Felvételi a Matematika és Informatika Karon meghirdetett magiszteri szakokra – 2019. júliusi és szeptemberi felvételi időszak

TwitterFacebook

A BBTE Matematika és Informatika Karán meghirdetett mesterképzési felvételi megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó szabályzat, 2019. júliusi és szeptemberi felvételi időszak – hivatalos, román nyelvű PDF változat

Jóváhagyta a Kari Tanács 2018. november 13-án

Jelen szabályzat a Babeş–Bolyai Tudományegyetem FELVÉTELI SZABÁLYZATÁNAK mellékelte, amely 2019. júliusi és szeptemberi vizsgaidőszakra vonatkozik

Javasolt képzési programok

SZAKTERÜLET – nappali képzés
Matematika
Korszerű matematika – angol nyelvű képzés
Matematikai didaktika – román nyelvű képzés
Matematikai didaktika – magyar nyelvű képzés
Számítógépes matematika – magyar nyelvű képzés
Informatika
Adatbázisok – román nyelvű képzés
Osztott rendszerek az interneten – román nyelvű képzés
Adatelemzés és modellezés – magyar nyelvű képzés
Vállalati szoftvertervezés és fejlesztés – magyar nyelvű képzés
Komponens alapú programozás – angol nyelvű képzés
Nagy teljesítményű számítások és nagy méretű adathalmazok elemzése – angol nyelvű képzés
Software Engineering – angol nyelvű képzés
Számítógépes intelligencia alkalmazása – angol nyelvű képzés
Korszerű informatikai rendszerek: modellezés, tervezés, fejlesztés – német és angol nyelvű képzés
Informatikai didaktika – román nyelvű képzés
Informatikai didaktika – magyar nyelvű képzés

Fontos megjegyzés: A Matematika és Informatika szakterületeken meghirdetett valamennyi magiszteri képzési program csak abban az esetben indul, ha a júliusi felvételi első fordulóját követően a sikeresen bejutott jelentkezőkből meglesz a minimális hallgatói létszám.

A 2019. júliusi magiszteri felvételi részletes naptára elérhető az alábbi oldalon.

1. Beiratkozás

A felvételi vizsgára történő beiratkozás egy dosszié leadásából áll, amelyet a Matematika és Informatika Kar székhelyén (BBTE főépület, Kolozsvár, M. Kogălniceanu/Farkas utca 1.) a Magiszteri Felvételi Bizottságnak kell benyújtani.

2. Kiértékelő vizsga

Érvelésen alapuló portfólió elkészítése (SIKERES/SIKERTELEN minősítéssel), amely tartalmazza a jelentkező szakmai önéletrajzát is (maximum 2 oldal), valamint a szakmai és tudományos karrier fejlesztési tervét (az opciókat tartalmazó listán megjelölt legelső szak alapján), Matematika vagy Informatika szakirány esetében egyaránt (maximum 2 oldal). A portfóliót az opciókat tartalmazó listán megjelölt első szak nyelvén kell megírni.

3. A kiértékelő vizsgán sikeresen szereplő jelentkezők elosztásának kritériumai

 • a tudományterületről vagy a rokon tudományterületekről lévő jelentkezők esetében (lásd a jelen Szabályzat 6. pontját, Beiratkozási feltételek) a felvételi jegyek átlaga a következőkből tevődik össze:
  1. 75% – az elvégzett alapképzési évek tanulmányi átlaga;
  2. 25% – a záróvizsga jegyeinek átlaga.
 • a többi jelentkező esetében: A felvételi jegyet az írásbeli vizsga jegye képezi (lásd a jelen Szabályzat 6. pontját, Beiratkozási feltételek).
 • A magiszteri egyetemi tanulmányok legkisebb felvételi átlaga 6,00-osnál (hat) nem lehet kevesebb.

4. Azonos felvételi átlag esetén a helyek elosztásánál a következő kritériumok érvényesülnek:

az elvégzett alapképzési évek tanulmányi átlaga és a záróvizsgán/diplomavizsgán szerzett minősítés (alapismeretek és szakismeretek kiértékelése).

5. A helyek elosztása

 • A magiszteri képzési programokra a Matematika és Informatika Kar két szakirányára (matematika és informatika) és négy tagozatára (román, angol, magyar és német) lehet jelentkezni. A tandíjmentes és tandíjas helyek kiutalása szakirányok szerint globálisan történik, tagozatonként valamennyi szakirányon belül. Beiratkozáskor a jelentkezők bármelyik szakirányon meghirdetett szak közül választhatnak.
 • A Kar magiszteri képzési programjaira felvételt nyernek mindazon jelentkezők, akik a felvételi átlaguk csökkenő sorrendjében és a beiratkozáskor megjelölt opciók prioritását figyelembe véve, bekerülnek az egyes szakterületek és tagozatok számára kiosztott keretlétszámba. A tandíjmentes és tandíjas helyre bejutott jelentkezők névsorának a felvételi átlag csökkenő sorrendjében történő összeállítását követően szakok szerint osztják el a jelentkezőket. Ennek következményeként csak azok a magiszteri szakok indulhatnak, amelyek esetében összegyűl a Kari Tanács által jóváhagyott szükséges minimális hallgatói létszám, az adott szaknak kiutalt keretlétszám felső határáig. A kezdeti eredmények kifüggesztését követően a tandíjas helyre bejutott hallgatóknak vissza kell igazolniuk a helyet a tandíj első részletének befizetésével. Ellenkező esetben elveszítik a számukra kiosztott helyet. A visszaigazolást követően a betöltetlen helyeket újraosztják a várólistán szereplő jelentkező között, a beiratkozási lapon megjelölt szakválasztási opciók szerint. Amennyiben az újraosztást követően maradnak még betöltetlen helyek, a jelentkezők elfoglalhatják azokat a felvételi bizottságnak benyújtott kérvény alapján.
 • Az állami költségvetésből támogatott helyre bejutott hallgatók állami támogatást (tanulmányi támogatás) kaphatnak kizárólag a normál tanulmányi időszak alatt. Az állami felsőoktatási intézmények korábbi években beiratkozott, állami támogatással végzett magiszteri hallgatói, sikeres felvételi esetén állami költségvetési támogatásban részesülhetnek. Ez a támogatás csak a normál tanulmányi időszakra vehető igénybe (az új szak tanulmányi éveinek számából le kell vonni az előző szakon államilag támogatott évek számát). Ez a szabályozás a kiesett vagy a tanulmányaikat megszakító hallgatókra is érvényes, a legelső tanulmányi év kivételével (tandíjas rendszerben). A normál tanulmányi ciklus állami költségvetésből történő finanszírozása azt jelenti, hogy valamennyi tanulmányi évet tandíjmentes rendszerben lehet folytatni, egyetlen alkalommal. Bármilyen egyéb helyzetben – a szociális esetek kivételével –, a tanulmányi év tandíjas rendszerben zajlik.

6. Beiratkozási feltételek

 • A Matematika szakterületen meghirdetett magiszteri szakokra mindazok jelentkezhetnek, akik a Matematika, Informatika és Fizika szakterületek szakjain végezték alapképzési tanulmányaikat, vagy a Közgazdaság szakterület keretében a Gazdasági kibernetika, Statisztika és Gazdasági előrejelzés és Gazdasági informatika szakon, illetve a Számítástechnika és információtechnológia szakterület keretében Számítástechnika és Információmérnöki szakon végeztek (a Matematika szakterülettel rokon szakok).
 • Az Informatika szakterületen meghirdetett magiszteri szakokra mindazok jelentkezhetnek, akik Informatikai-matematika szakon, az Informatika szakterület szakjain végeztek, továbbá mindazok, akik a Közgazdaság szakterület keretében Gazdasági kibernetika és Gazdasági informatika szakon, illetve a Számítástechnika és információtechnológia szakterület keretében Számítástechnika és Információmérnöki szakon végeztek (a Informatika szakterülettel rokon szakok). Várjuk továbbá azoknak a jelentkezését is, akik a karunk által szervezett Informatika Posztgraduális képzési program keretében végeztek. Ők az alábbiak szerint kiszámolt jeggyel vesznek részt a versenyen: 75%-ban az informatika posztgraduális képzés végső tanulmányi átlaga, és 25%-ban a szakmai képességeket felmérő vizsga jegye ugyanazon képzési program esetén. Az Alapképzésre, magiszteri és doktori képzésre történő felvételi megszervezése módszertanának 38. cikke értelmében a magiszteri egyetemi tanulmányok legkisebb felvételi átlaga 6,00-osnál (hat) nem lehet kevesebb.
 • Mindazon jelentkezőknek, akik a fenti szakok közül egyiknek sem végzettjei, írásbeli felvételi vizsgán kell részt venniük (3 óra), amelynek tematikája azonos a matematika záróvizsga-tematikával (a matematika szakterületen meghirdetett szakok esetében), illetve az informatika záróvizsga-tematikával (az informatika szakterületen meghirdetett szakok esetében). Kivételt képez az Informatikai didaktika szak, amelynek írásbeli vizsgája az alábbi címen közzétett informatika tematikából lesz: http://www.cs.ubbcluj.ro/tematika-informatika-felveteli/. Az írásbeli vizsga minimális bejutási jegye: 6,00-os. Egyetemi alapképzésre és magiszteri képzésre történő anyanyelvű/idegen nyelvű felvételi esetén a felvételi a meghirdetett képzési program nyelvén történik. A több nyelven is meghirdetett képzési programok esetében, amennyiben a jelentkezők beiratkozáskor több opciót is választanak, a legelső kiválasztott opció nyelvén kell felvételi vizsgát tenniük. A többi nyelvi opciók esetében nyelvvizsgát kell tenni az adott program képzési nyelvén. Amennyiben a jelentkezők már rendelkeznek egy nyelvvizsga-oklevéllel, a kari szintű felvételi bizottságok révén, ezt el lehet ismertetni beiratkozáskor a BBTE Rektori Hivatala által jóváhagyott nyelvvizsgák alapján.
 • Egy jelentkező egyszerre több szakra is beiratkozhat, amelyekre jogosult (az elvégzett szakkal és esetenként a sikeresen letett kiegészítő vizsgával összhangban), úgy államilag támogatott helyre (amennyiben teljesíti az erre vonatkozó feltételeket), mint tandíjas helyre, de egyidejűleg legtöbb két képzési programra nyerhet felvételt, a képzési szinttől és a képzést ajánló oktatási intézményektől függetlenül, és kizárólag egy képzési program/szak esetében részesülhet államilag támogatott képzésben. Abban az esetben, ha a jelentkező egyszerre két szakot is szeretne végezni, a 2019–2020-as egyetemi tanévtől kezdődően két dossziét kell leadnia a beiratkozáskor.
 • Valamennyi magiszteri képzési programra történő felvételi esetén szükséges felmutatni egy nyelvvizsga-oklevelet/bizonyítványt, amely egy nemzetközileg használt idegen nyelv ismeretét igazolja.
 • Az angol tannyelvű magiszteri képzésre történő felvételi esetében a jelentkezőknek kötelező módon részt kell venniük egy kizáró jellegű, angol nyelvvizsgán, amelyet a megfelelt/nem felelt meg minősítéssel értékelnek. A minősítéseket a jelentkezők család- és keresztnevét tartalmazó katalógusba vezetik be, amelyet a kari szintű felvételi bizottság elnöke ír alá, és az egyetemi felvételi bizottság elnöke láttamoz. Ez alól kivételt képeznek azok a jelentkezők, akik a teljes alapképzést angol nyelven végezték el. Ennél a vizsgánál a kari szintű felvételi bizottságok révén el lehet ismertetni a BBTE Rektori Hivatala által jóváhagyott nyelvvizsgák eredményeit.
 • Magiszteri felvételire jelentkezhetnek az alapképzési egyetemi oklevéllel vagy ezzel egyenértékű oklevéllel rendelkező végzettek, az alapképzési program befejezésének évétől függetlenül.
 • A magiszteri felvételi vizsgára az Európai Unió tagállamainak, valamint az Európai Gazdasági Térség és a Svájci Államszövetség államainak polgárai is jelentkezhetnek, a román állampolgárokra érvényes, törvény által előírt feltételek mellett, beleértve a beiskolázási díjakat is. A Románia területén kívül folytatott tanulmányaik elismerését a Nemzeti Oktatási Minisztérium hatáskörében működő szakigazgatóság végzi. A romániai felsőoktatási intézményekbe való beiratkozáskor fel kell mutatniuk a külföldön folytatott tanulmányaik elismerésének igazoló okiratát. A jelentkezők tájékoztatása, irataik ellenőrzése, valamint beíratása kizárólag a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Nemzetközi Kapcsolatok Központjának hatáskörébe tartozik. A kiértékelési és rangsorolási eljárás a román állampolgárokra érvényes szempontok alapján történik.
 • A EU harmadik országbeli jelentkezők is pályázhatnak a Kar által külön meghirdetett helyekre a 6000/15.10.2012 számú Minisztériumi Rendelet és az egyetem szabályozásai alapján. A jelentkezők tájékoztatása, irataik ellenőrzése, valamint beíratása kizárólag a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Nemzetközi Kapcsolatok Központjának hatáskörébe tartozik.
 • Beiratkozáskor a jelentkezőnek kötelessége nyilatkozatot tenni, amennyiben a Babeş–Bolyai Tudományegyetemen egy másik szakra/karra is beiratkozott, vagy egyéb felsőoktatási intézményben magiszteri tanulmányokat folytat, illetve egyéb magiszteri programok hallgatója (tandíjmentes vagy tandíjas helyen).
 • A felvételire való beiratkozás lezárulása után nem lehet módosítani a jelentkezőknek a szakokra vonatkozó opcióit.
 • A hely visszaigazolásakor a bejutott jelentkezőknek adott esetben kötelességük megjelölni azokat a választható tantárgyakat, amelyeket I. éven hallgatni szeretnének.

7. A beiratkozási dosszié tartalma: a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok

8. Beiratkozási díjak

9. A Felvételi Bizottságnak jogában áll jelen felvételi szabályzat módosítása a felvételi időszak kezdetéig kiadott tanügyminiszteri rendeletek vagy egyetemi szabályozások függvényében.

TwitterFacebook