Felvételi a Matematika és Informatika Karon meghirdetett magiszteri szakokra – 2018. júliusi és szeptemberi felvételi időszak

Google+TwitterFacebook

A BBTE Matematika és Informatika Karán meghirdetett mesterképzési felvételi megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó szabályzat, 2018. júliusi és szeptemberi felvételi időszak – hivatalos, román nyelvű PDF változat

Jóváhagyta a Kari Tanács 2017. november 7-én

Jelen szabályzat a Babeş–Bolyai Tudományegyetem 2018–2019-es egyetemi tanévre vonatkozó Felvételi szabályzatának mellékelte.

Javasolt képzési programok

SZAKTERÜLET – nappali képzés
Matematika
Korszerű matematika – angol nyelvű képzés
Matematikai didaktika – román nyelvű képzés
Matematikai didaktika – magyar nyelvű képzés
Számítógépes matematika – magyar nyelvű képzés
Informatika
Adatbázisok – román nyelvű képzés
Osztott rendszerek az interneten – román nyelvű képzés
Adatelemzés és modellezés – magyar nyelvű képzés
Vállalati szoftvertervezés és fejlesztés – magyar nyelvű képzés
Nagy teljesítményű számítások és nagy méretű adathalmazok elemzése – angol nyelvű képzés
Software Engineering – angol nyelvű képzés
Számítógépes intelligencia alkalmazása – angol nyelvű képzés
Komponens alapú programozás – angol nyelvű képzés
Korszerű informatikai rendszerek: modellezés, tervezés, fejlesztés – német és angol nyelvű képzés
Informatikai didaktika – román nyelvű képzés
Informatikai didaktika – magyar nyelvű képzés

Fontos megjegyzés: A Matematika és Informatika szakterületeken meghirdetett valamennyi magiszteri képzési program csak abban az esetben indul, ha a júliusi felvételi első fordulóját követően a sikeresen bejutott jelentkezőkből meglesz a minimális hallgatói létszám.

A 2018. júliusi magiszteri felvételi részletes naptára elérhető az alábbi oldalon.

1. Beiratkozás

A felvételi vizsgára történő beiratkozás egy dosszié leadásából áll, amelyet a Matematika és Informatika Kar székhelyén (BBTE főépület, Kolozsvár, M. Kogălniceanu/Farkas utca 1.) a Magiszteri Felvételi Bizottságnak kell benyújtani.

2. Kiértékelő vizsga

Érvelésen alapuló portfólió elkészítése (SIKERES/SIKERTELEN minősítéssel), amely tartalmazza a jelentkező szakmai önéletrajzát is (maximum 2 oldal), valamint a szakmai és tudományos karrier fejlesztési tervét (az opciókat tartalmazó listán megjelölt legelső szak alapján), Matematika vagy Informatika szakirány esetében egyaránt (maximum 2 oldal).

3. A kiértékelő vizsgán sikeresen szereplő jelentkezők elosztásának kritériumai

 • a tudományterületről vagy a rokon tudományterületekről lévő jelentkezők esetében (lásd a 6. pontot): A felvételi jegyek átlaga a következőkből tevődik össze:
  1. 75% – az elvégzett alapképzési évek tanulmányi átlaga – mindazon jelentkezők esetében, akik a felvételire javasolt szakokkal rokon szakokról érkeznek (lásd a Beiratkozási feltételeknél szereplő listát), illetve az írásbeli vizsga átlaga Matematikából vagy Informatikából – azon jelentkezők esetében, akik a felvételire javasolt szakokra az alább megjelölt egyéb szakokról érkeznek.
  2. a záróvizsga jegyeinek átlaga.
 • a többi jelentkező esetében: A felvételi jegyet az írásbeli vizsga jegye képezi (lásd a jelen szabályzat 6. pontját).

4. Azonos felvételi átlag esetén a helyek elosztásánál a következő kritériumok érvényesülnek:

az elvégzett alapképzési évek tanulmányi átlaga és a záróvizsgán/diplomavizsgán szerzett minősítés (alapismeretek és szakismeretek kiértékelése).

5. A helyek elosztása

 • A magiszteri képzési programokra a Matematika és Informatika Kar két szakirányára (matematika és informatika) és négy tagozatára (román, angol, magyar és német) lehet jelentkezni. A tandíjmentes és tandíjas helyek kiutalása szakirányok szerint globálisan történik, tagozatonként valamennyi szakirányon belül. Beiratkozáskor a jelentkezők bármelyik szakirányon meghirdetett szak közül választhatnak.
 • A Kar magiszteri képzési programjaira felvételt nyernek mindazon jelentkezők, akik a felvételi átlaguk csökkenő sorrendjében és a beiratkozáskor megjelölt opciók prioritását figyelembe véve, bekerülnek az egyes szakterületek és tagozatok számára kiosztott keretlétszámba. A tandíjmentes és tandíjas helyre bejutott jelentkezők névsorának a felvételi átlag csökkenő sorrendjében történő összeállítását követően szakok szerint osztják el a jelentkezőket. Ennek következményeként csak azok a magiszteri szakok indulhatnak, amelyek esetében összegyűl a Kari Tanács által jóváhagyott szükséges minimális hallgatói létszám, az adott szaknak kiutalt keretlétszám felső határáig. A kezdeti eredmények kifüggesztését követően a tandíjas helyre bejutott hallgatóknak vissza kell igazolniuk a helyet a tandíj első részletének befizetésével. Ellenkező esetben elveszítik a számukra kiosztott helyet. A visszaigazolást követően a betöltetlen helyeket újraosztják a várólistán szereplő jelentkező között, a beiratkozási lapon megjelölt szakválasztási opciók szerint. Amennyiben az újraosztást követően maradnak még betöltetlen helyek, a jelentkezők elfoglalhatják azokat a felvételi bizottságnak benyújtott kérvény alapján.
 • Az állami költségvetésből támogatott helyre bejutott hallgatók állami támogatást (tanulmányi támogatás) kaphatnak kizárólag a normál tanulmányi időszak alatt. Az állami felsőoktatási intézmények korábbi években beiratkozott, állami támogatással végzett magiszteri hallgatói, sikeres felvételi esetén állami költségvetési támogatásban részesülhetnek. Ez a támogatás csak a normál tanulmányi időszakra vehető igénybe (az új szak tanulmányi éveinek számából le kell vonni az előző szakon államilag támogatott évek számát). Ez a szabályozás a kiesett vagy a tanulmányaikat megszakító hallgatókra is érvényes, a legelső tanulmányi év kivételével (tandíjas rendszerben). A normál tanulmányi ciklus állami költségvetésből történő finanszírozása azt jelenti, hogy valamennyi tanulmányi évet tandíjmentes rendszerben lehet folytatni, egyetlen alkalommal. Bármilyen egyéb helyzetben – a szociális esetek kivételével –, a tanulmányi év tandíjas rendszerben zajlik.

6. Beiratkozási feltételek

 • A Matematika szakterületen meghirdetett magiszteri szakokra mindazok jelentkezhetnek, akik a Matematika, Informatika és Fizika szakterületek szakjain végezték alapképzési tanulmányaikat, továbbá mindazok, akik Közgazdaság szakterület keretében Gazdasági informatika szakon, illetve a Számítástechnika és információtechnológia szakterület keretében Számítástechnika és Információmérnöki szakon végeztek (a Matematika szakterülettel rokon szakok).
 • Az Informatika szakterületen meghirdetett magiszteri szakokra mindazok jelentkezhetnek, akik Informatikai-matematika szakon, az Informatika szakterület szakjain végeztek, továbbá mindazok, akik a Közgazdaság szakterület keretében Gazdasági kibernetika és Gazdasági informatika szakon, illetve a Számítástechnika és információtechnológia szakterület keretében Számítástechnika és Információmérnöki szakon végeztek (a Informatika szakterülettel rokon szakok).
 • Mindazon jelentkezőknek, akik a fenti szakok közül egyiknek sem végzettjei, egy írásbeli felvételi vizsgán kell részt venniük (3 óra), amelynek tematikája azonos a matematika záróvizsga-tematikával (a matematika szakterületen meghirdetett szakok esetében), illetve az informatika záróvizsga-tematikával (az informatika szakterületen meghirdetett szakok esetében). Kivételt képez az Informatikai didaktika szak, amelynek írásbeli vizsgája az alábbi címen közzétett informatika tematikából lesz: http://www.cs.ubbcluj.ro/tematika-informatika-felveteli/ Az írásbeli vizsga minimális bejutási jegye: 6,00-os. Egyetemi alapképzésre és magiszteri képzésre történő anyanyelvű/idegen nyelvű felvételi esetén a felvételi a meghirdetett képzési program nyelvén történik. A több nyelven is meghirdetett képzési programok esetében, amennyiben a jelentkezők beiratkozáskor több opciót is választanak, a legelső kiválasztott opció nyelvén kell felvételi vizsgát tenniük. A többi nyelvi opciók esetében nyelvvizsgát kell tenni az adott program képzési nyelvén. Amennyiben a jelentkezők már rendelkeznek egy nyelvvizsga-oklevéllel, a kari szintű felvételi bizottságok révén, ezt el lehet ismertetni beiratkozáskor a BBTE Rektori Hivatala által jóváhagyott nyelvvizsgák alapján.
 • Egy jelentkező egyszerre több szakra is beiratkozhat, amelyekre jogosult (az elvégzett szakkal és esetenként a sikeresen letett kiegészítő vizsgával összhangban), úgy államilag támogatott (amennyiben teljesíti az erre vonatkozó feltételeket), mint tandíjas helyre, de egy időben legtöbb két képzési programra nyerhet felvételt, és kizárólag egy képzési program/szak esetében részesülhet államilag támogatott képzésben. Abban az esetben, ha a jelentkező egyszerre két szakot is szeretne végezni, a 2018–2019-es egyetemi tanévtől kezdődően két dossziét kell leadnia a beiratkozáskor.
 • Valamennyi magiszteri képzési programra történő felvételi esetén szükséges felmutatni egy nyelvvizsga-oklevelet/bizonyítványt, amely egy nemzetközileg használt idegen nyelv ismeretét igazolja.
 • Az angol tannyelvű magiszteri képzésre történő felvételi esetében a jelentkezőknek kötelező módon részt kell venniük egy kizáró jellegű, angol nyelvvizsgán, amelyet a megfelelt/nem felelt meg minősítéssel értékelnek. A minősítéseket a jelentkezők család- és keresztnevét tartalmazó katalógusba vezetik be, amelyet a kari szintű felvételi bizottság elnöke ír alá, és az egyetemi felvételi bizottság elnöke láttamoz. Ez alól kivételt képeznek azok a jelentkezők, akik a teljes alapképzést angol nyelven végezték el. Ennél a vizsgánál a kari szintű felvételi bizottságok révén el lehet ismertetni a BBTE Rektori Hivatala által jóváhagyott nyelvvizsgák eredményeit.
 • Magiszteri felvételire jelentkezhetnek az alapképzési egyetemi oklevéllel vagy ezzel egyenértékű oklevéllel rendelkező végzettek, az alapképzési program befejezésének évétől függetlenül.
 • A magiszteri felvételi vizsgára az Európai Unió tagállamainak, valamint az Európai Gazdasági Térség és a Svájci Államszövetség államainak polgárai is jelentkezhetnek, a román állampolgárokra érvényes, törvény által előírt feltételek mellett, beleértve a beiskolázási díjakat is. A Románia területén kívül folytatott tanulmányaik elismerését a Nemzeti Oktatási Minisztérium hatáskörében működő szakigazgatóság végzi. A romániai felsőoktatási intézményekbe való beiratkozáskor fel kell mutatniuk a külföldön folytatott tanulmányaik elismerésének igazoló okiratát. A jelentkezők tájékoztatása, irataik ellenőrzése, valamint beíratása kizárólag a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Nemzetközi Kapcsolatok Központjának hatáskörébe tartozik. A kiértékelési és rangsorolási eljárás a román állampolgárokra érvényes szempontok alapján történik.
 • A EU harmadik országbeli jelentkezők is pályázhatnak a Kar által külön meghirdetett helyekre a 6000/15.10.2012 számú Minisztériumi Rendelet és az egyetem szabályozásai alapján. A jelentkezők tájékoztatása, irataik ellenőrzése, valamint beíratása kizárólag a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Nemzetközi Kapcsolatok Központjának hatáskörébe tartozik.
 • Beiratkozáskor a jelentkezőnek kötelessége nyilatkozatot tenni, amennyiben a Babeş–Bolyai Tudományegyetemen egy másik szakra/karra is beiratkozott, vagy egyéb felsőoktatási intézményben magiszteri tanulmányokat folytat, illetve egyéb magiszteri programok hallgatója (tandíjmentes vagy tandíjas helyen).
 • A felvételire való beiratkozás lezárulása után nem lehet módosítani a jelentkezőknek a szakokra vonatkozó opcióit.
 • A hely visszaigazolásakor a bejutott jelentkezőknek adott esetben kötelességük megjelölni azokat a választható tantárgyakat, amelyeket I. éven hallgatni szeretnének.

7. A beiratkozási dosszié tartalma: a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok

8. Beiratkozási díjak

9. A Felvételi Bizottságnak jogában áll jelen felvételi szabályzat módosítása a felvételi időszak kezdetéig kiadott tanügyminiszteri rendeletek, egyetemi szabályozások függvényében.

Google+TwitterFacebook