Comisiile permanente ale Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică

TwitterFacebook
 1. Pentru buna desfăşurare a şedinţelor Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică se constituie comisiile permanente ale acestuia, după cum urmează:
  Comisia executivă (decan, prodecani, directori de departament, secretar şef, cancelarul studenţilor): coordonează activitatea curentă din facultate şi asigură luarea deciziilor în perioada dintre şedinţele Consiliului facultăţii sau în perioada de vacanţă sau concediu. Propune Consiliului facultăţii hotărâri şi reglementări necesare bunei desfăşurări a activităţilor din facultate. Coordonatorul comisiei este decanul în funcţie.

  • Prof. dr. Petruşel Adrian, decan
  • Conf. dr. Motogna Simona, prodecan
  • Conf. dr. Robu Judit, prodecan
  • Conf. dr. Şerban Marcel, prodecan
  • Prof. dr. Agratini Octavian, director departament
  • Prof. dr. Andreica Anca, director departament
  • Conf. dr. András Szilárd, director departament
  • Conf. dr. Christian Săcărea, director linia germană
  • Pop Liliana, secretar şef facultate
  • Coantă Rareș, student cancelar

  Comisia pentru cercetare ştiinţifică, strategie şi resurse umane: coordonează desfăşurarea şi asigură orientarea activităţii de cercetare ştiinţifică, de dezvoltare-inovare din facultate în scopul creşterii performanţelor pe plan ştiinţific ale cadrelor didactice şi studenţilor facultăţii. Trasează liniile generale ale politicii de dezvoltare strategic a facultăţii precum şi a celei de resurse umane pe termen mediu şi lung, analizează şi avizează metodologia şi standardele pentru concursuri didactice şi dosarele candidaţilor propuşi pentru posturi didactice şi de cercetare sau pentru diverse titluri şi distincţii.

  • Prof. dr. Czibula Gabriela – coordonator
  • Conf. dr. Marcel-Adrian Şerban, prodecan
  • Conf. dr. Chiorean Ioana
  • Conf. dr. Săcărea Christian
  • Racz Balazs, student

  Comisia pentru cooperare internaţională şi interacţiune cu mediul de afaceri şi societate: analizează şi coordonează politica de internaţionalizare şi cooperare internaţională a facultăţii precum şi relaţia cu mediul de afaceri, veghează şi propune măsuri pentru păstrarea şi dezvoltarea caracterului multi-cultural şi multi-lingual al facultăţii.

  • Prof. dr. Crivei Septimiu – coordonator
  • Conf. dr. Motogna Simona, prodecan
  • Conf. dr. András Szilárd, director departament
  • Lect. dr. Vancea Alexandru
  • Malina Andra, student

  Comisia pentru curriculum, acreditare, asigurarea calităţii procesului de învăţământ, învăţământ netradiţional şi relaţia cu studenţii: analizează şi avizează dosarele de autorizare/acreditare ale programelor de studiu, documentele privind planul operaţional şi cel de asigurarea calităţii, precum şi propunerile de programe de învăţământ netradiţional din facultate.

  • Conf. dr. Soós Anna – coordonator
  • Prof. dr. Andreica Anca
  • Conf. dr. Robu Judit, prodecan
  • Lect. dr. Sterca Adrian
  • Lect. dr. Grad Anca
  • Dicu Mădălina, student
  • Nistor Alexandra, student

  Comisia pentru regulamente, buget şi monitorizare: analizează şi avizează, din perspective legalităţii, propunerile de hotărâri privind reglementarea diverselor aspecte ale vieţii interne din facultate, propune noi reglementări cu privire la activitatea din facultate, monitorizează activităţile conducerii executive ale facultăţii, analizează şi avizează planul de venituri şi cheltuieli al facultăţii.

  • Prof. dr. Pop F. Horia – coordonator
  • Prof. dr. Agratini Octavian, director departament
  • Lect. dr. Bufnea Darius
  • Lect. dr. Bodó Zalán
  • Balog Orsolya, student

  Comisia de etică: analizează situaţiile de abatere de la etica universitară

  • Prof. dr. Csató Lehel – coordonator
  • Conf. dr. Popovici Nicolae
  • Conf. dr. Niculescu Virginia
  • Andor Camelia, student doctorand
 2. Materialele ce întră în dezbaterea Consiliului facultăţii vor fi analizate în cel puţin una din Comisiile Consiliului (la propunerea Comisiei executive), aceasta sau acestea prezentând în şedinţa de Consiliu, un punct de vedere şi o recomandare. Decizia finală în ceea ce priveşte adoptarea sau respingerea unei hotărâri este de competenţa plenului Consiliului facultăţii. Materialele supuse analizei comisiilor vor fi transmise (sau încărcate pe platformă) membrilor comisiilor şi membrilor Consiliului cu cel puţin 48 de ore înaintea şedinţei de Consiliu respective.
 3. Comisiilor de specialitate ale Consiliului facultăţii se întrunesc la convocarea coordonatorului comisiei. Analizele, comunicarea dintre membri comisiilor sau membri Consiliului facultăţii precum şi deciziile acestora se pot desfăşura şi prin e-mail sau alte sisteme de comunicare on-line. Deciziile se iau prin votul a jumătate plus unul din membrii comisiei. In cazul absenţei sau neimplicării nemotivate de la mai mult de trei dintre şedinţele sau activităţile comisiei, persoana în cauză primeşte un avertisment scris din partea Comisiei Executive a Consiliului facultăţii, urmând ca la acumularea a mai mult de cinci absenţe nemotivate să se înceapă procedura de revocarea a acelui membru al Consiliului facultăţii.
TwitterFacebook