşte diploma de competenţă lingvistică obţinută la bacalaureat.
 14. Adeverinţă medicală tip (în original), din care să rezulte că sunt apţi pentru domeniul la care candidează.
 15. Trei fotografii mărime ¾ (cu numele candidatului scris pe verso).
 16. Dosar plic.

Inscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate/paşaportului şi a documentelor de mai sus, sau de către o altă persoană (în numele candidatului) pe bază de procură notarială.

III. PROBA SCRISĂ

 • Probele scrise ale examenului de admitere: 21 iulie 2019 incepand cu ora 9:00:
  • 21 iulie ora 9:00 – proba scrisa la matematica/informatica
  • 21 iulie ora 15:00 – proba de competenta lingvistica la limba engleză
  • 21 iulie ora 17:00 – proba de competenta lingvistica la limba germană
 • Afişarea rezultatelor probei scrise: 23 iulie 2019
 • Depunerea contestaţiei la proba scrisă se face personal de către candidat: 24 iulie 2019 între orele 9,00-12,00
 • Rezolvarea contestaţiilor: 24 iulie 2019
 • Afişarea rezultatelor examenului de admitere: 24 iulie 2019

IV. CONFIRMAREA LOCULUI

 • Confirmarea locului obţinut (depunerea diplomei de bacalaureat în original, plata primei rate a taxei de şcolarizare): 25-26 iulie 2019, orele 9,00-16,00
 • Afişarea rezultatelor admiterii după confirmări: 26 iulie 2019 după ora 18,00
 • Plata taxei de şcolarizare pentru candidaţii admişi după confirmări: 27 iulie 2019 între orele 9,00-14,00
 • Afişarea rezultatelor după plata taxei de şcolarizare: 27 iulie 2019
 • Depunerea cererilor de ocupare a unui loc disponibil după confirmări: 29 iulie 2019 între orele 9,00-12,00
 • Afişarea listei candidaţilor repartizaţi pe bază de cerere pe locurile disponibile: 29 iulie 2019, ora 12,45
 • Confirmarea locurilor de către candidaţii repartizaţi pe bază de cerere: 29 iulie 2019 între orele 13,00-15,00
 • Listele finale: 29 iulie 2019

V. CUANTUMUL TAXELOR DE ŞCOLARIZARE

 • Specializarea Informatică – 4.000 RON/an universitar, prima rată: 1000 RON
 • Specializarea Matematică – 3.000 RON/an universitar, prima rată: 750 RON
 • Specializarea Matematică informatică – 3.600 RON/an universitar, prima rată: 900 RON

In cazul în care candidatul declarat reusit pe locuri cu taxă, doreşte să achite integral taxa de şcolarizare beneficiază de o reducere de 10% din cuantumul taxei de şcolarizare.

În cazul unui candidat care a achitat prima rată a taxei de şcolarizare cu un cuantum mai mic şi trece la o specializare cu un cuantum mai mare a taxei de şcolarizare, diferenţa o va achita în perioada 2-14 octombrie 2019.

TwitterFacebook