Orar MLE0074: Analiza reala / Real Analysis

Ziua Orele Frecventa Sala Anul Formatia Tipul Cadrul didactic
Marti 12-14   7/I 2 Matematica informatica - linia de studiu engleza MIE2 Curs Lect. NICOLAE Adriana
Joi 8-10   e 2 Matematica informatica - linia de studiu engleza 821 Seminar Lect. NICOLAE Adriana