Felvételi a Matematika és Informatika Karon meghirdetett alapképzési szakokra – 2018

Google+TwitterFacebook

Az alapképzési felvételi megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó szabályzat – Matematika és Informatika Kar – 2018, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem felvételi szabályzatának mellékletét képezi (hivatalos dokumentum PDF formátumban)

Jóváhagyta a Kari Tanács 2017. november 7-én

Az alapképzési felvételire javasolt szakok (2018)

Matematika szakterület

 1. Képzési program/Szak: Matematika (3 éves, nappali képzés)
  • román nyelvű képzés
  • magyar nyelvű képzés
 2. Képzési program/Szak: Informatikai matematika (3 éves, nappali képzés)
  • román nyelvű képzés
  • magyar nyelvű képzés
  • angol nyelvű képzés

Informatika szakterület

 1. Képzési program/Szak: Informatika (3 éves, nappali képzés)
  • román nyelvű képzés
  • magyar nyelvű képzés
  • angol nyelvű képzés
  • német nyelvű képzés

Jelen felvételi szabályzat a 2018. júliusi egyetemi felvételire vonatkozik, és amennyiben egy őszi felvételi vizsgaidőszak szervezéséről is döntés születik, 2018 szeptemberében is érvényes lesz.

 1. Felvételi időszak

  A Matematika és Informatika Kar által szervezett alapképzési felvételi részletes naptára elérhető az alábbi oldalon.

 2. Kiválasztási szempontok

  Az írásbeli vizsga jegye

  A 3 órás írásbeli felvételi vizsgán Matematikából/Informatikából (a jelentkező választása szerint) kapott jegy, a Kar honlapján közzétett Matematika/Informatika vizsgatematikából, amelyeket a 4A Melléklet és a 4B Melléklet tartalmaz.

  A BBTE Matematika és Informatika Kar által szervezett BBTE Matek-Infó verseny (2018. március 25.) lehetőséget teremt a jelentkezők számára, hogy kiválthassák az írásbeli felvételi vizsgát. A versenyen megszerzett legalább 6.00-os minősítés – a jelölt kérésére – helyettesítheti a felvételi írásbeli vizsgajegyet. Beiratkozáskor a jelentkezők eldönthetik, hogy a BBTE Matek-Infó versenyen kapott jegyet választják vagy írásbeli vizsgán vesznek részt.

  Mindazon jelentkezők, akik a líceumi éveik alatt kiváló eredményeket értek el a matematika, informatika vagy csillagászat tantárgyversenyek nemzetközi vagy országos szakaszán, illetve a BBTE Matek-Infó versenyen, 10.00-es felvételi átlaggal jutnak be az általuk kiválasztott szakra (lásd alább a Felvételi szabályzat 2-es számú Mellékletének A-listáját – Felvételi kedvezmények).

  A Matematika és Informatika Kar bizonyos felvételi kedvezményeket biztosít azon jelentkezők számára, akik nagyon jó eredménnyel szerepeltek az iskolai tantárgyversenyeken, vagy akik matematika-informatika szakirányú osztályban végeztek, a Felvételi szabályzat 2-es számú Mellékletében foglalt Felvételi kedvezmények alapján.

  *Fontos tudnivalók

  1. A felvételire való beiratkozás lezárulása után nem lehet igényelni vagy módosítani a jelentkezőket megillető kedvezményeket, illetve a BBTE Matek-Infó versenyen kapott jegy elismerését.
  2. Mindazon jelentkezők, akik rendelkeznek az alábbi kitüntetésekkel (a Felvételi szabályzat 2-es számú Mellékletében foglalt A, B, C kategória – Felvételi kedvezmények), a középiskola elvégzésétől számított legtöbb három évig részesülhetnek a felajánlott kedvezményekben, a Matematika és Informatika Karra történő egyszeri beiratkozásuk esetén.
  3. A romániai felsőoktatási rendszer alapképzési diplomával rendelkező vagy nem rendelkező végzősei számára ugyanazon kiválasztási szempontok érvényesek, mint az egyéb jelentkezők esetében.
 3. Azonos felvételi átlag esetén a helyek elosztásánál a következő kritériumok érvényesülnek:

  1. az érettségi jegyek átlaga;
  2. az érettségin szerzett matematika (M_mate-info, M_şt-nat, M1, M2, vagy korábbi megfelelője) vagy informatika jegy (reál tagozat, elméleti szakágazat, matematika – informatika szak) a jelentkező választása szerint. Azon jelentkezők esetében, akik a fentiek alapján nem kaptak minősítést, az írásbeli felvételin vagy a BBTE Matek-Infó versenyen szerzett vizsgajegyet vesszük figyelembe.
  3. a matematika tantárgy négyéves középiskolai átlaga: (IX. osztály + X. osztály + XI. osztály + XII. osztály)/4. Ehhez a középiskola tanulmányi eredményeit igazoló törzskönyvi kivonat fénymásolata is szükséges.
 4. A helyek elosztása

  A Karra felvételt nyernek mindazon jelentkezők, akik a felvételi átlaguk csökkenő sorrendjében – a beiratkozáskor megjelölt szakok prioritását figyelembe véve –, bekerülnek a szakminisztérium által jóváhagyott keretlétszámba.

 5. Fontos szabályozások

  1. Egy jelentkező egyszerre ugyanazon felsőoktatási intézmény több szakjára vagy különböző felsőoktatási intézmények szakjaira is felvételizhet több beiratkozási dosszié leadásával, de egy időben legtöbb két képzési programra nyerhet felvételt. Egy jelentkező nem nyújthat be több versenydossziét ugyanazon szakterület legelsőként megjelölt szakjaira. A bejutott jelentkezők kizárólag egy képzési program/szak esetében részesülhetnek államilag támogatott képzésben.
  2. Az állami költségvetésből finanszírozott (tandíjmentes) helyre bejutott hallgatók állami költségvetési támogatásban részesülhetnek (ösztöndíjrendszer), de ez csak a normál tanulmányi időszakra vehető igénybe, az adott szakon. Az állami felsőoktatási intézmények korábbi években beiratkozott, állami támogatással tanuló hallgatói, akik második szakot is el szeretnének végezni, sikeres felvételi esetén állami költségvetési támogatásban részesülhetnek, de csak korlátozott ideig tanulhatnak tandíjmentes helyen: az új szak tanulmányi éveinek számából le kell vonni az előző szakon államilag támogatott tanévek számát. Ugyanez a szabályozás érvényes mindazon hallgatókra is, akik korábban tandíjmentes helyre jutottak be, de akiket kizártak vagy akik tanulmányaikat megszakították, az első tanulmányi év kivételével, (amely tandíjköteles rendszerben zajlik). A normál tanulmányi ciklus állami költségvetésből történő finanszírozása azt jelenti, hogy valamennyi tanulmányi évet tandíjmentes rendszerben lehet folytatni, egyetlen alkalommal. Bármilyen egyéb helyzetben – a szociális esetek kivételével –, a tanulmányi év tandíjas rendszerben zajlik.
  3. Az egyetemi alapképzési oklevéllel/végbizonyítvánnyal rendelkező vagy nem rendelkező, állami vagy magánegyetemen végzett hallgatók további jóváhagyott helyekre jelentkezhetnek egy újabb szak elvégzése érdekében. Ebben az esetben a jelölteknek saját felelősségükre kell nyilatkozniuk a jelentkezési űrlapon arról, hogy az első szak elvégzésekor hány évig részesültek állami támogatásban. A hallgatói státus időtartamát az 5. melléklet kitöltésével kell igazolni.
  4. Egyetemi alapképzésre képzésre történő anyanyelvű/idegen nyelvű felvételi esetén a felvételi a meghirdetett képzési program nyelvén történik. A több nyelven is meghirdetett képzési programok esetében, amennyiben a jelentkezők beiratkozáskor több opciót is választanak, a legelső kiválasztott opció nyelvén kell felvételi vizsgát tenniük. A többi nyelvi opciók esetében nyelvvizsgát kell tenni az adott program képzési nyelvén. Amennyiben a jelentkezők birtokában van egy nyelvvizsga-bizonyítvány, amely a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Rektori Hivatala által jóváhagyott listán szerepel, egy leadott kérvény alapján (beiratkozáskor, a felvételi bizottság által) el lehet ismertetni a korábbi nyelvvizsgák eredményeit. Ehhez hasonlóan, mindazon jelentkezők, akiknek anyanyelve német vagy legalább 8 osztályt német tannyelvű tagozaton végeztek (ezt igazolni kell a gimnázium elvégzéséről szóló abszolváló oklevéllel, a gimnáziumi vagy líceumi tanulmányokról kiállított törzskönyvi kivonattal vagy ezzel egyenértékű okiratokkal),  az opciókat felsorakoztató listán kérvényezhetik a német tannyelvű informatika szakra való beíratásukat.
   Mintatétel – kizáró jellegű angol nyelvvizsga
   Mintatétel – kizáró jellegű német nyelvvizsga
  5. Mindazon jelentkezőknek, akik angol vagy német nyelvű írásbeli vizsgát tesznek, nem kell nyelvvizsgázniuk az adott nyelvből.
  6. Mindazon jelentkezőknek, akiknek a (felvételi kedvezményeknek köszönhetően) nem kell írásbeli vizsgát tenniük,  a választott program képzési nyelvén nyelvvizsgázniuk kell. Amennyiben a jelentkezők birtokában van egy nyelvvizsga-bizonyítvány, amely a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Rektori Hivatala által jóváhagyott listán szerepel, egy leadott kérvény alapján (beiratkozáskor, a felvételi bizottság által) el lehet ismertetni a korábbi nyelvvizsgák eredményeit.
  7. Alapképzési felvételire jelentkezhetnek az érettségi vagy ezzel egyenértékű oklevéllel rendelkező középiskolát végzettek, román állampolgárok, valamint az Európai Unió tagállamainak, valamint az Európai Gazdasági Térség és a Svájci Államszövetség államainak polgárai, akik oklevelüket az említett országokban szerezték, és az oklevelet a felsőoktatási intézmények elismerték az oktatási és kutatási miniszter által jóváhagyott rendelet szerinti lista és módszertan alapján. Azok a jelentkezők, akik nem tartoznak a fenti kategóriák egyikéhez sem, a felvételi vizsgára való beiratkozáskor fel kell mutatniuk a külföldön folytatott tanulmányaik elismerésének igazoló okiratát, ezt a minisztérium szakigazgatósága, az Országos Oklevél-honosító Központ bocsátja ki. Az Európai Unió tagállamainak, valamint az Európai Gazdasági Térség és a Svájci Államszövetség államainak polgárai is jelentkezhetnek felvételire, a román állampolgárokra érvényes, törvény által előírt feltételek mellett, beleértve a beiskolázási díjakat is.
  8. A Moldovai Köztársaságból származó jelentkezőknek, (akik érettségi oklevelüket Romániában szerezték) bizonyítaniuk kell Moldovai Köztársaságbeli állampolgárságukat, amennyiben a számukra külön fenntartott helyekre jelentkeznek. A Moldovai Köztársaságból származó jelentkezők, illetve egyéb, román nemzetiségű kisebbségek (akik érettségi oklevelüket az adott országban szerezték), a román állampolgárokkal azonos feltételek mellett jelentkezhetnek a Kar által számukra meghirdetett tandíjas helyekre. A romániai felsőoktatási intézményekbe való beiratkozáskor fel kell mutatniuk az elvégzett tanulmányok elismerését igazoló okiratot, amelyt a szakminisztérium Országos Oklevél-honosító Központja állított ki (C.N.R.E.D.).
  9. A Moldovai Köztársaságból származó jelentkezők, illetve egyéb, román nemzetiségű kisebbségek, (akik érettségi oklevelüket az adott országban szerezték), akik tandíjmentes helyre szeretnének bejutni, a felvételi vizsgára történő beiratkozása a szakminisztérium által kijelölt hivatalban történik.
  10. A Európai Unió harmadik országbeli jelentkezők is pályázhatnak a Kar által külön meghirdetett helyekre a 3359/2013-as Miniszteri Rendelettel módosított 6000/15.10.2012 számú Miniszteri Rendelet és az egyetem szabályozásai alapján.
 6. A helyek odaítélésének szempontrendszere

  A bejutott jelentkezők elosztása a felvételi átlaguk csökkenő sorrendjében történik, szigorúan betartva a beiratkozáskor megjelölt szakok prioritását, a legelső opciótól indulva. A helyek odaítélésének szempontrendszeréről az 1-es számú Mellékletben lehet tájékozódni. A végleges eredmények megjelenését követően nem fogadható el olyan jellegű fellebbezés, amely a felvételi módszertanának hiányos ismeretéből származik.

 7. A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok

 8. Beiratkozási díjak

 9. Az 1, 2, 3, 4A, 4B és 5-ös számú mellékletek jelen szabályzat szerves részét képezik.

 10. A Felvételi Bizottságnak jogában áll jelen felvételi szabályzat módosítása a szakminisztérium által a felvételi vizsga kezdetéig kiadott rendeletek alapján.

Google+TwitterFacebook